[3MI101] Procvičování k ústní zkoušce (mikro+makro)

studied byStudied by 36 people
5.0(1)
get a hint
hint

Užitek

1 / 269

Tags and Description

Economics

~~~work in progress~~~ Procvičování ke zkoušce z předmětu 3MI101 (Ekonomie 1) na VŠE. ~~~ Vychází z poznámek: https://bit.ly/3mi101-otazky ~~~

270 Terms

1

Užitek

Subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby jednotlivých statků

New cards
2

Graf užitku

knowt flashcard image
New cards
3

Výpočet mezního užitku

MU=ΔTUΔQMU = \frac{\Delta TU}{\Delta Q}

New cards
4

Zákon klesajícího mezního užitku

S každou další jednotkou statku MUMU klesá

New cards
5

Optimum spotřebitele v kardinalistické teorii

P=MUP=MU → maximální možný užitek

New cards
6

Zákon rovnosti mezního užitku

MUstatku 1Pstatku 1=MUstatku 2Pstatku 2=MUstatku 3Pstatku 3 \frac{MU \, \text{statku 1}}{P \, \text{statku 1}} = \frac{MU \, \text{statku 2}}{P \, \text{statku 2}} = \frac{MU \, \text{statku 3}}{P \, \text{statku 3}}

New cards
7

Odvození křivky poptávky z křivky užitku (kardinalistická teorie)

Křivka individuální poptávky je totožná s křivkou mezního užitku

<p>Křivka <strong>individuální</strong> <strong><span>poptávky </span></strong>je <span>totožná s křivkou</span><strong><span> mezního užitku</span></strong></p>
New cards
8

Ordinalistická teorie užitku

Užitek je neměřitelný

Spotřebitel porovnává užitek různých kombinací statků ⇒ indiferenční křivky a indiferenční mapy

New cards
9

Kardinalistická teorie užitku

Předpokládá, že užitek je měřitelný

New cards
10

Indiferenční křivka

= znázorňuje kombinace množství dvou statků, které poskytují spotřebiteli stejný užitek

 • Čím více statku X, tím méně statku Y

<p>= znázorňuje kombinace množství dvou statků, které poskytují spotřebiteli <strong>stejný užitek</strong></p><ul><li><p>Čím více statku <em>X</em>, tím méně statku <em>Y</em></p></li></ul>
New cards
11

Indiferenční mapa

Soubor indiferenčních křivek

<p>Soubor indiferenčních křivek</p>
New cards
12

Mezní míra substituce

Poměr, v němž jsou statky nahrazovány:

MRS=ΔYΔX=MUxMUYMRS = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_x}{MU_Y}

New cards
13

Linie rozpočtu

I=PXX+PYYI=P_X\cdot X+P_Y\cdot Y

Důchod = cena X množství X + cena Y množství Y

<p>$$I=P_X\cdot X+P_Y\cdot Y$$ </p><p><em>Důchod = cena X množství X + cena Y množství Y</em></p>
New cards
14

Optimum spotřebitele v ordinalistické teorii

V bodě, kde se linie rozpočtu dotýká indiferenční křivky

<p>V bodě, kde se <strong><span>linie rozpočtu </span></strong><span>dotýká </span><strong><span>indiferenční křivky</span></strong></p>
New cards
15

Odvození křivky poptávky z indiferenční křivky

knowt flashcard image
New cards
16

Faktory ovlivňující poptávku

 • Substituční efekt

 • Důchodový efekt

 • Růst nominálního důchodu

 • Změna preferencí spotřebitele

 • Změny cen substitutů a komplementů

New cards
17

Substituční efekt

Pokud je cena jednoho statku příliš vysoká, vyměníme ho za jiný, levnější

New cards
18

Důchodový efekt

Při stejném důchodu a jedné ceně nakupujeme určité množství statku, pokud se cena změní, změní se i množství, které nakupujeme (důchod totiž zůstává stejný)

New cards
19

Dokonale elastická křivka

knowt flashcard image
New cards
20

Dokonale neelastická křivka

knowt flashcard image
New cards
21

Charakteristika krátkého období

Alespoň 1 fixní výrobní faktor (Půda, práce, kapitál)

New cards
22

Produkční funkce v krátkém období (definice)

 • Vyjadřuje maximální objem produkce, který je možno vyrobit danou kombinací výrobních faktorů při dané úrovni technologie

  Q=f(F1,F2,...,Fn)Q = f (F_1, F_2, ... , F_n)Q = objem produkce → kombinace výrobních faktorů

<ul><li><p>Vyjadřuje <strong>maximální objem produkce</strong>, který je možno vyrobit danou <strong>kombinací výrobních faktorů</strong> při dané úrovni technologie</p><p></p><p>$$Q = f (F_1, F_2, ... , F_n)$$ ⇒ <em>Q = objem produkce → kombinace výrobních faktorů</em></p></li></ul>
New cards
23

Celkový, mezní a průměrný produkt v krátkém období (graf)

knowt flashcard image
New cards
24

Celkový produkt (zkratka, definice)

TPTP ⇒ celkový objem produkce vyrobený určitým množstvím vstupu

New cards
25

Průměrný produkt (zkratka, definice, výpočet)

APAP ⇒ objem produkce na jednotku vstupu

APF=TPF AP_F = \frac{TP}{F}

New cards
26

Mezní produkt (zkratka, definice, výpočet)

MPMP ⇒ změna produkce vyvolaná změnou množství vstupu o jednotku

MPF=ΔTPΔFMP_F = \frac{\Delta TP}{\Delta F}

New cards
27

Zákon klesajících mezních výnosů

S růstem množství jednoho vstupu se snižují přírůstky výstupu.

New cards
28

Nákladová funkce v krátkém období (graf)

knowt flashcard image
New cards
29

Fixní náklady (zkratka, definice)

FCFC ⇒ nemění se s objemem výroby → pořád stejn

New cards
30

Variabilní náklady (zkratka, definice)

VCVC ⇒ rostou s objemem produkce

New cards
31

Celkové náklady (zkratka, definice, výpočet)

TCTC ⇒ součet fixních a variabilních

TC=FC+VCTC = FC +VC

New cards
32

Průměrné náklady (zkratka, definice, výpočet)

ACAC ⇒ náklady na jednotku

AC=AFC+AVC=TCQAC = AFC + AVC = \frac{TC}{Q}

New cards
33

Mezní náklady (zkratka, definice, výpočet)

MCMC ⇒ náklady potřebné k rozšíření výroby o jednotku

MC=ΔTCΔQMC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}

New cards
34

Odvození nákladové funkce z produkční funkce

Náklady závisejí na množství (je dáno produkční funkcí) a cenách vstupů

New cards
35

Dlouhé období (charakteristika)

Všechny vstupy (výrobní faktory) jsou variabilní

New cards
36

Izokvanta

Kombinace výrobních faktorů (kapitálu K, práce L), kterými vyrobíme stejný objem produkce

(Ta modrá křivka)

<p><strong><span>Kombinace </span></strong>výrobních faktorů (kapitálu <em><span>K</span></em>, práce <em><span>L</span></em>), kterými <span>vyrobíme stejný objem produkce</span></p><p><span><mark data-color="blue">(Ta modrá křivka)</mark></span></p>
New cards
37

Mapa izokvant

Soubor izokvant

<p>Soubor izokvant</p>
New cards
38

Izokosta

Kombinace výrobních faktorů v rámci stejných celkových nákladů

(Ta červená čára)

<p><strong><span>Kombinace </span></strong>výrobních faktorů v rámci <span>stejných celkových nákladů</span></p><p><span><mark data-color="red">(Ta červená čára)</mark></span></p>
New cards
39

Nákladové optimum firmy

V bodě, kde se izokvanta dotýká izokosty

PLPK=MPPLMPPK\frac{P_L}{P_K}=\frac{MPP_L}{MPP_K}

<p>V bodě, kde se <strong><mark data-color="blue">izokvanta </mark></strong>dotýká <strong><mark data-color="red">izokosty</mark></strong></p><p>$$\frac{P_L}{P_K}=\frac{MPP_L}{MPP_K}$$</p>
New cards
40

Odvození nákladové funkce z produkční funkce

 • Různé linie celkových nákladů se dotýkají různých izokvant

 • Každá další linie stejných celkových nákladů představuje vyšší náklady

 • Zjistíme náklady odpovídající jednotlivým úrovním objemu výroby

<ul><li><p>Různé linie celkových nákladů se dotýkají různých izokvant</p></li><li><p>Každá další linie stejných celkových nákladů představuje vyšší náklady</p></li><li><p>Zjistíme náklady odpovídající jednotlivým úrovním objemu výroby</p></li></ul>
New cards
41

Výnosy z rozsahu (definice, typy, grafy)

= Změna výstupů v důsledku změny vstupů

 • Rostoucí: 1% růst vstupu povede k růstu výstupu o více než 1 %

 • Konstantní: 1% růst vstupu povede k růstu výstupu právě o 1 %

 • Klesající: 1% růst vstupu povede k růstu výstupu o méně než 1 %

<p>= Změna výstupů v důsledku změny vstupů</p><ul><li><p><strong>Rostoucí:</strong> 1% růst vstupu povede k růstu výstupu o <strong>více než</strong> 1 %</p></li><li><p><strong>Konstantní:</strong> 1% růst vstupu povede k růstu výstupu <strong>právě o</strong> 1 %</p></li><li><p><strong>Klesající:</strong> 1% růst vstupu povede k růstu výstupu o <strong>méně než</strong> 1 %</p></li></ul>
New cards
42

Typy, tvary a vlastnosti nákladů v dlouhém období

Křivky vyjadřující vývoj průměrných a mezních nákladů v DO budou mít stejný tvar jako v krátkém období

<p>Křivky vyjadřující vývoj průměrných a mezních nákladů v&nbsp;DO budou mít stejný tvar jako v&nbsp;krátkém období</p>
New cards
43

Dokonalá konkurence (definice)

Cena je konstantní → pro všechny firmy stejná → určená poptávkou (dokonale elastická)

New cards
44

Poptávka v dokonalé konkurenci

Dokonale elastická

d=AR=MR=Pd=AR=MR=P

<p>Dokonale elastická</p><p>$$d=AR=MR=P$$</p>
New cards
45

Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách dokonalé konkurence

 • Celkové příjmy TRTR ⇒ celková částa z prodeje produktů

  • TR=QPTR = Q \cdot P

 • Průměrné příjmy ARAR ⇒ příjem na jednotku produkce

  • AR=TRQ=PAR = \frac{TR}{Q}=P

 • Mezní příjmy MRMR ⇒ změna celkového příjmu při změně vyrobeného množství

  • MR=ΔTRΔQ=PBMR=\frac{\Delta TR}{\Delta Q}=PB

<ul><li><p><strong>Celkové příjmy $$TR$$</strong> ⇒ celková částa z prodeje produktů</p><ul><li><p>$$TR = Q \cdot P$$</p></li></ul></li><li><p><strong>Průměrné příjmy $$AR$$</strong> ⇒ příjem na jednotku produkce</p><ul><li><p>$$AR = \frac{TR}{Q}=P$$</p></li></ul></li><li><p><strong>Mezní příjmy $$MR$$ </strong>⇒ změna celkového příjmu při změně vyrobeného množství</p><ul><li><p>$$MR=\frac{\Delta TR}{\Delta Q}=PB$$ </p></li></ul></li></ul>
New cards
46

Celkové, průměrné a mezní příjmy v podmínkách nedokonalé konkurence

 • Celkové příjmy TRTR ⇒ celková částa z prodeje produktů

  • TR=QPTR = Q \cdot P

 • Průměrné příjmy ARAR ⇒ příjem na jednotku produkce

  • AR=dAR = d

 • Mezní příjmy MRMR ⇒ změna celkového příjmu při změně vyrobeného množství

  • MR=ΔTRΔQMR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}

<ul><li><p><strong>Celkové příjmy $$TR$$</strong> ⇒ celková částa z prodeje produktů</p><ul><li><p>$$TR = Q \cdot P$$</p></li></ul></li><li><p><strong>Průměrné příjmy $$AR$$</strong> ⇒ příjem na jednotku produkce</p><ul><li><p>$$AR = d$$</p></li></ul></li><li><p><strong>Mezní příjmy $$MR$$ </strong>⇒ změna celkového příjmu při změně vyrobeného množství</p><ul><li><p>$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$</p></li></ul></li></ul>
New cards
47

Optimální výše výstupu firmy (zlaté pravidlo maximalizace zisku)

MR=MCMR=MC

<p>$$MR=MC$$</p><p></p>
New cards
48

Druhy nákladů

 • Explicitní náklady ⇒ Náklady, které musí firma reálně vynaložit v peněžní podobě na nákup výrobních faktorů

 • Implicitní náklady ⇒ Ušlý příjem z výrobních faktorů, Náklady obětované příležitosti, Alternativní náklady VF

 • Ekonomické náklady ⇒ explicitní + implicitní (= účetní + implicitní)

New cards
49

Zisk firmy (výpočet, druhy)

 • Zisk ⇒ příjmy - náklady (=TRTC= TR - TC)

 • Zisk účetní ⇒ příjmy - explicitní náklady

 • Zisk ekonomický ⇒ zisk účetní - implicitní náklady

New cards
50

Dokonalá konkurence (charakteristika)

 • Cena nezávisí na produkci → určená poptávkou

 • Dokonale elastická poptávka

 • Dokonalá informovanost kupujících

 • Žádné vnější vlivy/bariéry ⇒ všichni mají stejné podmínky

New cards
51

Individuální nabídka firmy v krátkém období, dokonalá konkurence (grarf)

MC=sMC = s

<p>$$MC = s$$</p>
New cards
52

Bod uzavření firmy (definice, graf)

Pokud firma není schopná pokrýt průměrné variabilní náklady AVCAVC, dojde k uzavření firmy.

<p>Pokud firma není schopná pokrýt průměrné variabilní náklady $$AVC$$, dojde k uzavření firmy.</p>
New cards
53

Bod zvratu (definice, graf)

Optimum firmy v dlouhém období

<p>Optimum firmy v dlouhém období</p>
New cards
54

Cenová elasticita nabídky (definice)

Citlivost změny nabízeného množství na změnu ceny

New cards
55

Elasticita nabídky z hlediska časového období

Ve velmi krátkém období je nabídka zcela neelastická, s prodlužováním časového horizontu se elasticita nabídky zvyšuje

New cards
56

Cenová elasticita poptávky (definice, vzorec)

Citlivost poptávky na změnu ceny

cenovaˊ elasticita poptaˊvky=%Δ poptaˊvaneˊho mnozˇstvıˊ (Q)%Δ ceny (P)\text{cenová elasticita poptávky} = \frac{\% \Delta \ \text{poptávaného množství (Q)}}{\% \Delta \ \text{ceny (P)}}

New cards
57

Druhy elasticity

 • Elastická: E>1

  • Vyplatí se snížit cenu (TR klesá)

 • Jednotková: E=1

  • Ideální stav

 • Neelastická: E<1

  • Vyplatí se zdražit (TR roste)

 • Dokonale elastická: E=

  • I nepatrná změna ceny má nekonečný vliv na odezvu poptávky.

 • Dokonale neelastická: E=0

  • Nabídka nebo poptávka po daném zboží je zcela nezávislá na její ceně.

New cards
58

Elasticita poptávky E>1, firma by měla…

Snížit cenu

New cards
59

Elasticita poptávky E<1, firma by měla…

Zvýšit cenu

New cards
60

Tržní nabídka

Součet objemu výroby určitého zboží, které jsou ochotni při různých úrovních ceny nabízet všichni výrobci tohoto zboží.

Součet všech individuálních nabídkových křivek

<p>Součet objemu výroby určitého zboží, které jsou ochotni při různých úrovních ceny nabízet všichni výrobci tohoto zboží.</p><p><em><span>Součet všech individuálních nabídkových křivek</span></em></p>
New cards
61

Tržní rovnováha (definice, graf)

Nastává v optimu spotřebitele a výrobce

<p>Nastává v <span>optimu </span><strong><span>spotřebitele </span></strong><span>a </span><strong><span>výrobce</span></strong></p>
New cards
62

Výhody ze směny (typy, graf)

 • Přebytek spotřebitele: rozdíl mezi celkovým užitkem a objemem výdajů na nákup

 • Přebytek výrobce: rozdíl mezi cenou a mezními náklady

<ul><li><p><strong><mark data-color="yellow">Přebytek spotřebitele</mark>:</strong> rozdíl mezi celkovým užitkem a objemem výdajů na nákup</p></li><li><p><strong><mark data-color="green">Přebytek výrobce</mark>:</strong> rozdíl mezi cenou a mezními náklady</p></li></ul>
New cards
63

Rovnováha z hlediska délky období

 • Velmi krátké období: nabídka je zcela neelastická; růst poptávky vyvolá pouze růst ceny

 • Krátké období: elasticita je vyšší; růst ceny je nižší

 • Dlouhé období: elasticita je ještě vyšší; pohyb ceny je ještě nižší

<ul><li><p><strong>Velmi krátké období:</strong> nabídka je zcela neelastická; růst poptávky vyvolá pouze růst ceny</p></li><li><p><strong>Krátké období:</strong> elasticita je vyšší; růst ceny je nižší</p></li><li><p><strong>Dlouhé období:</strong> elasticita je ještě vyšší; pohyb ceny je ještě nižší</p></li></ul>
New cards
64

Rovnováha a současná změna nabídky a poptávky

knowt flashcard image
New cards
65

Teorém pavučin (definice, typy)

Lidé, ale i výrobci, potřebují určitý čas, než přizpůsobí objem svých nákupu či výroby

 1. Konvergující pavučina

 2. Divergující pavučina

 3. Stabilní pavučina

 4. Oscilující pavučina

New cards
66

Konvergující pavučina (definice, graf)

křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky (obnovuje rovnováhu)

<p>křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky (obnovuje rovnováhu)</p>
New cards
67

Divergující pavučina (definice, graf)

křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky (prohlubuje nerovnováhu)

<p>křivka poptávky má větší sklon než křivka nabídky (prohlubuje nerovnováhu)</p>
New cards
68

Stabilní pavučina (definice, graf)

sklon nabídky i poptávky se rovná (rovnováha je furt stejná)

<p>sklon nabídky i poptávky se rovná (rovnováha je furt stejná)</p>
New cards
69

Oscilující pavučina (definice, graf)

sklon nabídky i poptávky se rovná (prohlubování nerovnováhy, ale je zastavení)

<p>sklon nabídky i poptávky se rovná (prohlubování nerovnováhy, ale je zastavení)</p>
New cards
70

Příčiny existence nedokonalé konkurence

 • Nákladové podmínky: velké firmy vyrábějí levněji → vytlačení slabší konkurence

 • Bariery konkurence:

  • Právní restrikce: ochranné známky, patenty, copyright

  • Diferenciace produktu: produkty se nějak liší od jeho konkurece

 • Další:

  • Nedostatečné informace tržních subjektů

  • Vlastnictví důležitého výrobního faktoru

  • Zásahy státu do tržního mechanismu (regulace cen)

  • Politické okolnosti (OPEC)

New cards
71

Společné rysy dokonalé a nedokonalé konkurence

 • MC=MRMC = MR ⇒ maximalizace zisku (zlaté pravidlo)

 • π=TRTC\pi=TR-TC ⇒ zisk = celkové příjmy - celkové náklady

 • Nákladové křivky jsou shodné ⇒ determinované produkční funkcí

  • Krátké období: TC=FC+VCTC=FC+VC

  • Dlouhé období: TC=VCTC = VC

 • AR=P=dAR=P=d ⇒ průměrné příjmy = cena = individuální poptávka

New cards
72

Rozdílné rysy dokonalé a nedokonalé konkurence

 • Určování ceny

 • Vnější vlivy na firmu

 • Křivka poptávky a příjmů

 • Elasticita poptávky

 • Monopolní síla

 • Vztah mezi cenou a prodaným množstvím

 • Bod, kdy firma dosahuje normálního zisku

New cards
73

Typy firem v tržní ekonomice

 1. Státní a municipální firmy

  • vlastníkem firmy je stát nebo obec

 2. Firmy v individuálním vlastnictví

  • podnikatel hospodaří sám na vlastní účet

 3. Obchodní společnosti ****(partnerství)

  • jde o sdružení kapitálu dvou i více osob

 4. Akciová společnost

  • větší možnosti získání kapitálu vydáním akcií

New cards
74

Alternativní cíle firmy

Není-li možná maximalizace zisku, protože firma nemá dostatek informací:

 1. dosažení uspokojivé výše zisku

 2. dosažení určitého podílu na trh

 3. snaha dlouhodobě přežít

 4. růst a expanze firmy

New cards
75

Firma maximalizující obrat VS. maximalizující zisk (definice, znázornění na grafu)

 • Obrat:

  • Vyrábí větší objem za nižší cenu

  • 𝑀𝑅 < 𝑀𝐶

 • Zisk:

  • MR=MCMR = MC

<ul><li><p><strong>Obrat:</strong></p><ul><li><p>Vyrábí větší objem za nižší cenu</p></li><li><p>$$𝑀𝑅 &lt; 𝑀𝐶$$</p></li></ul></li><li><p><strong>Zisk:</strong></p><ul><li><p>$$MR = MC$$</p></li></ul></li></ul>
New cards
76

Formy nedokonalé konkurence

 • Monopol

 • Oligopol

 • Monopolistická konkurence

New cards
77

Monopol (definice, graf)

 • Pouze jeden výrobce na trhu ⇒ nemá konkurenci

 • Má veškerou produkci daného odvětví

 • P > MC ⇒ firma si může určit téměř libovolně vysokou cenu

<ul><li><p>Pouze jeden výrobce na trhu ⇒ nemá konkurenci</p></li><li><p>Má veškerou produkci daného odvětví</p></li></ul><ul><li><p>$$P &gt; MC$$ ⇒ firma si může určit téměř libovolně vysokou cenu</p></li></ul>
New cards
78

Monopol (graf)

knowt flashcard image
New cards
79

Lernerův index (definice, vzorec)

stupeň tržní (monopolní) síly

L=(PMC)PL=\frac{(P-MC)}{P}

Nabývá hodnotu mezi 0 (dok. konkurence) a 1 (mopol)

New cards
80

Neefektivnost monopolu (graf)

knowt flashcard image
New cards
81

Regulace monopolu

 • V ČR Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 • Antitrustové zákony

  • Zakazují určité chování firem (dohody o cenách, spojování)

 • Ekonomická regulace

  • Regulace cen zákony → aby pokryly jen průměrné náklady

New cards
82

Monopson

Na trhu jen jeden kupující ⇒ může ovlivňovat cenu

New cards
83

Oligopol

 • Malá skupina firem v odvětví

 • Velké bariéry ve vstupu do odvětí

New cards
84

Smluvní oligopol (definice, graf)

 • Kartel → nelegální

 • Oligopolní firmy se navzájem domluví na ceně

<ul><li><p>Kartel → nelegální</p></li><li><p>Oligopolní firmy se navzájem domluví na ceně</p></li></ul>
New cards
85

Oligopol s dominantní firmou (definice, graf)

 • Jedna silná firma, skoro jako monopol

 • Další menší firmy (konkurenční lem)

<ul><li><p>Jedna silná firma, skoro jako monopol</p></li><li><p>Další menší firmy (konkurenční lem)</p></li></ul>
New cards
86

Monopolistická konkurence (definice)

 • Normální trh

 • Hodně firem prodává podobné výrobky

 • Snadný vstup a výstup do odvětví

New cards
87

Monopolistická konkurence v krátkém období (graf)

knowt flashcard image
New cards
88

Firma v monopolistické konkurenci a krátkém období mající záporný zisk

 • vyrábí dál, cíl ztrátu minimalizovat, očekávání změny na trhu → AC > AR ; AVC < AR

 • až do bodu uzavření firmy → TR=VCTR = VC ; Ztráta = FC

Firma tedy musí pokrýt alespoň své fixní náklady

New cards
89

Dlouhé období v monopolistické konkurenci (definice, graf firmy)

 • Možnost přechodu mezi odvětvími

 • Ztrátové odvětví nemůže dlouhodobě existovat = krach firmy

 • Ziskové odvětví, dobře se vydělává, přichází noví podnikatelé a zakládají nové firmy

 • Vzrůst počtu výrobců → pokles poptávky, nová cena = nulový zisk

<ul><li><p>Možnost přechodu mezi odvětvími</p></li><li><p>Ztrátové odvětví nemůže dlouhodobě existovat = krach firmy</p></li><li><p>Ziskové odvětví, dobře se vydělává, přichází noví podnikatelé a zakládají nové firmy</p></li><li><p>Vzrůst počtu výrobců → pokles poptávky, nová cena = nulový zisk</p></li></ul>
New cards
90

Podstata a specifika trhů výrobních faktorů

Firmy poptávají, domácnosti nabízejí

New cards
91

Transferový výdělek

Minimální výdělek, za který jsem ochotný pracovat na dané pozici

<p>Minimální výdělek, za který jsem ochotný pracovat na dané pozici</p>
New cards
92

Ekonomická renta

To co mám navíc oproti mému transferovému výdělku

<p>To co mám navíc oproti mému transferovému výdělku</p>
New cards
93

Transferový výdělek a Ekonomická renta z hlediska elasticity nabídky (grafy)

knowt flashcard image
New cards
94

Optimum firmy na trhu výrobních faktorů v dokonalé konkurenci (graf)

knowt flashcard image
New cards
95

Formy cen výrobních faktorů

 • Mzdová sazba → práce ww

 • Sazba pozemkové renty → půda aa

 • Úroková míra → kapitál ii

New cards
96

Teorie rozdělování na bázi teorie mezní produktivity

Každý výrobní faktor dostává odměnu podle svého příspěvku k výrobnímu procesu.

MPF=MCFMP_F=MC_F, například MPL=wMP_L=w

New cards
97

Skladba důchodů domácností (definice, vzorec)

Celkové množství peněz, které domácnost obdrží během určitého časového období (YY)

 • Pracovní důchody YLYL

 • Důchody plynoucí z vlastnické půdy YAYA a kapitálu YKYK

 • Důchod ve formě transferové platby YTYT

Y=wL+IA+vK+YTY=w⋅L+I⋅A+v⋅K+YT

New cards
98

Pracovní důchody domácnosti

YL=wLYL=w\cdot L (průměrná hodinová mzdová sazba * počet hodin práce)

New cards
99

Důchody domácnosti plynoucí z vlastnické půdy a kapitálu

 • Půda: YA=IAYA = I \cdot A (průměrná míra výnosů z půdy * množství půdy ve vlastnictví)

 • Kapitál: YK=vKYK = v \cdot K (průměrná míra výnosu z kapitálu objem kapitálu ve vlastnictví)

New cards
100

Zdroje nerovností v důchodech lidí

Nerovnost v pracovních důchodech: rozdíly ve schopnostech lidí

Nerovnost ve vlastnických důchodech: rozdíly v tom, co lidi vlastní

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 149 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 626 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)