latijn ex 2 (idk)

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

relinquere

1 / 247

Tags and Description

Latin

248 Terms

1

relinquere

-o reliqui, relictum achterlaten, verlaten

New cards
2

tradere

-o tradidi, traditum overhandigen, toevertrouwen

New cards
3

reperire

-io repperi, repertum vinden, te weten komen

New cards
4

accipere

-io accepi, acceptum ontvangen, vernemen

New cards
5

recipere

-io recepi, receptum ontvangen

New cards
6

imperium

imperii heerschappij opperbevel rijk

New cards
7

accedere

~o +dat accessi, accessum naderen

New cards
8

adducere

-o adduxi, adductum brengen naar

New cards
9

adspicere

-io adspexi, adspectum aankijken

New cards
10

adesse

adsum +dat. adfui - aanwezig zijn, helpen

New cards
11

affere

affero attuli allatum brengen (naar)

New cards
12

amittere

-o amisi, amissum verliezen

New cards
13

abesse

absum, afui, -, afwezig zijn, verwijderd zijn

New cards
14

abire

eo abii abitum weggaan

New cards
15

auferre

aufero abstuli ablatum wegnemen

New cards
16

transire

transeo transii transitum oversteken

New cards
17

posterus

a um volgend

New cards
18

validus

a um krachtig sterk

New cards
19

sanguis

sanguinis m bloed

New cards
20

mens

mentis v de geest het verstand

New cards
21

placere

-eo +dat placui placitum bevallen, aanstaan

New cards
22

canere

o cecini zingen bezingen

New cards
23

intellegere

-o intellexi, intellectum begrijpen

New cards
24

vivere

o vixi victum leven

New cards
25

offere

offero obtuli oblatum aanbieden

New cards
26

forte

bijwoord toevallig

New cards
27

modus

modi m de wijze de maat

New cards
28

docere

eo docui doctor onderwijzen

New cards
29

deligere

o delegi delectum uitkiezen

New cards
30

sumere

o sumpsi sumptum nemen

New cards
31

creber

crebra, crebrum talrijk

New cards
32

condere

-o condidi, conditum stichten, opbergen

New cards
33

legere

-o legi, lectum lezen, kiezen, verzamelen

New cards
34

pervenire

-io perveni, perventum aankomen

New cards
35

fieri

fio factus sum worden, gebeuren, gemaakt worden

New cards
36

ripa

ripae oever

New cards
37

ceades

ceadis v moord, slachting

New cards
38

mutare

~o, mutavi, mutatum, veranderen, verwisselen

New cards
39

nuntiare

o nuntiavi nuntiatum melden

New cards
40

spectare

~o, spectavi, spectatum, bekijken, op het oog hebben

New cards
41

licere

-et, licuit, het is toegelaten

New cards
42

prope

bijwoord dichtbij

New cards
43

super

  • acc boven

New cards
44

hortari

~or hortatus sum aansporen

New cards
45

vereri

eor veritus sum vrezen

New cards
46

loqui

-or locutus sum spreken

New cards
47

potiri

-ior +abl. potitus sum bemachtigen, beheersen

New cards
48

pati

patior passus sum verdragen

New cards
49

conari

or conatus sum proberen

New cards
50

mirari

or miror, miratus sum zich verwonderen over; bewonderen

New cards
51

tueri

-eor tuitus sum bekijken, beschermen

New cards
52

polliceri

eor pollicitus sum beloven

New cards
53

nasci

-or natus sum geboren worden

New cards
54

proficisci

-or profectus sum vertrekken

New cards
55

queri

-or questus sum klagen over

New cards
56

sequi

-or secutus sum volgen

New cards
57

uti

or + abl usus sum gebruiken omgaan met

New cards
58

experiri

-ior expertus sum op de proef stellen, ondervinden

New cards
59

oriri

-ior ortus sum ontstaan, opkomen

New cards
60

egredi

-ior egressus sum buitengaan

New cards
61

mori

-ior mortuus sum sterven

New cards
62

progredi

-ior progressus sum verdergaan

New cards
63

genus

generis o de afkomst de soort

New cards
64

impetus

impetus de aanval de opwelling

New cards
65

deducere

o deduxi deductum naar beneden brengen wegbrengen

New cards
66

educere

~o eduxi, eductum naar buiten brengen, opvoeden

New cards
67

eripere

-io eripui, ereptum wegrukken

New cards
68

imponere

-o imposui, impositum plaatsen op, opleggen

New cards
69

inire

-eo inii, initum binnengaan, beginnen

New cards
70

causa

causae oorzaak, reden, proces

New cards
71

consilium

consilii o overleg raad plan

New cards
72

proelium

proelii o veldslag

New cards
73

telum

teli o aanvalswapen projectiel

New cards
74

gens

gentis v geslacht volksstam

New cards
75

complures

complures complura complurium meerdere

New cards
76

acies

aciei v slagorde

New cards
77

spes

spei hoop

New cards
78

vetere

-o verti versum omkeren veranderen in

New cards
79

perire

-eo perii, peritum ten onder gaan

New cards
80

h

New cards
81

hinc

bijwoord van hier

New cards
82

igitur

(nevensch. voegw.) dus

New cards
83

custos

custodis m bewaker

New cards
84

quis, quid

vragend vnw wie wat welke

New cards
85

notus

a um bekend

New cards
86

brevis

~, breve; brevis kort

New cards
87

postulare

eisen

New cards
88

sustinere

-eo sustinui, sustentum omhooghouden, tegenhouden, uithouden

New cards
89

statuere

-o statui, statutum plaatsen, vaststellen, beslissen

New cards
90

cadere

o cecidi casum vallen

New cards
91

consistere

-o constiti,- halt houden, zich opstellen

New cards
92

spatium

spatii ruimte, afstand, tijdsduur

New cards
93

integer

integra integrum ongeschonden

New cards
94

superare

o superavi superatum overwinnen overblijven

New cards
95

superesse

supersum, - overblijven

New cards
96

vix

bijwoord nauwelijks

New cards
97

animus

animi m de geest het gemoed de moed

New cards
98

ferrum

ferri o ijzer zwaard

New cards
99

tantus

a um zo groot

New cards
100

pudor

pudoris m schaamte eergevoel

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3359 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 1504 people
Updated ... ago
4.8 Stars(9)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard116 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard112 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard70 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard108 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard41 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
4.3 Stars(3)
flashcards Flashcard63 terms
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)