unit 2 engels voc

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

competitive

1 / 125

Tags and Description

English

126 Terms

1

competitive

concurrerend; prestatiegericht

New cards
2

to be the perfect fit ( for)

perfect passen voor

New cards
3

entrepreneurial skills

ondernemingsgerichte vaardigheden

New cards
4

to do an internship

stage lopen

New cards
5

unmatched

ongeëvenaard, buitengewoon

New cards
6

to hit the labour market

de arbeidsmarkt betreden

New cards
7

to work-off campus

buiten de campus werken

New cards
8

a work permit

werkvergunning

New cards
9

a hands-on programme

praktijkgericht, praktisch

New cards
10

an on-the-job training

praktijkopleiding, opleiding op de werkplek

New cards
11

a flexible career path

een flexibele loopbaan

New cards
12

to become proficient in/at

bedreven worden

New cards
13

to improve (up)on

verbeteren

New cards
14

to be dedicated to

toegewijd zijn aan, zich toeleggen op

New cards
15

to hold back ( from)

tegenhouden

New cards
16

to have drive

gedreven zijn

New cards
17

to gain insight into

inzicht krijgen in

New cards
18

valuable

waardevol, volwaardig (volledig)

New cards
19

to acquire an understanding of

een beeld krijgen van, inzicht verwerven in

New cards
20

thorough

grondig, gedegen

New cards
21

to pursue a career in

een carrière nastreven in

New cards
22

to move up the ranks

opklimmen

New cards
23

to look into opportunities

mogelijkheden bekijken

New cards
24

to trigger someone's interest in

iemands interesse wekken

New cards
25

to get involved

betrokken raken bij

New cards
26

to accomplish goals

doelen bereiken

New cards
27

rewarding

lonend, de moeite waard

New cards
28

a field of study

vakgebied

New cards
29

an undergraduate

een bachelorstudent

New cards
30

to have a Bachelor's degree in (English)

een bachelordiploma (Engels) hebben

New cards
31

a Master's degree in Applied Economics

een masterdiploma in Toegepaste Economische Wetenschappen

New cards
32

to complete a Master's thesis

een masterproef afwerken

New cards
33

to start on a doctorate

een doctoraat aanvangen

New cards
34

a PhD ( Doctor of Philosophy)

een doctor, een doctoraat

New cards
35

to shadow ( an expert)

(een expert) van nabij volgen

New cards
36

I prefer (+ing-form) to

ik verkies (boven)

New cards
37

i'd rather

ik heb/doe liever

New cards
38

according to (him)

volgens (hem)

New cards
39

You'd better ... rather than ...

je zou beter ... in plaats van ...

New cards
40

in my opinion, as far as I'm concerned

volgens mij

New cards
41

I'm afraid that

ik ben bang dat ... / sorry, maar ...

New cards
42

on the one hand, on the other hand

enerzijds, anderzijds

New cards
43

although

alhoewel

New cards
44

despite

ondanks

New cards
45

to be awarded a grant

een (studie)beurs toegekend krijgen

New cards
46

a stipend

een toelage, vergoeding

New cards
47

to be eligible ( to do smt/ for smt)

in aanmerking komen (om/voor)

New cards
48

an entrepeneur

een ondernemer

New cards
49

to found/ to launch a company

een bedrijf oprichten

New cards
50

a venture

risicovolle onderneming

New cards
51

debt(s)

schuld(en)

New cards
52

a prospectus

een (studie)gids

New cards
53

concise

kort, bondig

New cards
54

Mentorship

mentorschap

New cards
55

to drop out ( of school)

afhaken, van school gaan zonder diploma

New cards
56

to discourage (smb) from

ontmoedigen, ergens van weerhouden

New cards
57

to chart

in kaart brengen

New cards
58

a prospective customer

een potentiële klant

New cards
59

promising

veelbelovend

New cards
60

to give acces to

toegang geven tot

New cards
61

to fulfil smb potential

zich ontplooien, zijn mogelijkheden benutten

New cards
62

to chase rainbows

droombeelden najagen

New cards
63

to apply

solliciteren

New cards
64

to have good/better odds

goede/betere kansen hebben

New cards
65

to set up ( a venture)

oprichten ( van een bedrijf)

New cards
66

annual

jaarlijks

New cards
67

the turnover

omzet

New cards
68

to gain work experience

werkervaring opdoen

New cards
69

charity

liefdadigheid

New cards
70

tutoring

studiebegeleiding, bijles

New cards
71

a student loan

een studielening

New cards
72

graduation

afstuderen

New cards
73

take full advantage of

ten volle benutten

New cards
74

a viable project

een haalbaar project

New cards
75

an ingenious idea

een geniaal idee

New cards
76

the scope

het domein, het toepassingsgebied

New cards
77

an application

toepassing

New cards
78

to trial

uittesten

New cards
79

to patent

patenteren, patent nemen/krijgen op ( jij krijgt geld)

New cards
80

to plough money into

er geld in pompen

New cards
81

to propel

er toe aanzetten, voortstuwen, een boost krijgen

New cards
82

to stumble upon

aantreffen, toevallig tegenkomen

New cards
83

to dispose of smt

zich van iets ontdoen

New cards
84

Future Continuous (will+be+inf-ing

iets zal gebeuren in de toekomst .je hebt nog niet gestart, MET tijdsdaanduiding

New cards
85

will- future ( future simple) will+ inf

verwachtingen van een actie

New cards
86

een keuze maken

New cards
87

een voorspelling

New cards
88

Shall +shan´t in first person and plural to make decidions - formal speech

New cards
89

going-to form

een persoonlijk plan, intentie, keuze

New cards
90

een voorspelling maken MET bewijs ( het zal regenen)

New cards
91

present simple

voor tijdsgebonden evenementen en planningenn

New cards
92

present continuous

dagelijks !! voor vaste plannen/afspraken in de toekomst

New cards
93

future perfect

terugkijken naar verleden MET by of by the time

New cards
94

future perfect continuous

evenement in werking op een BEPAALD moment in de toekomst, MET tijdsDUUR van evenement

New cards
95

be about to

op het punt staan om

New cards
96

be on the point of

iets bijna gaan doen

New cards
97

be deu to

schedulef times

New cards
98

be to+Infinitive

oficiele plannen -formal

New cards
99

het lot, geheim van de toekomst

New cards
100

moet gebeuren voor ietsnanders

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 69 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 6582 people
Updated ... ago
4.7 Stars(30)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard440 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 48 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard146 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard75 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)