Mikrobiologia kolos 1

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

Barwienie metodą pozytywno-negatywną polega na

1 / 220

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

221 Terms

1

Barwienie metodą pozytywno-negatywną polega na

zabarwieniu komórek na jeden kolor, tła na drugi

New cards
2

Przykładem bakterii pałeczek są

Pseudomonas

New cards
3

Jaki barwnik znajduje zastosowanie w barwieniu przyżyciowym drożdży

błękit metylenowy

New cards
4

W skład ściany komórkowej bakterii gram ujemnych wchodzą

cienka warstwa peptydoglikanu, lipidowa-białkowa błona zewnętrzna, peryplazma z białkami i błona komórkowa

New cards
5

Etapy barwienia metodą Grama

Fiolet krystaliczny - woda - płyn Lugola - woda - odbarwiacz - woda - fuksyna - woda

New cards
6

Do metod hodowlanych oceny mikrobiologicznej czystości powietrza nie zaliczamy metody

tamponowej

New cards
7

Mikrobiologiczną czystość blatu stołu do manicure'u można ocenić metodami:

odciskową i tamponową

New cards
8

Jak prawidłowo wyjałowić ezę

Trzymać za koniec obsadki, pod kątem 45 stopni w płomieni palnika tak długo, aż pętelka i drucik rozgrzeją się do czerwoności

New cards
9

Bakterie Gram dodatnie barwią się w metodzie Grama na kolor

fioletowy

New cards
10

Przykładem podłoża wybiórczo-różnicującego jest

podłoże Chapmana

New cards
11

Bakterie, dla których źródłem energii jest światło, źródłem węgla, dwutlenku węgla i donorem elektronów są związki nieorganiczne należą do grupy

autofotolitotrofów

New cards
12

Wewnętrzna kontrola procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników chemicznych w gabinecie kosmetycznym powinna odbywać się

podczas każdego procesu sterylizacji

New cards
13

Barwienie metodą Grama jest barwieniem

złożonym pozytywnym

New cards
14

Do bakterii o kształcie kulistym zalicza się

dwoinki i pakietowce

New cards
15

Wewnętrzna kontrola procesu sterylizacji przy użyciu wskaźników biologicznych w gabinecie kosmetycznym powinna odbywać się

przynajmniej raz w miesiącu

New cards
16

Bakterie ciepłolubne, najlepiej rosnące w temperaturze 40-70 st C to

termofile

New cards
17

Założenie Omeliańskiego ma zastosowanie przy obliczaniu wyników przy metodzie

sedymentacyjnej

New cards
18

W zależności od donorów elektronów bakterie dzielimy na

organotrofy i litotrofy

New cards
19

Autotrofy to

drobnoustroje czerpiące węgiel tylko z dwutlenku węgla i przekształcające go do związków organicznych

New cards
20

Jak wyjałowić głaszczkę

zanurzyć głaszczkę w roztworze alkoholowym na szalce Petriego i umieścić na chwilę w płomieniu palnika i poczekać do całkowitego spalenia się alkoholu, powtórzyć trzykrotnie

New cards
21

Podłoża wybiórcze

oprócz składników odżywczych zawierają substancje, które powodują całkowite zatrzymanie lub częściowe zahamowanie wzrostu pewnych gatunków bakterii

New cards
22

Bakterie Gram ujemne w metodzie Grama barwią się na kolor

różowy

New cards
23

W barwieniu prostym pozytywnym stosuje się barwniki anilinowe takie jak

błękit malachitowy, zieleń malachitowa, zieleń brylantowa, fuksyna zasadowa

New cards
24

Do fizycznych metod sterylizacji zalicza się

sterylizację przegrzaną parą wodną, suchym gorącym powietrzem, promieniowaniem UV, promieniowaniem radiacyjnym

New cards
25

Ziarniaki to bakterie kształtu kulistego, które mogą występować w preparatach mikroskopowych w następujących układach przestrzennych

dwoinki, gronka, pakietowce, paciorki

New cards
26

W jaki sposób można utrwalić preparaty mikrobiologiczne przed wykonaniem barwienia

metodą chemiczną i termiczną

New cards
27

Zależnie od wykorzystywanych przez bakterie źródeł energii i donorów elektronowych możemy wyróżnić

fotolitotrofy, fotoorganotrofy, chemolitotrofy, chemoorganotrofy

New cards
28

Do czynników wymaganych dla pożywek bakteryjnych zalicza się

składniki pokarmowe, pH, jałowość, wilgotność

New cards
29

Inspektorzy sanitarni ze stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawując nadzór nad zakładami kosmetycznymi mogą

kontrolować dokumenty zakładu, kontrolować książeczki zdrowia pracowników, wykonywać badania laboratoryjne monitorujące czystość powierzchni, wykonywać badania laboratoryjne monitorujące czystość powietrza

New cards
30

Jakie jest znaczenie mikroorganizmów znajdujących się w powietrzu dla człowieka

mogą prowadzić do rozwoju chorób i alergii, mogą zanieczyszczać wodę, żywność, kosmetyki, leki, materiały opatrunkowe

New cards
31

Tyndalizacja to

sterylizacja fizyczna przeprowadzana w aparatach Kocha lub Arnolda; trzykrotne eksponowanie sterylizowanych materiałów na działanie pary wodnej (100 st) przez 30min w odstępach 24-godzinnych. W przerwach między wyjaławianiem podłoża w cieplarce o temperaturze 32 st C (dwie inkubacje pomiędzy sterylizacjami). Para wodna niszczy formy wegetatywne drobnoustrojów, a formy przetrwalnikowe obecne w sterylizowanych pakietach przeszły w wegetatywne, a potem w kolejnych procesach są zabijane

New cards
32

Czynnikami wpływającymi na skuteczność chemicznych środków do dezynfekcji są

czas stosowania (ekspozycja), stężenie, temperatura, pH

New cards
33

Zewnętrzna kontrola procesu sterylizacji prowadzona przez stacje sanitarno-epidemiologiczne przy użyciu wskaźników biologicznych powinna odbywać się

raz na kwartał i każdorazowo po naprawie sterylizatora

New cards
34

Biologiczna kontrola procesu sterylizacji termicznej polega na

zastosowaniu wskaźników biologicznych zawierających formy drobnoustrojów najbardziej odporne na działanie czynników sterylizujących (wysokiej temperatury)

New cards
35

Preparaty mikrobiologiczne utrwala się przed wykonaniem barwienia w celu

zabicia mikroorganizmów, zwiększenia przenikania barwnika do środka komórki, przytwierdzenia do szkiełka

New cards
36

Bakterie względnie tlenowe

rosną zarówno przy dostępie do jak i braku tlenu; są to Clostridium, Bacteroides, Fuscobacterium

New cards
37

Jak należy postępować w gabinecie kosmetycznym z narzędziami wielorazowego użytku powodującymi przerwanie ciągłości naskórka?

Dezynfekcja, mycie, osuszenie, sterylizacja

New cards
38

Na czym polega metoda sedymentacyjna badania czystości powietrza

na osiedleniu drobnoustrojów na powierzchni zestalonego podłoża agarowego pod wpływem naturalnych sił grawitacji

New cards
39

W gabinecie kosmetycznym Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad

warunkami lokalowymi zakładu kosmetycznego, kosmetykami, warunkami sanitarno-higienicznymi jakie powinien spełniać personel medyczny i sprzęt

New cards
40

Do dróg rozprzestrzeniania się bioareozolu zalicza się

drogę inhalacyjną, prądy konwekcyjne powietrza, systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne

New cards
41

Sporale to

wskaźniki do biologicznej kontroli sterylizacji zawierające żywe, wyszuszone, wysoce odporne na temperaturę przetrwalniki laseczek niechorobotwórczych, np Sporal A - Geobaciullus stearothermophilus - autoklawy; Sporal S -Bacillus subtilis - sterylizacja suchym gorącym powietrzem

New cards
42

Najczęściej stosowany cykl sterylizacji w autoklawie przebiega w warunkach

121 st C, 1 atm, 15-20 min

New cards
43

W skład ściany komórkowej bakterii Gram dodatnich wchodzi

błona komórkowa, 20-40 warstw mureiny, kwasy tejchojowe i lipotejchojowe

New cards
44

Do etapów przygotowania szkiełka podstawowego do barwienia nie zalicza się

namoczenie szkiełka w roztworze do dezynfekcji

New cards
45

Dezynfekcja

zabija formy wegetatywne drobnoustrojów z pominięciem form przetrwalnikowych

New cards
46

Określając czystość biologiczną kosmetyku można ocenić higienę produkcji sprawdzając obecność

Escherichia coli

New cards
47

Podczas badania czystości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych, przeciwdrobnoustrojowe właściwości można wyeliminować przez

rozcieńczenie, zobojętnienie, filtrację

New cards
48

Ilościowe wymaganie jakie muszą spełnić wyroby kosmetyczne I kategorii czystości mikrobiologicznej to

ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych nie może przekraczać 100(10^2) jtk/g

New cards
49

Podłoże stosowane w badaniach mikrobiologicznych środków kosmetycznych do diagnostyki Staphylococcus aureus to

podłoże Baird-Parkera

New cards
50

Średnica porów w błonach filtracyjnych stosowanych w metodzie filtracyjnej wykorzystywanej w badaniu czystości mikrobiologicznej kosmetyków nie powinna być mniejsza niż

45 nm

New cards
51

Zmiany w kosmetykach świadczące o ich zakażeniu lub zepsuciu to

rozdzielenie faz, zmiana zapachu, zmiana koloru, zmiana konsystencji

New cards
52

Układ konserwujący kosmetyki powinien być

bezpieczny w użytym stężeniu

New cards
53

Dla każdego nowego wyrobu kosmetycznego należy określić częstotliwość badań w okresie początkowym, przynajmniej przez

trzy miesiące

New cards
54

Minimalna wielkość próbki w badaniu mikrobiologicznym kosmetyku wynosi

1g

New cards
55

Określenie ogólnej liczby żywych drobnoustrojów tlenowych mezofilnych podczas badania czystości mikrobiologicznej prowadzi się stosując technikę

posiewu powierzchniowego

New cards
56

Normy mikrobiologiczne w przemyśle kosmetycznym dotyczą

Staphylococcus epidermis

New cards
57

Sprzątanie - sanityzacja

zabieg higieniczny polegający na usuwaniu zanieczyszczeń, a wraz z nimi drobnoustrojów; zabiegi mechaniczne, zwiększa skuteczność dezynfekcji. Ma na celu zmniejszenie ilości drobnoustrojów.

New cards
58

Czynności zaliczane do sanityzacji to

mycie i płukanie wodą z detergentami pomieszczeń i wyposażenia, ścieranie i mycie podłóg, pranie bielizny, wietrzenie i odkurzanie, malowanie (bielenie ścian)

New cards
59

Aseptyka

postępowanie mające na celu niedopuszczenie do skażenie drobnoustrojami miejsc lub

New cards
60

przedmiotów jałowych. Utrzymanie drobnoustrojów poza miejscem pracy.

New cards
61

Działania aseptyczne

prawidłowa dezynfekcja i sterylizacji, właściwe przechowywanie narzędzi, przestrzeganie higieny osobistej, stosowanie dla każdego klienta czystych narzędzi

New cards
62

Antyseptyka

postępowanie prowadzące do usuwania drobnoustrojów ze skóry i błon śluzowych, uszkodzonych tkanek. Nietoksyczne środki dezynfekcyjne, które działają bójczo na drobnoustroje nie trując i nie uszkadzając tkanek

New cards
63

Środki bakteriobójcze

o działaniu toksycznym dla drobnoustrojów i doprowadzające do ich śmierci

New cards
64

Środki bakteriostatyczne

substancje hamujące rozwój i rozmnażanie się bakterii

New cards
65

Dezynfekcja

proces prowadzący do zmniejszenia liczby drobnoustrojów przez ich zabicie i inaktywację do poziomu bezpiecznego dla człowieka. Celem procesu jest przecięcie dróg przenoszenia drobnoustrojów. Stosuje się czynniki chemiczne i procesy fizyczne

New cards
66

Dezynfekcji poddaje się

powierzchnie, z którymi klient ma kontakt; ręce personelu, narzędzia i sprzęt, skórę klienta przy przerwaniu ciągłości tkanek, odzież roboczą lub ochronną personelu, sanitariaty

New cards
67

Do dezynfekcji skóry stosuje się

produkty lecznicze, które nie mogą być żrące

New cards
68

Do dezynfekcji narzędzi stosuje się

wyroby medyczne

New cards
69

Do dezynfekcji powierzchni stosuje się

produkty biobójcze

New cards
70

Niski stopień dezynfekcji

zabija większość form wegetatywnych bakterii oraz wirusów otoczkowych i wirusów średniej wielkośći

New cards
71

Średni stopień dezynfekcji

zabija wszystkie formy drobnoustrojów poza formami przetrwalnikowymi

New cards
72

Wysoki stopień dezynfekcji

zabija wszystkie drobnoustroje z wyjątkiem wysokiego miana przetrwalników bateryjnych

New cards
73

Cechy idealnego środka do dezynfekcji

pełny zakres aktywności biobójczej, słabe indukowanie rozwoju oporności drobnoustrojów, szybkość działania, dobra kompatybilność z dezynfekowanymi materiałami, brak wpływu na powierzchnie dezynfekowane, brak zmian aktywności w obecności materii organicznej, brak negatywnego wpływu na człowieka i środowisko, neutralny, nieuciążliwy zapach, łatwość użycia, niski koszt przygotowania roztworu roboczego, możliwość monitorowania stężenia substancji aktywnych, długi termin przydatności do użycia

New cards
74

Organiczne substancje dezynfekujące

alkohole (etanol 70%), aldehydy (mrówkowy), kwasy organiczne, pochodne guanidyny, pochodne amin, fenole, związki powierzchniowo czynne

New cards
75

Nieorganiczne substancje dezynfekujące

środki utleniające, nadtlenek wodoru 3%, nadtlenek chloru, nadborany, nawęglany, nadsiarczany, związki chloru i jody (jodyna, płyn Lugola), pochodne metali ciężkich (bizmut, rtęć, srebro)

New cards
76

Czynniki wpływające na działanie substancji dezynfekujących

czas, stężenie, temperatura, wilgotność, obecność substancji organicznych, pH otoczenia

New cards
77

Zasady skutecznej dezynfekcji

zapoznanie się z kartą charakterystyki preparatu, przechowywanie w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, roztwory użytkowe przygotowane przez osoby wyznaczone w wentylowanych pomieszczeniach, codzienne wymienianie, stosowanie środków ochrony osobistej, na opakowaniu data przygotowania, nazwa i stężenie, nie mieszanie preparatów między sobą, nie dodawanie substancji myjących, stosowanie kilku środków

New cards
78

Fizyczne metody dezynfekcji

termiczne - gorąca woda (93-95 st C), para wodna w 0,5 atm (105-110 st C); stosowana do materiałów termolabivnych: naczynia, bielizna, wyposażenie sanitarne; zalety - możliwość monitorowania procesu, brak toksyczności

New cards
79

Chemiczne metody dezynfekcji

temperatura pokojowa, aktywne związki chloru, związki nadtlenków, czwartorzędowe związki amonowe, alkohole, aldehydy, pochodne fenolu; mogą być stosowane do większości sprzętu i powierzchni

New cards
80

Fizyczno-chemiczne metody dezynfekcji

temperatura 60-65 st C, środki chemiczne działają w krótszym czasie, zastosowanie dezynfekcji miejsc wrażliwych na wysoką temperaturę, mycie karetek i sal operacyjnycj

New cards
81

Powierzchnie dezynfekowane niskiego ryzyka

minimalne zagrożenie przeniesienia potencjalnego patogenu, nie muszą być systematycznie dezynfekowane - podłoga, ściany, meble

New cards
82

Powierzchnie dezynfekowane wysokiego ryzyka

mogą mieć kontakt ze skórą, wydzielinami, krwią klienta; dezynfekowane po każdym użyciu lub zabiegu - łóżka solaryjne, łóżka i pasy do masażu, brodziki do pedicure, rękojeść pistoletu do przekłuwania ciała, urządzenia do makijażu permanentnego

New cards
83

Preparaty do dezynfekcji powierzchni

muszą być zadeklarowane jako środki do dezynfekcji, dokładnie pokrywać powierzchnie, wykazywać działanie do 15 minut, posiadać zakres działania dostosowany do działania biologicznego

New cards
84

W obecności klientów dezynfekować można obszar

o powierzchni do 2m2

New cards
85

Metodą z wyboru do dezynfekcji narzędzi jest metoda

termiczna, gdyż bakterie mają na nią stałą wrażliwość i nie wytwarza oporności jak przy środkach chemicznych

New cards
86

Planując proces dezynfekcji należy

ocenić ryzyko przeniesienia drobnoustrojów i wymagany poziom czystości mikrobiologicznej, uwzględnić zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne i ich wypływ na skuteczność środka, przestrzegać zaleceń producenta sprzętu, ocenić parametry preaparatu

New cards
87

Sterylizacja

proces prowadzący do zniszczenia wszelkich żywych drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych

New cards
88

Produkt jest jałowy gdy

nie przetrwał więcej niż jeden zdolny do życia drobnoustrój na 1x10^6 sterylizowanych jednostek wyrobu finalnego

New cards
89

SAL to

sterility assurance level - stopień skuteczności sterylizacji

New cards
90

Sterylizacja powinna być poprzedzona

dezynfekcją, myciem, osuszaniem, sortowaniem i pakowaniem

New cards
91

Za jednorazowy sterylny produkt odpowiada

producent

New cards
92

Za wielorazowy sterylny sprzęt odpowiada

gabinet

New cards
93

Zasady skutecznej sterylizacji

prawidłowe przygotowanie procesu, odpowiedni dobór metod sterylizacji zależny od rodzaju materiału, prawidłowy przebieg sterylizacji (bezpośredni kontakt czynnika sterylizującego z powierzchnią sterylizowanego materiału, czas, temperatura, stężenie, wilgoć), prawidłowe przechowywanie sterylnych materiałów

New cards
94

Optymalne warunki przechowywania sterylnych materiałów ti

temperatura 15-20 st C, wilgotność maksymalnie 60%, luźne ułożenie pakietów

New cards
95

Fizyczne metody sterylizacji

przegrzana para wodna, UV, radiacja, suche gorące powietrze

New cards
96

Chemiczne metody sterylizacji

tlenek etylenu, opary formaldehydu lub nadtlenku wodoru, środki chemiczne - aldehyd glutarowy

New cards
97

Mechaniczne metody sterylizacji

filtracja

New cards
98

Mechanizm sterylizacji wysokotemperaturowej

Przegrzana para wodna w podwyższonym ciśnieniu; denaturacja białek, inaktywacja enzymów, uszkodzenie kwasów nukleinowych w wyniku rozrywania wiązań wodorowych w ich cząsteczkach

New cards
99

Przy temperaturze 121 st C w autoklawie pozostałe parametry to

1 atmosfera, 15-20 min

New cards
100

Przy temperaturze 134 st C w autoklawie pozostałe parametry to

2 atmosfery, 3-7 minut

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10273 people
Updated ... ago
4.8 Stars(44)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard59 terms
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard84 terms
studied byStudied by 71 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)