Den äldre litteraturen

studied byStudied by 39 People
5.0(1)

Epik

1/132

Tags & Description

Studying Progress

New cards
132
Still learning
0
Almost Done
0
Mastered
0
132 Terms
New cards

Epik

Berättande litteratur

En av de litterära grundformerna

Kan försigå muntligt eller skriftligt, seriöst eller skämsamt, frodigt målande eller knappt och krönikemässigt

New cards
New cards

Hjältedikt/hjälteepos

Ofta tragisk livssyn. Berättelse på vers om aristokratiska handlingar utförda av hjältar.

Handlade ofta om nationella hjältar och skrevs ofta som chansons de geste (sånger om hjältedåd som skrevs på franska under 1100, ofta anonyma författare). Handlar ofta om kriget mellan Karl den store mot saracenerna I Spanien, strider om olika baroner och vasaller eller från korstågen.

New cards
New cards

Chanson de geste

Fornfransk berättande hjältedikt med viss historisk anknytning

New cards
New cards

Roman breton

Forfransk berättande dikt om kärlek utan historisk anknytning

New cards
New cards

Saga

I isländsk betydelse: hjälteberättelse på prosa, ofta om isländska stormanssläkter. Författare i den här genren använder sig oftast inte av någon specifik versmått, men använder mycket alliteration.

Innehåller ofta drömmar som ifall de blev tydda kunde avslöja framtiden (prolepser)

Ett kärvt språk, alliteration, våldsam handling, släktfejder och understatement är karakteristiska för den här typen av epik.

New cards
New cards

Novell

Kortare prosastycke från medeltiden, exempelvis Boccaccios Decamerone - som är en samling av noveller.

New cards
New cards

Roman

Den moderna romanen från medeltiden, typ Cervantes Don Quijote (ridarroman)

New cards
New cards

Pikaresk

Prosaberättelse om en skälmäktig 'hjälte', dvs en slags komisk anti-hjälte eller en ohederlig typ

New cards
New cards

Sånglyrik

Sjöngs i privata sammanhang under antiken

New cards
New cards

Jamblyrik

I betydelsen satirisk dikt; smädesdikt

New cards
New cards

Körlyrik

Användes oftast inom dramatiken. Framfördes som ett växelspel mellan körledare och kör för att senare integrera även en, två och till sist tre skådespelare.

Kunde också användas för att hylla någon, körer med solist på festligheter.

New cards
New cards

Tillfällesdikt

I betydelse: bröllopsdikt eller gravskrift, dvs dikt som är skriven till särskilt tillfälle.

I Sverige under 1600-talet till 1700-talet var tillfällesdiktningar väldigt populära på bland annat hovet och universitetet - många skrev hyllningsdikter till sina lärare. T.ex. Lars Lucidor

New cards
New cards

Hövisk kärlekslyrik

Trubadurdiktning. Hövisk kärlek - ouppnårbar kvinna som mannen gör allt för, utan att förstöra hennes heder (ofta olycklig kärlek).

New cards
New cards

Tragedi

Dramatisk genre med allvarligt innehåll och sorgligt slut. Högt språk, höga karaktärer (kungar, hjätar, osv).

Enligt Aristoteles ska den följa 3 enheter: tid, rum och handling. Tid: det ska utspela sig på 24 timmar, rum: det ska utspela sig på samma plats, handling: ska vara uppdelad i 5 akter (exposition, knuten, peripeti, krisen och knutens upplösning).

Exempel: Kung Oidipus, Medea, Hamlet, Faidra.

New cards
New cards

Komedi

Dramatisk genre som skildrar vanliga människor som ställs inför hinder som de övervinner, behöver inte nödvändigtvis vara roligt. Slutar alltid bra.

Lägre språk, lägre människor (arbetarklassen). Kan ofta innehålla satir och ironi.

Exempel: En midsommarnattsdröm, Den Girige

New cards
New cards

Satyrspel

Burlesk skildring av någon välkänd hjälte försatt i ett eller annat komiskt trångmål

New cards
New cards

Moralitet

Medeltidens dramatiks genre, religiöst skådespel med allegoriska figurer som rollgestalter. Utspelar kamp mellan dygder och laster om människans själ

New cards
New cards

Passionsspel

Medeltiden, gestaltar Jesu lidandes historia

New cards
New cards

Mirakelspel

Om helgon och religiösa händelser, tillhörde stadskulturen och utvecklades ofta kring regionala helgon

New cards
New cards

Helgonspel

Religiöst, helgons liv

New cards
New cards

Commedia dell'arte

Parodi på olika yrken

New cards
New cards

Hexameter

Viktigaste versmåttet under antiken

Varje versrad består av sex (versfötter) daktyler eller spondéer. I den sjätte versfoten kan en troké förekomma

New cards
New cards

Sapfisk strof

Antik strof uppkallad efter Sapfo

Tre verser med rader som innehåller två trokéer, en daktyl och två trokéer som avslutas med en adonisk vers (daktyl, troké)

New cards
New cards

Pentameter

Består av sex takter, den tredje och sjätte är enstaviga. Räknades under antiken som två halva, därför kan det sägas bara bestå av fem versfötter.

New cards
New cards

Elegiskt distikon

Versmått där två verstyper alternerar med varandra

I germanska språk avser det hexameter och pentameter

New cards
New cards

Sonett

Fjortonradig diktform vars uppbyggnad kan variera. Populäraste poeterna inom den här formen är Petrarca och Shakespeare - finns olika uppbyggnad beroende på vem det var som skrev.

New cards
New cards

Sonettens uppbyggnad i ursprunglig italiensk variant

Elva stavelser per rad med fri rytmik.

New cards
New cards

Sonettens uppbyggnad i engelskan

Femfotad jamb

New cards
New cards

Sonettens uppbyggnad i franskan

Använder sig av alexandrinvers. Uppdelningen är central: en längre avdelning, oktav (vers 1-8) och en kortare, sextett (vers 9-14). Mest traditionell rimflätning är ABBA ABBA för oktaven, sextetten kan uppdelas på tex 3+3 rader (ex CDC DCD eller CDE CDE)

New cards
New cards

Blankvers

Orimmad vers med fem jamber per rad. Shakespeare använder det i sina dramer.

New cards
New cards

Alexandrin

Samansatt av sex jamber med markerad paus efter den tredje. Versen delas därigenom i två halvor (kola). Oftast parvis rimmad med omväxlande kvinnliga och manliga rim.

New cards
New cards

Ab ovo

Från första början

New cards
New cards

Allitteration

Bokstavsrim, stavrim eller uddrim. Ett par betonade ord i en fras börjar antingen på samma konsonant eller på vokal. Vokalen är oftast men behöver inte vara densamma. T.ex. den dumma dadeln dög inte.

New cards
New cards

Anagnorisis

Ett ögonblick i en pjäs eller annat verk när en karaktär gör en kritisk upptäckt, går från ovetande till vetande. T.ex. när Oidipus får reda på att han har mördat sin pappa.

New cards
New cards

Analeps

Tillbakablick

New cards
New cards

Anapest

Trestavig versfot med betoning på sista stavelsen: UU-. Exempel: anapest.

New cards
New cards

Assonans

Inrim, rim med ljudöverstämmelse inne i ord

New cards
New cards

Daktyl

Trestavig versfot med betoning på första stavelsen: -UU. T.ex. sjungande.

New cards
New cards

Dekorum

Det passande, (yttre) anständighet. T.ex. inom dramatiken - man följer 3 enheter, 5 akter, passande karaktärer, språk, osv.

New cards
New cards

Denoument

Upplösningen i en historia, slutet av en historia när allt är förklarat, eller slutet på en situation

New cards
New cards

Deus ex machina

Gudomens uppträdande genom en konkret gestalt, oväntad och osannolik upplösning av en dramatisk situation

New cards
New cards

Dieges

Den fiktiva värld en spelfilm bygger upp och som omfattar rollfigurerna, miljön, händelserna och alla övriga narrativa element

New cards
New cards

Ellips

Hopp framåt eller bakåt utan att återvända till utgångspunkten

New cards
New cards

Exposition

De avsnitt i ett skådespel som avser att klargöra handlingens förutsättningar, bakgrunden till handlingen förklaras

New cards
New cards

Extern fokalisation

Berättaren intar ett närmast allvetande perspektiv i tredje person, står utanför diegesen

New cards
New cards

Heterodiegetisk berättare

Berättare som står utanför berättelsen, oftast i tredje person

New cards
New cards

Homodiegetisk berättare

Berättare som är en del av sin egen berättelse, oftast i första person

New cards
New cards

Hopning av bildspråkliga element

Använder flera bildspråk i samma mening, bildspråk på bildspråk

New cards
New cards

In medias res

Berättelsen börjar mitt i ett händelseförlopp

New cards
New cards

Intern fokalisation

Läsaren får ta del av karaktärens upplevelser av händelseförloppet samt känslor och tankar, inne i diegesen

New cards
New cards

Invokation

Anropande av någon frånvarande person, gudom eller dylikt

New cards
New cards

Jamb

Tvåstavig versfot med betoning på den sista stavelsen: U-. T.ex. manet, hallå.

New cards
New cards

Katharsis

Rening av åskådarens känslor, vilken den tragiska handlingen skulle åstadkomma genom att väcka fruktan och medlidande

New cards
New cards

Klimax

Höjdpunkt eller kulm på en process eller händelse

New cards
New cards

Komplikation

Ny svårighet

New cards
New cards

Korsrim

Rimflätning där slutrimmet i den första versraden rimmar med slutrimmet i den tredje versraden, och slutrimmet i den andra rimmar med slutrimmet i den fjärde, osv. (ABAB)

New cards
New cards

Liknelse

Ett visst begrepp (sakledet) belyses genom att jämföras med ett annat (bildledet). Använder sig av jämförelseord: som, såsom, likt. T.ex. fri som en fågel.

New cards
New cards

Metafor

Bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överrensstämmelser motiverar att en förteelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet). T.ex. livet är en dröm.

New cards
New cards

Metalitterär kommentar

Författaren kommenterar i sitt verk om tex hur det är att skriva texten

New cards
New cards

Motiv

Mönster, schema eller ämne för en situation eller handling som går att känna igen från ett textställe till ett annat. Handlingen på ett övergripande plan

New cards
New cards

Parrim

Rimflätning där slutrimmet i de första två versraderna rimmar med varandra, liksom tredje och fjärde. (AABB)

New cards
New cards

Peripeti

Den avgörande vändpunkten i ett antikt eller klassicistiskt drama. Skeendet övergår till ett annat stånd som till sist utlöser tragedins katharsis

New cards
New cards

Proleps

Framåtblick

New cards
New cards

Ramberättelse

Berättelse som i sig innesluter en eller flera andra berättelser. T.ex. Decamerone

New cards
New cards

Retardation

Fartminskning. I allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.

New cards
New cards

Retrospektion

Tillbakablickande

New cards
New cards

Rimflätning

När slutrimmen sätts samman i olika mönster

New cards
New cards

Rummets, tidens och handlingens enhet

De tre enheterna i ett drama: dramat ska utspela sig på en plats, under högst en dag och ha en handling

New cards
New cards

Omslutande rim

Kallas även kiastiskt rim. Rimflätning där slutrimmet i den första versraden rimmar med slutrimmet i den fjärde versraden, och slutrimmet i den andra rimmar med tredje radens slutrim. (ABBA)

New cards
New cards

Onomatopoetiskt ord

Ord som är ljudhärmande. T.ex. bam! pow

New cards
New cards

Strof

Metrisk enhet som består av två eller flera versrader

New cards
New cards

Strofisk

En dikt uppbyggd av strofer, t.ex. sonett

New cards
New cards

Stikisk

Vers som inte är strofindelad utan alla versrader kommer i en följd eller är grupperade i olika långa avsnitt

New cards
New cards

Stående epitet

Bestämning till ett huvudord eller ett språkligt kärnled. Exempel är Den snabbfotade Akilles och den sköna Helena

New cards
New cards

Tema

Mer abstrakt formulering av de (huvud)idéer eller (grund)tankar som kan utläsas ur en text. Temat kan uttryckas genom olika motiv.

New cards
New cards

Troké

Tvåstavig versfot med betoning på den första stavelsen -U

New cards
New cards

Upprepning

Ord eller meningar återkommer i samma position flera gånger i en dikt

New cards
New cards

Versfot

Den minsta enheten i versbunden lyrik. Baseras på korta (U) och långa (-) stavelser

New cards
New cards

Versmått

Mönster för en dikts metriska struktur. Bestäms av antalet versfötter och versrader, ibland även av rimflätningen

New cards
New cards

Versrad

Den enskilda raden i en dikt

New cards
New cards

Boktryckarkonsten

Utvecklades på 1400-talet, under renässansen. Kunde sprida mer information fortare.Viktig faktor för reformationen. Ledde till att fler hade råd, tid och möjlighet att införskaffa böcker vilken ledde till en ökad läskunnighet.

New cards
New cards

Elisabetansk teater

Renässansteater i England - Shakespeare

Mellan reformationen (1500) och teatrernas stängning (1642). Ursprung i medeltidens mysteriespel (följer inte 3 enheter helt, t.ex. med kronologiska hopp). Iscensattaberättelser som kunde vara blasfemiska och spelades om och om igen.

Commedia dell'arte

Det var politiskt lugnt, London växte --> folk hade behov av att roas på ngt sätt.

Flera teatersällskap, ökad behov av texter. Teatrar byggdes på södra delen av Thamesfloden i London, där vanligt folk också kunde vara med. T.ex. The Globe.

Historiska dramer, tragedier och komedier.

New cards
New cards

Feodalism

Används för att beteckna det medeltida länsväsendet med dess specifika rättsliga förhållanden. Pyramidsamhälle som fanns i Europa under medeltiden. Tänk kung-adel-bönder osv

New cards
New cards

Göticism

Kulturell (patriotisk) rörelse med särskilt fästa i Norden, som anknöt till Nordens forntid, vilken uppfattades som en lycklig hjältetid. De ville visa var de kom ifrån, vilka de var och att Sverige var en stormakt.

New cards