Financie a mena

studied byStudied by 3 people
5.0(1)
get a hint
hint

Príjmové peňažné operácie domácností zahŕňajú:

a) dôchodkové dane

b) nákupy CP

c) mzdy

1 / 92

Tags and Description

93 Terms

1

Príjmové peňažné operácie domácností zahŕňajú:

a) dôchodkové dane

b) nákupy CP

c) mzdy

c)

New cards
2

Honorár je peňažná operácia

a) dôchodková

b) kreditná

c) emisná

a)

New cards
3

Prakticky všetky peňažné operácie sa vyskytujú v (vo)

a) verejných financiách

b) podnikových financiách

c) medzinárodných financiách

c)

New cards
4

Do objektívnej stránky financií patrí(-ia)

a) peňažné operácie s reálnymi peniazmi

b) riadenie peňažných operácií

c) emisné peňažné operácie

a); c)

New cards
5

Špekulačný motív držby peňazí sa zakladá na špekulácii s:

a) výškou dôchodku

b) úrokovou mierou

c) množstvom peňazí

b)

New cards
6

V súčasnosti sa kurz Eur určuje podľa

a) parity kúpnej sily

b) aktuálneho stavu ponuky a dopytu na trhu

c) spotrebného koša

b)

New cards
7

Depozitné certifikáty sa emitujú na:

a) meno

b) majiteľa

c) vrub

a); b)

New cards
8

Na sekundárnom trhu sa obchoduje s:

a) akciami

b) komerčnými papiermi

c) zmenkami

a); c)

New cards
9

Pre peňažný trh je charakteristický (-é)

a) veľký počet účastníkov

b) mimoburzový trh OTC

c) nízke transakčné náklady

a); c)

New cards
10

Štátne obligácie

a) sú likvidné

b) majú nulové riziko insolventnosti

c) sú obchodovateľné na burze

a); b); c)

New cards
11

Na primárnom kapitálovom trhu môže aj ako emitent aj ako investor vystupovať:

a) štát

b) banky

c) veľké nefinančne firmy

b); c)

New cards
12

Medzi priame nástroje menovej politiky patria:

a) povinné minimálne rezervy

b) repo operácie

c) reeskontné

a)

New cards
13

Závislosť cambridgeskej konštanty (k) od úrokovej miery pri danej úrovni dôchodku:

a) je negatívna

b) vyjadruje vzťah

c) je pozitívna

a) (ak i rastie, konštanta klesá

New cards
14

Podľa teórie preferencie likvidity veľkosť ponuky peňazí závisí od:

a) úrokovej miery

b) rozhodnutia CB

c) cenovej hladiny

b)

New cards
15

Medzi platobné PO patria operácie:

a) fiškálne

b) tovarovo- peňažné

c) kreditné

a); b); c)

New cards
16

K zmene peňažnej masy v rámci NH dochádza PO:

a) emisnými

b) tovarovo - peňažnými

c) dôchodkovými

a)

New cards
17

Financie predstavujú súhrn PO, ktorými v konečnom dôsledku dochádza k:

a) tvorbe HDP

b) realizácii HDP

c) rozdielu ND

b); c)

New cards
18

Hlavným cieľom NBS je v súčasnosti stabilita:

a) cenovej hladiny

b) zamestnanosti

c) platobnej bilancie

a)

New cards
19

Kontrola finančného hospodárenia firmy

a) finančná analýza

b) finančná revízia

c) vnútorná kontrola

a); c)

New cards
20

Výhodou pevných menových kurzov je:

a) podpora medzinárodného obchodu

b) nutnosť vysokých devízových rezerv

c) vyrovnávanie domácej úrovne výrobných nákladov so zahraničnou

a)

New cards
21

Peňažnú zásobu tvorí

a) obeživo

b) vklady

c) rezervy

a); b)

New cards
22

Pri metalickej menovej sústave je dôležité určiť

a) spôsob razenia mincí

b) menový kov

c) peňažnú jednotku

a); b); c)

New cards
23

U diskontných CP je ich cena na primárnom trhu:

a) vždy väčšia ako reálna cena

b) vždy menšia ako nominálna cena

c). menšia ako cena, ktorá sa realizuje v deň splatnosti

b); c)

New cards
24

Peňažný trh predstavuje pohyb peňažných prostriedkov medzi

a) CB-KB

b) KB-nefinančné firmy

c) domácnosti - štát

a); b)

New cards
25

Medzi dlhopisy patria:

a) štátne obligácie

b) bankové obligácie

c) komerčné papiere

a); b) ( komunálne obligácie, hypotekárne záložné listy, zamestnanecké obligácie)

New cards
26

Na burze sú obchodovateľné

a) štátne obligácie

b) komerčné papiere

c) Hypotekárne záložné listy

a); c)

New cards
27

Medzi nepriame nástroje menovej politiky patrí

a) PMR

b) úverové limity

c) operácie na voľnom trhu

a); c)

New cards
28

Pri reštriktívnej menovej politike sa:

a) znižuje AD

b) zvyšuje PMR

c) znižuje AS

a); b); c)

New cards
29

Do menovej bázy nepatrí (-ia)

a) obeživo

b) vklady

c) rezervy

b)

New cards
30

V SR sa od roku 1993 až po rok 1998 určoval kurz SKK:

a) podľa parity kúpnej sily

b) administratívne

c) podľa aktuálneho stavu D a S

a)

New cards
31

Veľkosť realizačného peňažného obratu závisí od:

a) úrokovej miery

b) foriem realizácie HDP

c) veľkosti HDP

b); c)

New cards
32

Medzi kapitálové dôchodky patria:

a) mzdy

b) dividendy

c) autorské honoráre

b); c)

New cards
33

Pre asekuračné peňažné operácie je charakteristická:

a) nenávratnosť

b) neekvivalentnosť

c) podmienená návratnosť

b); c)

New cards
34

Kvalitatívna zmena je charakteristická vlastnosť pre operácie:

a) Tovarovo- peňažné

b) Fiškálne

c) Kreditné

nič

New cards
35

Klasické bankovky boli plne kryté:

a) odkúpenými zmenkami

b) odkúpeným zlatom

c) finančnými zmenkami

a); b)

New cards
36

Súčasnou hodnotou budúcich očakávaných výnosov Friedman meria:

a) Bohatstvo

b) Permanentný dôchodok

c) veľkosť Dm

b)

New cards
37

Medzi sociálne dôchodky zaraďujeme:

a) prídavky na deti

b) odmeny pri životných a pracovných jubileách

c) podpora v materstve

a); c)

New cards
38

Cenné papiere spojené so záväzkami poskytovať pravidelne úrokové platby sú cenné papiere:

a) dlhové

b) majetkové

c) akcie

a)

New cards
39

Transferové platby vystupujú vo forme

a) sociálnych dôchodkov obyvateľstva

b) dani do verejných sektorov

c) tržieb z realizovanej produkcie

a); b)

New cards
40

Do peňažného agregátu M1 patria

a) likvidné CP

b) terminované depozitá

c) obeživo

c)

New cards
41

Finančný trh

a) umožňuje príliv zahraničného kapitálu

b) vedie k poklesu efektívnosti výroby

c) je univerzálnym trhom

a); c)

New cards
42

Podľa Fischera dopyt po peniazoch je závislá premenná a priamoúmerne závisí od:

a) objemu transakcií

b) celkovej hladiny

c) transakčnej rýchlosti peňažnej jednotky

a); b)

New cards
43

Vymeniteľnosť bankoviek za zlato sa viazala na predloženie pomerne veľkého množstva bankoviek pri štandarde:

a) zlatej mince

b) zlatého zliatku

c) zlatej devízy

b)

New cards
44

Subjektívnu stránku financií charakterizuje :

a) ide o cieľavedome organizovanú činnosť ľudí v procesoch zmeny peňažnej zásoby

b) medzi objektívnou a subjektívnou nie je veľký rozdiel

c) vytvára podmienky a predpoklady na úspešný priebeh primárnej fin. činnosti

d) vystupujú v nej reálne peniaze

a); c)

New cards
45

Motívy dopytu po peniazoch v Keynesovej teórii predstavuje:

a) motív špekulácie

b) motív opatrnosti

c) motív investovať

d) motív spojený s dôchodkom

a); b); d)

New cards
46

Pre 4. priemyselnú revolúciu je charakteristické:

a) vývoj informačných technológií

b) zameranie na elektrickú energiu

c) využitie kyberneticko-fyzikálnych systémov

d) internet vecí

c); d) (automatizácie výroby, súčasné trendy digitalizácie))

New cards
47

Do devízovej politiky nepatrí:

a) riadenie devízového hospodárstva

b) udržiavanie variability úrovne výmenného kurzu

c) výber vhodného režimu výmenného kurzu

d) správa a riadenie devízových rezerv

b)

New cards
48

Projektovanie primárnej finančnej činnosti obsahuje:

a) finančnú analýzu

b) prognózovanie

c) plánovanie

d) rozpočtovanie

b); c); d)

New cards
49

Závislosť cambridgeskej konštanty proporcionality (k) od úrokovej miery (i) je:

a) nulová (ak i rastie, konštanta k zostáva rovná 0)

b) negatívna (ak i rastie, konštanta k klesá)

c) pozitívna (ak i rastie, konštanta k sa zvyšuje)

d) konštanta k nezávisí od úrokovej miery

b)

New cards
50

Medzi subjekty sekundárneho kapitálového trhu nepatria:

a) štát a celý verejný sektor

b) domácnosti

c) burzy

d) mimoburzový trh (OTC)

a); b)

New cards
51

Pre eurocenné papiere sú rozhodujúce nasledovné znaky:

a) mena

b) rezidentstvo finančného sprostredkovateľa

c) aktuálny výmenný kurz

d) emitent

a); b); d)

New cards
52

Cambridgeská teória dopytu po peniazoch:

a) bola formulovaná Irvingom Fisherom

b) je zameraná na dôchodok

c) bola formulovaná Alfrédom Marshallom

d) je označovaná ako kvantitatívna rovnica peňazí

b); c)

New cards
53

Medzi faktory určujúce rámec monetárnej politiky (podľa MMF) patrí:

a) iné systémy menovej politiky (others)

b) použitie menových agregátov v menovej politike (monetary agregate target)

c) deflačné cielenie (deflation targeting framework)

d) použitie menového kurzu ako kotvy menovej politiky (exchange rate anchor)

e) iné členenie

a); b); d); e)

New cards
54

Termínované depozitá denominované v EUR v bankách mimo krajín eurozóny sú:

a) EUROYENY

b) EUROEURO

c) EURODOLÁRE

d) EUROBONDY

c)

New cards
55

Medzi peňažné operácie v užšom slova zmysle patria:

a) dôchodkové peňažné operácie

b) akesurašné peňažné operácie

c) toravoro-peňažné operácie

d) fiškálne operácie

a); b); c); d)

New cards
56

Devízy možno definovať ako:

a) hotovostné peniaze inej krajiny (najme vo forme bankoviek a mincí)

b) pohľadávku znejúcu na cudziu menu splatnú v zahraničí

c) bezhotovostné peniaze realizujúce medzinárodný platobný styk

d) nástroj využívaný v cestovnom ruchu

b); c)

New cards
57

Klasifikácia financií poľa sektorov národného hospodárstva obsahuje nasledovné sektory:

a) štátne banky

b) poisťovníctvo

c) obyvateľstvo

d) verejný sektor

b); c); d)

New cards
58

Ku medzinárodným finančným trhom zaraďujeme:

a) zahraničné finančné trhy

b) devízové trhy

c) intraregionálne trhy

d) eurotrhy

a); b); d)

New cards
59

Peňažné operácie, ktorých výsledkom je zmena peňažnej zásoby u jednotlivých ekonomických subjektov sú:

a) realizačné peňažné operácie

b) fiškálne peňažné operácie

c) menové peňažné operácie

d) finančné peňažné operácie

a); b); d)

New cards
60

Medzi znaky eurotrhov nepatrí:

a) nepodliehajú regulačným opatreniam ( ani PMR)

b) denominácia meny

c) vznikli v 70. rokoch minulého storočia

d) úrokový vývoj na eurotrhoch zodpovedá vývoju na príslušných domácich peňažných trhoch

c); d)

New cards
61

Finančný trh neplní tieto funkcie :

a) redistribučná funkcia

b) emisná funkcia

c) alokačná funkcia

d) akumulačná funkcia

b)

New cards
62

Medzi dlhopisy zaraďujeme:

a) zamestnanecké akcie

b) štátne obligácie (bondy)

c) komunálne obligácie

d) hypotekárne záložné listy

b); c); d)

New cards
63

Medzi systémy nepružných kurzov (hard pegs) patrí:

a) systém kurzov riadených inak (other managed arrangements)

b) stabilizované kurzy (stabilised arrangements)

c) systém menového kurzu s kĺzavými zmenami parít (crowlingpegs)

d) systém kurzov riadených menovou radou (currency board arrangements)

e) systém menových kurzov bez domácej zákonnej meny

d); e)

New cards
64

Termín “finančný kapitál” použil Rudolf Hilferding ako súhrnný pojem pre:

a) podnikateľský kapitál

b) pôžičkový kapitál

c) krátkodobý kapitál

d) peňažný kapitál

a); b); d)

New cards
65

Finančný systém ekonomiky tvoria:

a) finančné dokumenty

b) finančné inštitúcie

c) finančné trhy

d) finančné nástroje

a); b); c); d)

New cards
66

Medzi výhody finančných sprostredkovateľov patria:

a) racionalizácia platobného styku

b) zväčšovanie transakčných nákladov

c) diverzifikácia rizík

d) nárast informačných nákladov

a); c)

New cards
67

Medzi ciele hlbšej integrácie kapitálových trhov (CMU) patrí:

a) ponúknuť nové možnosti pre investorov a sporiteľov

b) zabezpečiť vyššiu odolnosť finančného systému

c) zabezpečiť firmám väčší výber financovania

d) zabezpečiť vyššie náklady financovania

a); b); c)

New cards
68

Pre organizovanie a riadenie primárnej finančnej činnosti je charakteristické:

a) stanovenie limitov

b) stanovenie platobných miest

c) stanovenie foriem plnenia

d) stanovenie termínov

a); b); c); d) (spôsob zmeny PZ u eko.sub.)

New cards
69

Medzi nástroje peňažného trhu nepatria:

a) štátne pokladničné poukážky

b) komerčné papiere

c) podielové listy

d) zmenky

c)

New cards
70

Pre devízový kurz (ER) nie je charakteristické:

a) slúži na riešenie porúch mikroekonomickej rovnováhy

b) vyjadruje cenu zahraničných menových jednotiek

c) predstavuje nástroj sociálnej politiky vlády

d) spája vnútornú ekonomiku s vonkajším okolím

a); c)

New cards
71

Medzi hraničné a vecné súčasti subjektívnej stránky financií patrí:

a) finančná veda

b) finančná sústava

c) finančná politika

d) finančné projektovanie

a); b); c) (finančné právo)

New cards
72

Objektívna stránka financií:

a) pojednáva len o virtuálnych formách peňazí

b) vyskytuje sa len vo forme reálnych peňazí

c) reprezentuje primárny finančnú činnosť

d) obsahuje reálne aj virtuálne peniaze

b); c) (je rozhodujúcou stránkou financií)

New cards
73

Peňažný obrat je možné definovať ako

a) Súhrn dočasne voľných peňažných prostriedkov v domácej a zahraničnej mene

b) Súčet transferového a realizačného peňažného obratu

c) Úhrn peňažných platieb na určitom území za stanovené obdobie

d) Činnosť, jednotlivé operácie medzi ekonomickými subjektami

b); c)

New cards
74

Súhrn dočasne voľných peň. Prostriedkov v domácej aj zahr. Mene sa označuje ako:

a) Peňažná báza

b) Peňažné operácie

c) Peňažná zásoba

d) Finančné operácie

c)

New cards
75

Medzi súčasné menové únie patrí:

a) Latinská peňažná únia

b) UEMOA(západoafrická ekonomická a menová únia)

c) CARICOM(karibská únia)

d) Európska menová únia (EMU)

d)

New cards
76

Medzi zahraničné dlhopisy (foreign bonds) nepatria:

a) Matilda bonds

b) Samurai bonds

c) Eurobonds

d) Bulldog bonds

c)

New cards
77

Medzi argumenty proti nulovej (0%) inflácií nepatria:

a) Nemožnosť zvyšovania cien

b) Útlm ekonomického poklesu a kvantitatívneho vývoja ekonomiky

c) Absencia inovácií, vývoja nových T&S s lepšími parametrami

d) Nemožnosť presného zamerania vývoja cenovej hladiny

b)

New cards
78

Medzi priame intervencie centrálnej banky na devízových trhoch patrí:

a) Predaj zahraničnej meny

b) Nákup zahraničnej meny

c) Rast úrokovej sadzby centrálnej banky

d) Pokles úrokovej sadzby centrálnej banky

a); b)

New cards
79

Podľa predpovede bude v najbližšej dekáde podiel business-to business aplikácií na hodnote produkcie internetu vecí(Internet of Things)

a) Takmer 70%

b) Asi 50%

c) 28%

d) Viac ako 90%

a)

New cards
80

Medzi realizačné operácie zaraďujeme (1):

a) Fiškálne peňažné operácie

b) Dôchodkové peňažné operácie

c) Kreditné peňažné operácie

d) Tovarovo-peňažné operácie

d)

New cards
81

Medzi spôsoby zmeny peňažnej zásoby zaraďujeme (1):

a) Zánik peňažnej zásoby

b) Kontrolu peňažnej zásoby

c) Analýzu peňažnej zásoby

d) Organizáciu peňažnej zásoby

a)

New cards
82

Medzi nástroje kapitálového trhu patria (1-4):

a) Akcie

b) Komerčné papiere

c) Podielové listy

d) Dlhopisy

a); c); d)

New cards
83

Medzi hlavné kritériá hodnotenia menových kurzov patria (1-4):

a) Spôsob vymedzenia ústredného kurzu

b) Intervencie centrálnej banky na devízovom trhu

c) Kvalitatívny charakter meny (konvertibilita)

d) Zmeny ústredného kurzu

a); b); c); d)

New cards
84

Medzi subjekty sekundárneho kapitálového trhu patria (1-4):

a) Štát a celý verejný sektor

b) Mimoburzový trh (OTC)

c) Burzy

d) Domácnosti

b); c)

New cards
85

Podľa Adama Smitha je výsledkom ekonomickej činnosti bohatstvo (kapitál) vo forme (1-4):

a) Materiálnych statkov (fixný kapitál)

b) Peňažného kapitálu (drahé kovy)

c) Materiálnych statkov (obežný kapitál)

d) Peňažného kapitálu (peniaze)

a); b); c); d)

New cards
86

Pre eurotrhy nie je charakteristické (1):

a) Podliehajú regulačným opatreniam

b) Obchoduje sa na nich s veľkými objemami peňazí

c) Úrokový vývoj na nich nezodpovedá vývoju na príslušnom domácom peňažnom trhu

d) Denominácia meny

a)

New cards
87

Pojem „finančný kapitál“ prvýkrát použil (1):

a) Karl Marx

b) Rudolf Hiferding

c) Adam Smith

d) Werner Sombart

b)

New cards
88

Cambridgeská teória dopytu po peniazoch patrí medzi (1):

a) Tradičné keynesovské teórie

b) Tradičné neoklasické teórie

c) Moderné keynesovské teórie transakčného a špekulatívneho dopytu po peniazoch

d) Moderné neoklasické teórie

b)

New cards
89

Pri klasifikácii financií, vychádzajúce zo zmiešanej ekonomiky, medzi verejné financie zaraďujeme (1-4):

a) Štátny rozpočet

b) Štátne a komunálne banky

c) Účelové fondy (štátne, regionálne a miestne)

d) Rozpočty územných samospráv

a); b); c); d)

New cards
90

Medzi subjekty, ktoré tvoria sektor držiaci peniaze (SDP) nepatria (1-4):

a) Nefinančné spoločnosti

b) Európska centrálna banka

c) Územná samospráva

d) Medzinárodný menový fond

b); c); d)

New cards
91

Karl Marx vo svojich prácach používal termíny (1-4):

a) Finančný kapitál

b) Peňažný kapitál

c) Fixný a variabilný kapitál

d) Bankový kapitál

b); c); d)

New cards
92

Faktory ovplyvňujúce dopyt po peniazoch podľa monetaristickej teórie sú (1-4):

a) Očakávané výnosy z alternatívnych aktív

b) Nezamestnanosť

c) Cenová hladina

d) Očakávaná miera inflácie

a); c); d)

New cards
93

Terminované depozitá denominované v E v bankách mimo krajiny eurozóny sú:

euro

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 61 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 68 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 29600 people
Updated ... ago
4.8 Stars(284)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard39 terms
studied byStudied by 52 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard202 terms
studied byStudied by 55 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard27 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard197 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 66 people
Updated ... ago
5.0 Stars(6)