Sprawdzian - geografia ,,Ludność i urbanizacja w Polsce"

studied byStudied by 26 people
5.0(1)
get a hint
hint

Jakie mamy rodzaje bezrobocia?

1 / 31

32 Terms

1

Jakie mamy rodzaje bezrobocia?

 • długotrwałe - pozostanie bez pracy przez dłużej niż rok

 • frykcyjne - obejmuje krótkie przerwy w zatrudnieniu spowodowane zmianą miejsca pracy, przekwalifikowaniem się lub poszukiwaniem lepszej pracy

 • strukturalne - wynika z niedostosowania kwalifikacji pracowników do zmieniających się wymagań runku pracy, często ma charakter długotrwały

 • sezonowe - krótkotrwałe, powtarza się w określonych cyklach i wynika ze zmienności popytu na pracę w ciągu roku w niektórych branżach rolnictwa czy usług

New cards
2

Jakie są typy genetyczne wsi?

 • owalnica - placowa o owalnym kształcie wyznaczonym przez dwie ulice ze zwartą zabudową (ulice otaczają centralnie położony plac i schodzą się ze sobą na krańcach)

 • ulicówka - odznacza się zwartą zabudową po obu stronach jednej głównej drogi i regularnym układem wąskich pól uprawnych

 • łańcuchówka - charakteryzuje się rozproszoną i nieregularną zabudową skupioną wzdłuż głównej drogi przecinającej należące do wsi i przedzielone miedziami grunty (łany)

 • rzędówka - luźna zabudowa skupiona najwcześniej po jednej stronie drogi, która oddziela gospodarstwa od należących do nich szerokich psów pól uprawnych

<ul><li><p>owalnica - placowa o owalnym kształcie wyznaczonym przez dwie ulice ze zwartą zabudową (ulice otaczają centralnie położony plac i schodzą się ze sobą na krańcach)</p></li><li><p>ulicówka - odznacza się zwartą zabudową po obu stronach jednej głównej drogi i regularnym układem wąskich pól uprawnych</p></li><li><p>łańcuchówka - charakteryzuje się rozproszoną i nieregularną zabudową skupioną wzdłuż głównej drogi przecinającej należące do wsi i przedzielone miedziami grunty (łany)</p></li><li><p>rzędówka - luźna zabudowa skupiona najwcześniej po jednej stronie drogi, która oddziela gospodarstwa od należących do nich szerokich psów pól uprawnych</p></li></ul>
New cards
3

Co to modernizacja wsi?

przejawia się poprawą warunków mieszkaniowych, rozbudowa dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej lub unowocześnieniem rolnictwa

New cards
4

Co to urbanizacja wsi?

upodobanie się warunków życia na wsi i w mieście w związku z rozwojem działalności nierolniczej i wzrostem liczby osób utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych

New cards
5

Cechy strefy podmiejskiej

 • większą niż na wsi ale mniejsza niż w mieście koncentracja ludności,

 • migracje wahadłowe - codzienne dojazdy,

 • duże zróżnicowanie struktury zawodowej (wynika ze zmniejszania się działalności rolniczej)

 • zróżnicowanie struktury użytkowania ziemi (rośnie udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych)

 • współwystępowanie tradycyjnej wiejskiej zabudowy zagrodowej

New cards
6

Cechy życia na wsi (zalety)

 • wolniejszy tryb życia, spokój, brak zgiełku,

 • silne więzi miedzy mieszkańcami,

 • dostęp do świeżej i zdrowej żywności

 • duże poczucie bezpieczeństwa,

 • mały ruch samochodowy,

 • bliskość przyrody,

 • małe zanieczyszczenie

New cards
7

Cechy życia na wsi (wady)

 • słabe skomunikowanie się z miastem lub jego brak

 • niedostatek obiektów infrastruktury społecznej,

 • niski stopień rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej,

 • utrudniony dostęp do instytucji kulturalnych, oświatowych i sportowych, obiektów handlowych i opieki zdrowotnej,

 • niższa jakość oferowanych usług,

 • mniejsze możliwości zatrudnienia

New cards
8

Aglomeracja monocentryczna

wokół głównego, wielofunkcyjnego ośrodka koncentrują się mniejsze miejscowości (np. Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław)

New cards
9

Aglomeracja policentryczna

inaczej konurbacje, nie ma jednego dominującego ośrodka miejskiego, skupiają kilka miast podobnych pod względem liczby mieszkańców praz pełnionych funkcji (np. konurbacja górnośląska, Trójmiasto)

New cards
10

Partie lewicowe

SLD (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Koalicja Obywatelska, PO, .N, iPL, Zieloni - zachodnia część Polski, głosują młodzi ludzie, mieszkańcy dużych miast, bardziej zamożni, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych lub w sferze budżetowej

New cards
11

Partie liberalne

PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) - zachodnia i północna część Polski, głosują rolnicy

New cards
12

PIS (Prawo i Sprawiedliwość)

narodowy konserwatyzm, solidaryzm, miękki eurosceptycyzm

New cards
13

PO (Platforma Obywatelska)

chrześcijańska demokracja, socjalliberalizm, liberalny konserwatyzm, proeuropeizm

New cards
14

NL (Nowa Lewica)

socjaldemokracja, socjalliberalizm, feminizm, antyklerykalizm, zielona polityka, proeuropeizm

New cards
15

SP (Solidarna Polska)

solidaryzm, narodowy konserwatyzm, eurosceptycyzm

New cards
16

PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe)

agraryzm, chrześcijańska demokracja, centryzm, liberalny konserwatyzm

New cards
17

Konfederacja Wolność i Niepodległość

narodowy konserwatyzm, konserwatywny liberalizm, twardy eurosceptycyzm, nacjonalizm

New cards
18

Przyczyny ubóstwa (uwarunkowania zewnętrzne)

 • bezrobocie

 • wzrost cen

 • stan zdrowia

 • zdarzenia losowe

 • wykluczenie komunikacyjne

New cards
19

Przyczyny ubóstwa (uwarunkowania indywidualne)

 • nieodpowiednie wykształcenie,

 • wielodzietność,

 • uwarunkowania środowiskowe,

 • bierność,

 • czynnik kulturowy

New cards
20

Współczynnika przyrostu naturalnego - wzór

Wu = U : L · 1000 - współczynnik urodzeń

Wz = Z : L · 1000 - współczynnik zgonów

Wpn = Wu - Wz - współczynnik przyrostu naturalnego

New cards
21

Współczynnik feminizacji - wzór

K = L - M - liczba kobiet

Wf = K : M · 100 - współczynnik feminizacji

New cards
22

Współczynnik przyrostu rzeczywistego - wzór

Pn = U - Z - przyrost naturalny

Sm = I - E - saldo migracji

Pr = Pn + Sm - przyrost rzeczywisty

Wpr = (Pr : L) · 1000 - współczynnik przyrostu naturalnego

New cards
23

Współczynnika salda migracji

SM = I - E (imigranci - emigranci)

New cards
24

Czynniki wypychające Polaków z Polski

 • bezrobocie

 • niskie pensje

 • niewystarczający poziom opieki zdrowotnej i edukacji,

 • niewielkie szanse na rozwój zawodowy i niezadowolenie z życia osobistego

New cards
25

Czynniki zachęcające Polaków do wyjazdu z Polski

 • większa pensja w innych krajach,

 • możliwość zdobycia lepszego wykształcenia,

 • lepszy standard życia,

 • lepsza ochrona zdrowia

New cards
26

Mniejszość narodowa

obywatele naszego kraju, którzy mają odmienną kulturę, posługują się innym językiem i utożsamiają się z innym narodem mającym współcześnie własne państwo (np.: Niemcy, Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Ormianie, Czesi, Słowacy)

New cards
27

Mniejszość etniczna

utożsamiają się z innym państwem niemającym współcześnie własnego państwa (np.: Romowie, Tatarzy, Łemkowie, Karaimi )

New cards
28

Przyczyny zmniejszania się współczynnika dzietności w Polsce

 • wydłużenie się czasu edukacji,

 • upowszechnienie się konsumpcyjnego stylu życia,

 • wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy,

 • zmniejszenie się liczby zawieranych małżeństw i wzrost liczby rozwodów,

 • zwiększenie się popularności związków nieformalnych,

 • powszechność antykoncepcji

New cards
29

Działania przeciw zmniejszaniu się współczynnika dzietności w Polsce

 • rozwiązania ułatwiające łączenie życia zawodowego z rodzinnym,

 • wprowadzenie urlopów macierzyńskich i ojcowskich,

 • prowadzenie klubów dziecięcych

 • większe wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi,

New cards
30

Migracja

zmiana miejsca pobytu np.: miejsca zamieszkania

New cards
31

Migracje wewnętrzne

w obrębie kraju, spowodowane były zmianami granic po II wojnie światowej, po niej głównie występowały migracje ze wsi do miast. Migracje te są podyktowane: sprawami rodzinnymi, względami zawodowymi, kwestiami związanymi z edukacją

New cards
32

Migracje zagraniczne

za czasów II wojny światowej - ze względów ekonomicznych, reparacji lub względów politycznych.

Teraz ze względów zarobkowych i czynników społecznych `(poczucie bezpieczeństwa)

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3912 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 120 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 94 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard68 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard115 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard69 terms
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 3535 people
Updated ... ago
4.9 Stars(48)