latijn ex 2 (idk)

studied byStudied by 1 Person
0.0(0)
Get a hint
hint

relinquere

1/248

Tags & Description

Studying Progress

New cards
248
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
248 Terms
New cards

relinquere

-o reliqui, relictum achterlaten, verlaten

New cards
New cards

tradere

-o tradidi, traditum overhandigen, toevertrouwen

New cards
New cards

reperire

-io repperi, repertum vinden, te weten komen

New cards
New cards

accipere

-io accepi, acceptum ontvangen, vernemen

New cards
New cards

recipere

-io recepi, receptum ontvangen

New cards
New cards

imperium

imperii heerschappij opperbevel rijk

New cards
New cards

accedere

~o +dat accessi, accessum naderen

New cards
New cards

adducere

-o adduxi, adductum brengen naar

New cards
New cards

adspicere

-io adspexi, adspectum aankijken

New cards
New cards

adesse

adsum +dat. adfui - aanwezig zijn, helpen

New cards
New cards

affere

affero attuli allatum brengen (naar)

New cards
New cards

amittere

-o amisi, amissum verliezen

New cards
New cards

abesse

absum, afui, -, afwezig zijn, verwijderd zijn

New cards
New cards

abire

eo abii abitum weggaan

New cards
New cards

auferre

aufero abstuli ablatum wegnemen

New cards
New cards

transire

transeo transii transitum oversteken

New cards
New cards

posterus

a um volgend

New cards
New cards

validus

a um krachtig sterk

New cards
New cards

sanguis

sanguinis m bloed

New cards
New cards

mens

mentis v de geest het verstand

New cards
New cards

placere

-eo +dat placui placitum bevallen, aanstaan

New cards
New cards

canere

o cecini zingen bezingen

New cards
New cards

intellegere

-o intellexi, intellectum begrijpen

New cards
New cards

vivere

o vixi victum leven

New cards
New cards

offere

offero obtuli oblatum aanbieden

New cards
New cards

forte

bijwoord toevallig

New cards
New cards

modus

modi m de wijze de maat

New cards
New cards

docere

eo docui doctor onderwijzen

New cards
New cards

deligere

o delegi delectum uitkiezen

New cards
New cards

sumere

o sumpsi sumptum nemen

New cards
New cards

creber

crebra, crebrum talrijk

New cards
New cards

condere

-o condidi, conditum stichten, opbergen

New cards
New cards

legere

-o legi, lectum lezen, kiezen, verzamelen

New cards
New cards

pervenire

-io perveni, perventum aankomen

New cards
New cards

fieri

fio factus sum worden, gebeuren, gemaakt worden

New cards
New cards

ripa

ripae oever

New cards
New cards

ceades

ceadis v moord, slachting

New cards
New cards

mutare

~o, mutavi, mutatum, veranderen, verwisselen

New cards
New cards

nuntiare

o nuntiavi nuntiatum melden

New cards
New cards

spectare

~o, spectavi, spectatum, bekijken, op het oog hebben

New cards
New cards

licere

-et, licuit, het is toegelaten

New cards
New cards

prope

bijwoord dichtbij

New cards
New cards

super

  • acc boven

New cards
New cards

hortari

~or hortatus sum aansporen

New cards
New cards

vereri

eor veritus sum vrezen

New cards
New cards

loqui

-or locutus sum spreken

New cards
New cards

potiri

-ior +abl. potitus sum bemachtigen, beheersen

New cards
New cards

pati

patior passus sum verdragen

New cards
New cards

conari

or conatus sum proberen

New cards
New cards

mirari

or miror, miratus sum zich verwonderen over; bewonderen

New cards
New cards

tueri

-eor tuitus sum bekijken, beschermen

New cards
New cards

polliceri

eor pollicitus sum beloven

New cards
New cards

nasci

-or natus sum geboren worden

New cards
New cards

proficisci

-or profectus sum vertrekken

New cards
New cards

queri

-or questus sum klagen over

New cards
New cards

sequi

-or secutus sum volgen

New cards
New cards

uti

or + abl usus sum gebruiken omgaan met

New cards
New cards

experiri

-ior expertus sum op de proef stellen, ondervinden

New cards
New cards

oriri

-ior ortus sum ontstaan, opkomen

New cards
New cards

egredi

-ior egressus sum buitengaan

New cards
New cards

mori

-ior mortuus sum sterven

New cards
New cards

progredi

-ior progressus sum verdergaan

New cards
New cards

genus

generis o de afkomst de soort

New cards
New cards

impetus

impetus de aanval de opwelling

New cards
New cards

deducere

o deduxi deductum naar beneden brengen wegbrengen

New cards
New cards

educere

~o eduxi, eductum naar buiten brengen, opvoeden

New cards
New cards

eripere

-io eripui, ereptum wegrukken

New cards
New cards

imponere

-o imposui, impositum plaatsen op, opleggen

New cards
New cards

inire

-eo inii, initum binnengaan, beginnen

New cards
New cards

causa

causae oorzaak, reden, proces

New cards
New cards

consilium

consilii o overleg raad plan

New cards
New cards

proelium

proelii o veldslag

New cards
New cards

telum

teli o aanvalswapen projectiel

New cards
New cards

gens

gentis v geslacht volksstam

New cards
New cards

complures

complures complura complurium meerdere

New cards
New cards

acies

aciei v slagorde

New cards
New cards

spes

spei hoop

New cards
New cards

vetere

-o verti versum omkeren veranderen in

New cards
New cards

perire

-eo perii, peritum ten onder gaan

New cards
New cards

h

New cards
New cards

hinc

bijwoord van hier

New cards
New cards

igitur

(nevensch. voegw.) dus

New cards
New cards

custos

custodis m bewaker

New cards
New cards

quis, quid

vragend vnw wie wat welke

New cards