FIL REVIEWER

studied byStudied by 2 People
0.0(0)
Get a hint
hint

Tingnan ang kabuuan ng akda bago tuluyang basahin. Subuking tukuyin ang layunin, nilalaman maging ang target na mambabasa ng teksto bago ito simula na basahin nang buo. Hanapin ang mga palatandaan sa mga pamagat, subtitle at iba pang bahagi ng teksto.

1/103

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

Studying Progress

New cards
103
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
103 Terms
New cards

Tingnan ang kabuuan ng akda bago tuluyang basahin. Subuking tukuyin ang layunin, nilalaman maging ang target na mambabasa ng teksto bago ito simula na basahin nang buo. Hanapin ang mga palatandaan sa mga pamagat, subtitle at iba pang bahagi ng teksto.

UNANG HAKBANG

Pagsusuri sa Kabuuan ng Tekst

o

New cards
New cards

Pagkatapos masuri ang artikulo at ang kabuuan nito, simulan ang pagbabasa.

Tukuyin ang layunin ng may-akda kung ano ang ipinahahayag.

Tingnan din ang konklusyon sapagkat naglalaman ito ng kabuuan ng ak

da.

IKALAWANG HAKBANG

Pagtukoy sa Pangkalahatang Layunin at istruktura ng Teksto

New cards
New cards

Basahing muli ang artikulo, ngunit sa pagkakataong ito ay pagtuunan ng pansin ang paraan ng pagsulat at presentasyon.

Habang ikaw ay nagbabasa, huwag lamang tumutok sa kung ano ang sinasabi ng may-akda, kundi sa kung paano ito sinabi ng may-akda.

Sa hakbang ito masusukat na ang katatagan at katotohanan ng pahayag sa pamamagitan ng mga katibay ang inilatag ng may-akda.

Mahalaga ring malaman ang kahulugan ng mga salita. Konseptong hindi pamil

yar

IKATLONG HAKBANG

Pagbasang Muli ng Artikulo

New cards
New cards

Ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagtingin sa istilo at kumbensyonal na istruktura ng katulad na artikulo.

IKAAPAT NA HAKBANG

Pagsusuri at Pagtataya ng Tekst

o

New cards
New cards

Pagsusuri sa Kabuuan ng Teksto

UNANG HAKBANG

New cards
New cards

Pagtukoy sa Pangkalahatang Layunin at istruktura ng Teksto

IKALAWANG HAKBANG

New cards
New cards

Pagbasang Muli ng Artikulo

IKATLONG HAKBANG

New cards
New cards

Pagsusuri at pagtataya ng Tek

sto

IKAAPAT NA HAKBANG

New cards
New cards

ay pagpapahalaga ng mga damdamin ng tao higit sa mga bagay-bagay pamumuhay, daigdig, lipunan at pamahalaan, at sa kaugnayan ng kaluluwa sa Bathalang lumikha. - Azarias

Panitikan

New cards
New cards

Hango sa salitang humanus tumulong sa tao.

Humanidades

New cards
New cards

Sa pamamagitan ng tesktong ito, naipapahayag ng tao ang

kanyang nadarama, adhikain,

pangarap, pag-asa o pangamba.

Ito ay disiplina ng pag-aaral na tumutukoy sa sining ng biswal tulad ng musika, arkitektura, pintura, sayaw, dula at panitikan.

(pagbibigay ng iba pang kahulugan).

Malikhain, simbolikal at metaporikal

Paktwal o hindi paktwal

Bukas ang teksto sa iba't ibang interpretasyon

Tekstong Humanidades

New cards
New cards

Sino ang nagsambit nito:

Totoo pala na kulang ang salita para sa lahat ng nararamdaman.

Eros S. Atalia

New cards
New cards

Sino ang nagsambit nito:

"O pagsintang labis ng kapangyarihan, sampung mag- aamay iyong nasasaklaw! Pag ikaw ang nasok sa puso ninoman, hahamakin ang lahat masunod ka lamang.”

Florante at Laura ni Balagtas

New cards
New cards

Sino ang nagsambit nito:

Walang mang-aalipin kung walang papaalipin.

El Filibusterismo ni Jose Rizal

New cards
New cards

Mga tesktong hango sa pananaliksik sa agham tulad ng kimika, Pisika,

Biyolohiya at sipnayan at iba pa.

Kadalasang istilo nito ay sa paraang

paglalahad ng, paglalarawan at

pangangatwiran.

Pormal ang ginagamit na wika gaya ng mga salitang teknikal at pang-agham.

magbigay ng mga impormasyong pang-akademiko na mula sa mahaba at

masinsing pag-aaral.

Tekstong siyentipiko

New cards
New cards

ay nagsusuri sa pag-uugnay ng tao at ng kapaligiran.

Ito ay nababatay sa pag-aaral mula sa antropolohiya, arkeolohiya, ekonomiks, pulitika, pamahalaan, sikolohiya, sosyolohiya.

Ito ay naisusulat sa pamamagitan ng obserbasyon, pagtatanong, pagsusuri at pagbuo ng konklusyon.

Tekstong agham panlipunan

New cards
New cards

ay ang pag-aaral ng

mga alituntunin ng lipunan at mga

proseso na binibigkis at hinihiwalay

ang mga tao di lamang bilang mga

indibiduwal kundi bilang kasapi ng mga asosasyon, grupo, at institusyon.

Sosyolohiya

New cards
New cards

bilang isang agham

panlipunan, ay ang pag-aaral sa paglikha, pamamahagi, at pagkonsumo ng kalakal

Ekonomiks

New cards
New cards

ay lundayan ng lahat ng iniisip, nadarama, nilalayon at pinapangarap ng nakapaloob dito tao dahil ang aspetong kognitibo, sosyolohikal, linggwistikal at iba pa. - Villafuerte et. al (2005)

ay matrabaho at mabagal na ugnayan proseso dahil at koneksyon ng paglalakbay ng isip kaysa panulat. E.B. White at William Strunk (The Elements of Style)

Malaki ang maitutulong nito sa paghubog ng damdamin at isipan ng tao. Royo (2001)

Pagsulat

New cards
New cards

Ito ang pangkalahatang iniikutan ng isang teksto. Mahalaga ang kawastuhan kasapatan ng ng may-akda ukol sa tinatalakay na paksa. Sa ganitong paraan ay magiging matagumpay ang isang sulatin.

Paksa (Topic)

New cards
New cards

Tumutugon ito sa tanong na "Bakit ako magsusulat?" Ang kaalaman ng may-akda sa dahilan ng pagsusulat ay makapagbibigay ng direksyon sa anyo o paraan ng paggamit niya sa wika upang mabisang makapagpahayag.

Layunin (Aim)

New cards
New cards

Tinutukoy nito ang uri ng wikang gagamitin at ang paraan ng paggamit nito. Mahalagang kilalanin ng awtor ang iba't ibang salik upang magamit ang wika sa pinakamasining payak at tiyak Aitong kaanyuan.

Wika(Code)

New cards
New cards

Ito ang karaniwan estilo sa mambabasa at kinasanayang paraan ng pagsulat ang siyang makapagbibigay ng maluwag na daluyan ng kaisipan sa bumabasa sapagkat ito'y pamilyar sa kanya.

Kombensyon (Convention)

New cards
New cards

pagtukoy sa mga kaisipang mahalaga at hindi mahalaga

Analisis

New cards
New cards

kakayahan sa mabisang pangangatwiran

Lohika

New cards
New cards

pagsasama ng mga malikhain at kawili-wiling kaisipan

Imahinasyon

New cards
New cards

Binunuo ng Analisis, Lohika, Imahinasyon

Kasanayang Pampag-iisip

New cards
New cards

Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng may-akda na maisulat ang buong piyesa na taglay ang kasiningan at maayos na sikwens ng mga kaisipan.

Kasanayan sa pagbuo

New cards
New cards

Ang wastong baybay, pagbabantas at tamang pagkakasunud-sunod ng mga kaisipan mahalagang pagtuunan ng pansin sa paglikha magandang sulatin.

Kabatiran sa Prosidyur ng Pagsulat

New cards
New cards

Ito ang nagpapakita kung ano ang larangan at katangian ng isang salita. Nakatutulong ito upang mabuo ang larawang kaugnay ng paksa

Pagbibigay-depinisyon

New cards
New cards

Ang mga ideya ay isinasaayos nang pahakbang o batay sa kronolohikal na kaayusan.

Pag iisa isa

New cards
New cards

Ginagamit ito ng may-akda sa pagkilala sa mga katangian o puntos na magkakatulad at magkakaiba.

Hambingan at kontras

New cards
New cards

Ito ang naglalahad ng elaborasyon o paglilinaw ukol sa paksang tinatalakay.

Pagpapaliwanag

New cards
New cards

Ito ang nagsasaad ng mga halimbawa ng mga kaisipan o bagay na kahawig ng mga katangian ng paksang pinahahalagahan.

Paghahalimbawa

New cards
New cards

ay isang biyaya, isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito." - Keller

Pagsulat

New cards
New cards

Sa bahaging ito iikot ang pagtalakay ng manunulat, dito rin iuugnay ang mga paksang binibigyang-diin sa pagtalakay

Pagbuo ng pangunahing paksa

New cards
New cards

Dito makikita ang unang kabuuan ng sulatin.

Pagbuo ng balangkas

New cards
New cards

Tinitipon ang impormasyon at datos na kinakailangan. Pagkatapos, isinasaayos batay sa pangangailangan.

Pangangalap ng datos

New cards
New cards

Pagkatapos ng balangkas isinasagawa ang unang pagsulat. Hindi muna binibigyang pansin ang mga tuntunin sa pagsulat

Unang pagsulat burador

New cards
New cards

Ginagamit upang maiayos ang kabuuan. Inaalis ang di makatutulong sa higit na pagpapahusay ng sulatin.

Unang pagrerebays at pag eedit

New cards
New cards

Inihahandang muling sulatin ang kabuuan upang mas maging mahusay kaysa sa naunang pagsulat

Muling pagsulat

New cards
New cards

Ito ang pinakahuling pagrerebays at pag-eedit tungo sa pinal na pagsusulat

Huling pagrerebays at pag eedit

New cards
New cards

Sa bahaging ito ang pagsulat ay kailangang malinis na ang pagkakasulat wala nang mali at inaasahang ito ay maayos na maayos na.

Pinal na pagsusulat

New cards
New cards

Mga paksang pinag-uusapan at kasalukuyan may malaking halaga sa lipunan

Napapanahong ideya

New cards
New cards

Nagpapakita ng sariling kakanyahan sa paraan ng pagsulat upang manatili ang orihinalidad

Orihinal na estilo

New cards
New cards

Nagpapakita ng maayos na paglalagay ng mga ideya na may ugnayan mula umpisa hanggang sa dulo ng pahayag

Ordganisadong ideya

New cards
New cards

Naipararating ang nais na ipakahulugan sa kabuuan ng sulatin

Malinaw ang layunin sa pagsulat

New cards
New cards

Naaangkop din ang nilalaman ng salita batay sa bimabasa nito at pinaglalaanan ng sulatin

Payak at simple ang pananalita

New cards
New cards

Upang makita ang maayos na daloy ng sulatin

Gumagamit ng bullet sa nga tiyak na salita

New cards
New cards

Mahalagang isinasaalang-alang ang pinaglalaanan ng sulatin upang matukoy ang nararapat na salita na maaaring gamitin

Isinasaalang alang ang awdyens o mambabasa

New cards
New cards

pag-uugnay ng mga ideya at impormasyon

Webbing

New cards
New cards

Pagde-develop ng mga ideya. Mga katanungan at sanhi.

Concept mapping

New cards
New cards

Pagpaparami o pagpapalawak ng mga ideya

Cluster diagram

New cards
New cards

wastong pagkakasunod-sunod o flow ng proseso

Process diagram (nakabatay sa proseso)

New cards
New cards

Kinakatawan ng dalawang guhit na katumbas ng letrang L

Line graph

New cards
New cards

Nagpapakita ng pagkahati-hatu ng kabuuang porsyento sa iba't ibang bahagdan

Pie graph

New cards
New cards

Ginagamit sa paghambing o kalakaran ng pagsukat

Bar graph

New cards
New cards

Gumagamit ng larawan upang kumakatawan sa mga datos at impormasyon

Pictograph

New cards
New cards

Ang nasa datos ay nasa anyong tabulasyon. Ang bawat paksa ay mayroong kaukulang kolum

Talahanayan

New cards
New cards

Ang ranking ng isang organisasyon, samahan o asosasyon ay ipinapakita nito

Organisadong istruktural

New cards
New cards

Impormal at walang tiyak na

balangkas. Ito ay mga tala ng mga karanasan at sariling kaisipan.

Personal na sulatin

New cards
New cards

Pormal at maayos ang pagkakabuo

higit na binibigyang-pokus ang

impormasyong nais ihatid ng

manunulat. May pormat na sinusunod.

Transaksyunal na sulatin

New cards
New cards

Kinakailangan ng imahinasyon ng isang manunulat. Maaaring piksyon at di-

piksyon.

Malikhaing sulatin

New cards
New cards

ay isang paraan ng pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng pagsasatitik ng mga salita.

Liham

New cards
New cards

ay tawag sa mga liham pantanggap upang makapagkomunikasyon ang mga pinuno at kawani ukol sa mga transaksyon at usaping pangkompanya.

Korepondensya opisyal

New cards
New cards

Dapat isaalang-alang ang pagbabantas, wastong pagbabaybay at wastong pagsunod sa mga alituntunin panggramatika.

Kawastuhan

New cards
New cards

Dapat tiyakin na ang mga nilalaman ng liham ay buo at eksaktong impormasyon ang nasa isipan ng may-akda.

Kabuuan ng mga isipan

New cards
New cards

Pahalagahan kagandahang-asal na siyang sasalamin sa katauhan ng sumulat.

Pagkamagalang

New cards
New cards

Maging diretso sa pagpapabatid, iwasan ang mga pahayag na maaaring magpalabo at magpahaba ng mensahe.

Kaiksian

New cards
New cards

Gawing natural pagpapahayag damdamin, iwasan ang pagiging paulit-ulit.

Pagkakakumbersasyunal

New cards
New cards

Palaging isaalang-alang ang damdamin at opinyong pinangangalagaan ng tatanggap ng mensahe.

Pagkamapitagan

New cards
New cards

Bahagi ng liham na naglalaman ng detalye patungkol sa pinanggalingan ng liham. Kasama na rito ang lugar, numero at email na ginagamit sa pagkontak.

Pamuhatan

New cards
New cards

Nakatala ang eksaktong panahon. kung kailan ginawa ang liham.

Petsa

New cards
New cards

Nakasulat dito ang pangalan ng ng liham, ang taong tatanggap ng liham, kanyang titulo at katungkulan sa tanggapan, kasama rin ang address ng tanggapang patutunguhan.

Patunguhan

New cards
New cards

Nakasaad ang angkop na pagbati ng sumulat sa kinauukulan.

Bating panimula

New cards
New cards

Nakasaad dito ang mensahe at mga impormasyong nais ipabatid ng sumulat.

Katawan ng liham

New cards
New cards

Nakatala dito ang magalang at mabisang paraan ng pamamaalam. Ang paggalang ay inaangkop sa antas ng pormalidad ng liham.

Bating pangwakas

New cards
New cards

Dito isinusulat ang pangalan ng lumiham.

Lagda

New cards
New cards

Titik lamang ito ng pagkakakilanlan ng taong sumulat ng isang liham. Inisyal lamang ang isinusulat upang maipakita kung sino ang nagdikta at sumulat.

Referens inisyal

New cards
New cards

Ito ang nagpapaalala sa taong tumanggap ng liham na may kalakip na dokumento o kasulatan. Nakasulat ito sa linya pagkatapos ng referensyal inisyal.

Enclosure o kalakip

New cards
New cards

Tinatawag na Subject Line na nauuna nang ipabatid sa tatanggap ng liham ang layunin ng liham. Maaari itong ilagay sa itaas na linya ng pamuhatan o bating panimula.

Paksa

New cards
New cards

Ginagamit ito kung nais ng lumiham nang agarang pagtugon.

Attention line

New cards
New cards

Ito ang nagpapakita sa taong sinulatan na may iba pang taong nakatanggap ng liham.

Binibigyang sipi o copy furnished

New cards
New cards

Dito nakatala ang mensaheng nakalimutang banggitin sa katawan ng liham.

Postscript(P.S) o pahabol

New cards