gw - begrippenlijst

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Adolescentie

1 / 107

Tags and Description

begrippen gw 3-4-5 (Schoofs)

108 Terms

1

Adolescentie

De fase van persoonlijke ontwikkeling van kind naar volwassenheid

New cards
2

Anti-autoritaire opvoeding

Opvoeding die gekant is tegen iedere vorm van gezag

New cards
3

Antropologie

Studie van de overeenkomsten en verschillen tussen mensgroepen

New cards
4

Attributie

Oorzaken van het gedrag toeschrijven aan de persoon zelf (intern) of aan de omgeving (extern)

New cards
5

Autoritair

Gebaseerd op of het gebruik makend van macht

New cards
6

Babyboomers

Generatie geboren tussen 1945 en 1960, toen er een zogenaamde babyboom was: een grote toename van het aantal geboorten

New cards
7

Bevolkingspiramide

Grafische weergave (in piramidevorm) van de samenstelling (opbouw) van de bevolking naar leeftijd en geslacht

New cards
8

Cognitieve ontwikkeling

Verstandelijke ontwikkeling

New cards
9

Cortex

Hersenschors; buitenste deel van de hersenen

New cards
10

Co-ouderschap

Gezamenlijke opvoeding van de kinderen door gescheiden ouders

New cards
11

Delinquent

Een misdadiger

New cards
12

Deviant

Afwijkend

New cards
13

Etiket

Iemand een bepaalde kwalificatie geven, hem indelen in een bepaalde categorie, hem een label geven

New cards
14

Extramurale zorg

Hulpverlening voor mensen die thuis wonen (synoniem: ambulante zorg)

New cards
15

Fysieke volwassenheid

De volgroeidheid van een persoon wat de lichaamsbouw betreft en de ontwikkeling van de lichamelijke functies

New cards
16

Grootmotoriek

De grove lichaamsbewegingen (lopen, vangen met de armen ...)

New cards
17

Hechting

De emotionele en wederkerige relatie die opgebouwd wordt tussen de verzorger en de baby. De X begint kort na de geboorte en heeft zich voltooid rond 30 maanden.

New cards
18

Hechtingsstoornis

Psychische aandoening ten gevolge van het ontbreken van een veilige X als baby of peuter

New cards
19

Hypothalamus

Onderdeel van de hersenen dat onder meer de werking van de hormonen regelt

New cards
20

Intramurale zorg

Zorg waarbij de persoon opgenomen wordt in een voorziening (synoniem: residentiële zorg)

New cards
21

JAC

Jongeren Advies Centrum (= ambulante hulpverleningsdienst voor jongeren)

New cards
22

Jeugddelinquentie

Afwijkend gedrag waarin de jongeren een bepaalde gedragsnorm overtreedt die in de strafwet is vastgelegd

New cards
23

Kleinmotoriek

De handbewegingen

New cards
24

Lichamelijke ontwikkeling

Veranderingen in de lichaamsbouw en de sensomotorische ontwikkeling

New cards
25

Maatschappelijke kwetsbare jongeren

Jongeren die in hun proces van volwassenwording geen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving

New cards
26

Maatschappelijke volwassenheid

Het zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid een plaats kunnen innemen in de maatschappij

New cards
27

Mantelzorg

Aanvullende, niet beroepsmatige hulpverlening aan bejaarden, zieken een andere hulpbehoevenden, vaak door de eigen familie

New cards
28

Menopauze

Het definitief ophouden van de maandstonden

New cards
29

Midlifecrisis

Periode rond het veertigste levensjaar waarin men twijfelt aan datgene wat men doet of bereikt heeft

New cards
30

Morele ontwikkeling

Leren op het vlak van waarden: wat is goed, wat is kwaad

New cards
31

Oestrogeen

Hormoon dat zorgt voor de primaire en secundaire geslachtskenmerken bij meisjes

New cards
32

Persoonlijke volwassenheid

Het bereiken van een niveau van functioneren dat aangepast is aan de leeftijd

New cards
33

Prefrontale cortex

Voorste deel van de hersenen, verantwoordelijk voor intelligent en doelgericht gedrag, controleert ons gedrag

New cards
34

Primair verouderen

De graduele achteruitgang van het lichaam (het 'normale' X-proces)

New cards
35

Primaire geslachtskenmerken

De organen die rechtstreeks met de voortplanting verbonden zijn

New cards
36

Psychische ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling en de dynamisch-affectieve (gevoelens en innerlijke drijfkracht) ontwikkeling

New cards
37

Psychologie

De wetenschap die het innerlijke (gedachten, gevoelens en motivatie) en het gedrag van mens bestudeert

New cards
38

Puberteit

De lichamelijke volwassenwording

New cards
39

Secundair verouderen

Fysiologische veranderingen ten gevolge van ziekte, onbruik en misbruik van weefsels gecorreleerd met de chronologische leeftijd

New cards
40

Secundaire geslachtskenmerken

Het karakteristieke uiterlijk van een man en een vrouw

New cards
41

Self-fulfilling prophecy

Een veronderstelling, voorspelling die zichzelf waarmaakt (bv. kansarme kinderen zijn dom: je gaat ze als leerkracht voor een stuk negeren zodat ze ook effectief een achterstand oplopen en dus ook dommer worden )

New cards
42

Semimurale zorg

Zorg waarbij de persoon niet is opgenomen, maar wel een groot deel van de tijd in een voorziening verblijft (bv. een dagcentrum) (synoniem: semiresidentiële zorg)

New cards
43

Sociale controle

Een verschijnsel dat het gedrag van mensen beïnvloedt doordat men weet dat anderen op hen letten

New cards
44

Sociale druk

De invloed van de omgeving op het individu

New cards
45

Sociale ontwikkeling

Leren omgaan met anderen

New cards
46

Sociologie

De studie van de mens als sociaal wezen, als lid van en in relatie tot een bepaalde groep. De samenleving zelf is ook voorwerp tot studie.

New cards
47

Testosteron

Hormoon dat zorgt voor de primaire en secundaire geslachtskenmerken bij jongens

New cards
48

Thuiszorg

Professionele hulp bij hulpbehoevende mensen thuis, waarbij de hulpverlener bv. het huishouden deels overneemt

New cards
49

Vicieuze cirkel

Een noodlottige kringloop van oorzaak en gevolg

New cards
50

Actief luisteren

De ontvanger probeert te begrijpen wat de zender voelt of wat zijn boodschap betekent en dan zegt hij in zijn eigen woorden wat hij heeft begrepen en geeft zo de zender de gelegenheid om het te bevestigen, te verifiëren

New cards
51

Assertief

Op zo'n manier voor jezelf opkomen en uiting geven aan je gevoelens, verlangens en meningen, dat de ander duidelijk weet wat je bedoelt en dat de relatie of communicatie toch op een bevredigende manier kan blijven duren

New cards
52

Categoriseren

Het indelen van mensen in vakjes; het zien van andere mensen als anonieme leden van een groep met allemaal dezelfde eigenschappen

New cards
53

Complementair

Ze vullen elkaar aan

New cards
54

Deficiëntiebehoeften

Behoeften die voortkomen uit een tekort

New cards
55

Dispositionele attributie

Gedrag vanuit het karakter proberen te verklaren

New cards
56

Evasief gedrag

De situatie ontwijken, uitvluchten zoeken om niet te moeten communiceren

New cards
57

Extern rollenconflict

De rolverwachtingen die verbonden zijn aan verschillende sociale posities worden als tegenstrijdig ervaren

New cards
58

Intern rollenconflict

De rolverwachtingen die verbonden zijn aan één en dezelfde positie worden als tegenstrijdig ervaren

New cards
59

Meervoudig gedetermineerd

Bepaald door meerdere factoren

New cards
60

Mentaal gedrag

Processen als gedachten fantasieën, herinneringen

New cards
61

Organogram/organigram

Een schematische voorstelling van de sociale posities en hun onderlinge relaties van een organisatie.

New cards
62

Organisatie

Een groep die speciaal voor het realiseren van bepaalde doelstellingen wordt opgericht

New cards
63

Positie

De plaats die je inneemt in een maatschappelijk systeem, in een netwerk van sociale relaties

New cards
64

Positieset

Het geheel van sociale posities die iemand bekleedt

New cards
65

Positietoewijzing

Het 'krijgen' van een positie op basis van een kenmerk waarop men geen vat heeft, bijvoorbeeld afkomst

New cards
66

Positieverwerving

Het 'krijgen' van een positie door eigen inspanning zoals studie of hard werken

New cards
67

Primaire socialisatie

Het aanleren van algemene gedragingen die eigen zijn aan een bepaalde cultuur

New cards
68

Reactieve hechtingsstoornis (affectief verwaarlozingsyndroom)

Het is een sterk verstoorde en niet aan de ontwikkeling aangepaste sociale relatievorm. Deze personen kunnen zich niet op een gepaste manier emotioneel binden. Het ontstaat door een gebrek aan hechting in de eerste jaren van zijn/haar leven. Er zijn vaak sporen van vroegkinderlijke verwaarlozing.

New cards
69

Rol

Het verwachte gedrag dat aan een positie vasthangt

New cards
70

S-O-R-schema

Schema dat gedrag voorstelt als een proces van stimulus - organisme - reactie

New cards
71

Secundaire socialisatie

Het voorbereiden van de mens op het innemen van specifieke sociale posities en op het invullen van de rollen die verbonden zijn aan deze posities

New cards
72

Situationele attributie

Gedrag vanuit omstandigheden/omgeving porberen te verklaren

New cards
73

Sociaal aanzien

De waardering die de leden van een samenleving (=sl) hebben voor de manier waarop een positiebekleder zijn sociale positie waarmaakt

New cards
74

Sociale status

De waardering die de leden van een sl hebben voor een bepaalde sociale positie

New cards
75

Socialisatie

Proces waarbij een individu de waarden, normen, kennis, gewoonten en vaardigheden van zijn omgeving overneemt; het proces van inwijding in de cultuur van de groep waarin men leeft

New cards
76

Statussymbolen

Uiterlijke tekens van de sociale status van iemand

New cards
77

Stereotype

Een geheel van persoonlijkheidskenmerken die worden toegeschreven aan alle leden van een groep, zonder onderscheid te maken tussen de individuen die tot die groep behoren

New cards
78

Vergrijzing

Het ouder worden van de bevolking

New cards
79

Verzuiling

De indeling van een sl op basis van verschillende ideologieën, van verschillende opvattingen over mens, wereld en maatschappij.

New cards
80

Acculturatie

Het aanleren van andere cultuurelementen dan die van de eigen groep wanneer groepen met elkaar in contact komen. Voorbeeld: het dragen van westerse maatpakken in China.

New cards
81

Behaviorisme

Is een theorie waarbij gedrag verklaard wordt vanuit leerprocessen, nl. vanuit klassieke of operante conditionering.

New cards
82

Cerebellum

Kleine hersenen. Staat in voor balans, lichaamsbeweging.

New cards
83

Client-centered therapy (cliëntgerichte therapie)

Door Carl Rogers ontwikkelde therapie, waarbij de therapeut geen richting geeft aan de cliënt (=non-directief). Hij interpreteert of adviseert ook niet, tenzij ter aanmoediging of verheldering. Hij moet alleen een niet-beoordelende, accepterende atmosfeer scheppen. De theorie is immers dat de cliënt het beste zijn eigen problemen kent en ze het best kan hanteren.

New cards
84

Cognitieve dissonantie

X is de onaangename spanning die iemand ervaart bij tegenstrijdige overtuigingen, ideeën of opvattingen of bij handelen in strijd met de eigen overtuiging. De X-theorie van Leon Festinger is hierop gebaseerd.

New cards
85

Cognitieve psychologie

Is de tak van de psychologie die zich met cognitie bezighoudt, dus met processen als begrip, kennis, herinneringen en geheugen, probleem-oplossen en informatieverwerking.

New cards
86

Conformiteit

Is een verandering in het gedrag te wijten aan echte of ingebeelde invloed van anderen.

New cards
87

Deviant gedrag

Is gedrag dat de normatieve regels van een groep of van de maatschappij overtreedt

New cards
88

Empirische benadering

Heeft een wetenschappelijk basis: de onderzoeker toetst zijn voorspellingen in de empirie, door bijv. een experiment op te zetten. Voorbeeld: cognitieve-dissonantietheorie.

New cards
89

Enculturatie

Het overnemen van cultuurelementen in een maatschappij door mensen die er geboren zijn.

New cards
90

Ervaringsgerichte benadering

Heeft in feite geen wetenschappelijke basis. Men koppelt theorie aan persoonlijke ervaring. O.a. Freud en Rogers werkten zo.

New cards
91

Genderdysforie

Het voortdurend psychisch lijden en zich niet op zijn gemak voelen met de eigen sekse. Het gevoel geboren te zijn in een lichaam van de verkeerde sekse.

New cards
92

Geslachtsrolsocialisatie

Hierbij worden jongens en meisjes vanaf de geboorte anders gesocialiseerd en respectievelijk een instrumentele en sociaal-emotionele rol aangeleerd.

New cards
93

Hippocampus

Deel van het limbisch systeem. Belangrijk voor opslag van langdurige herinneringen en instandhouden van bestaande herinneringen. Wordt als eerste aangetast bij Alzheimer.

New cards
94

Identiteit

X is vooral het resultaat van keuzes die we maken op basis van onze ideeën over en onze betrokkenheid bij groepen (bijv. leeftijdsgenoten, land, geslachtsgenoten,...)

New cards
95

Informationele sociale invloed

Hierbij conformeren mensen zich aan anderen omdat ze écht geloven dat die anderen gelijk hebben.

New cards
96

Interseksualiteit

Bij X vertoont het lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken.

New cards
97

Klassieke conditionering

Is een vorm van leren waarbij een neutrale prikkel (de bel in het experiment van Pavlov) gekoppeld wordt aan een natuurlijke (=onvoorwaardelijke) prikkel (ruiken, zien van voedsel in het experiment van Pavlov). De neutrale prikkel wordt een voorwaardelijke prikkel. Hierbij zal de hond telkens beginnen te kwijlen wanneer hij de bel hoort.

New cards
98

Limbisch systeem

Zoogdierenbrein. Staat o.a. in voor emotie, geheugen (hippocampus), motivatie en genot.

New cards
99

Neurotransmitter

Boodschappers in het brein: via chemische overdracht worden signalen aan een volgende zenuwcel doorgegeven. Voorbeelden van X: adrenaline, serotonine,...

New cards
100

Normatieve sociale invloed

Hierbij conformeren mensen zich aan anderen om niet uitgesloten te worden van lidmaatschap van de groep, om spot te vermijden. Dit kan zelfs gebeuren in ondubbelzinnige situaties als het Asch-experiment: hier was het telkens duidelijk welke lijnen overeenkwamen en toch gaven verschillende proefpersonen, onder X, het verkeerde antwoord.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 146 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(239)
note Note
studied byStudied by 137 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 122 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 244 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard97 terms
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard76 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard225 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)