15/7/22

studied byStudied by 1 Person
0.0(0)
Get a hint
hint

Academy

1/113

Tags & Description

15/7/22

Studying Progress

New cards
113
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
113 Terms
New cards

Academy

(n) học viện The youth academy starts training talented young players from the age of eight.

New cards
New cards

Geography

(n) Khoa học, địa lý học It's impossible to figure out the geography of this hospital.

New cards
New cards

Identity

(n) cá tính, đặc tính, nét để nhận biết, nét để nhận dạng, nét để nhận diện (của người nào, vật gì...) The man's identity was being kept secret while he was helping police with their enquiries.

New cards
New cards

Prosthetic

(a) (bộ phận cơ thể) giả prosthetic devices

New cards
New cards

Perseverance

(n) sự kiên trì, kiên nhẫn Over and over, they have shown perseverance in the face of adversity.

New cards
New cards

Persevere

(ˌpɜːsəˈvɪər) (v) kiên trì I did not persevere with learning to play the violin.

New cards
New cards

Extinct

(a) tuyệt giống, tuyệt chủng

New cards
New cards

Extinguish

(ɪkˈstɪŋɡwɪʃ) (v) dập tắt, làm tiêu tan, làm tắt. There is concern that the giant panda will soon become extinct.

New cards
New cards

expert

(n) chuyên gia My mother is an expert at dress-making (= she does it very well).

New cards
New cards

Canal

(n) kênh, sông đào

New cards
New cards

Camel

(n) lạc đà

New cards
New cards

Campaign

(n) chiến dịch

launch/mount/start a campaign The university has launched a campus-wide campaign to reduce use of fossil fuels.

New cards
New cards

Destiny

('destəni) (n) vận mệnh, số phận

New cards
New cards

Deprived

(dɪˈpraɪvd) (a) túng quẫn, thiếu thốn

New cards
New cards

Privileged

(ˈprɪvəlɪdʒd) (a) có đặc quyền, đặc ân, danh giá

New cards
New cards

Disadvantaged

(ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd) (a) thiệt thòi, thua thiệt

New cards
New cards

Competitive

(kəmˈpetətɪv) (a) có tính cạnh tranh

New cards
New cards

Trustworthy

(ˈtrʌstwɜːði) (a) đáng tin cậy, thật lòng

New cards
New cards

Treasured

('treʒə(r)d) (a) đáng giá, quan trọng

New cards
New cards

Reliable

(rɪˈlaɪəbl) (a) đáng tin cậy

New cards
New cards

Reliance

(on/upon) (rɪˈlaɪəns) (=dependence)

(n) sự dựa vào, nhờ cậy vào

New cards
New cards

Rely

(on/upon) (rɪˈlaɪ)

(v) dựa vào, phụ thuộc vào

New cards
New cards

Reliant

(rɪˈlaɪənt)(=dependent)

(a) dựa dẫm vào ai

New cards
New cards

Colored

(ˈkʌləd)

(a) trộn giữa nhiều màu sắc

New cards
New cards

Precious

(ˈpreʃəs)

(a) quý giá, quý báu

New cards
New cards

Persist

(v) kiên trì, cố chấp

(persist in doing sth)

New cards
New cards

Persistence

(pəˈsɪstəns)

(n) sự kiên trì

New cards
New cards

Persistent

(pəˈsɪstənt)

(a) kiên trì, bền bỉ

New cards
New cards

Contribute

(kənˈtrɪbjuːt)

(v) đóng góp, góp phần (contribute sth to/towards sth)

New cards
New cards

Contribution

(ˌkɒntrɪˈbjuːʃn)

(n) sự đóng góp (make a contribution to)

New cards
New cards

Engaging

(ɪnˈɡeɪ.dʒɪŋ)

(a) hấp dẫn, lôi cuốn, cuốn hút

New cards
New cards

Boost

(buːst)

(v) tăng cường, phát triển

New cards
New cards

Forceful

(ˈfɔːsfl)(=assertive)

(a) hùng hồn, mạnh mẽ

New cards
New cards

Impotent

(ˈɪmpətənt)(=powerless)

(a) bất lực, không có tiếng nói

New cards
New cards

Proceed

(prəˈsiːd)

(v) tiếp tục

New cards
New cards

Blackmail

(ˈblækmeɪl)

(n) tống tiền, hăm doạ

New cards
New cards

Slander

(ˈslɑːndər)

(v) vu khống, vu cáo, vu oan, phỉ báng, nói xấu ai

New cards
New cards

Defame

(dɪˈfeɪm)

(v) bôi nhọ, làm mất danh dự

New cards
New cards

Volcano

(vɑːlˈkeɪnəʊ)

(n) núi lửa

New cards
New cards

Department

(dɪˈpɑːtmənt)

(n) cục, sở, ty, ban, khoa

New cards
New cards

Entrepreneur

(ˌɒntrəprəˈnɜːr)

(n) doanh nhân, nhà doanh nghiệp

New cards
New cards

Almost

(ˈɔːlməʊst)(=nearly)

(adv) gần như

New cards
New cards

Mostly

(ˈməʊstli)(=mainly, generally)

( adv) chủ yếu

New cards
New cards

Powerful

(ˈpaʊəfl)(=influential)

(a) quyền lực, có sức ảnh hưởng

New cards
New cards

Underworld

(ˈʌndəwɜːld)

(n) tầng lớp cặn bã của xã hội, tầng lớp đáy của xã hội

New cards
New cards

Authorized.

(ˈɔːθəraɪzd)

(a) được cấp quyền, cấp phép

New cards
New cards

Prestigious

(a) uy tín, danh giá

New cards
New cards

Prestige

(preˈstiːʒ)

(n) danh vọng, địa vị, uy tín

New cards
New cards

Morality

(məˈræləti)

(n) đạo đức

New cards
New cards

Well- established

(ˌwel ɪˈstæb.lɪʃt)

(a) đứng vững, tồn tại lâu dài

New cards
New cards

Notorious

(nəʊˈtɔːriəs)

(a) khét tiếng

New cards
New cards

Notoriety

(ˌnəʊtəˈraɪəti)

(n) tiếng xấu

New cards
New cards

Ambitious

(æmˈbɪʃəs)

(a) tham vọng, rất quyết tâm

New cards
New cards

Ambition

(æmˈbɪʃn)

(n) sự tham vọng

New cards
New cards

Purposeful

(ˈpɜːpəsfl)

(a) có mục đích rõ ràng

New cards
New cards

Purpose

(ˈpɜːpəs)

(n) mục tiêu

New cards
New cards

Challenging

(ˈtʃælɪndʒɪŋ)

(a) khó khăn, thử thách

New cards
New cards

Challenge

('tʃælɪndʒ)

(a) thử thách

New cards
New cards

Strenuous

(ˈstrenjuəs)(=arduous)

(a) cần nhiều sức lực, vất vả

New cards
New cards

Disclose

(dɪsˈkləʊz)(=reveal)

(v) bật mí, tiết lộ

New cards
New cards

Unearth

(ʌnˈɜːθ)

(v) tìm kiếm bằng cách đào lên, khai quật

New cards
New cards

Reserve

(rɪˈzɜːv)

(v) để dành, dự trữ

New cards
New cards

Make an effort to do something

cố gắng, nỗ lực làm gì

New cards
New cards

Carry out

tiến hành, thực hiện

New cards
New cards

Recognize something as something

nhìn nhận, đánh giá

New cards
New cards

Persist in something/doing something

Khăng khăng, nải nỉ làm gì

New cards
New cards

Pursue your dream

theo đuổi ước mơ

New cards
New cards

Make a judgement

đánh giá

New cards
New cards

Make up something

(=constitute)

hình thành cái gì, cấu thành nên cái gì

New cards
New cards

Be made from something

dùng để nói về những vật bị thay đổi một phần hoặc hoàn toàn so với ban đầu

New cards
New cards

Be made of something

dùng để nói về chất liệu, đặc điểm cơ bản, không bị thay đổi về bản chất

New cards
New cards

At/from the age of

từ khi bao nhiêu tuổi

New cards
New cards

Keep up with someone/something

theo kịp, đuổi kịp

New cards
New cards

Put up with someone/something

(=tolerate)

chịu đựng

New cards
New cards

Get on with someone/get on (together)

có quan hệ tốt đẹp với ai

New cards
New cards

Put something into something

đầu tư tiền bạc vào cái gì

New cards
New cards

Close/narrow/reduce/bridge the gap

thu hẹp khoảng cách, sự khác biệt

New cards
New cards

In the hope that/of

với hy vọng

New cards
New cards

Deadly

(ˈdedli)

(a) gây chết người

New cards
New cards

Death

(deθ)

(n)cái chết

New cards
New cards

Deathly

(ˈdeθli)

(a) như đã chết

New cards
New cards

Dead

(ded)

(a) chết, không hoạt động nữa

New cards
New cards

Die

(daɪ)

(v) chết

New cards
New cards

Deaden

(ˈdedn)(=dull)

(v) làm giảm, làm dịu

New cards