gazela company2

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

partnership

1 / 167

Tags and Description

Law

10th

168 Terms

1

partnership

spółka osobowa

New cards
2

company

spółka kapitałowa

New cards
3

public company

spółka notowana na giełdzie

New cards
4

private company

spółka prywatna

New cards
5

business association/organisation/entity

spółka

New cards
6

civil law partnership

spółka cywilna

New cards
7

share

udział, akcja

New cards
8

shareholder/stockholder

akcjonariusz

New cards
9

stakeholder

interesariusz

New cards
10

general partnership

spółka jawna

New cards
11

code of commercial partnerships

kodeks spółek handlowych

New cards
12

incorporate

nadawać osobowość prawną/wcielać/obejmować?

New cards
13

founders

założyciele

New cards
14

hold (shares)

posiadać (akcje)

New cards
15

share capital

kapitał zakładowy

New cards
16

nominal value

wartość nominalna

New cards
17

issue shares

emitować akcje

New cards
18

invest

(za)inwestować

New cards
19

return

zysk/zwroty

New cards
20

dividend

dywidenda

New cards
21

National Court Register

Krajowy Rejestr Sądowy

New cards
22

Company House

urząd rejestrowy

New cards
23

company in the process of registration/organisation

spółka w organizacji

New cards
24

set up, start, establish

utworzyć, zawiązać

New cards
25

articles of association + memorandum of association

umowa spółki kapitałowej (lub statut przy public company)

New cards
26

pass a resolution

podjąć uchwałę

New cards
27

certificate of incorporation

akt założycielski (umowa spółki jednoosobowej)

New cards
28

partnership agreement

umowa spółki osobowej

New cards
29

board of directors = management board

zarząd

New cards
30

board of directors

rada dyrektorów

New cards
31

board of directors = supervisory board

rada nadzorcza

New cards
32

CEO (Chief Executive Officer) / president of MB

prezes

New cards
33

chairperson

przewodniczący rady

New cards
34

annual general meeting

zwyczajne zgromadzenie wspólników (z o.o.) / walne zgromadzenie akcjonariuszy (SA)

New cards
35

extraordinary/special general meeting

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników (z o.o.) / walne zgromadzenie akcjonariuszy (SA)

New cards
36

(non)executive director

dyrektor wykonawczy/niewykonawczy

New cards
37

meeting

zgromadzenie / posiedzenie

New cards
38

strive to achieve a common economic goal ?

dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego

New cards
39

shared economic objective

przedmiot działalności spółki

New cards
40

in-cash contribution

wkład pieniężny

New cards
41

in-kind contribution

wkład niepieniężny

New cards
42

to make a contribution to the company

wnieść wkład do spółki

New cards
43

dispose of a share in joint assets

rozporządzać udziałem we wspólnym majątku

New cards
44

minority shareholder

udział mniejszościowy

New cards
45

be liable jointly and severally

odpowiadać solidarnie za zobowiązania spółki

New cards
46

to be entitled and obliged to manage the matters of the company (?)

być uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia spraw spółki

New cards
47

to be authorised to represent

być uprawnionym do reprezentowania spółki

New cards
48

authorise

udzielić pełnomocnictwa

New cards
49

authorisation

uprawnienie, umocowanie

New cards
50

to particpate in companies losses

uczestniczyć w stratach spółki

New cards
51

exempt a partner from a share of losses

zwolnić wspólnika od udziału w stratach

New cards
52

terminate one's share

wypowiedzieć swój udział

New cards
53

objects of the company/objectives/objects for which the company is established

przedmiot działalności spółki

New cards
54

minority shareholder

udziałowiec/akcjonariusz mniejszościowy

New cards
55

joint/several responsibility

odpowiedzialność solidarna

New cards
56

manage

prowadzić

New cards
57

pre-emption/ pre-emptive rights

prawo pierwokupu

New cards
58

preemptive right

prawo pierwokupu

New cards
59

by proxy

(głosować) przez pełnomocnika

New cards
60

vote on a show of hands

głosować jawnie

New cards
61

vote by poll

głosować niejawnie

New cards
62

minutes

protokoły z posiedzeń

New cards
63

meeting of board directors

posiedzenie zarządu/rady nadzorczej

New cards
64

resolutions

uchwały

New cards
65

participation in profits and losses

udział w zyskach i stratach

New cards
66

to form/found/establish a company / partnership

założyć spółkę

New cards
67

estimate value

wartość szacunkowa

New cards
68

turnover value

wartość obrotów

New cards
69

sole trader

jednoosobowa działalność gospodarcza

New cards
70

public limited company

spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością

New cards
71

private limited company

prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

New cards
72

business medium

medium biznesowe

New cards
73

division of profits

podział zysków

New cards
74

deeds of partnership

akty założycielskie/statuty spółek

New cards
75

cease to trade

zaprzestanie działalności

New cards
76

personal assets

majątek osobisty

New cards
77

borrow capital

pożyczyć kapitał

New cards
78

trading certificate

świadectwo handlowe

New cards
79

Registrar of Companies

Rejestr Spółek

New cards
80

Company Secretary

sekretarz spółki/zarządu

New cards
81

legal entity

podmiot prawny

New cards
82

raise share capital

podwyższenie kapitału zakładowego

New cards
83

statutory books

księgi ustawowe/dokumentacja przedsiębiorstwa

New cards
84

company number/registered number

numer rejestracji przedsiębiorstwa/numer KRS

New cards
85

accounting reference date

księgowa data referencyjna

New cards
86

disqualified

nieuprawniony/niezdolne do

New cards
87

undischarged bankrupt

bankrut z nieuregulowanymi zobowiązaniami/bankrut nieprzywrócony do praw

New cards
88

waive a requirement

odstąpić od wymogu

New cards
89

within the requisite period

w wymaganym okresie

New cards
90

defaulting company

spółka niewywiązująca się ze zobowiązań

New cards
91

late filing penalty

kara za spóźnione dostarczenie dokumentów

New cards
92

submit annual tax returns

składać roczne zeznanie podatkowe

New cards
93

strike it off the register

wykreślić z rejestru

New cards
94

dissolve

rozwiązać

New cards
95

serve notice of change

zawiadomić o zmianie

New cards
96

charge holder

posiadacz zabezpieczenia

New cards
97

crystallise

sprecyzować

New cards
98

to petition to the court

złożyć wniosek do sądu

New cards
99

make a winding up order

wydanie wyroku likwidacji spółki

New cards
100

compulsory liquidation

postępowanie likwidacyjne, przymusowa likwidacja

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 2595 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 43 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
4.0 Stars(133)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard69 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard70 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard94 terms
studied byStudied by 79 people
Updated ... ago
4.0 Stars(3)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard99 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard128 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard166 terms
studied byStudied by 879 people
Updated ... ago
4.0 Stars(8)