PHRASES PATTERNS AND COLLOCATIONS

studied byStudied by 1 Person
0.0(0)
Get a hint
hint

account for sth

1/153

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

Studying Progress

New cards
153
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
153 Terms
New cards

account for sth

giải thích cái gì / chiếm một phần (của tổng)

New cards
New cards

(give) an account of

kể lại chuyện gì

New cards
New cards

take into account/consideration

xem xét, cân nhắc

New cards
New cards

take account of

xem xét, cân nhắc

New cards
New cards

on account of

bởi vì

New cards
New cards

by all accounts

theo những thông tin thu thập được

New cards
New cards

on one's account

vì lợi ích của ai

New cards
New cards

on balance

sau khi cân nhắc kĩ

New cards
New cards

strike a balance

cân bằng (đáp ứng) hai bên

New cards
New cards

upset the balance

làm xáo trộn sự cân bằng

New cards
New cards

alter the balance

thay đổi sự cân bằng

New cards
New cards

redress the balance

lập lại thế cân bằng

New cards
New cards

basis for

cơ sở/ nền tảng cho

New cards
New cards

on a daily basis

hàng ngày

New cards
New cards

on the basis of

dựa trên cơ sở

New cards
New cards

express belief

thể hiện tín ngưỡng

New cards
New cards

pick sb's brains about sth

hỏi ý kiến

New cards
New cards

rack your brains

vắt óc suy nghĩ

New cards
New cards

the brains behind sth

nhân vật đầu não

New cards
New cards

brainchild of

n. sản phẩm trí tuệ (của riêng một người)

New cards
New cards

brainstorm

Động não/suy nghĩ

New cards
New cards

jump/leap to conclusions

vội vã đưa ra kết luận

New cards
New cards

foregone conclusion

Kết quả quá rõ ràng, ai cũng đoán trước được

New cards
New cards

in your dreams

chỉ có trong giấc mơ

New cards
New cards

beyond your wildest dreams

ngoài sức tưởng tượng

New cards
New cards

a dream come true

Giấc mơ thành hiện thực

New cards
New cards

like a dream

Kì lạ, như một giấc mơ

New cards
New cards

make a mental note (of/about)

ghi nhớ điều gì thật kĩ lưỡng

New cards
New cards

cross/slip your mind

chợt nảy ra trong óc

New cards
New cards

have a one-track mind

chỉ nghĩ đến 1 vấn đề

New cards
New cards

take your mind off

thôi nghĩ về một điều gì đó

New cards
New cards

put into perspective

đưa vào tổng thể để so sánh cái gì

New cards
New cards

from another/ a different/ sb's perspective

theo quan điểm của ai, từ điểm nhìn của...

New cards
New cards

in/out of perspective

đúng/không đúng thực trạng

New cards
New cards

have principles

có quy củ, phép tắc

New cards
New cards

stand by/ stick to your principles

tuân theo, giữ vững nguyên tắc của mình

New cards
New cards

in principle

nói chung

New cards
New cards

against sb's principles

đi ngược lại nguyên tắc của ai

New cards
New cards

beg the question

đặt ra câu hỏi

New cards
New cards

in question

đang được thảo luận

New cards
New cards

out of the question

Không thể được

New cards
New cards

without question

không có gì nghi ngờ, chắc chắn

New cards
New cards

come to your senses

trở lại lối suy nghĩ, hành động một cách minh mẫn, suy nghĩ thông suốt

New cards
New cards

side with somebody

đứng về phía ai

New cards
New cards

take sides

chọn phe

New cards
New cards

see both sides (of an argument)

nhìn từ cả 2 phía của 1 cuộc tranh luận

New cards
New cards

look on the bright side

nhìn theo hướng tích cực

New cards
New cards

set/put sb straight about

nói thẳng, nói thật về chuyện gì với ai

New cards
New cards

set/put the record straight

tường thuật chính xác

New cards
New cards

get/come straight to the point

đi thẳng vào vấn đề

New cards
New cards

get sth straight

hiểu rõ tình huống, chỉnh lại cho đúng

New cards
New cards

account for sth

giải thích cái gì / chiếm một phần (của tổng)

New cards
New cards

(give) an account of

kể lại chuyện gì

New cards
New cards

take into account/consideration

xem xét, cân nhắc

New cards
New cards

take account of

xem xét, cân nhắc

New cards
New cards

on account of

bởi vì

New cards
New cards

by all accounts

theo những thông tin thu thập được

New cards
New cards

on one's account

vì lợi ích của ai

New cards
New cards

on balance

sau khi cân nhắc kĩ

New cards
New cards

strike a balance

cân bằng (đáp ứng) hai bên

New cards
New cards

upset the balance

làm xáo trộn sự cân bằng

New cards
New cards

alter the balance

thay đổi sự cân bằng

New cards
New cards

redress the balance

lập lại thế cân bằng

New cards
New cards

basis for

cơ sở/ nền tảng cho

New cards
New cards

on a daily basis

hàng ngày

New cards
New cards

on the basis of

dựa trên cơ sở

New cards
New cards

express belief

thể hiện tín ngưỡng

New cards
New cards

pick sb's brains about sth

hỏi ý kiến

New cards
New cards

rack your brains

vắt óc suy nghĩ

New cards
New cards

the brains behind sth

nhân vật đầu não

New cards
New cards

brainchild of

n. sản phẩm trí tuệ (của riêng một người)

New cards
New cards

brainstorm

Động não/suy nghĩ

New cards
New cards

jump/leap to conclusions

vội vã đưa ra kết luận

New cards
New cards

foregone conclusion

Kết quả quá rõ ràng, ai cũng đoán trước được

New cards
New cards

in your dreams

chỉ có trong giấc mơ

New cards
New cards

beyond your wildest dreams

ngoài sức tưởng tượng

New cards
New cards

a dream come true

Giấc mơ thành hiện thực

New cards
New cards

like a dream

Kì lạ, như một giấc mơ

New cards
New cards

make a mental note (of/about)

ghi nhớ điều gì thật kĩ lưỡng

New cards
New cards

cross/slip your mind

chợt nảy ra trong óc

New cards
New cards

have a one-track mind

chỉ nghĩ đến 1 vấn đề

New cards
New cards

take your mind off

thôi nghĩ về một điều gì đó

New cards
New cards

put into perspective

đưa vào tổng thể để so sánh cái gì

New cards
New cards

from another/ a different/ sb's perspective

theo quan điểm của ai, từ điểm nhìn của...

New cards