Sanomapro - BI06 käsitteet

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

aerobinen, aerobic

1 / 190

Tags and Description

Biology

191 Terms

1

aerobinen, aerobic

Happea tarvitseva reaktio, solu tai eliö. Aerobisessa soluhengityksessä energiaa vapautuu soluissa hapen läsnä ollessa.

New cards
2

agrobakteeri, agrobacterium

Maaperäbakteeri (Agrobacterium tumefaciens), jota käytetään geeninsiirrossa kasveihin.

New cards
3

alkiodiagnostiikka, embryo diagnostics

Tutkimus, jonka avulla selvitetään alkion perinnöllisen taudin mahdollisuutta. Alkiodiagnostiikan keinoja ovat geenitestit.

New cards
4

alkoholikäyminen, alcoholic fermentation

Anaerobinen reaktio, jossa glukoosista syntyy etanolia, vettä ja hiilidioksidia sekä vapautuu vähäinen määrä energiaa.

New cards
5

alleeli, allele

Mutaation tuloksena syntynyt geenin vaihtoehtoinen muoto.

New cards
6

allopolyploidia, allopolyploidy

Kromosomistomutaatio, jossa yksilön moninkertaistuneet peruskromosomistot ovat peräisin eri lajeilta.

New cards
7

aluke, primer

Lyhyt yksijuosteinen DNA-jakso, joka tarvitaan aloittamaan koeputkessa DNA-polymeraasin toiminta ja DNA:n kahdentaminen.

New cards
8

anaerobinen, anaerobic

Reaktio, solu tai eliö, joka ei käytä happea energian vapauttamiseen, energiaa vapautuu käymisreaktiossa.

New cards
9

antibiootti, antibiotic

Mikrobin tuottama tai synteettisesti valmistettu aine, joka estää bakteerien lisääntymistä tai kasvua. Esimerkiksi penisilliini.

New cards
10

antibioottivalinta, antibiotic selection

Menetelmä, jonka avulla etsitään tietylle antibiootille vastustuskykyisiä bakteereita. Geeninsiirrossa voidaan käyttää apugeeninä antibioottiresistenssin geeniä. Sen perusteella tehtävän antibioottivalinnan avulla löydetään bakteerit, joihin geeninsiirto on onnistunut.

New cards
11

antigeeni, antigen

Elimistölle vieras molekyyli, joka käynnistää immuunijärjestelmän toiminnan. Esimerkiksi bakteerien ja virusten pintaproteiinit toimivat antigeeninä.

New cards
12

antigeenitesti, antigen test

Diagnostinen pikatesti, joka osoittaa suoraan antigeenin läsnäolon tai puuttumisen.

New cards
13

arkeoni, arcahea

Tumattomiin kuuluva eliö, jonka solurakenne on yksinkertainen: esimerkiksi tumakotelo ja kalvolliset soluelimet puuttuvat. Arkeonit muodostavat toisen eliömaailman kahdesta domeenista.

New cards
14

autopolyploidia, autopolyploidy

Kromosomistomutaatio, jossa yksilön oma peruskromosomisto on moninkertaistunut.

New cards
15

bakteeri, bacteria

Tumattomiin kuuluva eliö, jonka solurakenne on yksinkertainen: esimerkiksi tumakotelo ja kalvolliset soluelimet puuttuvat. Bakteerit muodostavat toisen eliömaailman kahdesta domeenista.

New cards
16

bakteriofagi, faagi, bacteriophage

Bakteerissa lisääntyvä virus.

New cards
17

bioinformatiikka, bioinformatics

Suurten biologisten tietomäärien hallinta ja hyödyntäminen matematiikan, tilastotieteen ja tietotekniikan keinoin.

New cards
18

biologinen monimuotoisuus, biodiversiteetti, biodiversity

Elollisen luonnon monimuotoisuus, joka tarkoittaa erilaisten ekosysteemien ja elinympäristöjen monimuotoisuutta, lajien monimuotoisuutta ja lajin sisäistä perinnöllistä monimuotoisuutta.

New cards
19

biologinen puhdistus, biological wastewater treatment

Jätevesien puhdistukseen kuuluva vaihe, jossa, bakteerit hajottavat jätevedessä olevat orgaaniset aineet epäorgaanisiksi ravinteiksi. Tapahtuu hapellisissa oloissa.

New cards
20

biokatalyytti, biocatalyst

Solun kemiallisia reaktioita nopeuttava molekyyli. Entsyymit toimivat biokatalyytteinä.

New cards
21

biomarkkeri, biomarker

Elimistössä olevia molekyylejä tai muita mitattavia tekijöitä, joita käytetään sairauksien diagnostiikassa ja seurannassa. Esimerkiksi CRP-proteiinin hetkellinen korkea määrä veressä kertoo elimistössä olevasta akuutista tulehduksesta.

New cards
22

biomateriaali, biomaterial

Materiaali, joka on valmistettu biopohjaisista raaka-aineista, kuten kasveista tai kasviperäisistä teollisuuden sivuvirroista, kuten lignoselluloosasta.

New cards
23

biometrinen tunnistus, biometry

Biologisiin ominaisuuksiin perustuvaa yksilöntunnistusta, jossa biologiset ominaisuudet pyritään mittaamaan mahdollisimman tarkasti.

New cards
24

biopankki, biobank

Sisältää näytteenluovuttajien biologisia näytteitä, useimmiten verinäytteitä, sekä tietoja näytteenluovuttajien terveydentilasta ja siihen liittyvistä tekijöistä.

New cards
25

biopolttoaine, biofuel

Kasviperäisiä polttoaineita, joita voidaan valmistaa esimerkiksi öljykasveista, metsäteollisuuden jätemateriaaleista tai levistä.

New cards
26

biopuhdistus, bioremediaatio, bioremediation

Ympäristön puhdistaminen haitallisista aineista eliöiden, esimerkiksi mikrobien tai kasvien, avulla.

New cards
27

bioreaktori, fermentor

Laite, jossa valmistetaan esimerkiksi entsyymeitä biologisten prosessien avulla tai kasvatetaan kasvisolukkoa.

New cards
28

biotalous, bioeconomy

Uusiutuvien luonnonvarojen käyttämistä ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa.

New cards
29

biotekniikka, biotechnology

Eliöitä, eläviä soluja tai niiden osia hyödyntävä tekniikka.

New cards
30

bioteollisuus, industrial biotecnology

Teollisuutta, jonka tuotteiden raaka-aineena käytetään luonnosta peräisin olevia materiaaleja tai joiden valmistuksessa, tuotekehittelyssä sekä tutkimuksessa hyödynnetään bioteknologiaa.

New cards
31

Cas-entsyymi, Cas enzyme

Bakteerien entsyymi, joka yhdessä opas-RNA:n kanssa pilkkoo bakteriofagin DNA:n palasiksi, minkä seurauksena bakteriofagin lisääntyminen estyy. Käytetään CRISPR-tekniikassa, kun halutaan esimerkiksi muokata geenejä tai tehdä niitä toimintakyvyttömiksi.

New cards
32

CRISPR-tekniikka, CRISPR technique

Geeninmuokkaustekniikka, jossa Cas-entsyymin avulla leikataan DNA-kaksoisjuoste tarkasti juuri tietyn emäsjärjestyksen kohdalta. Cas-entsyymi ohjataan haluttuun kohtaan opas-RNA:n avulla. Opas-RNA voidaan tehdä laboratoriossa juuri halutunlaiseksi. Tekniikkaa käytetään poisto- ja siirtogeenisten eliöiden tuottamiseen.

New cards
33

diagnoosi, medical diagnosis

Lääketieteelliseen tietoon perustuva käsitys terveysongelman, sairauden tai tautitilan syistä. Se on perustana lääketieteeseen pohjaavalle hoidolle.

New cards
34

DNA, DNA-molekyyli, DNA molecule

Kahdesta juosteesta muodostuva molekyyli, jonka juosteet koostuvat sokeriosasta, fosfaattiosasta ja emäsosasta (adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini).

New cards
35

DNA-nukleotidi, DNA nucleotid

DNA:n rakenneosa, joka koostuu sokeri, fosfaatti ja emäsosasta.

New cards
36

DNA-polymeraasi, DNA polymerase

DNA-kaksoisjuostetta syntetisoiva eli rakentava entsyymi. DNA-polymeraasi käyttää mallina vastakkaissuuntaista juostetta, ja se kykenee rakentamaan uutta juostetta vain yhteen suuntaan (3' g 5'). DNA-polymeraaseja on useita, ja niitä tarvitaan solunjakautumisessa ja vaurioituneen DNA:n korjauksessa.

New cards
37

DNA-rokote, DNA vaccine

Rokote joka sisältää taudinaiheuttajan DNA:ta . Sen avulla elimistön solut saadaan tuottamaan taudinaiheuttajan antigeeniä, joka käynnistää elimistön immunologisen puolustuksen.

New cards
38

DNA-sekvenssi, DNA sequence

DNA:n emäsjärjestys.

New cards
39

DNA-siru, DNA array

Lasinen tai muovinen pieni levy, johon sijoitetaan tutkittavaksi ja tunnistettavaksi jopa kymmeniä tuhansia erilaisia DNA- tai vastin-DNA-paloja (geenejä). DNA-tunniste, DNA-profiili, DNA fingerprints Yksilön tunnistaminen DNA:n toistojaksojen perusteella.

New cards
40

DNA-tunniste, DNA-profiili, DNA fingerprints

Yksilön tunnistaminen DNA:n toistojaksojen perusteella.

New cards
41

DNA-viivakoodi, barcode

Menetelmä, jossa kukin eliölaji saa oman ainutlaatuisen viivakoodinsa. Viivakoodeja voidaan käyttää eliölajien sukulaisuussuhteiden selvittämiseen ja lajintunnistukseen.

New cards
42

domeeni, domain

Geeni- ja molekyylibiologisiin tutkimuksiin perustuva eliöiden luokittelutapa, jossa eliöt jaetaan kahteen domeeniin. Yhden domeenin muodostavat bakteerit ja toisen arkeonit. Tumalliset eliöt kuuluvat arkeonien domeeniin.

New cards
43

eksoni, exon

Geenin koodaavan alueen jaksot, jotka sisältävät informaation proteiinin tai RNA:n rakentumiseen.

New cards
44

eksomi, eksom

Tumallisen eliön perimän kaikkien eksonien muodostama kokonaisuus.

New cards
45

elektroforeesi, geelielektroforeesi, electrophoresis

Laboratoriomenetelmä, jossa erotellaan erikokoisia molekyylejä sähkövirran avulla. DNA- ja RNA-molekyylien erottelu perustuu erikokoisten palasten liikkumisnopeuteen agaroosigeelissä.

New cards
46

eläinjalostus, animal breeding

Eläinten perinnöllisten ominaisuuksien muuttamista erilaisin menetelmin, esimerkiksi valinnan, risteyttämisen tai geenitekniikan keinoin.

New cards
47

endosymbioosi, endosymbiosis theory

Kehityssarja, jonka seurauksena tumallisten solujen mitokondriot ja viherhiukkaset ovat alun perin varhaisen solun sisään joutuneita bakteereita, ja tuman perintöaines on peräisin arkeoneilta.

New cards
48

entsyymi, enzyme

Proteiini, joka katalysoi jotain biokemiallista reaktiota muuttumatta pysyvästi reaktiossa itse.

New cards
49

fagiterapia, phage therapy

Perinteistä antibioottihoitoa korvaava bakteeritautien hoitomuoto. Siinä käytetään spesifisiä bakteriofageja taudinaiheuttajabakteerin tuhoamiseen ilman, että elimistön normaalit bakteerit kuolevat.

New cards
50

fenotyyppitutkimus, phetotyping

Oikeuslääketieteellinen fenotyypitys. fenotyyppitutkimuksilla saadaan joidenkin yksilön näkyvien ominaisuuksien ilmentymisestä.

New cards
51

fotosynteesi, photosynthesis

Yhteyttäminen auringon valoenergian avulla. Monivaiheinen reaktiosarja, jossa auringon valoenergia sitoutuu orgaanisten yhdisteiden sidosenergiaksi.

New cards
52

fylogeneettinen sukupuu, phylogenetic tree

Puumainen kuvaustapa, jolla kuvataan lajien ja eliöryhmien sukulaissuhteita. Laaditaan esimerkiksi DNA-tutkimukseen perustuvan tiedon avulla.

New cards
53

geeni, gene

Solun ja eliön elintoimintoja sekä ominaisuuksien kehittymistä ohjaava DNA:n toiminnallinen jakso.

New cards
54

geenihoito, gene therapy

Sairauden hoitamista geeninsiirron avulla. Geenihoidossa viallinen alleeli korvataan toimivalla alleelilla.

New cards
55

geenikirjasto, gene library

Esim. bakteeriviljelmään siirretty jonkin eliön perimä tai osa siitä. Kirjasto voi koostua eliön koko genomista, joka on pätkitty katkaisuentsyymeillä sattumanvaraisiin paloihin ja liitetty bakteerien plasmideihin. Se voi olla myös eksomikirjasto, joka sisältää ainoastaan kaikkien geenien tai osan geeneistä esonit.

New cards
56

geenimutaatio, gene mutation

Pysyvä perinnöllinen muutos geenin rakenteessa. Geenin eri alleelit ovat syntyneet geenimutaatioiden seurauksena.

New cards
57

geenin ilmentyminen, gene expression

Prosessi, missä geenin sisältämän ohjeen mukaan syntyy geenituote. Geenituote voi olla proteiini tai RNA-molekyyli.

New cards
58

geenipaneeli, gene panel

Laboratoriotesti, jossa sekvensoidaan tietyt kudosnäytteen geenit kohdennetulla rinnakkaissekvensoinnilla. Tarkoituksena on löytää näissä geeneissä ilmeneviä mutaatioita.

New cards
59

geenipankki, gene bank

Geenikokoelma, jonka avulla säilytetään geneettisiä luonnonvaroja; mahdollisimman edustava kokoelma eliöiden kantamasta perintöaineksesta eli DNA:sta.

New cards
60

geenipyssy, gene gun

Laite, jonka avulla soluihin ammutaan DNA:lla päällystettyjä kultapartikkeleja.

New cards
61

geenitekniikka, genetic engineering

Perintöaineksen eristämistä, analysointia, muokkaamista ja siirtämistä muihin eliöihin tai soluihin.

New cards
62

geenitesti, gene test, DNA test

Tiettyjen alleelien tai geenivirheiden etsiminen ja tunnistaminen genomista. Perustuu genomin sekvensointiin.

New cards
63

geneettinen monimuotoisuus, genetic biodiversity

Lajin sisäinen monimuotoisuus.

New cards
64

geneettinen sukututkimus, genetic genealogy

Sukututkimusta, jossa sukulaisuussuhteita selvitetään DNA-testeillä.

New cards
65

genomi, genome

Eliön koko perintöaines.

New cards
66

genomitietokanta, genome database

Integroituja ja tallennettuja genomitiedon lähteitä, joihin on koottu esimerkiksi sekvensoimalla saadut tiedot eliöiden DNA:sta ja RNA:sta.

New cards
67

genotyypitys, genotyping

Joko sekvensoimalla tai DNA-sirujen avulla saatavaa tietoa yksilön geenien eri muodoista.

New cards
68

genomivalinta, genome selection

Jalostettavien eliöiden tutkiminen ja valinta DNA-sirujen avulla.

New cards
69

gramvärjäys, Gram's staining

Värjäysmenetelmä, jota käytetään apuna bakteerien tunnistuksessa. Värjäytymisen lopputulos perustuu bakteerin soluseinän rakenteeseen.

New cards
70

haploidia haploid

Jokaista geeniä on vain yksi kappale eli alleeleilta puuttuvat vastinalleelit.

New cards
71

haploidiajalostus, haploid breeding

Jalostusmenetelmä, jossa tuotetaan haploidisia kasveja.

New cards
72

haploidinen, haploidi, haploid

Solu, jossa on yksinkertainen kromosomisto. Tumattomat eliöt ja virukset ovat haploideja. Tumallisilla eliöillä haploidisia soluja ovat meioosin tuloksena syntyneet sukusolut.

New cards
73

heteroosi, heterosis

Heterotsygoottisen yksilön paremmuus jonkin ominaisuuden suhteen verrattuna vastaavaan homotsygoottiin.

New cards
74

hiilinielu, carbon sink

Runsaasti hiiltä sitovat ekosysteemit, joista tärkeimpiä ovat meret, metsät ja suot.

New cards
75

histoni, histoniproteiini, histone

Pallomaisia proteiineja, joiden ympärille DNA-molekyyli kietoutuu.

New cards
76

hybridi, hybrid

Kahden perimältään erilaisen vanhemman jälkeläinen.

New cards
77

hybridisaatio, hybridization

DNA- tai RNA-juosteiden taipumus muodostaa emästen välisiä sidoksia.

New cards
78

iPS-solu, indusoitu pluripotentti kantasolu, induced pluripotent stem cells, iPSC

Erilaistuneista soluista laboratorio-olosuhteissa aikaansaatuja monikykyisiä kantasoluja. Ne voivat erilaistua minkä tahansa kudoksen soluiksi.

New cards
79

isyystutkimus, paternity test

DNA-toistojaksojen tutkimiseen perustuva tutkimus, jolla selvitetään lapsen isä. Lapsen DNA-toistojaksoja verrataan äidin ja mahdollisen isän toistojaksoihin.

New cards
80

jalostus, selective breeding

Kasvien, eläinten ja mikrobien perinnöllisten ominaisuuksien muuttamista erilaisin menetelmin. Hyötyeläinten tai -kasvien ominaisuuksien parantaminen esimerkiksi valinnan, risteytysten ja geenitekniikan keinoin. Jalostuksella voidaan saada aikaan paremmin tuottavia, terveempiä tai erilaisia ilmasto-oloja kestäviä lajikkeita ja rotuja.

New cards
81

kapsidi, kapsid

Viruksen proteiinimolekyyleistä koostuva kuori.

New cards
82

kasvihormonit, plant hormones

Kasvissa muodostuvia aineita, jotka ohjaavat kasvin kasvua, kehitystä ja elintoimintoja.

New cards
83

kasvijalostus, plant breeding

Kasvien jalostamista esimerkiksi valinnalla, risteyttämällä ja mutaatioiden hyödyntämisellä.

New cards
84

kasviplankton, phytoplankton

Veden pinnalla vapaasti keijuvat mikroskooppiset levät ja syanobakteerit.

New cards
85

katkaisuentsyymit, restriktioentsyymit, restriction enzymes

Entsyymejä, jotka katkaisevat DNA:n kaksoisjuosteen. Geenitekniikassa käytettävät katkaisuentsyymit katkaisevat DNA-molekyylin aina tietyn emäsjärjestyksen kohdalta.

New cards
86

keinotekoinen kromosomi, artificial chromosome

Keinotekoista kromosomia voidaan käyttää vektorina, johon voidaan liittää jopa useiden miljoonien emäsparien verran DNA:ta.

New cards
87

kemosynteesi, chemosynthesis

Eräiden omavaraisten bakteerien ja arkeonien yhteyttämistapa, jossa hiilihydraattien valmistukseen tarvittava energia saadaan epäorgaanisten aineiden hapetusreaktioista eikä valosta.

New cards
88

kerrosviljely, vertikaaliviljely, vertical farming

On viljelytapa, joka säästää huomattavasti tilaa, vettä ja energiaa. Kerrosviljelyn teho perustuu tekoälyyn, joka optimoi kasvuolosuhteet sopivaksi sekä suljettuun kasvutilaan.

New cards
89

kestävä kehitys, sustainable development

Maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuva toiminta, joka turvaa nyt elävien ihmisten tarpeiden tyydyttämisen vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan.

New cards
90

kiertotalous, circular economy

On talousjärjestelmä, jonka tavoitteena on, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tämä tapahtuu pitämällä materiaalit ja tuotteet mahdollisimman pitkään kierrossa niin, että niiden arvo samalla säilyy.

New cards
91

kitiini, chitin

Sienten soluseinän rakennusaine, kemialliselta rakenteeltaan polysakkaridi.

New cards
92

kloonaaminen, cloning

Perimältään samanlaisten eliöyksilöiden tuottaminen. Geenien kloonaaminen tarkoittaa geenien eristämistä ja monistamista.

New cards
93

klooni, clone

Perimältään samanlaisten yksilöiden joukko.

New cards
94

koetin, probe

Lyhyehkö merkkiaineella varustettu DNA- tai RNA-jakso, jonka avulla voidaan löytää tietty emäsjärjestys perimästä. Koetin tarttuu emäspariperiaatteen mukaisesti kohtiin, joissa on vastaava emäsjärjestys.

New cards
95

koevoluutio, rinnakkaisevoluutio, coevolution

Kahden tai useamman lajin toisistaan riippuvainen evoluutio. Esimerkiksi hernekasvien ja niiden juurissa elävien bakteerien evoluutio.

New cards
96

kompostointi, composting

Esimerkiksi kotitalouksissa syntyvän biojätteen hajottamista mikrobien avulla.

New cards
97

konjugaatio, conjugation

Bakteerien rekombinaatiotapa, jossa luovuttajabakteeri siirtää kopioitunutta perintöainestaan ulokkeen kautta vastaanottajabakteeriin.

New cards
98

koodaava alue, coding region

Geenin osa, joka sisältää informaation proteiinin tai RNA:n rakentamiseen.

New cards
99

kromosomistomutaatio, genome mutation

Mutaatio, jossa kromosomien määrä muuttuu.

New cards
100

kudosteknologia, tissue engineering

Kudosten tai elinten rakentamista solujen, kasvutekijöiden ja biomateriaalien avulla. Esimerkiksi keinoihon valmistus.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9498 people
Updated ... ago
4.7 Stars(63)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 108 people
Updated ... ago
4.4 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 90 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 427 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard163 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard133 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)