Fizika

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

Teleso hmotnosti m má rýchlosť v. Jeho hybnosť je definovaná vzťahom:

1 / 610

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

611 Terms

1

Teleso hmotnosti m má rýchlosť v. Jeho hybnosť je definovaná vzťahom:

New cards
2
 • m*|v⃗|

New cards
3
 • 1/2*m²

New cards
4
 • m*v⃗

New cards
5
 • v⃗/m

m*v⃗.

New cards
6

Sú vypálené dve strely. Prvá strela má hmotnosť m a rýchlosť v, druhá strela má 2-násobnú hmotnosť aj rýchlosť. Hybnosť druhej strely je v porovnaní s hybnosťou prvej strely:

New cards
7

polovičná

New cards
8

2-násobná

New cards
9

4-násobná

New cards
10

nezmenená

4-násobná

New cards
11

Dve gule, jedna hmotnosti m1=1kg a druhá hmotnosti m2=2kg padajú súčasne voľným pádom z výšky 80 m. po 40 m pádu sú ich kinetické energie v pomere Ek1:Ek2=

New cards
12

1:√2

New cards
13

1: 2

New cards
14

2: 1

New cards
15

√2: 1

1: 2

New cards
16

Na gitarovej strune vznikla stojatá vlna s frekvenciou 500 Hz, ktorá má 5 kmitní. Aká je základná frekvencia stojatej vlny na tejto strune:

New cards
17

100hz

New cards
18

200Hz

New cards
19

500Hz

New cards
20

400Hz

New cards
21

300Hz

400 Hz

New cards
22

Dve tenké tyče majú rovnaký prierez a tú istú hmotnosť. Jedna tyč je plastová a druhá je z olova.Ktoré tvrdenie platí pre momenty zotrvačnosti týchto tyčí vzhľadom na os kolmú na tyč a prechádzajúcu stredom tyče?

New cards
23
 • Momenty zotrvačnosti plastovej tyčí je väčší

New cards
24
 • Momenty zotrvačnosti olovenej tyčí je väčší

New cards
25
 • Momenty zotrvačnosti oboch tyčí su rovnaké

New cards
26
 • Nevieme nič o nich povedať

Momenty zotrvačnosti olovenej tyčí je väčší

New cards
27

Teleso koná netlmený harmonický kmitavý pohyb s amplitúdou A a frekvenciou f. Maximálna hodnota jeho zrýchlenia je daná vzťahom:

New cards
28

2π⋅f⋅A

New cards
29

f²⋅A

New cards
30

4π²⋅f⋅A²

New cards
31

4π²⋅f²⋅A²

New cards
32

4π²⋅f²⋅A

4π²⋅f²⋅A

New cards
33

Ideálny plyn je uzavretý vo valci s piestom. Valec má výšku 0,5 m. Plynu dodáme 50 J tepla, pričom piest zostane v pôvodnej polohe. Práca, ktorú plyn vykonal sa rovná:

New cards
34

25J

New cards
35

10 J

New cards
36

0 J

New cards
37

50 J

0 J

New cards
38

Mechanická vina, ktorá sa šíri prostredím, má vlnovú dĺžku λ, frekvenciu f a periódu T. Pomocou ktorého výrazu možno vypočítať' rýchlosť jej šírenia v?

New cards
39

v = fT

New cards
40

v = f/T

New cards
41

v = λ/f

New cards
42

v = λf

New cards
43

v = f/λ

v = λf

New cards
44

Ak na teleso hmotnosti m pôsobí v gravitačnom poli telesa hmotnosti M sila F⃗, intenzita gravitačného poľa E⃗ telesa hmotnosti M je definovaná vzťahom

New cards
45

E⃗ = F⃗M

New cards
46

E⃗ = F⃗/m

New cards
47

E⃗ = F⃗/M

New cards
48

E⃗ = F⃗m

E⃗ = F⃗/m

New cards
49

Ak pri konštantnom tlaku teplota plynu rastie, závislosť objemu plynu od jeho teploty je:

New cards
50

kružnica

New cards
51

priamka so zápornou smernicou

New cards
52

hyperbola

New cards
53

elipsa

New cards
54

priamka s kladnou smernicou

priamka s kladnou smernicou

New cards
55

Ktorá z tvrdení popisujú vlastnosti polohového vektora?

New cards
56

Polohový vektor je vektor, ktorý určuje polohu bodu vzhľadom na ľubovoľný bod v priestore.

New cards
57

Polohový vektor je vektor, ktorého počiatok sa nachádza v mieste okamžitej polohy bodu a koncový bod je v mieste vzťažného bodu .

New cards
58

Polohový vektor je vektor, ktorého počiatok sa nachádza v mieste vzťažného bodu a koncový bod je v mieste okamžitej polohy bodu.

New cards
59

Polohový vektor je vektor, ktorý určuje polohu bodu vzhľadom na vzťažný bod v priestore.

Polohový vektor je vektor, ktorého počiatok sa nachádza v mieste vzťažného bodu a koncový bod je v mieste okamžitej polohy bodu.

New cards
60

Polohový vektor je vektor, ktorý určuje polohu bodu vzhľadom na vzťažný bod v priestore.

New cards
61

Ak výslednica všetkých si pôsobiacich na voľné teleso je nulová, teleso:

New cards
62
 • vykonáva pohyb neuvedený v žiadnej možnosti

New cards
63
 • môže konať len otáčavý pohyb okolo osi

New cards
64
 • pohybuje sa so zrýchlením

New cards
65
 • koná posuvný pohyb s konštantnou rýchlosťou

New cards
66
 • môže byť v pokoji alebo konať rovnomerný priamočiary pohyb

môže byť v pokoji alebo konať rovnomerný priamočiary pohyb.

New cards
67

Teleso sa pohybovalo tak, že prvý úsek dráhy prešlo rýchlosťou v1 a druhý rovnako veľký úsek dráhy prešlo rýchlosťou v2. Podľa akého vzťahu vypočítame jeho strednú rýchlosť

New cards
68

v = (v₁*v₂)÷(v₁+v₂)

New cards
69

v = (v₁+v₂)÷2

New cards
70

v = (2v₁v₂)÷(v₁+v₂)

New cards
71

v = (v₁+v₂)÷ (v₁*v₂)

v = (2v₁v₂)÷(v₁+v₂)

New cards
72

v = (v₁+v₂)÷2

New cards
73

Ako vypočítame tuhosť' pružiny k, ak závažie hmotnosti m zavesené na túto pružinu spôsobí, že sa pružina predĺži o ∆l.:

New cards
74

k= mg∆l

New cards
75

k= ∆l/mg

New cards
76

k= g/mk

New cards
77

k= mg/∆l

k= mg/∆l

New cards
78

Stredná hodnota kinetickej energie jednej častice ideálneho plynu závisí od:

New cards
79

počtu mólov

New cards
80

objemu mólov

New cards
81

teploty plynu

New cards
82

tlaku plynu

teploty plynu

New cards
83

Na *grafe* je zobrazená poloha telesa, ktoré sa pohybuje pozdĺž osi x v závislosti od času t.

New cards
84
 • Rýchlosť telesa rastie

New cards
85
 • Rýchlosť telesa sa nemení

New cards
86
 • teleso je v pokoji

New cards
87
 • rýchlosť telesa klesá

 • Rychlost telesa sa nemeni

New cards
88

Na sústavu hmotných bodov pôsobí výsledná sila F, ktorá sa v čase nemení, celková hmotnosť sústavy hmotných bodov je m. Aký pohyb bude konať' ťažisko sústavy?

New cards
89

Ťažisko sústavy bude v pokoji.

New cards
90

-Priamočiary pohyb rovnomerne zrýchlený

New cards
91

-Priamočiary pohyb konštantnou rýchlosťou

New cards
92

-Priamočiary pohyb konštantnou spomalením

Priamočiary pohyb rovnomerne zrýchlený

New cards
93

Ťažisko sústavy bude v pokoji.

New cards
94

Tvrdenie, že teplo spontánne prechádza len z telesa s vyššou teplotou na teleso s nižšou teplotou je:

New cards
95

nultým termodynamickým zákonom

New cards
96

druhým termodynamickým zákonom

New cards
97

nie vždy pravdivé

New cards
98

prvým termodynamickým zákonom

druhým termodynamickým zákonom

New cards
99

Ak s je prejdená dráha, r⃗ je polohový vektor, ktorá z definície okamžitej rýchlosti je správna?

New cards
100

v =∆s/∆t

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9498 people
Updated ... ago
4.7 Stars(63)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 108 people
Updated ... ago
4.4 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 90 people
Updated ... ago
4.8 Stars(4)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard57 terms
studied byStudied by 427 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard163 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard133 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)