Ochrona własności intelektualnej-Test

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Przedmiotem prawa autorskiego jest: a) działalność o indywidualnym charakterze b) każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze c) każda działalność twórcza

1 / 159

Tags and Description

160 Terms

1

Przedmiotem prawa autorskiego jest: a) działalność o indywidualnym charakterze b) każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze c) każda działalność twórcza

b) każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze

New cards
2
 1. Warunkiem zaistnienia praw autorskich jest: a) określona wartość utworu b) właściwe przeznaczenie i sposób wyrażenia utworu c) ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci

c) ustalenie utworu w jakiejkolwiek postaci

New cards
3
 1. Nie są przedmiotem prawa autorskiego utwory: a) odkrycia i idee b) plastyczne c) fotograficzne

a) odkrycia i idee

New cards
4
 1. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia: a) ale musi mieć postać ukończoną b) chociażby miał postać nieukończoną c) ale należy go zarejestrować

b) chociażby miał postać nieukończoną

New cards
5
 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja: a) jest przedmiotem prawa autorskiego b) nie jest przedmiotem prawa autorskiego c) jest przedmiotem prawa autorskiego w zależności od opracowania

a) jest przedmiotem prawa autorskiego

New cards
6
 1. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia: a) zgody organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi b) ministerstwa właściwego ds. kultury i sztuki c) twórcy utworu pierwotnego

c) twórcy utworu pierwotnego

New cards
7
 1. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli opracowanie nie zostało rozpowszechnione w ciągu: a) trzech lat od jego udzielenia b) pięciu lat od jego udzielenia c) pięciu lat od powstania utworu

b) pięciu lat od jego udzielenia

New cards
8
 1. Jeżeli twórca utworu pierwotnego cofnął zgodę po upływie czasu wymaganego do rozpowszechnienia opracowania, to: a) wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi b) wypłacone twórcy wynagrodzenie podlega zwrotowi c) wypłacone twórcy wynagrodzenie może podlegać zwrotowi

a) wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi

New cards
9
 1. Utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem: a) uważa się za opracowanie b) nie uważa się za opracowanie c) można uważać za opracowanie, w zależności od tego utworu

b) nie uważa się za opracowanie

New cards
10
 1. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić: a) twórcę i tytuł utworu pierwotnego b) tylko twórcę utworu pierwotnego c) tylko tytuł utworu pierwotnego

a) twórcę i tytuł utworu pierwotnego

New cards
11
 1. Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego: a) w każdym przypadku b) o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie mają twórczy charakter c) jeżeli zawierają inne utwory

a) w każdym przypadku

New cards
12
 1. Przedmiot prawa autorskiego stanowią: a) akty normatywne lub ich urzędowe projekty b) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole c) artykuły prasowe

c) artykuły prasowe

New cards
13
 1. Do utworów, które z ostały opublikowane równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą: a) stosuje się przepisy ustawy o prawach autorskich b) nie stosuje się przepisów ustawy o prawach autorskich c) można stosować przepisy ustawy o prawach autorskich, w zależności od kraju, w którym równocześnie opublikowano utwór

a) stosuje się przepisy ustawy o prawach autorskich

New cards
14
 1. Utworem opublikowanym jest utwór, który: a) bez zgody twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie b) za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie c) za zezwoleniem twórcy został tylko zwielokrotniony

b) za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie

New cards
15
 1. Opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie: a) siedmiu dni od jego pierwszej publikacji b) dwudziestu dni od jego pierwszej publikacji c) trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji

c) trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji

New cards
16
 1. Utworem rozpowszechnionym jest utwór, który: a) za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie b) za zezwoleniem twórcy został w odpowiedni sposób udostępniony publicznie c) bez zezwolenia twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie

b) za zezwoleniem twórcy został w odpowiedni sposób udostępniony publicznie

New cards
17
 1. Najmem egzemplarzy utworu jest: a) ich przekazanie do nieograniczonego czasowo korzystania w celu tylko bezpośredniego uzyskania korzyści majątkowej b) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej c) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu tylko pośredniego uzyskania korzyści majątkowej

b) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej

New cards
18
 1. Użyczeniem egzemplarzy utworu jest: a) ich przekazanie do nieograniczonego czasowo korzystania, mające na celu tylko bezpośrednie uzyskanie korzyści majątkowej b) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, mające na celu tylko pośrednie uzyskanie korzyści majątkowej c) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej

c) ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątkowej

New cards
19
 1. Prawo autorskie: a) co do zasady przysługuje twórcy b) zawsze przysługuje twórcy c) nie przysługuje twórcy

a) co do zasady przysługuje twórcy

New cards
20
 1. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go: a) producent i wydawca b) producent lub wydawca c) producent, wydawca i właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

b) producent lub wydawca

New cards
21
 1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie: a) wspólnie b) łącznie c) kumulatywnie

a) wspólnie

New cards
22
 1. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez: a) właściwą organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi b) sąd c) ministra właściwego ds. kultury i sztuki

b) sąd

New cards
23
 1. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu: a) nie potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców b) może być potrzebna zgoda wszystkich współtwórców, w zależności od utworu c) potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców

c) potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców

New cards
24
 1. Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklopedii lub publikacji periodycznej, przysługują: a) producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom b) producentowi i wydawcy c) tylko twórcom poszczególnych części mających samodzielne znaczenie

a) producentowi lub wydawcy, a do poszczególnych części mających samodzielne znaczenie - ich twórcom

New cards
25
 1. Prawo do tytułu utworu zbiorowego co do zasady przysługuje: a) producentowi i wydawcy b) producentowi lub wydawcy c) twórcom poszczególnych części takiego utworu

b) producentowi lub wydawcy

New cards
26
 1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy: a) nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe b) nie nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe c) nabywa z chwilą ustalenia utworu autorskie prawa majątkowe

a) nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe

New cards
27
 1. Twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy jeżeli pracodawca: a) w okresie roku od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia b) w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia c) w okresie trzech lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia

b) w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę

New cards
28
 1. Uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń, jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w terminie: a) jednego miesiąca od dostarczenia utworu b) trzech miesięcy od dostarczenia utworu c) sześciu miesięcy od dostarczenia utworu

c) sześciu miesięcy od dostarczenia utworu

New cards
29
 1. Pierwszeństwo instytucji naukowej do opublikowania utworu pracownika naukowego wygasa, jeżeli nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu albo jeżeli w okresie: a) dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany b) trzech lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany c) pięciu lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany

a) dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany

New cards
30
 1. Pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta przysługuje: a) studentowi b) uczelni wyższej, w której napisano pracę dyplomową c) promotorowi studenta

b) uczelni wyższej, w której napisano pracę dyplomową

New cards
31
 1. Student, który przygotował pracę dyplomową może ją opublikować, jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu: a) 1 miesiąca od jej obrony b) 3 miesięcy od jej obrony c) 6 miesięcy od jej obrony

c) 6 miesięcy od jej obrony

New cards
32
 1. Autorskie prawa osobiste: a) nigdy nie wygasają b) wygasają z chwilą śmierci autora c) wygasają z upływem 70 lat po śmierci autora

a) nigdy nie wygasają

New cards
33
 1. Autorskie prawa osobiste: a) podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu b) nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu c) podlegają zrzeczeniu się, ale nie zbyciu

b) nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu

New cards
34
 1. Prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania to: a) autorskie prawo osobiste b) autorskie prawo majątkowe c) prawo pokrewne osobiste

a) autorskie prawo osobiste

New cards
35
 1. Autorskie prawa majątkowe: a) podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy b) nie podlegają egzekucji, nawet jeśli nie służą twórcy c) nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy

c) nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy

New cards
36
 1. Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przysługuje prawo do wynagrodzenia, którego wartość zależna jest od wartości sprzedaży i mieści się w przedziale: a) od 0,25 % do 5 % ceny sprzedaży b) od 1 % do 5 % ceny sprzedaży c) od 3 % do 5 % ceny sprzedaży

a) od 0,25 % do 5 % ceny sprzedaży

New cards
37
 1. Kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, ponumerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone: a) nie są oryginalnymi egzemplarzami utworu b) są oryginalnymi egzemplarzami utworu c) są nieoryginalnymi egzemplarzami utworu

b) są oryginalnymi egzemplarzami utworu

New cards
38
 1. Za dokonaną zawodowo odsprzedaż rękopisów utworów literackich i muzycznych twórcom i ich spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości: a) 2 % ceny b) 3 % ceny c) 5 % ceny

c) 5 % ceny

New cards
39
 1. Producenci i importerzy magnetofonów, magnetowidów, kserokopiarek, skanerów, czystych nośników służących do utrwalania są obowiązani do uiszczania organizacjom zbiorowego zarządzania opłat w wysokości nieprzekraczającej: a) 3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników b) 5 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników c) 6 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników

a) 3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urządzeń i nośników

New cards
40
 1. Posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysokości: a) do 3 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców b) do 5 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców c) do 10 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców

a) do 3 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców

New cards
41
 1. Bez zezwolenia twórcy: a) nie wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego b) wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego c) wolno odpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego

b) wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego

New cards
42
 1. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez: a) tylko przez jedną osobę b) tylko przez krąg osób pozostających w związku pokrewieństwa lub powinowactwa c) krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego

c) krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego

New cards
43
 1. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się: a) tylko w jednym budynku b) w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych c) w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 100 gospodarstw domowych

b) w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych

New cards
44
 1. Jeżeli urządzenia służące do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym służą do odbierania nadawanych utworów, to ich posiadacze: a) mogą je nieodpłatnie odbierać, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych b) nie mogą ich nieodpłatnie odbierać c) mogą je nieodpłatnie odbierać, jeżeli łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych

a) mogą je nieodpłatnie odbierać, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych

New cards
45
 1. Już rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach: a) wolno odpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji b) wolno nieodpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych tylko w prasie c) wolno nieodpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji

a) wolno odpłatnie rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji

New cards
46
 1. W sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach: a) wolno przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń b) nie wolno przytaczać utworów udostępnianych podczas tych wydarzeń c) wolno przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń za zgodą autorów tych sprawozdań

a) wolno przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń

New cards
47
 1. Instytucje naukowe i oświatowe w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań: a) nie mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu b) mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu c) mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów tylko w oryginale oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu

b) mogą korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu

New cards
48
 1. W zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości: a) wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość tylko urywki rozpowszechnionych utworów b) nie wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów w całości c) wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości

c) wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości

New cards
49
 1. W celach dydaktycznych i naukowych: a) nie wolno zamieszczać w podręcznikach i wypisach rozpowszechnionych drobnych utworów lub fragmentów większych utworów b) wolno zamieszczać w podręcznikach i wypisach rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów c) wolno zamieszczać w podręcznikach i wypisach rozpowszechnione tylko fragmenty większych utworów

b) wolno zamieszczać w podręcznikach i wypisach rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów

New cards
50
 1. Podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia: a) wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory b) nie wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnionych utworów c) wolno nieodpłatnie wykonywać nie rozpowszechnione utwory

a) wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory

New cards
51
 1. Z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia: a) nie wolno korzystać b) wolno odpłatnie korzystać c) wolno nieodpłatnie korzystać

c) wolno nieodpłatnie korzystać

New cards
52
 1. Z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu: a) wolno nieodpłatnie korzystać b) nie wolno korzystać c) wolno odpłatnie korzystać

a) wolno nieodpłatnie korzystać

New cards
53
 1. Z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego: a) nie wolno korzystać b) wolno korzystać c) można korzystać za zgodą autora utworu

b) wolno korzystać

New cards
54
 1. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku: a) pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła b) bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków c) pod warunkiem wymienienia tylko źródła

a) pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła

New cards
55
 1. Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat: a) pięćdziesięciu od śmierci twórcy b) siedemdziesięciu od śmierci twórcy c) osiemdziesięciu od śmierci twórcy

b) siedemdziesięciu od śmierci twórcy

New cards
56
 1. Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworów współautorskich gasną z upływem lat: a) pięćdziesięciu od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych b) siedemdziesięciu od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych c) osiemdziesięciu od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych

b) siedemdziesięciu od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych

New cards
57
 1. Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany gasną z upływem lat: a) pięćdziesięciu od daty pierwszego rozpowszechnienia b) siedemdziesięciu od daty pierwszego rozpowszechnienia c) osiemdziesięciu od daty pierwszego rozpowszechnienia

b) siedemdziesięciu od daty pierwszego rozpowszechnienia

New cards
58
 1. Autorskie prawa majątkowe w odniesieniu do utworu audiowizualnego gasną z upływem lat: a) czterdziestu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego b) pięćdziesięciu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego c) siedemdziesięciu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego

c) siedemdziesięciu od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego

New cards
59
 1. Czas trwania autorskich praw majątkowych: a) liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów b) liczy się daty kiedy nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów c) nie liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów

a) liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów

New cards
60
 1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, nie korzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu Promocji Twórczości wpłaty wynoszącej: a) od 2 % do 6 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów b) od 3 % do 7 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów c) od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów

c) od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów

New cards
61
 1. Autorskie prawa majątkowe: a) mogą przejść na inne osoby tylko na podstawie umowy b) mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy c) mogą przejść na inne osoby tylko na podstawie dziedziczenia

b) mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy

New cards
62
 1. Nabywca autorskich praw majątkowych: a) może przenieść je na inne osoby b) nie może przenosić ich na inne osoby c) może przenieść je na inne osoby, ale przez okres jednego roku

a) może przenieść je na inne osoby

New cards
63
 1. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu nazywana jest: a) koncesją b) licencją c) homologacją

b) licencją

New cards
64
 1. Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na: a) pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów b) rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi c) ministerstwa ds. kultury i sztuki

a) pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów

New cards
65
 1. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie: a) twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia b) twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia c) twórcy może przysługiwać prawo do wynagrodzenia

b) twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia

New cards
66
 1. W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca: a) nie ma prawa żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd b) żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi c) może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd

c) może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd

New cards
67
 1. Mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych twórca: a) zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego b) nie ma prawa zezwalać na wykonywanie zależnego prawa autorskiego c) może zwrócić się do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z prośbą o rozstrzygnięcie

a) zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego

New cards
68
 1. Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od przystąpienia do rozpowszechniania utworu: a) wpływa na wysokość wynagrodzenia b) nie wpływa na wysokość wynagrodzenia c) wpływa na wysokość wynagrodzenia, jeśli wynagrodzenie to przekracza 10.000 złotych

b) nie wpływa na wysokość wynagrodzenia

New cards
69
 1. Wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu: a) stanowią odrębne pola eksploatacji b) nie stanowią odrębnych pół eksploatacji c) stanowią odrębne pola wykorzystania

a) stanowią odrębne pola eksploatacji

New cards
70
 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu: a) powoduje przejście autorskich praw majątkowych do utworu b) powoduje przejście autorskich praw osobistych do utworu c) nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu

c) nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu

New cards
71
 1. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych: a) nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności b) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności c) może mieć formę ustną

b) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

New cards
72
 1. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie, a jeżeli termin nie został oznaczony: a) niezwłocznie po ukończeniu utworu b) po upływie 1 miesiąca od ukończenia utworu c) po upływie 3 miesięcy od ukończenia utworu

a) niezwłocznie po ukończeniu utworu

New cards
73
 1. Jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie: a) nie może od umowy odstąpić b) może od umowy odstąpić c) może wyznaczyć kwotę odszkodowania

b) może od umowy odstąpić

New cards
74
 1. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub: a) żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia b) żądać przeproszenia c) żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

a) żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia

New cards
75
 1. Jeżeli twórca nie usunął w terminie usterek, a zamawiające odstąpił od umowy, to ma on prawo do części zapłaconego wynagrodzenia, jednak nie wyższego niż: a) 25 % umówionej ceny b) 30 % umówionej ceny c) 50 % umówionej ceny

a) 25 % umówionej ceny

New cards
76
 1. Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i: a) żądać zadośćuczynienia b) żądać naprawienia poniesionej szkody c) żądać przeprosin

b) żądać naprawienia poniesionej szkody

New cards
77
 1. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego przyjęciu, nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, to uważa się, że utwór: a) nie został przyjęty bez zastrzeżeń b) został przyjęty z zastrzeżeniami c) został przyjęty bez zastrzeżeń

c) został przyjęty bez zastrzeżeń

New cards
78
 1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowiązał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku - w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż: a) sześć miesięcy b) 1 rok c) 2 lata

c) 2 lata

New cards
79
 1. Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpowiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może się domagać, zamiast naprawienia poniesionej szkody: a) podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu b) potrójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu c) pięciokrotnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu

a) podwójnego wynagrodzenia w stosunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu

New cards
80
 1. Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po bezskutecznym wezwaniu do zaniechania naruszenia: a) tylko odstąpić od umowy b) odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć c) tylko wypowiedzieć umowę

b) odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć

New cards
81
 1. Korzystający z utworu: a) jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego b) nie jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego c) jest obowiązany umożliwić twórcy po rozpowszechnieniu utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego

a) jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego

New cards
82
 1. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że: a) nie wyraził zgody na rozpowszechnianie utworu b) wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu c) wyraził zgodę na przeniesienie praw autorskich osobistych

b) wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu

New cards
83
 1. Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie: a) 100 b) 200 c) określonej w umowie

c) określonej w umowie

New cards
84
 1. Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, to umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu: a) na określonym w umowie polu eksploatacji b) w pełnym zakresie c) w małym zakresie

a) na określonym w umowie polu eksploatacji

New cards
85
 1. W braku wyraźnego postanowienia w umowie o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca: a) przeniósł prawa majątkowe na nabywcę b) udzielił licencji c) przeniósł prawa osobiste na nabywcę

b) udzielił licencji

New cards
86
 1. Umowa licencyjna co do zasady uprawnia do korzystania z utworu w okresie: a) pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę b) pięciu lat na terytorium państw Unii Europejskiej c) dziesięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę

a) pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę

New cards
87
 1. Licencja wyłączna polega na: a) nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji b) wyłączeniu prawa korzystania z utworu c) zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób

c) zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób

New cards
88
 1. Licencja niewyłączna polega na: a) zastrzeżeniu wyłączności korzystania z utworu w określony sposób b) nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji c) nie wyłączeniu prawa korzystania z utworu

b) nie ograniczaniu udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eksploatacji

New cards
89
 1. Umowa licencyjna wyłączna: a) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności b) nie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności c) może mieć formę ustną

a) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności

New cards
90
 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku: a) na trzy miesiące naprzód, na koniec roku kalendarzowego b) na pół roku naprzód, na koniec roku kalendarzowego c) na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego

c) na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego

New cards
91
 1. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego terminu, za udzieloną: a) na czas oznaczony b) na czas nieoznaczony c) na czas określony

b) na czas nieoznaczony

New cards
92
 1. Reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza są: a) twórcami utworu audiowizualnego b) twórcami solidarnymi c) współtwórcami utworu audiowizualnego

c) współtwórcami utworu audiowizualnego

New cards
93
 1. Producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu: a) wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości b) niewyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości c) częściowe prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości

a) wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości

New cards
94
 1. Główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artyści wykonawcy: a) nie są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach b) są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach c) są uprawnieni do wynagrodzenia stałego z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach

b) są uprawnieni do wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach

New cards
95
 1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory: a) muzyczne b) literackie c) plastyczne

b) literackie

New cards
96
 1. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują: a) pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej b) pracownikom, o ile umowa nie stanowi inaczej c) organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

a) pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej

New cards
97
 1. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego: a) nie może wystąpić małżonek, a również zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa b) może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa c) może wystąpić małżonek, ale nie jego zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

b) może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa

New cards
98
 1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo: a) zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia b) zapłacenia w potrójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, pięciokrotnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia c) zapłacenia w pięciokrotnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, siedmiokrotnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia

a) zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia

New cards
99
 1. Sąd orzeka przepadek bezprawnie wytworzonych egzemplarzy utworów na rzecz: a) Skarbu Państwa lub poszkodowanego b) Skarbu Państwa c) poszkodowanego

b) Skarbu Państwa

New cards
100
 1. Sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do bezprawnego wytworzenia egzemplarzy utworów lub przedmiotów, przy których użyciu dokonano naruszenia na rzecz Skarbu Państwa lub przyznanie ich: a) poszkodowanemu, na poczet należnego odszkodowania b) organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi c) Funduszowi Promocji Twórczości

a) poszkodowanemu, na poczet należnego odszkodowania

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 133867 people
Updated ... ago
4.8 Stars(628)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard102 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard80 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard97 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard90 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)