Właściwościunie

studied byStudied by 9 people
5.0(2)
get a hint
hint

Gleba

1 / 110

Tags and Description

111 Terms

1

Gleba

Układ trójfazowy - faza stała, ciekła, gazowa

New cards
2

Faza stała

Składniki mineralne, organiczne i związki mineralno-organiczne

New cards
3

Składniki mineralne

(45%) - okruchy skał, minerały, składniki mineralne

New cards
4

Składniki organiczne

(5%) - próchnica, resztki roślinne, zwierzęce, organizmy glebowe

New cards
5

Faza ciekła

woda z rozpuszczonymi związkami mineralnymi i organicznymi (25%)

New cards
6

Inna nazwa na fazę ciekłą

Roztwór glebowy

New cards
7

Inna nazwa na fazę gazową

powietrze glebowe

New cards
8

Faza gazowa

mieszanina gazów i pary wodnej (25%)

New cards
9

Gęstość właściwa

Określa stosunek masy fazy stałej gleby do objętości zajmowanej przez masą

New cards
10

Jaką fazę charakteryzuje gęstość właściwa?

Fazę stałą

New cards
11

Od czego zależy gęstość właściwa?

proporcji materii organicznej i mineralnej w glebie, składu mineralogicznego, składników próchnicy

New cards
12

Czego masą jest gęstość właściwa?

1 cm2 tworzywa mineralnego lub organicznego (pozbawionego porów)

New cards
13

Inna nazwa gęstości właściwej

Gęstość rzeczywista

New cards
14

Wzór na gęstość właściwą gleby

Masa gleby wysuszonej w temperaturze 105 stopni C (g) / objętość gleby (cm3)

New cards
15

Gęstość właściwa większości gleb mineralnych

2,2 - 2,8 g/cm3

New cards
16

Dlaczego gęstość właściwa ma takie wartości?

część mineralna stałej fazy gleby jest zbudowana głownie z minerałów takich jak: kwarc (2,65 g/cm3), ortoklaz, plagioklaz

New cards
17

Czym jest spowodowana większa gęstość właściwa?

zawartością minerałów ciężkich: magnetyt, hornblenda

New cards
18

Czym jest spowodowana mniejsza gęstość właściwa?

więcej substancji organicznej - torf 1,5-1,8 g/cm3

New cards
19

Czym jest gęstość objętościowa?

Stosunek masy próbki gleby, pobranej z zachowaniem struktury, do całkowitej jej objętości

New cards
20

Gęstość objętościowa chwilowa

oznaczana w glebie zaraz po jej pobraniu, czyli z wodą aktualnie się w niej znajdującą

New cards
21

Jaka jest w czasie gęstość objętościowa chwilowa?

Zmienna w ciągu doby

New cards
22

Gęstość objętościowa rzeczywista

zawsze stała, kiedy wiemy jakie jest wypełnienie pustych przestrzeni

New cards
23

Kiedy oznaczana jest gęstość objętościowa rzeczywista?

w glebie wysuszonej w temperaturze 105 stopni C

New cards
24

Od czego zależy gęstość objętościowa rzeczywista?

wielkości i ilości przestworów, zawartości materii organicznej, działalności człowieka (kompaktacja gleby), uziarnienia

New cards
25

Porowatość

Sumaryczna ilość pustych przestrzeni w glebie, które mogą być wypełnione wodą lub powietrzem

New cards
26

Wartości porowatości dla: gleb piaszczystych

35-45%

New cards
27

Wartości porowatości dla: gleb gliniastych i lessów

40%-50%

New cards
28

Wartości porowatości dla: iłów i gleb wysokopróchniczych

50-60%

New cards
29

Wartości porowatości dla: gleb organicznych (torfów)

80-90%

New cards
30

Rodzaje porów

Mikropory, mezopory, makropory

New cards
31

Średnica mikroporów

Mniejsza niż 0,2 mikrometrów

New cards
32

Woda w mikroporach

niedostępna dla roślin

New cards
33

Inna nazwa mezoporów

Pory kapilarne

New cards
34

Średnica mezoporów

0,2-8,5 mikrometrów

New cards
35

Wypełnienie mezoporów

zależy od wilgotności gleby, woda lub powietrzem

New cards
36

Woda w mezoporach

Dostępna dla roślin

New cards
37

Średnica makroporów

Powyżej 8,5 mikrometrów

New cards
38

Wypełnienie makroporów

Woda i powietrze

New cards
39

Zwięzłość

Siła z jaką gleba przeciwstawia się naciskowi mechanicznemu

New cards
40

Miara zwięzłości

Spójność

New cards
41

Od czego zależy zwięzłość?

składu granulometrycznego, struktury, wilgotności, zawartości koloidów, próchnicy

New cards
42

Rodzaje zwięzłości gleb

Zwięzłe, średnio zwięzłe, słabo zwięzłe, luźne

New cards
43

Z czego wytworzone są gleby zwięzłe?

iłów i glin ciężkich

New cards
44

Z czego wytworzone są gleby średnio zwięzłe?

glin lekkich, piasków gliniastych mocnych, utworów pyłowych

New cards
45

Z czego wytworzone są gleby słabo zwięzłe?

piasków gliniastych lekkich, słabo gliniastych piasków pylastych

New cards
46

Z czego wytworzone są gleby luźne?

żwirów i piasków

New cards
47

Za co odpowiada pęczliwość?

Zwiększanie się objętości gleby pod wpływem pochłaniania wody

New cards
48

W jakich glebach obserwuje się pęczliwość?

Zwięzłych, plastycznych

New cards
49

Pęczliwość

stosunek przyrostu objętości gleby maksymalnie spęczniałej do jej początkowej wartości

New cards
50

Pęczliwość w pyle ilastym

16%

New cards
51

Pęczliwość w glinie lekkiej

5%

New cards
52

Pęczliwość w glinie ciężkiej

25%

New cards
53

Pęczliwość w ile (ił idk jak się odmienia)

32%

New cards
54

Pęczliwość w bontonicie (bentonit)

190%

New cards
55

Proces odwrotny do pęczliwości

Kurczliwość

New cards
56

Kurczliwość

Zmniejszanie się objętości gleby pod wpływem pochłaniania wody

New cards
57

Skala barw

Munsella

New cards
58

Od czego zależy barwa

Skały macierzystej, procesów chemicznych, uwilgotnienia, stopnia rozdrobnienia, struktury, kierunku i intensywności padania promieni słonecznych, składu chemicznego

New cards
59

Składowe barwy

Odcień, czystość, nasycenie

New cards
60

Barwa biała

Grupa kaolinitu

New cards
61

Barwa czarna

Związki humusowe

New cards
62

Barwa czerwona

Połączenia z tlenkami żelaza

New cards
63

Struktura

Rodzaj i sposób wzajemnego powiązania oraz przestrzenny układ elementarnych ziaren fazy stałej gleby

New cards
64

Rodzaje struktury

Bezagregatowa, płytkowa, koprolitowa

New cards
65

Co ma strukturę bezagregatową?

Piasek

New cards
66

Co ma strukturę płytkową?

Lessy

New cards
67

Układ

Sposób ułożenia względem siebie poszczególnych ziarn i agregatów oraz charakter porowatości jaki powstaje w tych warunkach

New cards
68

Rodzaje układu

Luźny, pulchny, zwięzły, zbity

New cards
69

Jak wygląda układ luźny?

poszczególne ziarna lub agregaty nie są ze sobą sklejone

New cards
70

Przykłady układu luźnego

piaski luźne, żwiry

New cards
71

Przykłady układu pulchnego

gleby wytworzone z lessów

New cards
72

Przykłady układu zwięzłego

gleby wytworzone z lessów

New cards
73

Jak wygląda układ zwięzły?

agregaty przylegają do siebie dość szczelnie, tworząc niewielkie przestrzenie makroporowate

New cards
74

Przykłady układu zbitego

gleby gliniaste ciężkie

New cards
75

Jak wygląda układ zbity?

masa glebowa składa się ze szczelnie ułożonych, przylegających do siebie ziarn różnej wielkości, scementowanych związkami żelaza

New cards
76

Który układ jest niewykorzystny rolniczo?

Zbity

New cards
77

Lepkość

Właściwość gleby w stanie wilgotnym, polegająca na przyleganiu do różnych przedmiotów

New cards
78

Od czego zależy lepkość?

składu granulometrycznego (szczególnie zawartości frakcji ilastej), wilgotności, struktury gleby i jej rodzaju

New cards
79

Kiedy gleba uzyskuje lepkość?

po osiągnięciu pewnego stanu uwilgotnienia

New cards
80

Gleby pozbawione wilgotności

gleby suche

New cards
81

Gleby o maksymalnej lepkości

zawierające max. 60% frakcji ilastej

New cards
82

Rodzaje stanu uwilgotnienia

Suchy, świeży, wilgotny, mokry

New cards
83

Stan uwilgotnienia suchy

przy rozcieraniu materiał kruszy się i kurzy

New cards
84

Stan uwilgotnienia świeży

w dotyku gleba jest chłodna, ale ani nie sucha ani nie wilgotna

New cards
85

Stan uwilgotnienia wilgotny

woda zawarta w glebie zwilża palce pod naciskiem, ale po ściśnięciu gleby woda z niej nie wycieka

New cards
86

Stan uwilgotnienia mokry

woda wycieka z gleby bez nacisku, rozmazuje się w palcach

New cards
87

Od czego zależy konsystencja?

Stopnia uwilgotnienia

New cards
88

Do jakich gleb odnosi się konsystencja?

gleb spoistych np. gliny, iły

New cards
89

Rodzaje konsystencji

Zwarta, plastyczna, płynna, gleby niespoiste

New cards
90

Konsystencja zwarta gleba

Gleba sucha

New cards
91

Jaka jest konsystencja zwarta?

podczas działania na nią nacisku nie zmienia swojego kształtu, a po przekroczeniu pewnej granicy ulega rozkruszeniu

New cards
92

Konsystencja plastyczna gleba

Gleba wilgotna

New cards
93

Jaka jest konsystencja plastyczna?

pod działaniem siły zewnętrznej odkształca się, a po ustąpieniu jej działania zachowuje swój kształt

New cards
94

Konsystencja płynna gleba

Gleba mokra

New cards
95

Jaka jest konsystencja płynna?

pod wpływem siły zewnętrznej nie można nadać kształtu, ponieważ rozpływa się

New cards
96

Przykład konsystencji gleb niespoistych

Piaski

New cards
97

właściwości gleb niespoistych

na skutek wzrostu wilgotności stają się plynne bez przechodzenia w stan plastyczny

New cards
98

Plastyczność

Właściwość zmiany kształtu pod wpływem sił zewnętrznych i zachowania nadanych kształtów po ustaniu działania tych sił

New cards
99

Rodzaje plastyczności

Bardzo plastyczne, średnio plastyczne, mało plastyczne, nieelastyczne

New cards
100

Przykłady bardzo plastycznych

gliny ciężkie iły

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 189 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 156 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard124 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard170 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard153 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard150 terms
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)