Media-effecten (Agenda setting- Framing- Cultivatie- Priming- Sociale leertheorie)

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

First level agenda setting

1 / 108

Tags and Description

109 Terms

1

First level agenda setting

Media bepalen waarover we denken (niet wat we denken). Ze beïnvloeden de prominentie (salience) van onderwerpen op de publieke agenda. Onderwerpen strijden nl om prominentie, slechts enkele zijn succesvol. McComb & Shaw toonden dit aan met hun studie van de presidentverkiezingen in Chapel Hill, rangschikking van thema’s van onbesliste kiezers kwam overeen met prominentie in media.

New cards
2

Need for orientation (NFO)

 • geeft correcter beeld van variabiliteit in agenda setting

 • NFO is voorspeller van nieuwsconsumptie & modereert agenda setting

 • nood aan oriëntatie, achtergrondinfo bij een issue

  1. relevantie 2. onzekerheid

hoe hoger NFO, hoe groter de kans dat een individu zich richt tot de agenda v/d massamedia en meer kans heeft om de salience van objecten en hun kenmerken uit de media agenda te reflecteren

New cards
3

2nd level agenda setting

= attribute salience / attribute priming. Er zijn verschillende kenmerken en verschillende prominentie. Welke kenmerken/topics van het issue krijgen klemtonen.

New cards
4

gain frame

focus op de voordelen van aangeraden gedrag

New cards
5

loss frame

Focus op nadelen van afgeraden gedrag

New cards
6

Accessibility effect

zaken die ons bezighouden, die sterk aanwezig zijn in het geheugen - agenda-setting

New cards
7

Applicability effect

frames bieden informatie, ideeën (of beelden) die toegepast kunnen worden op een bepaald issue, waardoor dit issue anders geïnterpreteerd kan worden

New cards
8

Frame building

hoe komen frames tot stand

legt de nadruk op factoren die de vestiging van frames in de smlv beïnvloeden: \n -nieuwsprodcutie (journalistieke normen) \n -politieke actoren \n -culturele context (cultural resonance, cultural stock of frames)

New cards
9

Frame contest

welke frames nemen de bovenhand, welke zijn dominant

New cards
10

cultural resonance

frames zullen altijd inspelen op wat er in de cultuur aanwezig is

synoniem= narrative fidelity

New cards
11

Frame setting

 • Entman

 • wat is de invloed van het frame? Framing als bepaalde voorspeller

 • gaat over applicability (toepasbaarheid, associaties)

 • een frame moedigt aan associaties te leggen tssn een issue & relevante bedenkingen over de definitie, oorzaak, gevolgen & oplossing van dit issue – Applicability ->assocaties lukt ni altijd -> er zijn ook kenmerken van publiek (bv bestaande schema’s)

New cards
12

Attributie van verantwoordelijkheid (Iyengar)

wanneer bepaalde kwesties gebracht worden in een frame van individueel niveau => verantwoordelijkheid bij deze individuen leggen (en niet bij de maatschappij)

New cards
13

Invloed op complexity of thoughts

combinatie van verschillende frames maken om zo mensen aan het denken te zetten

New cards
14

Invloed op evaluative processing style

in welke mate mensen zaken afwegen in hun keuze/meenemen in hun evaluatie

New cards
15

Kernidee Cultivatietheorie

Dit concept verwijst naar de onafhankelijke contributie dat TV-kijken maakt op de concepties v/d sociale realtiteit v/h publiek. Er is een verschil tussen de concepties van zware en lichte kijkers. Zware kijkers zullen sociale realiteit meer begrijpen zoals ze op tv is voorgesteld dan lichte tv kijkers, wat vervolgens zich uit in attitudes en gedrag

 • van Gerbner & Gross

 • Televisie wordt gezien als een systeem van boodschappen bedoeld voor grote en diverse publieken die dat op een niet-selectieve mnr consumeren.

 • bij een cultivatie analyse wordt gefocust op gehel systeem van boodschappen op lange termijn (en gevolgen hiervan)

New cards
16

Cultural Indicators Project

Cultivatieonderzoek dat het begrip 'cultivatietheorie' heeft gelanceerd (eerste onderzoeken hiernaar)

New cards
17

Institutional Process Analysis

 • strategie uit driedelige onderzoekstrategie van cultural indicators

 • analyse van mediaboodschappen (hoe ze geproduceerd worden) en wat de rollen van verschillende kanalen/adverteerders/... hierbinnen zijn

New cards
18

Message System Analysis

 • strategie uit driedelige onderzoekstrategie van cultural indicators

 • inhoudsanalyse, kijken naar wat er precies getoond wordt aan het publiek (zoeken naar bepaalde patronen, dominante onderwerpen,...)

New cards
19

Cultivation Analysis

 • strategie uit driedelige onderzoekstrategie van cultural indicators

 • kijken naar de percepties van het publiek over de wereld + deze vergelijken met het televisiegebruik van de individuen

New cards
20

cultivation differential

er wordt gekeken naar het verschil van antwoorden tussen de lichte en de zware kijkers

New cards
21

Mainstreaming

binnen cultivatie theory belangrijk: Zwaar tv kijken kan leiden tot het absorberen of het uitbalanceren van verschillen in perspectieven en gedrag die origineel ontstaan zijn uit andere factoren en invloeden.

New cards
22

Resonance

 • cultivatie-effect

 • d.w.z. dat personen meer beïnvloed zijn door inhouden die een match hebben met bestaande overtuigingen.

 • Wnr mensen info v/d media zien die consistent is met hun eigen ervaringen kan de combinatie resulteren in een coherente en krachtige dubbelbasis van de televisieboodschap + de cultivatie aanzienlijk stimuleren

 • bv sterkere cultivatie bij slachtoffers + personen uit wijken met veel criminaliteit m.b.t. Mean World Syndrome

 • de congruentie tussen wat er te zien is op televisie en in de realiteit

New cards
23

Double-dose effect

de som van twee elementen zorgt voor een nog groter effect

New cards
24

Heuristic/sufficiency principle

welke informatie wordt gebruikt? Juist datgene dat mensen nodig hebben. Motivation + capaciteit belangrijke beïnvloedende factoren.

New cards
25

simulation heuristic

zich kunnen voorstellen dat iets gebeurd / voorbeeld kunnen

New cards
26

availability heuristic

als de info top of mind is => toegankelijker

New cards
27

Accessibility principle

mensen gebruiken bij het maken van beoordelingen de informatie die het meest toegankelijk is (toegankelijkheid wordt bepaald door onze mediablootstelling)

New cards
28

Heuristic processing model of cultivation effects / accessibility model/ first order model

 1. Televisiekijken verhoogt de toegankelijkheid van informatie

 2. First order effecten zijn gebaseerd op geheugen & volgen heuristieken

→ toegankelijkheid medieert het cultivatie-effect→ TV exemplars worden niet afgeschreven (alleen in no-priming condition) ->motivatie om info te verwerken modereert cultivatie-effect -mogelijkheid om info te verwerken modereert cultivatie-effect →zijn allemaal conditionele grenzen van cultivatie-effect →slechts 1 pad leidt tot cultivatie-effect → moet heuristiek verwerken DUS motivatie/ability laag + no source discount

→ condities; verwerkingsmotivatie & -capaciteit laag + TV beoordelen meenemen

New cards
29

Symbolizing capability

We kunnen ons iets voorstellen dat er niet noodzakelijk is, geweest of ooit zal zijn & mogelijkheid om symbolen te creëren en symbolen af te leiden uit de omgeving. Als we iets observeren, vertalen we dit in onze gedachten naar symbolen.

New cards
30

Self-regulatory capability

Zelfregulering van motivatie, gevoelens en gedrag naargelang eigen waarden en normen. Positieve gedragingen maximaliseren door observationeel leren.

New cards
31

Discrepancy production

ze voegen agency toe. Ze gaan er vanuit dat mensen pro-actief handelen en doelen willen bereiken, ze willen zichzelf beter maken.

→ dit behoort tot self-regulatory capability

→ productieve (pro-actieve) controle \n → doelen voorop stellen & al onze skills aan het werk zetten om doel te behalen

New cards
32

Discrepancy reduction

discrepantie tussen ons gedrag en doelen die we gesteld hebben. Willen deze discrepantie reduceren. Motivatie om gedrag te stellen: weg willen van ongewenste situatie

→ dit behoort tot self-regulatory capability \n → reactieve controle \n → verschil tussen eigen gedrag & idealen zetten skills aan om verschil te reduceren

→ reactief, want pas na het vaststellen zet je alles in werking

New cards
33

Self-reflective capability

ons eigen gedrag evalueren om te kijken of het overeenkomt met de cognitieve voorstelling van het gedrag

(enactive, vicarious, social en logical verification)

New cards
34

Efficacy beliefs

overtuiging wel of niet iets te kunnen

New cards
35

Vicarious capability

We kunnen ons inleven in anderen & Zijn in staat om te denken "Wat als mij dit zou overkomen?"

New cards
36

Vicarious motivators

motivatie halen uit de gedragsuitkomst van anderen (verwachting)

New cards
37

transgressive conduct

immoreel & ongewenst gedrag

New cards
38

Social sanctions

mensen gaan zichzelf reguleren (en het gedrag niet vertonen) omdat ze denken dat dit hun een sociaal nadeel zal opleveren

New cards
39

Self sanctions

bepaald gedrag niet doen omdat het niet overeenkomt met je eigen morele waarden en normen

New cards
40

moral justification

rechtvaardigen waarom gedrag gesteld wordt

New cards
41

exonerative comparison

zichzelf vrijspreken om bepaald gedrag te stellen, want als je het niet stelt wordt het net erger

New cards
42

euphemistic languageniveau

taal gebruiken om het minder erg te maken

New cards
43

attribution of blame

slachtoffer verkrachting zelf schuld ervoor geven

New cards
44

retention

transformeren en structureren van info in codes

New cards
45

motor reproduction

vertalen van symbolische modellen naar gedrag/actie. Je moet fysiek in de mogelijkheid zijn om dit gedrag te stellen

New cards
46

Displacement of responsiblitiy

jezelf niet als verantwoordelijk achten, iemand anders is verantwoordelijk

New cards
47

Diffusion of responsibility

jezelf inbedden in groep, het was een collectieve beslissing, je bent niet verantwoordelijk, minder verantwoordelijk doen voelen (diffusion)

New cards
48

4 hoekstenen social cognitive theory

agency

capability

vicarious learning

self-efficacy

New cards
49

enactive verification

gedrag uitvoeren => is er een match tussen wt ik dacht dat het opleverde en wat het effectief oplevert?

New cards
50

social verification

gedachten aftoetsen van anderen

New cards
51

logical verification

fouten proberen te achterhalen & bijwerken in onze gedachten

New cards
52

abstract modeling

niet gelijk aan imiteren, higher level learning: gedrag niet meteen geobserveerd maar wel wat er op lijkt

3 stappen; generieke eigenschappen afleiden uit gedragingen, die info in regels gieten, die regels gebruiken om nieuw gedrag te stellen

New cards
53

vicarious emotional learning

emoties overnemen van anderen

New cards
54

limited effects perspective

1940/1960 -> Lazarsfeld \n De effecten van media zijn beperkt. Media heeft zo goed als geen invloed op ons denken en doen → media blootstelling zo goed als geen effect op politiek stemgedrag

New cards
55

Magic Bullet theory

passief publiek, publiek reageert op dezelfde manier, media heeft direct werking (1 effect)

New cards
56

Falsifieerbaarheid

het openstaan voor ontkrachting. Dus als je een hypothese opstelt, moet deze hypothese falsifieerbaar zijn. Je moet dus de mogelijkheid hebben om jouw hypothese te ontkrachten.

New cards
57

mass self-communication

Dit wil zeggen dat media-inhoud geen 1-richtingsverkeer meer is, maar dat er ook self- generated media effects bestaan zowel direct (bv posting a photo) als indirect (comments from others). Er moet zowel gefocus worden op receptie- als productieproces.

New cards
58

Selectieve perceptie

alternatieve verklaring voor bevindingen van McComb & Shaw → individuen minimaliseren hun blootstelling aan niet-bevestigende info & maximaliseren hun blootstelling aan bevestigende info

New cards
59

obtrusive issues

Issues die we persoonlijk ervaren

New cards
60

unobtrusive issues

Issues waarmee we niet in ons dagelijks leven in aanraking komen maar bv via de media -> als je weinig direct confrontatie hebt, oefent media grotere invloed uit!

New cards
61

priming

Als we mening moeten vormen; kijken we naar info in ons hoofd ‘most accessible’ en die info gaan we dan gebruiken (dus topic meer in media, dan ook meer ‘accessible’)

= het (korte-termijn) effect van een voorafgaande stimulus (bv media) op hoe we reageren op een volgende stimulus \n - het tijdselement is belangrijk om priming of te bakenen: korte-termijn \n - de effecten zijn dus tijdsgebonden MAAR ook uitdovend

→ een priming effect is in functie van ->intensiteit (frequentie of duur)

→ recentheid (uitdovend, niet chronisch toegankelijk)

New cards
62

attribute priming

Gaat ook de richting v/d mening kleuren bv vaak negatief gehoord over partij/politici -> grotere kans op +/- mening

New cards
63

network models

-gaan ervan uit dat info in het geheugen wordt opgeslagen in de vorm van knooppunten en dat elk knooppunt een concept vertegenwoordigt \n -deze knooppunten zijn verbonden met gerelateerde knooppunten \n -elk knooppunt heeft een activeringsdrempel en als het activeringsniveau die drempelwaarde overschrijdt wordt het knooppunt geactiveerd

-dit kan de activeringsniveaus van de ander associatieve knooppunten beïnvloeden die nu minder extra activering ndig hebben \n -een knooppunt zal na verloop van tijd verdwijnen als er geen extra activeringsbron aanwezig is -> terugkeren naar rusttoestand

New cards
64

intermediaire media

Interactie en invloed van verschillende massamedia op elkaar, verschillende mediakanalen beïnvloeden elkaar

 • sociale normen, journalistieke tradities, ‘ground rules’

 • hiërarchie in media bv NY Times

New cards
65

framing

=verwijst naar hoe info gepresenteerd wordt (een frame genoemd) beïnvloed hoe mensen die info verwerken

 • frames zijn abstracties die een structuur aanbrengen in de betekenis die in boodschappen wordt gelegd

New cards
66

Attributietheorie

 • van Heider (sociologische roots framing, macro-benadering)

 • Complexe info versimpelen a.d.h.v. causale attributie. Dus door omgeving te interpreteren vanuit een oorzaak/gevolg verband wordt de complexiteit van informatie gereduceerd

  • bv link zoeken tssn gedrag & potentiële oorzaak zoals persoonlijke / sociale factoren

New cards
67

Frame analysis, primary frameworks

 • van Goffman (sociologische roots framing, macro-benadering)

 • = relatief stabiele & sociaal gedeelde categoriesystemen die mensen gebruiken om nieuwe info te classificeren

 • Relevantie van is 2 delig \n -sociaal-geconstrueerde categorieën voor infoverwerking \n -kapstokken om het publiek te beïnvloeden

New cards
68

Frames of reference

 • Van Sherif (psychologische roots framing, micro-theorie)

 • alle individuele oordelen en percepties vinden plaats binnen bep. ‘frames of reference’

 • mogelijk om situaties te creëren waarin beoordeling van soc. situatie wordt weerspiegeld in perceptie & oordelen v/h individu

 • men is niet bewust van interpretatiekader - je kan niet anders dan ze gebruiken

New cards
69

reference dependency

 • Van Kahneman & Tversky (psychologische roots framing, micro-theorie)

 • uit prospect theorie, werkten idee van Sherif verder uit

 • Reference dependency, moet dus overeenkomen met bep. interpretatief schema dat kan worden opgewekt

 • een perceptie is ‘referent dependant’ d.w.z. dat een deel v/d info anders geïnterpreteerd zal worden afh van interpretatief schema dat individu toepast

 • verschillende schema’s kunnen worden opgeroepen door dezelfde boodschap

New cards
70

informatie effecten

 • proces waarin mensen overtuigingen & impressies ontwikkelen over een probleem en zijn context \n <-> framing effect, wnr een zin/beeld/statement een bep. betekenis gaat SUGGEREREN

 • onmogelijke frame te issueleren van inhoud

 • in packages van info vormt frame het verbindend element

 • bij nieuw issue zijn info & frames nodig

New cards
71

Persuasie effecten

 • Persuasie vs framing effects

 • = manier van inhoud voorstellen, attitudes in voorspelbare richting beïnvloeden

 • intentioneel vs niet noodzakelijk

 • aanvaarden persuasie boodschap vs interpretatie

 • attitude effect (evaluatief) vs interpretatie effect (descriptief)

New cards
72

Two-step flow of communication

het tweestapscommunicatiemodel beschrijft het proces waarin informatie via opinieleiders (gefilterd) wordt doorgegeven aan individuen in hun persoonlijk netwerk

New cards
73

formele politiek

Kwesties die verband houden met politieke processen, instelling of actoren zoals politici, partijen of beleid

New cards
74

Lifestyle / activisme gebaseerde politiek

Breder; verwijzingen naar elke kwestie die als een collectieve aangelegenheid wordt beschouwd en die impact heeft op de bredere samenleving

New cards
75

platformfunctie-effect

Minder riskant om te delen op verhaal, \n Dus de functie waarvoor het platform wordt gebruikt heeft gevolgen (dus bv tijdelijk verhaal vs ‘permanente’ post)

New cards
76

superwoman ideaal

De drang om gelijktijdig uit te blinken in meerdere levensaspecten (succesvolle carrière, sociaal leven, hobby’s, gezin...)

New cards
77

frame package

Bestaat uit: \n -core frame (centraal idee) \n -framing devices (indicatoren vr herkenning frame bv afbeelding) -reasoning devices (conceptuele inhoud bv definitie)

New cards
78

rol overload

Te veel, werk, tijdsdruk, en bv deadlines m.a.w. de eisen zijn niet gelijk aan de middelen

New cards
79

cognitieve schema

Hoe individuen bep. info cognitief hebben opgeslagen / geïnterpreteerd

New cards
80

self-schema’s

Info & perceptie over onszelf

New cards
81

appearance schema’s

-bij een focus op lichaam-uiterlijk \n -cognities over schoonheid (slank is mooi) \n -herinnering dat average/plus size modellen niet de norm zijn

New cards
82

body functionallity schema’s

-bij focus lichaam – functionaliteit \n -cognities over wat men kan doen met het lichaam

New cards
83

personality schema’s

-bij focus op persoonlijkheid v model \n -cognities over persoonlijkheid v/h model

-schoonheid v andere karakteristieken v uiterlijk

New cards
84

Internationale cultivatie

Elk land heeft eigen historische, politieke, sociale, economische en culturele context (die door TV gereflecteerd wordt, TV-landschap) \n ->cultivatie (en mainstreaming)patronen variëren doorheen verschillende landen en culturen

New cards
85

Van Den Bulck (2004)

 • recent resultaat uit cultivatie onderzoek betreft criminaliteit: om de relatie tssn blootstelling aan fictie

  & angst voor criminateit te testen

 • 3 competing models

New cards
86

The Cultivation Model

-1 v/d 3 competing modeel van Van Den Bulck om de relatie tssn blootstelling aan fictie & angst voor criminateit te testen \n -dit is gwn cultivatie zoals we al gzn hebben

New cards
87

The Withdrawal hypothesis

 • 1 v/d 3 competing modeel van Van Den Bulck om de relatie tssn blootstelling aan fictie & angst voor criminateit te testen

  • = degene die bang zijn voor criminaliteit zullen bang zijn om hun huis te verlaten (en dus meer TV kijken)

New cards
88

The mood management hypothesis

 • 1 v/d 3 competing modeel van Van Den Bulck om de relatie tssn blootstelling aan fictie & angst voor criminateit te testen

  • =angstige mensen kijken meer criminaliteit om hun te helpen met het aankunnen van hun angst

New cards
89

social cognition theory

Deze theorie probeert de blackbox te onderzoeken die opereert tssn een stimilus (bv info, TV-boodschappen) en een respons (bv oordeel, de wereld is gevaarlijk) -gebaseerd op 2 principes \n ->heuristic / sufficiency principle

->accessibility principle

New cards
90

First order model

=heuristic processing model of cultivation effects \n =applicability model

New cards
91

source discount

wanneer eerst mensen hun TV-gewoonten moeten invullen en daarna prevalentie v geweld moeten invullen worden ze geprimed en zullen ze TV verwerpen als bron en geen TV- exemplars gebruiken waardoor er geen cultivatie-effect zal plaatsvinden

New cards
92

Source priming verklaring

-verklaring voor klein cultivatie-effect in onderzoek \n -als men publiek eerst TV-gewoonten laat invullen, wordt TV ‘verworpen’ als bron, geen TV-exemplars gebruiken -> geen cultivatie

New cards
93

Involvement verklaring

-verklaring voor klein cultivatie-effect in onderzoek \n -heuristiek verwerken is nodig voor cultivatie waardoor involvement niet te hoog mag zien, want bij hoge motivatie wordt systematisch verwerkt

New cards
94

Tijdsdruk verklaring

-verklaring voor klein cultivatie-effect in onderzoek \n -heuristiek verwerken is nodig voor cultivatie waardoor de mogelijkheid om info te verwerken ni te groot mag zijn, bij een lage tijdsdruk, zal er dus wel mogelijkheid zijn om systematisch te verwerken, waardoor geen cultivatie-effect

New cards
95

second order model

→ Gaat over overtuigen, attitudes en gedrag \n → hierbij is cultivatie als online beoordeling: tv beoordeling gebeurt TIJDENS het kijken

→ motivatie hoog + mogelijkheden hoog => cultivatie! (omgekeerd first order) \n → DUS tv kijken -> attitudes, overtuigingen, gedrag \n → condities verwerkingsmotivatie & -capaciteit hoog

New cards
96

Mental model

helpt ons om priming te verklaren (en ook langere termijn)

= een dynamische mentale representatie v/e situatie, gebeurtenis of object

→ eigenschappen \n → heeft temporele beperking maar deze zijn doorgaans iets losser

→ DUS verzameling v kennis over een probleem dat actoren, situaties en gebeurtenissen omvat. \n → wnr een mentaal model wordt geactiveerd door externe stimulus, wordt kennis in het model gesynthetiseerd om gevogtrekkingen, voorspelling en conclusies te maken -veranderlijk (mutable): flexibiliteit, componenten van het mentaal model zijn verwisselbaar

-dynamisch: staat onder controle van gebruiker en kan worden gemanipuleerd om gevolgtrekkingen te genereren, verschillende scenario’s te testen of conclusies te trekken over info die al dan niet in tekst / situatie staat \n -tijdsgebonden, gecontextualiseerd: naarmate tijd verstrijkt, zullen specifieke modellen minder toepaspbaar zijn op huidige situatie. Mentaal model kan zelfs na paar dagen of weken worden toegepast DUS heel anders dan activatie van knooppunt in

netwerkmodel van het geheugen.

New cards
97

frequency

- determinant van toegankelijkheid uit social cognition theory \n Info die vaak geactiveerd wordt gaat ook het meest toegankelijk zijn in je geheug + vaak genoeg -> chronisch toegankelijk

New cards
98

recency

-determinant van toegankelijkheid uit social cognition theory

De recentheid v activatie (gisteren vs vorig jaar), hoe recenter hoe makkelijker om te herinneren

New cards
99

vividness

-determinant van toegankelijkheid uit social cognition theory \n -levendigheid: hoe levendiger, hoe meer geactiveerd in je geheugen, hoe meer je het gaat onthouden

New cards
100

Associative network / spreading activation model

-determinant van toegankelijkheid uit social cognition theory \n Verbondheid: onderliggende links van info in je geheugen dus als deel in de subset gaat geactiveerd worden gaat het ander kenmerk ook geactiveerd worden en toegankelijker zijn in je geheugen \n -DUS als de toegankelijkheid van een bep. construct stijgt, dan stijgt ook de toegankelijkheid van een nauw verwant construct

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 55 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 284 people
Updated ... ago
5.0 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 13700 people
Updated ... ago
4.9 Stars(60)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard91 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 219 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard76 terms
studied byStudied by 52 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 170 people
Updated ... ago
4.7 Stars(33)