Geschiedenis GL4 H1, H2 en H3 begrippen

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

algemeen kiesrecht

1 / 135

Tags and Description

toets

136 Terms

1

algemeen kiesrecht

als iedereen vanaf een bepaalde leeftijd mag stemmen

New cards
2

Caoutchouc-artikel

grondwetsartikel uit 1887 dat bepaalde dat kiezers aan eisen van geschiktheid moesten voldoen (caoutchouc = rekbaar, rubber)

New cards
3

censuskiesrecht

kiesrecht dat afhangt van de te betalen belasting

New cards
4

constitutionele monarchie

koninkrijk waarin de koning zich moet houden aan de Grondwet

New cards
5

Eerste Kamer

deel van de Staten-Generaal dat door Provinciale Staten wordt gekozen (indirect)

New cards
6

gemeenteraad

hoogste macht in de gemeente; rechtstreeks door de burgers van de gemeente gekozen vertegenwoordiging

New cards
7

grondrechten

belangrijkste rechten van burgers die in de grondwet zijn vastgelegd

New cards
8

grondwet

basiswet / wet waarin staat hoe een staat geregeerd wordt en wat de grondrechten van de burgers zijn

New cards
9

grondwetsherziening

wijzigingen in de grondwet

New cards
10

hoge burgerij

groep van rijke burgers

New cards
11

klassiek grondrecht

vrijheid van godsdienst, onderwijs, meningsuiting en drukpers, recht van vereniging en vergadering

New cards
12

liberaal

iemand die in de politiek streeft naar meer vrijheid

New cards
13

Luxemburgse kwestie

probleem waarbij zowel Frankrijk als Pruisen Luxemburg opeisten van koning Willem III (1866-1867)

New cards
14

ministeriële verantwoordelijkheid

regering is verantwoordelijk voor doen en laten van het staatshoofd

New cards
15

onschendbaarheid van de koning

de koning hoeft geen verantwoording af te leggen aan het parlement

New cards
16

parlement

volksvertegenwoordiging

New cards
17

parlementair stelsel

bestuurssysteem waarin het parlement de hoogste macht heeft

New cards
18

parlementaire democratie

bestuurssysteem waarin de regering afhankelijk is van het parlement

New cards
19

Provinciale Staten

volksvertegenwoordiging in de provincie die rechtstreeks door burgers wordt gekozen

New cards
20

recht van amendement

recht om een wetsvoorstel te veranderen

New cards
21

recht van budget

recht om uitgaven van de regering te controleren

New cards
22

recht van enquête

recht om zelfstandig een onderzoek te mogen houden

New cards
23

recht van initiatief

recht om wetsvoorstellen in te dienen

New cards
24

recht van interpellatie

recht om in discussie te gaan met de ministers

New cards
25

rechtsstaat

staat waarin iedereen zich aan de wet moet houden

New cards
26

revolutie

1 grote verandering, 2 opstand

New cards
27

sociaal grondrecht

het recht op huisvesting, sociale zekerheid, gezondheidszorg

New cards
28

sociale kwestie

het probleem van de slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeiders

New cards
29

Staten-Generaal

parlement, Eerste en Tweede Kamer

New cards
30

Tweede Kamer

deel van de Staten-Generaal (het parlement) waarvan de leden rechtstreeks door burgers zijn gekozen

New cards
31

ARP

Anti-Revolutionaire Partij (vanaf 1879)

New cards
32

confessionelen

mensen die in de politiek uitgaan van het geloof

New cards
33

eerste feministische golf

beweging die draaide om het krijgen van kiesrecht voor vrouwen (1890-1920)

New cards
34

emancipatie

toekenning van gelijke rechten en opheffing van achterstanden

New cards
35

feminist

iemand die vindt dat vrouwen en mannen dezelfde rechten moeten hebben

New cards
36

identiteit

kenmerken van een persoon of groep

New cards
37

ideologie

geheel van ideeën over de samenleving

New cards
38

industrialisatie

uitbreiding van industrie

New cards
39

kleine luyden

protestanten met weinig inkomen

New cards
40

Liberale Unie

liberale partij (vanaf 1885)

New cards
41

liefdadigheid

vrijwillige hulp

New cards
42

modern imperialisme

Europese landen bouwen grote koloniale rijken op in Afrika en Azië

New cards
43

participatie

deelname

New cards
44

politieke partij

organisatie die zich vanuit bepaalde ideeën bezighoudt met het bestuur

New cards
45

RKSP

Rooms-Katholieke Staatspartij

New cards
46

SDAP

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (vanaf 1894)

New cards
47

sociaaldemocraten

gematigde socialisten

New cards
48

sociale kwestie

het probleem van de slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeiders

New cards
49

sociale wet

wet voor steun aan mensen die minder goed voor zichzelf kunnen zorgen (Armenwet, Kinderwetje van Van Houten, Ongevallenwet, Woningwet)

New cards
50

socialist

iemand die in de politiek streeft naar meer gelijkheid

New cards
51

Vereniging voor Vrouwenkiesrecht

organisatie die vrouwenkiesrecht eiste (vanaf 1894)

New cards
52

verstedelijking

ontstaan en groei van steden

New cards
53

verzuiling

verdeling van de bevolking in levensbeschouwelijke groepen (zuilen) met eigen organisaties (media, onderwijs, verenigingsleven, vakbonden)

New cards
54

Vrije Vrouwenvereeniging

feministische organisatie (vanaf 1889)

New cards
55

bondgenootschap

samenwerking

New cards
56

censuur

controle op publicaties

New cards
57

centralen

Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Turkse rijk met bondgenoten in de Eerste Wereldoorlog

New cards
58

communist

radicale socialist

New cards
59

geallieerden (in de Eerste Wereldoorlog:)

Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland, de VS en hun bondgenoten

New cards
60

loopgraaf

diepe versterkte greppel

New cards
61

militarisme

het leger heel belangrijk vinden

New cards
62

mobiliseren

gevechtsklaar maken van het leger voor de oorlog

New cards
63

nationalisme

liefde voor het eigen volk

New cards
64

onbeperkte duikbotenoorlog

Duitse oorlogsvoering waarbij onderzeeërs alle vijandelijke schepen beschoten (vanaf 1917)

New cards
65

propaganda

verspreiding van ideeën

New cards
66

Russische Revolutie

communistische staatsgreep in Rusland (1917)

New cards
67

Schlieffenplan, Von

Duits oorlogsplan om eerst via België binnen zes weken Frankrijk te verslaan en daarna Rusland te verslaan

New cards
68

totale oorlog

oorlog waarbij de hele samenleving betrokken is

New cards
69

tsaar

Russische keizer

New cards
70

vijandbeeld

idee van iemand over zijn vijand

New cards
71

wapenstilstand

afgesproken stopzetting van strijd

New cards
72

wapenwedloop

race om het sterkste leger te krijgen

New cards
73

actief kiesrecht

recht om te mogen stemmen

New cards
74

distributiesysteem

systeem met bonkaarten om goederen te verdelen

New cards
75

districtenstelsel

kiesstelsel waarbij het land is verdeeld in districten die hun eigen kandidaat voor het parlement kiezen

New cards
76

dodendraad

hek onder hoogspanning langs de Belgisch-Nederlandse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog

New cards
77

evenredige vertegenwoordiging

kiesstelsel waarbij het aantal parlementszetels van een partij overeenkomt met het landelijke percentage behaalde stemmen

New cards
78

handelsbelemmering

verhinderen van handel

New cards
79

neutraal

onpartijdig

New cards
80

Pacificatie van 1917

politiek akkoord over de invoering van algemeen mannenkiesrecht en financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs

New cards
81

passief kiesrecht

recht om gekozen te worden

New cards
82

schoolstrijd

financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs

New cards
83

collectivisatie

opgaan van privéboerderijen in gemeenschappelijke landbouwbedrijven

New cards
84

communisme

ideologie die streeft naar een klasseloze samenleving

New cards
85

dictatuur

alle macht in een land is in handen van één persoon (dictator) of een kleine groep mensen

New cards
86

dwangarbeid

gedwongen tewerkstelling

New cards
87

fascisme

antidemocratische, totalitaire, gewelddadige en extreem nationalistische politieke beweging

New cards
88

indoctrinatie

systematisch opdringen van ideeën

New cards
89

interbellum

periode tussen twee oorlogen

New cards
90

kapitalisme

economisch systeem waarin mensen geld in bedrijven steken om winst te maken

New cards
91

persoonsverheerlijking

het ophemelen van een persoon

New cards
92

planeconomie

economisch systeem waarin de overheid bepaalt wat moet worden geproduceerd

New cards
93

showproces

rechtszaak die voor de schijn wordt gehouden

New cards
94

stalinisme

het communisme onder Stalin

New cards
95

totalitair

als de overheid volledig heerst over de samenleving

New cards
96

vijfjarenplan

plan voor vijf jaar in een planeconomie

New cards
97

zuivering

wegwerken van tegenstanders

New cards
98

Anschluss

aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland (1938)

New cards
99

antisemitisme

Jodenhaat

New cards
100

appeasementpolitiek

vrede bewaren door conflicten te vermijden en toe te geven aan mogelijke vijanden

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 738 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 268 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 5527 people
Updated ... ago
4.3 Stars(23)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard167 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard92 terms
studied byStudied by 80 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard69 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard77 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard70 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)