Jogi szaknyelv II., Lesson VI. The EU - It's history and it's main institutions

studied byStudied by 3 people
0.0(0)
get a hint
hint

accession

1 / 112

Tags and Description

Government

113 Terms

1

accession

csatlakozás

New cards
2

Accession Treaty

Csatlakozási szerződés

New cards
3

Acquis Communautaire

közösségi joganyag

New cards
4

action for annulment

semmisségi kereset

New cards
5

action for damages

kártérítési kereset

New cards
6

action for failure to act

mulasztási eljárás

New cards
7

advisory body

tanácsadó testület

New cards
8

advocate(s)-general

főtanácsnok

New cards
9

agenda

napirend

New cards
10

binding in its entirety

teljes egészében kötelező

New cards
11

binding upon those to whom they are addressed

a címzettre nézve kötelező

New cards
12

case law

esetjog

New cards
13

chamber of X judges

x számú bíróból álló tanács

New cards
14

co-decision procedure

együttdöntési eljárás

New cards
15

co-funding

társfinanszírozás

New cards
16

commissioner

biztos

New cards
17

commitment

elkötelezettség

New cards
18

Committee of the Regions (CoR)

Régiók Bizottsága

New cards
19

Common Agricultural Policy

Közös Agrár Politika

New cards
20

Common Foreign and Security Policy (CFSP)

Közös Kül- és Biztonságpolitika

New cards
21

common market

közös piac

New cards
22

co-operation in foreign and security policy, justice and home affairs

Kül- és Biztonságpolitikai, Bel-és Igazságügyi Együttműködés

New cards
23

Court of Auditors

Számvevőszék

New cards
24

decision

határozat

New cards
25

decision-making body

döntéshozó szerv

New cards
26

direct effect

közvetlen hatály

New cards
27

directive

irányelv

New cards
28

directly applicable/direct applicability

közvetlenül alkalmazandó

New cards
29

enlargement/to enlarge

bővítés/bővít

New cards
30

EU budget

közösségi költségvetés

New cards
31

European Atomic Energy Community

Európai Atomenergia Közösség (Euratom)

New cards
32

European Central Bank (ECB)

EKB

New cards
33

European Coal and Steel Community (ECSC)

Európai Szén- és Acélközösség

New cards
34

European Commission

Európai Bizottság

New cards
35

European Council

Európai Tanács

New cards
36

European Court of Justice (ECJ)

Európai Bíróság

New cards
37

European Economic and Social Committee (EESC)

Európai gazdasági és Szociális Bizottság

New cards
38

European Economic Community (EEC)

Európai Gazdasági Közösség

New cards
39

European Parliament

Európai Parlament

New cards
40

European Union

EU

New cards
41

European Union Civil Service Tribunal

EU Közszolgálati Törvényszék

New cards
42

first direct elections to the European Parliament

az első közvetlen választások

New cards
43

Founding Treaty

Alapító Szerződés

New cards
44

free movement of goods, capital, people and services

áruk, tőke, személyek és szolgáltatások szabad áramlása

New cards
45

fund(s)

(pénz)alap

New cards
46

Grand Chamber /the Court sits as the full court/as the Grand Chamber

Nagy Tanács

New cards
47

impartiality is beyond doubt

az elfogulatlanság megkérdőjelezhetetlen

New cards
48

it has reason to believe

okkal feltételezi

New cards
49

jointly with

együtt vkivel

New cards
50

key responsibility/main role

fő feladata

New cards
51

law affects somebody adversely

hátrányosan érinti

New cards
52

Lisbon Treaty

Lisszaboni Szerződés

New cards
53

Maastricht Treaty

Maastrichti Szerződés

New cards
54

Member State

tagállam

New cards
55

MEP(s)

EU Parlamenti képviselők

New cards
56

Nice Treaty

Nizzai Szerződés

New cards
57

non-member state

nem tagállam

New cards
58

obligation under EU law

a közösségi jogból eredő kötelezettség

New cards
59

policy

szakpolitika

New cards
60

preliminary ruling procedure

előzetes döntéshozatali eljárás

New cards
61

primary legislation

elsődleges jogforrás

New cards
62

proceeding for failure to fulfil an obligation

kötelezettségszegési eljárás

New cards
63

recommendation and opinion

ajánlás és vélemény

New cards
64

regulation

rendelet

New cards
65

secondary legislation

másodlagos jogforrás

New cards
66

Single European Act

Egységes Európai Okmány

New cards
67

single market

egységes piac

New cards
68

single/sole currency

közös valuta

New cards
69

The Council of the European Union

az Európai Unió Tanácsa

New cards
70

to accede to the Community

csatlakozni

New cards
71

to adjudicate disputes between

vitát elbírál

New cards
72

to approve/reject the budget

jóváhagyja/elutasítja a költségvetést

New cards
73

to be at fault

hibás

New cards
74

to be committed to doing sg, e.g. acting in the interest of the EU

elkötelezi magát vmi mellett

New cards
75

to be composed of/consist of /comprise

áll vkiből/vmiből

New cards
76

to be in doubt about

kételkedik, kétsége van

New cards
77

to bring a case/an action before the court

ügyet bíróság elé visz

New cards
78

to cancel a law

megsemmisít

New cards
79

to chair/to head a meeting

ülést vezet

New cards
80

to claim/demand/seek compensation/damages

kártérítést követel

New cards
81

to comply with a judgment

eleget tesz az ítéletnek

New cards
82

to create a right

jogot keletkeztet

New cards
83

to declare a law null and void

semmisnek nyilvánítja a törvényt

New cards
84

to define political guidelines

politikai irányvonalat meghatároz

New cards
85

to delegate powers

jogkört átruház

New cards
86

to draft proposals

javaslatot készít

New cards
87

to enforce sg as it stands

végre kell hajtani, ahogyan azt előírták, meghatározták

New cards
88

to exercise democratic supervision over

demokratikus felügyeletet gyakorol

New cards
89

to fulfil criteria: high degree of price stability, sound fiscal situation, stable exchange rates, converged long-term interest rates

kritériumoknak megfelel: nagyfokú árstabilitás, stabil fiskális helyzet, stabil valutaárfolyam, konvergáló hosszútávú kamatlábak

New cards
90

to fund

finanszíroz

New cards
91

to give a ruling on

döntést hoz

New cards
92

to have a seat/to sit/to be seated/to be based

székhelye van

New cards
93

to have legal effect for its addressee

joghatálya van a címzettre nézve

New cards
94

to have no binding force

nincs kötelező hatálya

New cards
95

to hold Presidency of the Council of the EU

a Tanács soros elnökségét tölti be

New cards
96

to implement decisions

végrehajtja a határozatokat

New cards
97

to implement/transpose/incorporate into national law

beülteti /beemeli a nemzeti jogba

New cards
98

to impose a fine on

bírságot kiszab

New cards
99

to increase/to enhance cooperation

megerősíti az együttműködést

New cards
100

to introduce the single currency/changes/reforms

bevezet egységes valutát, változtatásokat, reformokat

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 178 people
Updated ... ago
4.9 Stars(8)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 72 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 111676 people
Updated ... ago
4.9 Stars(533)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard94 terms
studied byStudied by 64 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 174 people
Updated ... ago
4.7 Stars(11)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard193 terms
studied byStudied by 174 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard185 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 404 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)