Education in Finland

studied byStudied by 20 people
4.0(1)
get a hint
hint

Ministry of Education and Culture

1 / 80

Tags and Description

81 Terms

1

Ministry of Education and Culture

Undervisnings- och kulturministeriet

New cards
2

cornerstone

hörnsten

New cards
3

welfare society

välfärdssamhälle

New cards
4

equal

lika, samma, jämlik

New cards
5

free of charge

gratis, avgiftsfri

New cards
6

committed

engagerad

New cards
7

early childhood education and care

småbarnsfostran

New cards
8

provide

tillhandahålla

New cards
9

compulsory

obligatorisk

New cards
10

pre-primary education

förskola

New cards
11

precede

komma före; föregå

New cards
12

basic education

grundläggande utbildning

New cards
13

upper secondary education

utbildning på andra stadiet

New cards
14

general upper secondary education

gymnasieutbildning

New cards
15

vocational education and training

yrkesutbildning

New cards
16

higher education

högre utbildning, akademisk utbildning

New cards
17

university

universitet

New cards
18

university of applied sciences

yrkeshögskola

New cards
19

adult education

vuxenutbildning

New cards
20

doctoral degree

doktorsexamen

New cards
21

licentiate degree

licentiatexamen

New cards
22

master’s degree

magisterexamen

New cards
23

bachelor’s degree

kandidatexamen

New cards
24

vocational qualifications

examina från yrkesutbildningar

New cards
25

matriculation examination

studentexamen

New cards
26

liberal adult education

fritt bildningsarbete

New cards
27

folk high school

folkhögskola

New cards
28

apprenticeship training

läroavtalsutbildning

New cards
29

training agreement

utbildningsavtal

New cards
30

goal-oriented

målinriktad

New cards
31

improve

förbättra, utveckla; främja; stärka

New cards
32

local authority

lokal myndighet

New cards
33

municipality

kommun

New cards
34

fee

avgift

New cards
35

Finnish National Agency for Education

Utbildningsstyrelsen

New cards
36

implementation

realiserande

New cards
37

curriculum (pl. curricula)

läroplan

New cards
38

continuum

oavbruten följd; sammanhängande enhet; kontinuum

New cards
39

custody

vårdnad

New cards
40

ensure

säkerställa; ansvara för

New cards
41

corresponding

motsvarande

New cards
42

objective

mål

New cards
43

national core curriculum

läroplansgrunder, grunderna för läroplanen

New cards
44

reside

bo, vistas, uppehålla sig

New cards
45

attend

delta i

New cards
46

qualification

examen

New cards
47

general education

allmänutbildning

New cards
48

occupation

yrke

New cards
49

examination

prov, examination, tentamen

New cards
50

eligible

kvalificerad, berättigad, behörig

New cards
51

require

fordra, kräva, begära

New cards
52

outline

ange huvuddragen i

New cards
53

schedule

schema, tidtabell; program, plan

New cards
54

acquired

förvärvad, inlärd

New cards
55

graduate

elev som fullgjort sin skolgång

New cards
56

scientific

vetenskaplig

New cards
57

labour market

arbetsmarknad

New cards
58

postgraduate

efter avlagd examen

New cards
59

suitable

passande, lämplig; ändamålsenlig

New cards
60

work experience

arbetslivserfarenhet

New cards
61

encompass

omfatta, omspänna

New cards
62

citizenship

medborgarskap

New cards
63

craft

hantverk; slöjd

New cards
64

access

tillgång

New cards
65

citizen

medborgare; invånare

New cards
66

irrespective of

utan hänsyn till, oavsett

New cards
67

requirement

krav, anspråk, fordran

New cards
68

approximately

ungefär, cirka

New cards
69

teaching practice

undervisningspraktik, lärarpraktik

New cards
70

class teacher

klasslärare

New cards
71

subject teacher

ämneslärare

New cards
72

continuous

kontinuerlig, oavbruten, fortlöpande

New cards
73

assessment

bedömning; värdering; utvärdering

New cards
74

special needs education

specialundervisning

New cards
75

remedial instruction

stödundervisning

New cards
76

mainstream education

allmän undervisning (”vanlig” undervisning)

New cards
77

general support

allmänt stöd

New cards
78

intensified support

intensifierat stöd

New cards
79

expansive

utbredd, vidsträckt, omfattande

New cards
80

special support

särskilt stöd

New cards
81

preparatory education

förberedande undervisning

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 106 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1857 people
Updated ... ago
4.7 Stars(7)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 56 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard170 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard139 terms
studied byStudied by 132 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)