gazela company2

studied byStudied by 0 People
0.0(0)
Get a hint
hint

partnership

1/168

Tags & Description

Studying Progress

New cards
168
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
168 Terms
New cards

partnership

spółka osobowa

New cards
New cards

company

spółka kapitałowa

New cards
New cards

public company

spółka notowana na giełdzie

New cards
New cards

private company

spółka prywatna

New cards
New cards

business association/organisation/entity

spółka

New cards
New cards

civil law partnership

spółka cywilna

New cards
New cards

share

udział, akcja

New cards
New cards

shareholder/stockholder

akcjonariusz

New cards
New cards

stakeholder

interesariusz

New cards
New cards

general partnership

spółka jawna

New cards
New cards

code of commercial partnerships

kodeks spółek handlowych

New cards
New cards

incorporate

nadawać osobowość prawną/wcielać/obejmować?

New cards
New cards

founders

założyciele

New cards
New cards

hold (shares)

posiadać (akcje)

New cards
New cards

share capital

kapitał zakładowy

New cards
New cards

nominal value

wartość nominalna

New cards
New cards

issue shares

emitować akcje

New cards
New cards

invest

(za)inwestować

New cards
New cards

return

zysk/zwroty

New cards
New cards

dividend

dywidenda

New cards
New cards

National Court Register

Krajowy Rejestr Sądowy

New cards
New cards

Company House

urząd rejestrowy

New cards
New cards

company in the process of registration/organisation

spółka w organizacji

New cards
New cards

set up, start, establish

utworzyć, zawiązać

New cards
New cards

articles of association + memorandum of association

umowa spółki kapitałowej (lub statut przy public company)

New cards
New cards

pass a resolution

podjąć uchwałę

New cards
New cards

certificate of incorporation

akt założycielski (umowa spółki jednoosobowej)

New cards
New cards

partnership agreement

umowa spółki osobowej

New cards
New cards

board of directors = management board

zarząd

New cards
New cards

board of directors

rada dyrektorów

New cards
New cards

board of directors = supervisory board

rada nadzorcza

New cards
New cards

CEO (Chief Executive Officer) / president of MB

prezes

New cards
New cards

chairperson

przewodniczący rady

New cards
New cards

annual general meeting

zwyczajne zgromadzenie wspólników (z o.o.) / walne zgromadzenie akcjonariuszy (SA)

New cards
New cards

extraordinary/special general meeting

nadzwyczajne zgromadzenie wspólników (z o.o.) / walne zgromadzenie akcjonariuszy (SA)

New cards
New cards

(non)executive director

dyrektor wykonawczy/niewykonawczy

New cards
New cards

meeting

zgromadzenie / posiedzenie

New cards
New cards

strive to achieve a common economic goal ?

dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego

New cards
New cards

shared economic objective

przedmiot działalności spółki

New cards
New cards

in-cash contribution

wkład pieniężny

New cards
New cards

in-kind contribution

wkład niepieniężny

New cards
New cards

to make a contribution to the company

wnieść wkład do spółki

New cards
New cards

dispose of a share in joint assets

rozporządzać udziałem we wspólnym majątku

New cards
New cards

minority shareholder

udział mniejszościowy

New cards
New cards

be liable jointly and severally

odpowiadać solidarnie za zobowiązania spółki

New cards
New cards

to be entitled and obliged to manage the matters of the company (?)

być uprawnionym i zobowiązanym do prowadzenia spraw spółki

New cards
New cards

to be authorised to represent

być uprawnionym do reprezentowania spółki

New cards
New cards

authorise

udzielić pełnomocnictwa

New cards
New cards

authorisation

uprawnienie, umocowanie

New cards
New cards

to particpate in companies losses

uczestniczyć w stratach spółki

New cards
New cards

exempt a partner from a share of losses

zwolnić wspólnika od udziału w stratach

New cards
New cards

terminate one's share

wypowiedzieć swój udział

New cards
New cards

objects of the company/objectives/objects for which the company is established

przedmiot działalności spółki

New cards
New cards

minority shareholder

udziałowiec/akcjonariusz mniejszościowy

New cards
New cards

joint/several responsibility

odpowiedzialność solidarna

New cards
New cards

manage

prowadzić

New cards
New cards

pre-emption/ pre-emptive rights

prawo pierwokupu

New cards
New cards

preemptive right

prawo pierwokupu

New cards
New cards

by proxy

(głosować) przez pełnomocnika

New cards
New cards

vote on a show of hands

głosować jawnie

New cards
New cards

vote by poll

głosować niejawnie

New cards
New cards

minutes

protokoły z posiedzeń

New cards
New cards

meeting of board directors

posiedzenie zarządu/rady nadzorczej

New cards
New cards

resolutions

uchwały

New cards
New cards

participation in profits and losses

udział w zyskach i stratach

New cards
New cards

to form/found/establish a company / partnership

założyć spółkę

New cards
New cards

estimate value

wartość szacunkowa

New cards
New cards

turnover value

wartość obrotów

New cards
New cards

sole trader

jednoosobowa działalność gospodarcza

New cards
New cards

public limited company

spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością

New cards
New cards

private limited company

prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

New cards
New cards

business medium

medium biznesowe

New cards
New cards

division of profits

podział zysków

New cards
New cards

deeds of partnership

akty założycielskie/statuty spółek

New cards
New cards

cease to trade

zaprzestanie działalności

New cards
New cards

personal assets

majątek osobisty

New cards
New cards

borrow capital

pożyczyć kapitał

New cards
New cards

trading certificate

świadectwo handlowe

New cards
New cards

Registrar of Companies

Rejestr Spółek

New cards
New cards

Company Secretary

sekretarz spółki/zarządu

New cards
New cards

legal entity

podmiot prawny

New cards
New cards

raise share capital

podwyższenie kapitału zakładowego

New cards
New cards

statutory books

księgi ustawowe/dokumentacja przedsiębiorstwa

New cards
New cards

company number/registered number

numer rejestracji przedsiębiorstwa/numer KRS

New cards