biyoloji

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

organ

1 / 129

Tags and Description

130 Terms

1

organ

Çeşitli dokularınbir görev birliği amacıyla birlikte meydana getirdiği yapılar

New cards
2

Gelişmiş bitkilerde organların sınıflandırması

1-Yaşama ve gelişimden sorumlu organlar; Vegetatif organlar : kök, gövde, yaprak

2-Üremeden sorumlu organlar;Generatif organlar: çiçek, meyve

New cards
3

Thallophyta

Likenlerde olduğu gibi benzer yapılardan oluşan,

organ farklılaşması bulunmayanlar; Thallophyta

(tallus=benzer hücrelerin oluşturduğu yapılar)

New cards
4

Bryophyta

En basit gövde yapısı (iletim demetsiz); Bryophyta (Karayosunları)

New cards
5

Pteridophyta

İletim demeti taşıyan ilk gerçek gövde; Pteridophyta (Eğreltiotları)

New cards
6

Metamorfoze organlar

Esas görevi dışında başka görevleri yerine getirmek üzere yapısal değişiklik geçiren organlar

New cards
7

Homolog Organlar

Kökenleri aynı, görevleri farklı organlar

New cards
8

Analog organlar

Kökenleri farklı, görevleri aynı organlar

New cards
9

Kökler

; kazık kök, saçak kök (Spermatophyta=Tohumlu Bitkiler)

New cards
10

Rizoid

(=ipliksi yapılar) (Bryophyta=Yapraklı Karayosunları)

New cards
11

Gövde ne sağlar

 • yaprak, çiçek, meyve için mekanik destek sağlar

 • yapraklarınayrı tutunarak ışık almasını sağlar (filotaksi=yaprak dizilişi)

 • kök ile diğer organlar arasında iletimi sağlar

New cards
12

Gövde neyden oluşur

nodyum (=boğum) ve internodyumlardan (=boğumlar arası) oluşur

New cards
13

Nodyum

yaprak sapının gövdeye bağlandığı kısım

New cards
14

İnternodyum

nodyumlar arasında kalan gövde kısmı

New cards
15

Her yaprağın gövdeye bağlandığı kısımda neler bulunur

aksiler tomurcuk(=koltukaltı tomurcuğu)

Yanal sürgünler (=dallar) gövdedeki bu tomurcuktan oluşur

New cards
16

Apikal tomurcuk nelerden oluşur

gelişmekte olan yapraklardan ve nodyumlardan oluşur ve

Gövdenin boyuna uzamasını sağlar

New cards
17

Gövdenin yapısal olarak sınıflandırması

1-Otsu gövdeler (genellikle tek yıllık bitkiler) kambiyum dokusu bulunmaz, sekonde rbüyüme gerçekleşmez tüm bitkiyi epidermis sarar

2-Odunsu gövdeler (genellikle çok yıllık bitkiler) sekonder büyüme (enine kalınlaşma) bulunur bitkide epidermisin yerini peridermalır

New cards
18

Sekonder büyüme

Odunsu bitkilerde görülür Gövdenin enine büyümesini, kalınlaşmasını sağlar Lateral(=yanal) meristemler sekonder büyümeyi sağlar

New cards
19

Lateral meristemler

1-Demet kambiyumu; sekonder ksilem (=odun doku) ve sekonder flöemi (=kabuk doku) oluşturur

2-Mantar kambiyumu; peridermi oluşturur

New cards
20

momokotil ve dikotil iletim demetler nasıldır

Monokotil (=tek çenekli) bitkilerde; iletim demetleri dağınıktır

Dikotil (=çift çenekli) bitkilerde; iletim demetleri düzenlidir

New cards
21

Kabuk dokusu

Demet kambiyumudış yüzünde kalan tüm dokuları kapsar Peridermile Sekonder flöemi içerir

New cards
22

Sekonder büyüme hangi bitkilerde görülür

Monokotil(=tek çenekliler) bitkilerde görülmez (nadiren görülür) Gimno spermlerde(=açık tohumlular) ve dikotiledonlarda(=çift çenekliler) görülür

<p>Monokotil(=tek çenekliler) bitkilerde görülmez (nadiren görülür) Gimno spermlerde(=açık tohumlular) ve dikotiledonlarda(=çift çenekliler) görülür</p>
New cards
23

Rizom

Toprakaltında yatay gelişir Genellikle çok yıllık gövdelerdir Genelde monokotillerde rastlanırÖr: Irissp. (süsen)

<p>Toprakaltında yatay gelişir Genellikle çok yıllık gövdelerdir Genelde monokotillerde rastlanırÖr: Irissp. (süsen)</p>
New cards
24

Yumru (=Tuber)

Boyları kısa, etli yapıda gövdelerdir Nişasta depo ederler Ör: Solanum tuberosum (patates)

New cards
25

Soğan (=Bulbus)

Toprakaltında gelişen gövdenin etrafını saran etli ve sulu yapraklardan meydana gelir Ör: Alliumcepa(soğan)

New cards
26

Stolon(sürünücü gövde)

oprak hizasında yatay olarak büyüyen ince yapılı gövdedir İnternodyumlar çok uzundurÖr: Fragaria vesca (çilek)

New cards
27

Sukkulent (etli) gövde

Özellikle kurak bölge bitkilerinde bulunan ve su depo eden gövde tipidir.Ör: Cactaceae familyası üyeleri (kaktüsler)

New cards
28

Diken gövde

Kısa ve uzun sürgünlerin diken şeklini alması ile oluşan gövdelerdir Görevleri bitkiyi korumaktır Ör: Gleditsiasp. ( yalancı keçiboynuzu, glediçya)

New cards
29

Yapraksı gövde

Yaprak küçüldükçe gövde yaprağın görevini üstlenmiştir Yan dallar yassılaşarak yaprak şekli almıştırBu yapılara fillokladadı verilir Ör: Ruscus aculeatus(tavşan memesi)

New cards
30

Sülük gövde

Sarılıcı bitkilerde tutunmayı sağlayan kısa sürgünlerdir Ör: Vitisvinifera(asma)

New cards
31

Yaprak

letim demetli bitkilerde fotosentez yapan başlıca organdır

New cards
32

yaprağın Temel üç kısımları

1-Lamina: Yaprak ayası

2-Petiyol: Yaprak sapı

3-Bazis: Yaprak tabanı

New cards
33

Yaprak epidermisinde bulunan stomalar neyi sağlar

fotosentez ve solunumda oksijen ile karbondioksit alışverişini sağlar

New cards
34

Stomalar çoğunlukla nerede bulunur

çoğunlukla yaprak alt epidermisinde bulunur

Bitkilerde fotosentez için karbondioksit alımı ve buharlaşma ile su kaybı stomalar vasıtasıyla gerçekleşir

New cards
35

mezofil tabakası nedir

Yaprak üst ve alt epidermisi arasında yerleşmiş olan yaprak temel dokusudur

New cards
36

Mezofil hangi hücrelerden oluşur

Mezofil fotosentez için özelleşmiş olan parankima hücrelerinden oluşur

New cards
37

Dikotillerde mezofil tabakası kısımler nedir

palizat parankiması ve sünger parankiması olarak 2 kısımdan oluşur

New cards
38

Palizat hücreleri;

bir veya daha fazla sayıda, uzamış yapıda hücrelerden oluşur ve çok sayıda kloroplast taşır

New cards
39

Sünger parankiması hücreleri;

aralarında hava boşluklarıbulunan gevşek düzende hücrelerdir

Labirent şeklindeki bu boşluklar sayesinde oksijenve karbondioksitpalizathücrelerine kadar taşınabilir. Palizathücrelerine kıyasla daha az sayıda kloroplast taşır

New cards
40

Fotosentez

 • Dünyadaki yaşamın enerjisi güneşten gelmektedir

 • Bitkilerde bulunan kloroplastlar 150 milyon km uzaktan gelen güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür; şeker ve organik molekülleri sentezler

 • Bu dönüşüme fotosentezdenir

 • Işık enerjisini kullanarak karbondioksitve sudan organik molekülleri sentezler.

 • Kendilerini beslerler.

 • Diğer canlılar (heterotroflar) ise onlar ile beslenir.

New cards
41

Bitkilerde fotosentez nerede gerçrkleşir

kloroplastadı verilen organellerde gerçekleşir ve Kloroplastlar mezofil hücrelerinde bulunur. Mezofil yaprak iç dokusudur.

Bitkinin bütün yeşil kısımları kloroplast taşır

Fotosentez yeşil renkli gövde ve meyve kısımlarında da gerçekleşir ancak başlıca olarak yapraklarda meydana gelir

New cards
42

Kloroplastların dışında ve içinde neler var

Kloroplastların dışında iki zardan oluşan bir kılıf vardır; içinde stroma denilen sıvıyı tutar ve

Stroma içerisinde keselerden oluşan tilakoid adı verilen bir zar sistemi bulunur

Klorofiller tilakoid zarlarda bulunur

New cards
43
<p>foto</p>

foto

knowt flashcard image
New cards
44
<p>Fotosentez iki evreler</p>

Fotosentez iki evreler

r1-Işık reaksiyonları

2-Calvin döngüsü (sentez evresi)

New cards
45
<p>ışık reaksiyonları</p>

ışık reaksiyonları

kloroplastların tilakoidzarlarında gerçekleşir-ışık enerjisi ile ATP ve NADPH üretilir

<p>kloroplastların tilakoidzarlarında gerçekleşir-ışık enerjisi ile ATP ve NADPH üretilir</p>
New cards
46
<p>Calvin döngüsü</p>

Calvin döngüsü

stromada gerçekleşir-CO2 şekere indirgenir-ışık reaksiyonlarından gelen ATP kimyasal enerji, NADPH ise indirgeyici güç kaynağıdır

New cards
47

Kemosentez

 • Işık enerjisi yerine kimyasal enerji kullanılarak CO2’nin indirgenmesine denir

 • Enerji kaynağı oksidasyon reaksiyonlarıdır

 • Genellikle inorganik maddelerin oksidasyonuile ortaya çıkan kimyasal enerji kullanılarak organik bileşikler oluşturulur

 • Özellikle mikroorganizmalartarafından gerçekleştirilir

 • Kemosentezyapan mikroorganizmalar; kükürt, nitrat, demir, metan, hidrojen bakterileri

New cards
48

Kükürt bakterileri (thiobakteriler)

 • Hidrojen sülfürü okside ederek enerji elde ederler

 • Havaya serbest oksijen verilmez; yerine kükürtbırakılır.

 • Elde edilen enerji ile CO2indirgenerek organik bileşikler sentezlenir.

New cards
49

Nitrat bakterileri (nitrobakteriler)

 • Nitritve nitrat bakterileri olarak 2 gruba ayrılır

 • HNO2‘yi HNO3 (nitrik asit)’e dönüştürürken enerji açığa çıkar

New cards
50

Demir bakterileri (ferrobakteriler)

 • Demir oksit ve demir karbonatlı ortamlarda yaşarlar

 • Oksijenli ortamlarda suyu parçalayarak karbondioksit ve enerji açığa çıkarırlar

New cards
51

Hidrojen bakterileri

Bu bakteriler hidrojen ve oksijen kullanarak su ve enerji açığa çıkarır

New cards
52

Kök

 • İletim demetlibir bitkiyi toprağa bağlar

 • Su ve mineralleri absorbeeder

 • Çoğunlukla karbohidratdepo eder

 • Dikotillerve gimnospermlerkazık kök sistemine sahiptir

 • Monokotillersaçak kök sistemine sahiptir (adventifkökler)

New cards
53

Kazık kök

embriyonik kökten gelişir, dikey bir ana kök halinde oluşur

New cards
54

Saçak kök

embriyonik kök gelişmeden ölür, toprak yüzeyine yakın ince köklerden oluşur

New cards
55

Kök ile Gövdenin Farkları

 • Kökte yaprak ve klorofil* bulunmaz *(normal şartlar altında bulunmaz; metamorfozeköklerde bulunabilir)

 • Kök epidermisindestomabulunmaz

 • Kökte nodyumve internodyumbulunmaz

 • Kökün uç kısmında kaliptra denilen özel koruyucu yapı bulunur

New cards
56

kök şapkası (=kaliptra)

Primer büyüme esnasında kökü toprağın aşındırıcı etkisine karşı kök şapkası (=kaliptra) korur. Kök ve kök şapkasının tüm hücreleri apikal meristemden oluşu

New cards
57

Primer büyüme kök ucunun altında yer alan üç bölgede gerçekleşenler nedir

hücre bölünmesi bölgesi

uzama bölgesi

farklılaşma bölgesi

New cards
58

Hücre bölünmesi bölgesi

Bölünür hücrelerden oluşur Yeni kök hücreleri ve kök şapkası hücreleri bu bölgede üretilir

New cards
59

Uzama bölgesi

Kök hücrelerinin uzama gösterdiği kısım Kökte büyümenin en fazla olduğu bölgedir

New cards
60

Farklılaşma bölgesi

Kök hücreleri farklılaşmaların tamamlayıp değişik hücre tiplerini oluşturur Kök tüyleri ( emici tüyler ) bu bölgede oluşur

New cards
61

Kök tüyleri

Topraktan su ve mineralleri absorbe eder

Kök epidermisinin yüzey alanını arttırır; absorpsiyonda artış sağlar

Canlı hücrelerden oluşur Hücre zarları çok incedir

New cards
62

Primerve Sekonder Kökler

Tohumdan aşağı yönlü olarak gelişen ilk kök primer kök olarak adlandırılır

Primer kökten çıkan yan köklere sekonder kök veya lateral kök denir

Monokotillerde ana kök yerini adventif köklere (saçak kök) bırakır

New cards
63

Kök dıştan içe doğru üç kısımları

 • Epiderma genç kökleri sarar, sekonder büyüme ile yerini periderm alır

 • Korteks parankima hücrelerinden oluşur En içte kalan tabakasına endodermis denir, endodermis topraktan demet silindire maddelerin geçişini düzenler; seçici geçirgen yapıdadır

 • Merkezi Silindir (=demet silindiri); iletim demetleri bulunur, en dış tabakasına periskldenirLateral(=yan) kökler periskltabakasından gelişir

New cards
64

Monokotil ile dikotillerde kök yapısının farkları

1-Monokotillerin kökleri primer yapı devam eder, Dikotillerde ise sekonder büyüme görülür.

2-Monokotillerin köklerinde merkezi silindirde ksilem ve floemdemetlerinin sayısı fazladır, ksilem kolları 10-20 adettir, Dikotillerde ksilem kolları 4-8 adettir

3-Dikotillerde kök enine kesitinde ksilem yıldız şeklinde görülür, floem ksilem kolları arasında yer alır

New cards
65

Kök metamorfozları

 • Depo kök

 • Asimilasyon kökleri

 • Tutunma kökleri

 • Sömürme kökleri

 • Nefes kökler

 • Destek kökleri

New cards
66

Depo kök

Besin depo eder, şişkin yapıdadır İki yıllık bitkilerde oluşur; ilk yıl besin maddeleri depolanır, sonraki yıl yeni bitkinin gelişiminde bu maddeler kullanılır Ör: Havuç (Daucus carota)Turp (Raphanus sp.)Salepgiller üyeleri(Orchidaceae üyeleri: Orchis sp., Ophyris sp.)

New cards
67

Asimilasyon kökleri

Bu tip metamorfoze kökler klorofil içerir, fotosentez yapar Ör: Orchidaceae üyesi epifit orkideler (tutunma amacıyla ağaçların üzerine yerleşir ancak ağaçtan besin almaz (asalak değildir)

New cards
68

Tutunma kökleri

Sarılıcı bitkilerin gövdelerinde oluşan, bitkinin yükselmesini sağlayan köklerdir Ör: Duvar sarmaşığı (Hedera helix)

New cards
69

Sömürme kökleri

Parazit bitkilerin konak bitkinin besininden faydalanmasını sağlayan köklerdir Ör: Ökseotu (Viscum album) haustorium denilen emeçleri (=sömürme kökleri) bulunur.

New cards
70

Nefes kökler

Solunum kökleridir Özellikle bataklık bitkilerinde görülür Oksijen bakımından fakir ortamlarda bulunan bitkiler su ve toprak yüzeyine nefes kökler uzatır Ör: Mangrove ağaçlarının nefes kökleri (=pnömatofor)

New cards
71

Destek kökler

Tropikal bölge bitkilerinde kök sistemi kısa olan ağaçlarda görülür Ör: Ceiba ağacı Yumuşak toprağa bağlanmayı artırmak için de meydana gelirler Ör: Mısır (Zeamays)

New cards
72

yaprak temel olarak üç kısımlar

1-Lamina: Yaprak ayası

2-Petiyol: Yaprak sapıYaprağı gövdedeki nodyuma bağlar(Monokotillerin yapraklarında petiyol bulunmaz)

3-Bazis: Yaprak tabanı Yaprağın nodyuma bağlandığı şişkin kısım

New cards
73

Monokotil yapraklarında

damarlanma paraleldir Ana bir damar yoktur, aynı özellikte çok sayıda paralel damar bulunur

New cards
74

Dikotil yapraklarında

damarlanma ağsıdır Ana damar bulunur; yan damarlar bu ana damara bağlıdır

New cards
75

Yapraklar şekline göre 3 tipler nelerdir?

1-Basit yaprak: Parçalara ayrılmamış tek bir ayadan oluşur

2-Bileşik yaprak: Yaprak ayası parçalanmıştır, çok sayıda yaprakçık bir araya gelerek yaprağı oluşturur

3-Çifte bileşik yaprak: Parçalanmış ayada yer alan her yaprakçık daha küçük yaprakçıklardan oluşur

<p>1-<strong>Basit yaprak:</strong> Parçalara ayrılmamış tek bir ayadan oluşur</p><p>2-<strong>Bileşik yaprak</strong>: Yaprak ayası parçalanmıştır, çok sayıda yaprakçık bir araya gelerek yaprağı oluşturur</p><p>3-<strong>Çifte bileşik yaprak</strong>: Parçalanmış ayada yer alan her yaprakçık daha küçük yaprakçıklardan oluşur</p>
New cards
76

Stomalariki kısımları nelerdır

1-Stomaaçıklığı(=por)

2-Bekçi hücreleri; porun açılıp kapanmasını düzenler

New cards
77

Stomaların açılması için 3 ana faktörlar neler

ışık, CO2 miktarında azalma ve bekçi hücrelerinde yaşam saati(sirkadiyen ritim)

New cards
78

Stomaların gündüz kapanmasına sebep olan etkenler

-kuraklık-yüksek sıcaklık-rüzgar

New cards
79

Bekçi hücreleri görevi

turgor basıncı ve potasyum iyonu yoğunluğunda meydana gelen değişim yoluyla stomaların açılıp kapanmasını kontrol ederler

New cards
80

Floem’in görevi

Floem vasıtasıyla yaprakta üretilen şeker ve diğer organik bileşikler bitkinin farklı kısımlarına taşınır

Fotosentez yapan mezofil tabakası ksilemden su ve mineralleri alır; floeme şeker ve diğer organik bileşikleri aktarır.

New cards
81

demet kını

Yaprakta yer alan iletim demetleri demet kını adı verilen koruyucu bir hücre tabakası tarafından sarılmıştır

Demet kını, bir ya da iki adet parankima hücre tabakasından oluşur

New cards
82

Yaprak metamorfozları

 • Etli depo yaprak

  Su ve besin depo eden kalın ve etli yapıda yapraklardır. Allium sp. Carpobrotus sp.

 • Diken yaprak

  Yaprakta damarların uç kısmı sertleşir ve yaprak diken şeklini alır. Ör: Opuntia sp.

 • Sülük yaprak

  Tırmanıcı bitkilerde görülür Yapraklar sülük şeklini almıştır Ör: Pisum sativum (bezelye) uç yaprakları

 • Böcek kapan yaprak

  Böcek yiyen bitkilerde görülür Dionaea sp. Drosera sp.

 • Vegetatif üreme yaprakları

  Bitkilerin vegetatif üremesini sağlayan yapraklardır Ör: Kalanchoesp.

New cards
83

Farmakope (İlacın anayasası) nedir

İlaç üretiminde kullanılan etkin ve tüm yardımcı maddelerin ve bitkisel drogların fizikokimyasal özellikleriyle, bunların nitel ve nicel analiz yöntemlerinin yer aldığı, yasal ve bilimsel olarak uyulması gereken ulusal ve uluslararası kuralları ve yöntemleri içeren kaynaklardır.

New cards
84

BİTKİSEL DOKULAR ikiyi ayrılır

Meristematik (Bölünür) Dokular ve Sürekli (Yetkin, Ergin) Dokular

New cards
85

Meristematik (Bölünür) Dokular

Bulundukları yere göre meristemler:

 • Apikal (uç) meristemler

 • Lateral (yan) meristemler

 • İnterkalar (ara) meristemler

Kökenlerine göre meristemler:

 • Primer meristem

 • Sekonder meristem

New cards
86

Sürekli (Yetkin, Ergin) Dokular

 • Koruyucu (örtü) doku

 • Parankima (temel) doku

 • Destek doku

 • İletim doku

 • Salgı doku

Bölünme yeteneklerini geçici olarak ya da tamamen yitirmiş dokulardır

New cards
87

Sürekli doku h.lerini Meristematik h.lerden ayıran bazı farklar

 • Metabolik faaliyet daha azdır.

 • Bazen ölü durumdadır.

 • Hücre çeperleri daha kalındır.

 • Hücrelerarası boşluklar bulunur.

New cards
88

Koruyucu (örtü) doku

 • Bitkiyi ince bir tabaka olarak tümüyle sarar.

 • İç dokuları mekanik etkiden, patojenlerden ve su kaybından korur.

 • iki tip koruyucu doku bulunur: Epiderma ve Mantar doku

New cards
89

Epiderma

Bitkinin dış ortamla temas halindeki dokusudur. Tek sıralı h.lerden oluşur, bitkinin tüm yüzeyini kaplar.

Kök ve gövdenin büyüme noktalarındaki dermatogen kısmından Epiderma = Stoma ve Tüyler

 Hücreleri canlıdır ve hücrelerarası boşluk bulunmaz.

 Epiderma h.leri dıştan gelen etkilere karşı birbirinden ayrılmayı önleyecek biçimde genellikle iç içe sıkıca kenetlenmiş durumda bulunurlar.

New cards
90

Epiderma özelikleri

 Epiderma h.leri mekanik etkiye dayanıklıdır.  Tüm bitkilerde erken gelişim döneminde bulunur; sekonder gelişme göstermeyen bitkilerde yaşam boyu kalır.  Hücreleri az sitoplazmalıdır ve vakuol taşır.  Hücre çeperlerinde geçitler bulunur.  Hücreleri kloroplast taşımaz.  Kütin birikimi ile kütiküla tabakası oluşur; bu mumsu tabaka, su kaybını engeller. Ayrıca, bitkiye mekanik destek sağlar ve mikroorganizmaların saldırılarına karşı bitkiyi korur

New cards
91

stomalar

Epidermadan gelişen stomalar, epiderma h.leri arasında yer alır ve gaz alışverişini sağlar.  Yaprak ve gövdede bulunur; kökte bulunmaz.  Stoma h.leri kloroplast taşır

New cards
92

Tüyler

epidermadan gelişir.  Bitkinin tüm kısımlarında bulunur.  Canlı hücrelerden oluşur.

New cards
93

tüylerin Farklı tipleri

Korunma tüyleri

Emme tüyleri

Savunma tüyleri

Örtü tüyleri

Salgı tüyleri

New cards
94

Salgı tüyleri

Su, şekerli maddeler, kireçli su, uçucu yağlar ve enzim salgılayan tüylerdir.

New cards
95

Örtü tüyleri

Salgı işiyle ilgisi olmayan, emici tüyler dışındaki tüm tüyleri kapsar.

New cards
96

Korunma tüyleri

Tüyler bitkiyi su kaybına karşı koruyabilir. Özellikle kserofitlerde (kurakçıl bitkiler) tüyler arasında hava akımlarına kapalı, su buharı ile doymuş bölgeler meydana getirip, buharlaşma yolu ile meydana gelen su kaybını azaltan tüylerdir

New cards
97

Emme tüyleri

Su ve suda erimiş inorganik ve organik maddeleri emen tüylerdir. En önemlileri kök emici tüyleridir. Bunlar, kökün yüzey alanını artırır ve topraktan su ve minerallerin emilmesine yardımcı olur. Böcek kapan bitkilerde bulunan bazı tüyler, hem saldıkları enzimlerle yakalanan böceklerdeki organik bileşikleri eritirler, hem de bu maddeleri emerler.

New cards
98

Savunma tüyleri

Bazı bitkiler tüylerini özellikle hayvanlara karşı savunma amacı ile kullanırlar. Bunlar sivri uçlu, kalın çeperli hücrelerden oluşan tüylerdir. Ör: Isırganın batıcı ve yakıcı tüyleri.

New cards
99

Mantarlaşmış doku (Periderma)

 Çok yıllık bitkilerde, koruyucu doku hücre çeperlerinin kalınlaşması ile meydana gelir.  Odunsu bitkilerde kök ve gövdenin yaşlı bölgelerinde periderma meydana getirir

Çok yıllık bitkilerde enine büyüme sırasında kök ve gövdedeki kalınlaşma nedeniyle en dıştaki koruyucu tabaka (epiderma) gerilmeye dayanamaz ve parçalanır.  Epidermanın yerini, mantar kambiyumu (fellojen) tarafından üretilen periderma adlı koruyucu doku alır.  Oluşan mantar h.leri süberin denilen, su geçirmeyen mumsu maddeyi çeperlerinde biriktirir ve ölür. Süberin, su kaybına karşı da bitkiyi korur

New cards
100

Periderma 3 tabakadan oluşur

Fellojen (mantar kambiyumu), dışa doğru fellemi (mantar doku) , içeriğe doğru ise fellodermayı (sekonder kortex) oluşturur

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 214 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 53 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard296 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 83 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 33 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)