lotynu

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

Jus jurándum

1 / 102

Tags and Description

103 Terms

1

Jus jurándum

Priesaika

New cards
2

Meménto mori

Atmink, kad mirsi

New cards
3

Alma Mater

Motina maitintoja

New cards
4

Amor ómnia vincit

Meilė viską nugali

New cards
5

Cítius, áltius, fórtius

Greičiau, aukščiau, stipriau

New cards
6

Cógito, ergo sum

Mąstau, vadinasi egzistuoju

New cards
7

Condítio sine qua non

Būtina sąlyga

New cards
8

Cum laude

Su pagyrimu

New cards
9

Maxima cum laude

Su didžiausiu pagyrimu

New cards
10

Currìculum vitae

Gyvenimo aprašymas

New cards
11

De gústibus non est disputándum

Dėl skonio nesiginčijama

New cards
12

De jure

juridiškai, teisiškai

New cards
13

De facto

Faktiškai, iš tikrųjų

New cards
14

Sic transit gloria mundi

taip praeina pasaulio šlovė

New cards
15

Status quo

Nepakitusi padėtis, būklė

New cards
16

Dívide et ímpera

Skaldyk ir valdyk

New cards
17

Primum non nocére

Pirmiausia nepakenkti

New cards
18

Annum novum, faustum, felícem

Laimingų Naujųjų Metų

New cards
19

Dum spiro, spero

Kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju

New cards
20

Dura lex, sed lex

Žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas

New cards
21

Erráre humánum est

Klysti yra žmogiška

New cards
22

Repetítio est mater studiórum

Kartojimas mokslų motina

New cards
23

Feci, quod pótui, fáciant melióra poténtes

Padariau, ką galėjau, kas gali tepadaro geriau

New cards
24

Festína lente

Skubėk lėtai

New cards
25

Finis corónat opus

Pabaiga apvainikuoja darbą

New cards
26

Homo sapiens

Žmogus, kaip protinga būtybė

New cards
27

Terra incógnita

Nežinoma žemė (neištirta sritis, nesuprantamas dalykas)

New cards
28

Urbi et orbi

Miestui ir pasauliui (Romos miestui ir pasauliui)

New cards
29

Lapsus linguae

Apsirikimas kalbant

New cards
30

Veni, vidi, vici

Atėjau, pamačiau, nugalėjau

New cards
31

Veto

Draudžiu

New cards
32

Scio, nihil scio

Žinau, kad nieko nežinau

New cards
33

Sero veniéntibus ossa

Vėluojantiems -kaulai

New cards
34

Qui quaerit, réperit

Kas ieško, tas randa

New cards
35

Ignorántia non est arguméntum

Nežinojimas nėra pasiteisinimas

New cards
36

Non prógredi est régredi

Neiti priekin -lygu žengti atgal

New cards
37

Nosce te ipsum

Pažink pats save

New cards
38

Nulla dies sine línea

Nė vienos dienos be brūkšnelio (nė dienos be darbo)

New cards
39

Mens sana in córpore sano

Sveikame kūne, sveika siela

New cards
40

Omnia mea mecum porto

Visa, ką turiu, nešuosi su savimi

New cards
41

Osancta simplícitas

O šventasis naivumas

New cards
42

Otémpora, o mores

Kas per laikai, kas per papročiai

New cards
43

Otium post negotium

Poilsis po darbo

New cards
44

Per áspera ad astra

Per kančias į žvaigždes

New cards
45

Perpétuum móbile

Amžinas variklis

New cards
46

Contra vim mortis non est medicamen in hortis

Prieš mirties galybę nėra vaistų soduose

New cards
47

Omnium artium nobilíssima medicína est

Visų menų kilmingiausia yra medicina

New cards
48

Quod bonum, felix, faustum fortunatúmque sit

Telydi laimė

New cards
49

In córpore

Visi susirinko, visi drauge

New cards
50

Incógnito

Slapta

New cards
51

in vino véritas, in aqua sánitas

Vyne teisybė, vandenyje sveikata

New cards
52

In vivo

Gyvame organizme

New cards
53

In vitro

Mėgintuvėlyje (eksperimentas laboratorijoje)

New cards
54

Álea jacta est

Burtų kauliukas mestas. Galutinai nuspręsta, pasiryžta

New cards
55

Áliis inserviéndo consúmor

Nykstu tarnaudamas kitiems

New cards
56

Amántes améntes

Įsimylėjusieji -be galvos

New cards
57

Amícus verus rara est avis

Tikras draugas -retaspaukštis

New cards
58

A posterióri

Iš patirties

New cards
59

A prióri

Iš anksto, nepatikrinus

New cards
60

Aqua et panis est vita canis

Vanduo ir duona yra šuniškas gyvenimas

New cards
61

Áquila non captat muscas

Erelis musių negaudo

New cards
62

Audiátur et áltera pars

Tebūnie išklausoma ir antra pusė

New cards
63

Áurea mediócritas

Aukso vidurys

New cards
64

Aut bene, aut nihil

Arba gerai, arba nieko

New cards
65

Barba non facit philósophum

Barzda filosofu nepadaro

New cards
66

Salus populi (aegróti) supréma lex esto

Žmonių(ligonio)sveikata tebūnie aukščiausiasįstatymas

New cards
67

Bonum inítium est dimídium facti

Gera pradžia

New cards
68

Calámitas nulla sola

Nelaimė viena nevaikšto

New cards
69

Carpe diem

Skink dieną, naudokis proga, negaišk laiko

New cards
70

Carum, quod rarum

Brangu, kas reta

New cards
71

Idem per idem

Tas pats per tą patį

New cards
72

Imo péctore

Iš visos širdies

New cards
73

Lex non scripta

Nerašytas įstatymas

New cards
74

Manus manum lavat

Ranka ranką plauna

New cards
75

Mea culpa

Mano kaltė

New cards
76

Nil novi sub sole

Nieko nauja po saule

New cards
77

Nolens volens

Noromis nenoromis

New cards
78

Nulla régula sine exceptióne

Nėra taisyklės be išimties

New cards
79

Médice, cura te ipsum

Gydytojau, pats pasigydyk

New cards
80

Post factum

Po visa ko

New cards
81

Pótius sero quam nunquam

Geriau vėliau, negu niekad

New cards
82

Quod erat demonstrándum

Ką ir reikėjo įrodyti

New cards
83

Quod licet Iovi, non licet bovi

Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui

New cards
84

Sapiénti sat

Protingam užtenka, protingas supras

New cards
85

Sine me de me

Be manęs apie mane

New cards
86

Si vis amári, ama

Jei nori būti mylimas, mylėk

New cards
87

Natura sanat, medicus curat

Gamta gydo, medikas rūpinasi

New cards
88

Summa summárum

Sumų suma, galutinis susumavimas

New cards
89

Témpora mutántur nos et mutámur in illis

Laikai keičiasi ir mes su jais keičiamės

New cards
90

Tértium non datur

Trečio neduodama, trečio kelio nėra

New cards
91

Tot hómines, tot senténtiae

Kiek žmonių, tiek nuomonių

New cards
92

Ad líbitum

Pasirinktinai

New cards
93

Cave canem

Saugokis šuns

New cards
94

Citáto loco (c.l.)

Cituotoje vietoje

New cards
95

Opus citatum(op. cit.)

Cituotas veikalas

New cards
96

bidem(ibid.)

Ten pat

New cards
97

Corvus corvo óculos non éruit

Varnas varnui akių nekerta

New cards
98

Credo

Aš tikiu (įsitikinimai, pažiūros)

New cards
99

De mórtuis aut bene, aut nihil

Apie mirusius arba gerai, arba nieko

New cards
100

Dixi et ánimam levávi

Pasakiau ir sielą nuraminau

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 86 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 46 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1461 people
Updated ... ago
4.6 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 466 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1184 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 41 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard93 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)