Polymerer (föreläsningar/bok)

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Vad är de flesta polymerer uppbyggda av?

Vad är undantaget?

1 / 120

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

121 Terms

1

Vad är de flesta polymerer uppbyggda av?

Vad är undantaget?

Kolkedjor (organiska)

Silikon

New cards
2

Vilka element kan huvudkedjan bestå av?

-C-, -N-, -O-, -S-, -C=,-N=

New cards
3

Vilka element kan sidogrupperna bestå av?

-H, C, -F, -Cl (i boken O men inte C)

New cards
4

Vad är plast gjort av?

Polymer+tillsats

New cards
5

Vad används termoplast mestadels till?

Förpackningar och husbyggnad

New cards
6

Egenskap: Låg smältpunkt

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Lätta att bearbeta

Nackdel: Lägre temperaturområde för användning

New cards
7

Egenskap: Stor töjning

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Inte spröda

Nackdel: Större krypning och lägre flytstyrka

New cards
8

Egenskap:Låg densitet

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Lätta produkter

Nackdel: Låg strukturell styrka

New cards
9

Egenskap: Dålig värmeledare

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Bra termisk isolator

Nackdel: Fördelar värme dåligt

New cards
10

Egenskap: Elektriskt motstånd

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Bra elektrisk isolator

Nackdel: Leder inte elektricitet

New cards
11

Egenskap: Optiskt klara

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Bra för optiska applikationer

Nackdel: Påverkas av solljus

New cards
12

Egenskap: Lätta att färga

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Behöver inte målas

Nackdel: Svårt att färgmatcha

New cards
13

Egenskap: Känsliga för lösningsmedel

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Kan appliceras som lösning

Nackdel: Kan påverkas av lösningsmedel

New cards
14

Egenskap: Brännbara

Vad är dess fördel och nackdel?

Fördel: Avfall kan brännas

Nackdel: Kan leda till rök och brandspridning

New cards
15

Hur påverkas smältviskositeten av instrasslingar?

Den blir högre vid mer intrasslingar.

Men vid högre temperatur har intrasslingarna enklare att trassla ut sig och smältviskositeten blir lägre.

New cards
16

Vad är smältviskositet

Ett mått på den hastighet med vilken kedjor kan röra sig i förhållande till varandra

New cards
17
<p>Vilka egenskaper tillhör den blåa linjen i grafen?</p>

Vilka egenskaper tillhör den blåa linjen i grafen?

 • Smälttemperatur

 • Glasövergång

 • Elasticitetsmodul

 • Kristallinitet

 • Densitet

New cards
18
<p>Vilka egenskaper följer den röda linjen i grafen?</p>

Vilka egenskaper följer den röda linjen i grafen?

 • Brottspänning (maximala spänning innan brott)

 • Brotttöjning (den största töjning ett material kan utsättas för innan sprickbildning)

 • Brottenergi

New cards
19

Hur påverkas kok- och smälttemperaturen av längre kedjor?

De blir båda högre, koktemperaturen går snabbare uppåt

<p>De blir båda högre, koktemperaturen går snabbare uppåt</p>
New cards
20

Har en linjär polymerkedja bättre kristallinitetsförmånga än en förgrenad polymerkedja?

Ja.

Exempel: HDPE som nästan är helt linjär har en kristallinitet på 70-90% medan LDPE som har många förgreningar bara har 35-50%

New cards
21

Vilken polymerkedja har högst smälttemperatur; HDPE eller LDPE(förgrenad)?

HDPE med 120-135 grader

LDPE: 95-115 grader

New cards
22

Vad är den största skillnaden mellan termoplast och härdplast?

Termoplasten mjuknar vid förhöjd temperatur och kan då formas. När härdplasten väl formats bildas ett 3D-nätverk (en tvärbunden molekyl) och därefter kan inte materialet formas om, bara brytas.

New cards
23

Vad är homopolymerer och vilka typer finns det?

De är gjorda av en typ av monomer.

Förgrenad, linjär och nätverk (crosslinked)

<p>De är gjorda av en typ av monomer.</p><p>Förgrenad, linjär och nätverk (crosslinked)</p>
New cards
24

Vad är kopolymerer och vilka typer finns det?

De är gjorda av två typer av monomerer.

Random, omväxlande, ABA-triblock och graft

<p>De är gjorda av två typer av monomerer.</p><p>Random, omväxlande, ABA-triblock och graft</p>
New cards
25

Hur påverkas polyeten av förgrening?

Lägre densitet

Lägre kristallinitet

Lägre smälttemperatur

New cards
26

Hur och varför påverkas glasövergångstemperaturen av längre polymerkedjor?

Längre polymerkedjor har högre glasövergångstemperaturer.

→ Beror på: längre kedjor har större intrasslingar och en högre grad av van der Waals-krafter mellan kedjorna. → kräver det mer energi att bryta än kortare

New cards
27

Vad menas med glasövergångstemperatur

Den temperatur vid vilken en amorf polymer ändras från ett hårt / glasartat tillstånd till ett mjukt / läderartat tillstånd, eller vice versa.

New cards
28

Hur och varför påverkas viskositeten av längre polymerkedjor?

Längre polymerer → högre viskositet

Intrasslingen av längre kedjor skapar fysiska hinder som hindrar polymerens flöde. → Krävs mer kraft för att få polymeren att flyta.

New cards
29

Vad avger additionspolymerisation för biprodukter och hur sker polymerisationen?

Inga

En monomer med dubbelbindning öppnar sig och dess elektroner kan binda med andra monomerer

New cards
30

Vad avger kondensations polymerisation för biprodukter?

Oftast vatten (annars HCl)

New cards
31

Hur sker kedjevis polymerisation? (kort förklaring)

En typ av monomer bygger ihop sig till små kedjor som blir längre och längre.

New cards
32

Hur sker stegvis polymerisation? (kort förklaring)

Två olika monomerer reagerar → dimerer, sedan reagerar dimererna osv. Tar mycket längre tid.

New cards
33

Hur sker kedjevis polymerisation? (lång förklaring)

En monomer görs reaktiv (initieras) med hjälp av en radikal vilket startar en kedjereaktion.

 1. Initiering

  Radikalen bildas genom sönderfall av initiatorn och initiatorradikalen adderas till den första monomeren.

 2. Propagering

  Radikalen som finns på kedjeänden adderar ett antal monomerer.

 3. Terminering

  Radikaler reagerar med varandra varvid deras aktivitet försvinner

New cards
34

Vilka två huvudgrupper inom stegvis polymerisation finns det?

 1. Två polyfunktionella monomerer

  A-A + B-B → -A-AB-B-

 2. En monomer med mer än en typ av funktionellgrupp

  A-B + A-B → -A-BA-B-

New cards
35

Vad finns det för experimentella observationer på polymerers löslighet?

Jämviktsfenomen

 1. “Lika löser lika”

 2. För ett givet system minskar polymerens löslighet med ökande MW

 3. Tvärbindning förhindrar löslighet

 4. Starka krafter minskar löslighet (kristallinitet_ ofta tvärbindning, vätebindning)

Hastighetsfenomen

 1. Hastigheten vid upplösning

  1. Ökar med antal korta kedjeförgreningar - stör tätpackning och tillåter snabbare penetration av lösningsmedel

  2. Minskar med antal långa kedjeförgreningar - ökad intrassling och separationen försvåras

  3. Minskar med ökande MW

New cards
36

Vad innebär det för en polymerlösning att ΔH<0?

Det är positiv växelverkan mellan lösningsmedel och löst ämne (polymer). → De attraheras av varandra genom t.ex vätebindningar.

New cards
37

Vad innebär det för en polymerlösning av ΔH>0 men ΔH<TΔS?

Ökning i entropi väger tyngre än negativ växelverkan mellan lösningsmedel och löst ämne. → både lösningsmedlet och polymer föredrar sig själva.

New cards
38

Hur mäter man polymerers löslighetsparametder?

Man mäter svällningen av materialet. Man mäter en något tvärbunden polymer i olika lösningsmedel.'

Maximal svällning= Polymerers löslighetsparameter

New cards
39

Vad kännetecknar ett bra lösningsmedel?

 • Starka krafter

 • Polymeren “söker kontakt” med lösningsmedlet

 • Sväller

New cards
40

Vad kännetecknar ett dåligt lösningsmedel?

 • Polymererna föredrar sitt eget sällskap

 • Krymper

New cards
41

Förklara tillämpningar av polymerer i lösningar?

Lack - utnyttjar svällning och krympning i en kombo av lösningsmedel med olika flyktighet (ska vara på penseln och sen fastna på yta)

Blandar en bra och ett dåligt lösningsmedel. Dåliga - avdunstar först och lämnar det andra som gör att polymeren sväller och stannar kvar.

Motorolja - utnyttjar det faktum att en svälld polymer har högre viskositet vid högre temperatur samtidigt som lösningsmedlets viskositet sjunker → konstant viskositet (måste fungera i olika temperaturer både på vinter och sommaren)

Lösningsmedlet (olja) löser polymeren dåligt vid höga T. Ökar T blir lösningsmedlet mer rinnande och bättre för polymeren. Polymeren sväller och viskositetsökningen som orsakas av detta motverkar att lösningsmedlet blir mer lättflytande.

New cards
42

Vad finns det för olika metoder för att bestämma MW?

Medelvärden

 • Absoluta metoder

  Mätetalet kan direkt via teori räknas om till MW

  • ändgruppsbestämning

  • ljusspridning

  • ultracentrifugering

 • Relativa metoder

  Måste kalibreras med prov med känd MW

  • lösningsviskositet

Fördelningar

 • MALDI - absolut metod

 • SEC, GPC - relativ metod

New cards
43

Hur mäter man viskositet?

Man mäter den tid det tar för polymerlösning att passera genom en kapillär och jämför med den tid det tar för rent lösningsmedel

New cards
44

MALDI

Lasern sputtrar matris och polymer och sprider fragment. Laddning/polymermolekyl analyseras med MS.

Begränsning: kan inte mäta höga MW

New cards
45

SEC

New cards
46

Vad innebär supramolekylär struktur?

 • Orientering

 • Kristallin struktur

 • Mikrostruktur

New cards
47

Takticitet

New cards
48

Vad är det för skillnad på cis och transstruktur för polymerer?

Konfigurationen bestämmer hur huvudkedjan “fortsätter” i förhållande till dubbelbindningen.

Cis: “lösare” struktur, tar större plats - låg kristallinitet

Trans: “tätare” struktur, tar mindre plats - högre kristallinitet

<p>Konfigurationen bestämmer hur huvudkedjan “fortsätter” i förhållande till dubbelbindningen.</p><p>Cis: “lösare” struktur, tar större plats - låg kristallinitet</p><p>Trans: “tätare” struktur, tar mindre plats - högre kristallinitet</p>
New cards
49

Krav för kritallinitet

New cards
50

Vad är funktionalitet?

Antal bindningar en “mer” kan bilda med en annan i en reaktion.

New cards
51

Vad innebär polymerisationsgraden?

Antalet repeterande enheter som bundits ihop i polymerkedjan

New cards
52

Vad menas med en polymers konstitution och vilka kategorier innefattas?

Vilka atomer som ingår och i vilken ordning

 • Repeterande enhet - vilka monomerer som används

 • Sampolymerer

 • Linjära, förgrenade eller förnätade

 • Ändgrupper - oftast försumbara med tanke på att de är så få

 • MW och MW- fördelning

New cards
53

w-aminosyror benämns “nylon n” (n=kolatomer i kedjan) och är kristallina. Den löser sig inte i vatten eller hexan utan vätskan kommer absorberas.

Hur och varför varierar absorptionen med n?

Vatten är starkt polär och hexan icke-polär. Då n ökar, minskar kedjornas polaritet i nylon n. Då ökar absorptionen av hexan och vattenabsorptionen minskar.

New cards
54

Vad avgör om det går att lösa ett visst ämne i ett visst lösningsmedel?

Tecknet på förändringen i Gibbs fria energi

Termodynamiskt möjligt om G</=0

New cards
55

Vad kännetecknar ett “bra” lösningsmedel?

De sekundära krafterna mellan polymersegment och lösningsmedelsmolekyler är starka.

Blir stora nystan med lösningsmedelsmolekyler knutna till sig.

New cards
56

Vad kännetecknar ett “dåligt” lösningsmedel?

Attraktionskrafterna mellan polymersegmenten är större än de mellan kedjesegment och lösningsmedel. De “föredrar sitt eget sällskap”. Kedjan blir en tätpackad boll.

New cards
57

Definera isotaktisk struktur

Substituenterna finns på samma sida av planet som definieras av huvudkedjan.

New cards
58

Definera syndiotaktisk struktur

Substituenterna är placerade regelbunden på varannan sida om planet.

New cards
59

Definera ataktisk struktur

Placeringen av substituenterna relativt planet är slumpvis

New cards
60

Vad kännetecknar vilken den mest gynnade konfirmationen

Den med lägst energi

New cards
61

Vad är ett amorft material?

Material som inte kristalliseras, alltså oordnade material

New cards
62

Vad kallas ett amorf material om det är över respektive under glastemperaturen

vätska resp. amorft glas

New cards
63

Vad finns det för krav för kristallinitet?

 • Regenbunden kedjestruktur

  Iso-/syndiotaktiska

 • Tillräckliga sekundära bindningskrafter

  De krafter som håller ihop kedjorna i kristallgittret ska vara större än den termiska energin

  • Finns det möjlighet till vätebindning eller dipolinteraktioner gynnas kristallinitet

New cards
64

Ge exempel på:

 • helt amorft material

 • högkristallina

 • delvis kristallina

 • PS polystyren, PC

 • HDPE, PTFE

 • LDPE, PP, PA 6 & 66

New cards
65

Mellan vilka tillstånd är för glastemperaturen?

Glastillståndet→gummitillståndet

New cards
66

Vad är E-modulen och vad mäter den?

Elasticitetsmodulen

E=σ/ε

Spänning som krävs för att dett material ska deformeras till en viss grad

→ mått på ett materials motståndsförmåga mot deformation

New cards
67

Hur mäts E-modulen?

Genom dragprovningsexperiment

(mäter spänningen som krävs för att åstadkomma en viss töjning)

New cards
68

Hur är polymeren i glastillståndet?

Kedjans flexibilitet är låg och konfirmationerna är “låsta”. Materialet är stelt och sprött.

New cards
69

Vad händer i transitionen mellan glas och gummi

Fysikaliska egenskaper som hårdhet och elasticitet ändras drastiskt. Reversibla förändringar och relaterade till molekylrörelse.

Temperaturen ökar och rörelseenergin också → ger frihet att rotera runt huvudaxeln → termiska energin tillräckligt hög att bryta interaktionerna mellan kedjorna och rotation kan ske

New cards
70

Vad bestämmer glastemperaturen?

 • Kedjan flexibilitet

 • Interaktionskrafterna mellan kedjorna

New cards
71

Ge exempel på flexibla polymerer och skriv varför de är flexibla

De kan rotera lätt → låga värden på Tg

-(CH2-CH2)-, -(CH2-O-CH2)-, -(Si-O-Si)-

New cards
72

Hur kan man öka Tg?

Tillsätta fenylenringar

Om sidogruppen är polär kommer det leda till att interaktionerna mellan kedjorna ökar

New cards
73

Vad kan hindra flexibiliteten hos en polymer?

 • Sidogrupper R bidrar till sterisk effekt

  • Har sidogruppen stor volym nära kedjan förhindras rotationen mer markant

New cards
74

Villkor för gummielasticitet

 1. Bestå av långa kedjor med fritt roterande länkar

 2. krafterna mellan molekylerna ska vara svaga som i en vätska

 3. molekylerna måste hållas ihop eller vara förtätade på fåtal punkter längs kedjan

New cards
75

Hur påverkar skjuvhastigheten en polymer?

Gör att viskositeten minskar drastiskt

 1. Intrasslingar trasslas ut - minskar motståndet mot flödet

 2. Deformeras till mer utsträckta konfirmationer

New cards
76

Vad menas med viskoelastiska material?

Både viskösa och elastiska egenskaper

New cards
77

Vad är ett kryptest?

Mäter hur ett material beter sig vid lågtidsbelastning

Applicerar en konstant last på provet och följer deformationen som funktion av tiden.

Deformationen som är kvar efter lasten tagits bort = kvarstående deformation

New cards
78

Hur går ett spänningsrelaxations-test till?

Applicerar en konstant töjning och följer spänningen med funktion av tiden.

New cards
79

Hur mäter man en polymers spännings-töjningsbeteende?

Med dragprovning. Drar ut ett material då en ände är fast och en rör sig med konstant hastighet. Den kraft som krävs för att töja provet mäts.

New cards
80

Vilka storheter är utbytbara i en E-modul?

temperatur och tid kan bytas på x-axeln och grafen kommer se likadan ut

New cards
81

Vad menas med “necking”?

New cards
82

Härdplaster. Förklara.

Kan inte urskilja enskilda molekyler - molekylen består av ett nätverk. Molekylvikten är oändlig. Nätverket görs genom att monomer, prepolymer eller polymer med funktionalitet högre än 2 formas till önskvärd och att förnätningsreaktionen därefter startas. Förnätningen är irreversibel - kan inte återvinna härdplast.

New cards
83

Fördelar med härdplaster

 • mindre krypning

 • mindre spänningsrelaxation

 • högre temperaturbeständighet

 • bättre kemikalieresistens

New cards
84

Nackdelar med härdplast

 • formningsprocessen tar längre tid

 • reaktiva lågmolekylära komponenter - potentiella häslorisker

 • ej formbart igen - återvinning svårt!

New cards
85

Vad finns det för krav på tillsatser?

 • stabil

 • ej luft eller smak

 • inte giftig

 • kompatibel med polymeren

 • icke-flytig

 • icke migrerande

 • kostnad

New cards
86

Formsprutning

Vanligaste metoden för tillverkning av enstaka detaljer. Polymerpellets hälls i tratten, smälts och matas framåt av en skriv in i formen. Där stelnar plastdetaljen och stöts ut.

Arbetscykel: 10s - 10 min

Formen är dyr att tillverka för stor precision krävs och material ska motstå höga tryck → stora tillverkningsserier krävs

<p>Vanligaste metoden för <u>tillverkning av enstaka detaljer.</u> Polymerpellets hälls i tratten, smälts och matas framåt av en skriv in i formen. Där stelnar plastdetaljen och stöts ut.</p><p>Arbetscykel: 10s - 10 min</p><p>Formen är dyr att tillverka för stor precision krävs och material ska motstå höga tryck → stora tillverkningsserier krävs</p>
New cards
87

Extrudering

liknar formsprutan men producerar en kontinuerlig plastdetalj, t.ex ett rör, slang, eller någon annan profil. Har en roterande skruv och ett munstycke.

<p>liknar formsprutan men producerar en <u>kontinuerlig plastdetalj</u>, t.ex ett rör, slang, eller någon annan profil. Har en roterande skruv och ett munstycke. </p>
New cards
88

Förklara de olika zonerna i extrudern

 • Inmatningszon: matning av kalla polymerpellets till cylindern, förvärmning.

 • Kompressionszon: Uppvärmning och kompression. Här sker själva smältningen (yttre värmning samt friktion). Denna zon kan vara olika lång beroende på vilken polymer man har.

 • Utmatningszon: Homogenisering av smältan

<ul><li><p>Inmatningszon: matning av kalla polymerpellets till cylindern, förvärmning.</p></li><li><p>Kompressionszon: Uppvärmning och kompression. Här sker själva smältningen (yttre värmning samt friktion). Denna zon kan vara olika lång beroende på vilken polymer man har.</p></li><li><p>Utmatningszon: Homogenisering av smältan</p></li></ul>
New cards
89

Vad är munstyckesvällning?

Polymersmältan som kommer ut genom munstycket sväller jämfört med hur det ser ut innan den kommit igenom. I munstycket är polymererna orienterade och relativt utsträckta. när smältan kommer ut ur munstycket vill de relatera tillbaka till nystankonfirmationen - mer oordning. → munstyckessvällning är en entropieffekt

New cards
90

Vad är formblåsning?

Om man vill göra en ihålig detalj. En extruder framställer ett slangämne som förs ned i en form som sedan stängs. Tryckluft pressar slangämnet mot den kalla formen - flaska. Extrudering formblåsning tillåter endast enaxiell orientering.

New cards
91

Vad är formsprutblåsning?

Som formblåsning men i biaxiell orientering. Flaskorna för en högre styrka och minskar genomsläppligheten av CO2

New cards
92

Vad är fiberspinning?

 • syntes av polymeren

 • överföring av polymeren till flytande tillstånd genom upplösning eller smältning

 • extrudering genom en spinndysa (munstycke)

 • stelning av polymeren

 • kall eller varm dragning

 • ytbehandling, valfritt

Syntetiska spunna fibrer är alltid kontinuerliga fibrer = filament som kan skäras till stapelfibrer

New cards
93

Vad är smältspinning

Polymeren hålls som en smälta från polymerisationsprocessen under hela spinningprocessen.

Vanligast och används för att göra fibrer av t.ex. nylon, polyester och polypropen.

New cards
94

Vad är lösningsspinning?

Polymeren kan inte bibehållas som en smälta, istället löses den före spinning.

Blöta eller torra, beroende på hur de stelnat. Exempel på våtspunna polymerer:rayon, akryl, aramid, spandex.

New cards
95

Vad är gelspinning?

Polymeren, ofta med hög molekylvikt, mjukas upp till ett geltillstånd och trycks genom spinndysan.

Torr-våt spinning. Först genom luft sedan genom ett vätskebad. Vissa höghållfasta PE-fibrer framställs så.

New cards
96

Vad är kalandrering?

Inget behov av ett dyrt munstycke. Man kan tillsätta material efter extruderingen som ändå hinner mixas in. Ingen stark värme behövs → lämplig för PVC och gummi.

<p>Inget behov av ett dyrt munstycke. Man kan tillsätta material efter extruderingen som ändå hinner mixas in. Ingen stark värme behövs → lämplig för PVC och gummi.</p>
New cards
97

Vad är varmformning?

Sekundär process.

en tjock film eller skiva av plasten värms. Denna tvingas in i en form, antingen med vakuum eller med en plugg. Enkla saker som t.ex. smörbyttor görs med automatiserad varmformning. En film passerar trumman där objektet formas, här mha vakuum. Mycket snabb process.

New cards
98

Vad är rotationsgjutning?

För stora, ihåliga objet som kupoler och tankar. Billig form, inga tryck används, detaljen blir också relativt spänningsfri. Långsam metod.

<p>För stora, ihåliga objet som kupoler och tankar. Billig form, inga tryck används, detaljen blir också relativt spänningsfri. Långsam metod.</p>
New cards
99

Vad påverkar de teologiska egenskaperna hos polymerlösningar?

 • molmassa

 • temperatur

 • skjuvhastighet

New cards
100

Är viskositeten beroende av molekylvikten?

JA

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 67 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 181259 people
Updated ... ago
4.8 Stars(731)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 239 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard111 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 91 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)