KOLOKWIUM JĘZYKOZNAWSTWO 16.11

studied byStudied by 36 People
5.0(1)
Get a hint
hint

językoznawstwo ogólne

1/56

Tags & Description

Studying Progress

New cards
56
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
56 Terms
New cards

językoznawstwo ogólne

bada język jako taki, każdy język

New cards
New cards

językoznawstwo porównawcze (kontrastywne, konfrontatywne)

porównuje przynajmniej dwa języki

New cards
New cards

językoznawstwo szczegółowe

bada konkretny, wybrany język

New cards
New cards

językoznawstwo opisowe (deskryptywne)

opisuje język w sposób neutralny

New cards
New cards

językoznawstwo normatywne

zajmuje się błędami, normami oraz zasadami poprawności językowej

New cards
New cards

językoznawstwo wewnętrzne

zajmuje się opisywanie składników struktury języka powiązanych ze sobą wewnątrz tej struktury siecią wzajemnych zależności

New cards
New cards

językoznawstwo zewnętrzne

zajmuje się opisywaniem związków języka z czynnikami pozajęzykowymi

New cards
New cards

językoznawstwo teoretyczne (opisowe)

opisuje język w neutralny sposób

New cards
New cards

językoznawstwo stosowane

koncentracja na praktycznym zastosowaniu języka, występuje w glottodydaktyce oraz w translatoryce

New cards
New cards

językoznawstwo diachroniczne

zajmuje się procesem zmian zachodzących w języku na przestrzeni wieków, skupia się na pochodzeniu historycznym

New cards
New cards

językoznawstwo synchroniczne (

zajmuje się badaniem związków między elementami języka współistniejącymi w danym czasie, skupia się na różnych kontekstach występowania danych zagadnień

New cards
New cards

językoznawstwo generatywne

nauka zmierzająca do wyjaśnienia mechanizmów kompetencji językowych człowieka

New cards
New cards

językoznawstwo matematyczne

zastosowanie matematyki w badaniach językoznawczych

New cards
New cards

socjolingwistyka

bada język jako zjawisko społeczne

New cards
New cards

psycholingwistyka

prowadzi badania z pogranicza języka i psychologii

New cards
New cards

etnolingwistyka

bada związki między językiem a kulturą

New cards
New cards

język

system znaków

New cards
New cards

LANGAGE

ogólnoludzka zdolność mówienia

New cards
New cards

LANGUE

system znaków dla danego języka (system abstrakcyjny, społeczny, trwały

New cards
New cards

PAROLE

system jest każdorazowo aktywizowany w akcie mówienia *(*konkretne, jednostkowe, momentalne użycie systemu) UŻYCIE

New cards
New cards

FONEM

najmniejsza jednostka funkcjonalna systemu językowego pozbawiona własnego znaczenia, ale stanowiąca zespół dystynktywnych cech głoski, które w procesie porozumiewania się pełnią funkcje różnicowania znaczeń i form wyrazowych np. ból

New cards
New cards

GŁOSKA

najmniejsza, niepodzielna jednostka dźwiękowa

New cards
New cards

MORFEM

najmniejsza znaczeniowo, niepodzielna część wyrazu, wyznaczająca albo jego znaczenie, albo stosunki gramatyczne, które dany wyraz uwzględnia

New cards
New cards

ZDANIE

czasownik w formie osobowej lub zespół wyrazów, który zawiera formę osobową  czasownika, wyraża zakończoną myśl i tworzy strukturę zgodną z normami obowiązującymi w gramatyce

New cards
New cards

FONOLOGIA

zajmuje się badaniem cech dystynktywnych dźwięków mowy ludzkiej

New cards
New cards

FONETYKA

zajmuje się badaniem dźwięków mowy ludzkiej

New cards
New cards

MORFOLOGIA

dział gramatyki obejmujący fleksję i słowotwórstwo

New cards
New cards

SKŁADNIA

nauka o badająca elementy składowe wypowiedzenia

New cards
New cards

EMBLEMATY

gesty, które mają swoje bezpośrednie werbalne odpowiedniki

New cards
New cards

ILUSTRATORY

gesty, które zazwyczaj nie mają swojego werbalnego odpowiednika, mogą zwiększać lub zmniejszać ekspresyjność wypowiedzi

New cards
New cards

REGULATORY

gesty, których zadaniem jest sygnalizowanie rozpoczęcia, czasu trwania oraz zakończenia konwersacji

New cards
New cards

ADAPTATORY

gesty, które pozwalają przysposobić się jednostce do trudnej dla niej sytuacji

New cards
New cards

język jako parole

narzędzie do komunikacji, nie tylko głos, ale mowa ciała i język

New cards
New cards

dwustopniowość znaków językowych (struktury)

podstawowa, uniwersalna cecha każdego języka ludzkiego, określana czasem jako podwójna artykulacja języka.

New cards
New cards

ZDALOŚĆ (AUTONOMICZNOŚĆ)

czyli zdolność mówienia o zjawiskach nieobecnych, o sprawach odległych w czasie i przestrzeni

New cards
New cards

BINARNOŚĆ

Zjawisko obserwowane zmysłowo (forma znaku, forma oznaczająca) [treść i forma]

New cards
New cards

UNIWERSALNOŚĆ

człowiek może mówić o wszystkim, o czym zechce.

New cards
New cards

SAMOZWROTNOŚĆ

możliwość mówienia o samym języku

New cards
New cards

NADUŻYWALNOŚĆ

Możliwość przekazywania zarówno prawdziwych jak i fałszywych informacji.

New cards
New cards

PRZEKAZ KULTUROWY

Człowiek, w odróżnieniu od zwierząt, przyswajają język drogą kulturową

New cards
New cards

POLISEMICZNOŚĆ

Umiejętność takiego posługiwania się znakami językowymi, aby odnieść je do zjawisk, które nie mają własnej nazwy,

New cards
New cards

arbitralność

brak naturalnego związku między formą a znaczeniem

New cards
New cards

konwencjonalność

trzymanie się zasad konwencji języka

New cards
New cards

foniczność

pierwotna forma znaku, dźwiękowa.

New cards
New cards

dwa główne modele funkcji językowych

Karl Bühler (1934), Roman Jakobson (1960)

New cards
New cards

New cards
New cards

EKSPRESYWNA

w stosunku do nadawcy jest to funkcja wyrażania

New cards
New cards

IMPRESYWNA

w stosunku do odbiorcy

New cards
New cards

SYMBOLICZNA (PRZEDSTAWIENIOWA)

w stosunku do rzeczywistości

New cards
New cards

KONTEKST

poznawcza (przedstawieniowa, symboliczna, informacyjna) dominuje, gdy najważniejsza jest treść komunikatu, odesłanie do POZAJĘZYKOWEGO KONTEKSTU.

New cards
New cards

NADAWCA

ekspresywna, gdy NADAWCA koncentruje się na wyrażeniu swojego stosunku do komunikatu.

New cards
New cards

ODBIORCA (impresywna, konatywna)

gdy uwaga mówiącego koncentruje się na ODBIORCY. (Czasem funkcja persfazyjna

New cards
New cards

KONTAKT (fatyczna)

gdy dominująca jest kwestia nawiązania i podtrzymania kontaktu między NADAWCĄ a ODBIORCĄ

New cards
New cards

METAJĘZYKOWA

KOD (Język jako system), wszelkie teksty o języku

New cards
New cards

funkcja poetycka

KOMUNIKAT jako taki stoi w centrum.

New cards
New cards

Funkcja ludyczna

w celu rozbawienia adresata

New cards