AP: begrippenlijst deel 1

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

negatieve visie psychologie

1 / 177

Tags and Description

Quizlet van zowejj

178 Terms

1

negatieve visie psychologie

pseudowetenschap, stereotypering films en tegenspraak gerechtsdeskundigen

New cards
2

positieve visie psychologie

psycholisering samenleving

New cards
3

wetenschappelijke revolutie

idee dat ware kennis gebaseerd is op systematische observatie + actief ingrijpen in de wereld

New cards
4

Copernicaanse revolutie

inzicht dat de aarde niet het centrum vormt van het heelal

New cards
5

Helmholtz

wetenschapper die snelheid van zenuwimpulsen is beginnen meten (dieren)

New cards
6

Donders

wetenschapper die het onderzoek van Helmholtz heeft uitgebreid tot de mens: alle handelingen hebben een zekere verwerkingstijd nodig. (probeert fysiologische tijd te bepalen) = begin mentale chronometrie

New cards
7

Darwin

wetenschapper : Survival of the fittest, the origin of species

New cards
8

Quetelet

onderzoeker normaalverdeling van de individuele

New cards
9

Plateau

onderzoeker kleurperceptie

New cards
10

Descartes

onderzoeker : Dualisme

New cards
11

Dualisme

mensen bestaan uit 2 onafhankelijke elementen, namelijk lichaam en geest. Het ene heeft geen invloed op het andere.

New cards
12

rationalisme

ware kennis is gebaseerd op rede, die door toepassen van logica nieuwe info afleid uit bestaande

New cards
13

nativisme

overtuiging dat mens aangeboren kennis heeft

New cards
14

empirisme

overtuiging dat inhoud van geest gevormd wordt via zintuigelijke ervaringen die met elkaar geassocieerd worden

New cards
15

Associationisme

hogere-ordekennis kwam tot stand door combinaties van eenvoudige ideeën. 2 dingen die tegelijk ervaren worden hebben meer kans om met elkaar geassocieerd te worden.

New cards
16

Wilhelm Wundt

onderzoeker: eerste laboratorium in Leipzig

New cards
17

introspectie

onderscheid tussen innerlijke perceptie en experimentele zelfobservatie

New cards
18

structuralisme

obv introspectie de structuur van het bewustzijn proberen ontdekken ( Titchener)

New cards
19

atomisme

elk proces dat gereduceerd wordt tot combinatie van elementaire componenten

New cards
20

kenmerken atomisme

sensaties, beelden en gevoelens

New cards
21

foute waarneming

hersenen kunnen maar 1 interpretatie tegelijk maken, de werkelijkheid is een constructie van onze hersenen.

New cards
22

bottom-up

de perceptie is gebaseerd op externe stimuli en wordt afgeleid uit de omgeving. Je gaat van een basaal concept naar een hoger concept.

New cards
23

top- down

Het concept vormt de interpretatie van de waarneming. De waarneming is niet altijd wat in de wereld gezien wordt.

New cards
24

functionalisme

de opvatting dat de mentale toestand een functie is van het centrale zenuwstelsel

New cards
25

mentale proces / stream of consciousness

voortdurend veranderende stroom van gedachten en gevoelens. (James)

New cards
26

behaviorisme

stroming die enkel observeerbaar en meetbaar gedrag onderzoekt

New cards
27

positivisme

beweging die er vanuit ging dat de natuurwetenschappen de meest succesvolle manier bleken om de wereld te begrijpen en kennis te genereren

New cards
28
  1. theorie gebaseerd op directe observatie die door anderen gerepliceerd kunnen worden

  2. Onderscheid maken tussen onafhankelijke en afhankelijke variabelen

  3. wetenschappelijke theorie moest bestaan uit het beschrijven van de precieze relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen

ideeën van positivisme overgenomen door behavioristen

New cards
29

onafhankelijke variabele

variabelen die door onderzoeker gemanipuleerd zijn + zijn karakteristieken van de situatie die op de persoon of het dier inwerken

New cards
30

afhankelijke variabelen

variabelen die de onderzoeker kan meten , gedragingen van de persoon of het dier

New cards
31

S-R psychologie

behaviorisme = studie van stimulus op een reactie. Een stimulus lokt een respons uit.

New cards
32

psychoanalyse

bewustzijn en het gedrag zijn zeer oppervlakkige fenomenen en de ware oorsprong ligt aan het ontstaan van persoonlijkheidsverschillen en mentale stoornissen bij onbewuste krachten.

New cards
33

Wilhelm Dilthey

wetenschapper die het onderscheid maakte tussen natuurwetenschappen en geestenwetenschappen

New cards
34

beschrijvend onderzoek

verzamelen van ecologisch valide en betrouwbare correcte info over het onderwerp

New cards
35

naturalistische observatie

het gedrag wordt systematisch geobserveerd in een natuurlijke context

New cards
36

reactieve gedragingen

mensen hebben de neiging zich anders te gedragen wanneer ze weten dat ze geobserveerd worden

New cards
37

vragenlijsten

vragen aan mensen die ervaring hebben met het onderwerp

New cards
38

nadelen vragenlijst

subjectiviteit en sociale wenselijkheid

New cards
39

interviews

open, mondelinge, gerichte vragen in interactie met de bevraagde + deze registreren

New cards
40

voordeel interview

doorvragen +identificatie nieuwe variabelen

New cards
41

nadeel interviews

sociale wenselijkheid + generaliseerbaarheid + perceptie niet gelijk aan realiteit + vergelijkbaarheid

New cards
42

inventaris

korte en brede steekproef van bevolkingsgroep ondervragen

New cards
43

nadelen opiniepeilingen

sociale wenselijkheid + nonrespons bias + niet altijd veralgemeenbaar

New cards
44

opiniepeiling

een inventaris van de opinies bij een representatieve steekroef van de bevolking, op basis hiervan conclusies trekken voor de gehele bevolking

New cards
45

psychologische tests

gestandaardiseerde tests voor het meten van vaardigheden of eigenschappen die aan een zorgvuldig en uitgebreid onderzoek onderworpen werden

New cards
46

archiefdata

informatie over personen bijgehouden en opgeslagen, deze kunnen weer worden opgezocht voor nieuw onderzoek ( analyses op bestaande data uitvoeren)

New cards
47

gevalsstudie of case study

intensief en gedetailleerd onderzoek over 1 persoon of 1 gebeurtenis in de hoop principes te vinden die gelden voor het fenomeen in het algemeen

New cards
48

begrip van een complexe realiteit die niet in cijfers uit te drukken valt

doel van de psychologie

New cards
49

focusgroep

groep van personen die een bepaalde situatie aan den levende lijven ondervonden heeft en onderling ervaringen en visies uitwisselt --> eerder gezien als verkennend dan als theorietoetsend

New cards
50

Correlationeel onderzoek

Onderzoek dat het verband tussen variabelen nagaat

New cards
51

variabele

elk kenmerk dat kan veranderen + gemeten kan worden

New cards
52

correlatie

de mate waarin 2 variabelen let elkaar samenhangen

New cards
53

positieve correlatie

variabelen variëren in dezelfde richting

New cards
54

Negatieve correlatie

wanneer ene variabele toeneemt, neemt de andere af

New cards
55

nulcorrelatie

geen samenhang

New cards
56

experimenteel onderzoek

onderzoeker grijpen actief in, ze manipuleren 1 of meer variabelen en kijken wat het effect is op de andere variabele

New cards
57

gewaarwording

= sensatie , opname van de stimulatie uit de omgeving en het vertalen van deze stimulatie in elektrochemische neuronale signalen die naar de hersenen gestuurd worden en daar omgezet worden in beelden, klanken, smaken...

New cards
58

waarneming

= perceptie , het organiseren, interpreteren en begrijpen van de gewaarwordingen

New cards
59

scherp beeld

lichtstralen moeten vanuit bepaald punt op de stimulus vertrekken en weer geconvergeerd worden tot 1 punt op de retina en vormen ze een ....

New cards
60

retina of netvlies

lichtgevoelige structuur aan de achterkant van het oog

New cards
61

kegeltjes

receptoren die verantwoordelijk zijn voor de perceptie van kleur + ze vereisen een hoge intensiteit aan licht

New cards
62

staafjes

receptoren die verantwoordelijk zijn voor het zien van beweging + lage intensiteit licht nodig

New cards
63

myopie

verziendheid

New cards
64

astigmatisme

de cornea is niet perfect bolvormig --> sommige oriëntaties onscherp + valt op te lossen met bril/ laserbehandeling

New cards
65

presbyopie

verziendheid doordat de binnenste lens verhard is door het verouderen waardoor deze niet meer goed bol komt te staan om op voorwerpen dichtbij te kunnen focussen

New cards
66

prosopagnosie

geen gezichten meer kunnen herkennen, wel zien maar niet betekenisvol kunnen interpreteren

New cards
67

objectagnosie

het niet meer herkennen van objecten, wel kunnen zien maar niet betekenisvol kunnen interpreteren

New cards
68

licht-en duisternisadaptatie

aanpassen aan de helderheid en lichtheidsperceptie

New cards
69

lichtheid

de relatieve helderheid van een voorwerp tov de omringde voorwerpen bepaalt de ... ervan

New cards
70

Gelijktijdig contrast

de gepercipieerde lichtheid van een VW hangt af van de helderheid van de omringde voorwerpen

New cards
71

lichtheidsconstantie

de lichtheid van een VW blijft constant bij verschillende belichtingen

New cards
72

Newton

wetenschapper : Wit= alle kleuren , verschillende breking van lichtstraal (prisma) voor verschillende kleuren

New cards
73

trichromatische theorie

alle kleuren genereren door 3 kleuren met verschillende intensiteit op elkaar te schijnen (rood, groen en blauw ) --> Thomas Young

New cards
74

kleurendeficiëntie

Het niet goed kunnen onderscheiden van kleuren ( meest voorkomend is rood en groen)

New cards
75

feedbacklus

zenuwbanen van oor naar hersenen

New cards
76

auditieve lokalisatie

weten van waar de klank komt dmv aankomsttijd en intensiteit van het geluid

New cards
77

salvoprincipe

verschillende cellen reageren op verschillende momenten tot 1 respons, geeft voldoende tijd aan de haarcellen om te herstellen

New cards
78

conductiedoofheid

slijtage van de h-gehoorbeentjes + valt op te lossen met gehoorapparaat

New cards
79

Sensorineurale doofheid

permanente schade van haarcellen + valt niet op te lossen met gehoorapparaat wel met cochleair implantaat

New cards
80

titinus

haartjes afgebroken, horen van continu elektrisch signaal

New cards
81

kakosomie

het constant gewaarworden vaan een slechte geur

New cards
82

geuradaptie

we krijgen enkel signalen bij verandering van geur, je went aan de geur

New cards
83

umami

5e smaak?

New cards
84

deprivate geur

reuk beïnvloed onze smaak

New cards
85

druk, temperatuur en pijn

zintuigen van de huid

New cards
86

neuronale plasticiteit

zenuwen zijn actief en de hersenen onthouden dit ook al zijn de ledematen er niet meer

New cards
87

poortcontroletheorie

pijnervaring en pijnmodulatie zijn noodzakelijk, soms niet extreem reageren op pijn en toch even verderdoen + pijnvermindering door endorfines en morfine

New cards
88

kinesthesie

positie en beweging van de ledematen, lichaam

New cards
89

blinde vlek

plaats in oog waar geen kegeltjes en staafjes aanwezig zijn

New cards
90

perceptuele constantie

gelijkblijvende voorwerpen ondanks de voortdurende verandering in het retinale beeld

New cards
91

grootte, vorm, lichtheid en kleur

belangrijkste KM perceptuele constantie

New cards
92

proximale stimulus

geheel van fysische energie dat onze sensorische receptoren stimuleert

New cards
93

distale stimulus

voorwerp in de buitenwereld dat de fysische energie produceert

New cards
94

heuristisch interpretatieproces

= probabilistisch proces + visuele systeem vormt proximale stimulus om tot distale stimulus, gebruikmakend van semantische kennis

New cards
95

visuele agnosie

wel zien maar niet herkennen van een object, maar compensatie door semantische kennis bv. wel herkenning door voelen

New cards
96

visuele illusie

verkeerde perceptie

New cards
97

laterale inhibitie

proces waarbij de cellen die veel vuren, de cellen die minder vuren onderdrukken

New cards
98

primaire schets, perceptuele organisatie en patroon-en objectherkenning

3 stappen van objectherkenning door Marr

New cards
99

gelijkheid, nabijheid, geslotenheid, goede voortzetting en vroegere ervaringen

Kenmerken perceptuele groepering

New cards
100

omsingeling, grootte, symmetrie, locatie, textuur, vorm en vertrouwdheid

Kenmerken figuur-achtergrondonderscheiding

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 754 people
Updated ... ago
4.9 Stars(14)
note Note
studied byStudied by 1395 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 42 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard136 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 131 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard242 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)