11.Sınıf Mezhepler

studied byStudied by 294 People
5.0(2)
Get a hint
hint

Dinin insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanma ve yaşanma biçimleridir.

1/28

Tags & Description

Studying Progress

New cards
28
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
28 Terms
New cards

Dinin insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanma ve yaşanma biçimleridir.

Din anlayışı

New cards
New cards

Mezheplerin ortaya çıkma sebepleri

İnsan yapısı Sosyal Kültürel Siyasi Coğrafi Dini metinler

New cards
New cards

Dinde yeni bir görüş ortaya koymaktır.

İçtihat

New cards
New cards

İbadetler: Namaz, Oruç, Zekat, Hac Hukuk: Aile, Ticaret, Ceza hukuku Ahlaki konular.

amelî-fıkhî mezhepler

New cards
New cards

Siyasi konular: Halife ve Siyaset İnanç Konuları: Allah'a inanç Peygamberlere Kaza kader Kutsal Kitaplara Ahiret inancı

siyasî-itikadî mezhepler

New cards
New cards

Görünür anlamı dışında anlam çıkarmak.

tevil etmek

New cards
New cards

Nakli deliller: Kur'an, Sünnet Akli deliller: İcma, Kıyas, İçtihat

Müçtehitlerim çözüm arayışına takip ettikleri kaynaklar

New cards
New cards

Ehl-i beyt kimlerden oluşur?

Hz.Muhammed-Ali-Fatma-Hasan-Hüseyin

<p>Hz.Muhammed-Ali-Fatma-Hasan-Hüseyin</p>
New cards
New cards

Hz.Hüseyin'in soyundan gelenlere verilen isim

Seyyit (şerif Hasının soyundan gelen)

New cards
New cards

Hz Ali ile Hz Muaviye arasında yaşanan Sıffin Savaşı'nda (657) ortaya çıkan ilk siyasi mezheptir.

Haricilik (657)

New cards
New cards

Büyük günah işleyenleri tekfir eden mezhep

Haricilik

New cards
New cards

680'de Kerbela'da Hz. Hüseyin 'in şehit edilmesi sonucu çıkan siyasi mezheptir.

Şiilik

New cards
New cards

Hz Ali'nin Hz Peygamberden sonra nas ve tayinle imam olduğuna inanan imametin kıyamete kadar onun soyuna ait olduğunu ileri süren bu imamların masum olduklarını iddia eden topluluklara denir.

Şia (680)

New cards
New cards

Mezhebinde dini konularda Kur'an-ı Kerim ve hadislerin yanı sıra masum kabul ettikleri 12 İmamın da sözlerini delil olarak kabul ederler. On iki imama inanmak imanın şartlarından biridir.

Caferilik (Şii)

New cards
New cards

Şiiliğin ameli fikhi mezhebidir.

Caferilik, 6.İmam Cafer b. Sadık'ın görüşlerini esas aldığından bu isimle anılır.

New cards
New cards

Mezhebine göre insan fiilerinde tamamen özgürdür.Allah'ın hiçbir etkisi ve müdahelesi yoktur.Aksi takdirde kişi eylemlerini zorla yapmış olurdu.Böyle durumda da insanı eylemlerinden sorumlu tutmak mümkün olmazdı.

Mu'tezile (728)

New cards
New cards

İslam dünyasında akılcılığı ile öne çıkmış bir mezheptir. İran ve Hint kökenli inançlar ile Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer dinlere karşı İslam'ın inanç ve ibadetle ilgili esaslarını açıklayarak savunmuştur.

Mu'tezile

New cards
New cards

Sünni mezhebin itikadi kolunu oluşturmuştur. Ayetleri akılla tevil etmiştir. Akıl ve vahiy arasında denge kurmuş bir alimdir.

Maturidi (852) Sünni

New cards
New cards

.....Mezhebi imanı dil ile ikrar kalp ile tasdikten ibaret görmektedir.Amel imanın bir parçası olarak görülmez.Bu nedenle iman eden kişiler işlediği günahlar ile dinden çıkmış sayılmazlar.

Maturidilik

New cards
New cards

Nakille gelen haberlere(hadis) daha çok önem vererek İslam inançlarını sistemleştiren sünni alimdir.

Eşari (873) Sünni

New cards
New cards

Ehli sünneti meydana getiren mezheplerden biridir. Hz. Havva, Hz. Sara, Hz. Hacer, Hz. Musa'nın annesi, Firavun'un eşi Asiye ve Hz. Meryem'in peygamber olarak gönderildiğini savunan mezheptir.

Eşarilik (sünni)

New cards
New cards

Mezhebinin kurucusunun imamı fetvalarında bulunduğu çevrenin şartlarını zaman zaman gözden geçirmiştir. "Denizden babam çıksa yerim" fetvasını veren sünni alimdir.

Şafii (767) Sünni

New cards
New cards

İslam düşüncesinde siyasi-itikadi yorumlar nelerdir ?

Eşarilik, Haricilik, Şia, Mu'tezile, Maturidilik

New cards
New cards

İslam düşüncesinde ameli-fıkhi yorumlar nelerdir ?

Hanefilik, Malikilik, Şafilik, Hanbelilik, Caferilik

New cards
New cards

.Ayet ve hadislerin hükmü ile aklın yorumu arasında makul bir denge kurmaya çalışmıştır. Kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasını ilke edinmiştir. Mezhebinin en önemli özelliği reye yani görüş birliğine yer veren bir en büyük imamdır.

Ebu Hanife (767) Sünni

New cards
New cards

Görüş ve uygulamalarında Kur'an sünnet ve sahabe ve tabiin sözlerini kaynak kabul eder. (Kuzey Afrikada yaygın mezheptir)

Malikilik (712) Sünni

<p>Malikilik (712) Sünni</p>
New cards
New cards

Bu mezhepte hadise dayalı bir fıkıh anlayışı hakimdir. (Arabistan Yarımadasında yaygın mezheptir)

Hanbelilik (780) Sünni

<p>Hanbelilik (780) Sünni</p>
New cards
New cards

Mezheplerin birleştiği konular

Tevhit-Nübüvvet-Mead-Kur'an

New cards