PILIPINO SA PILING LARANGAN

studied byStudied by 32 People
0.0(0)
Get a hint
hint
  • isang masinop at sistematikong pagsulat ukol sa isang karanasang panlipunan.

1/20

Tags & Description

Studying Progress

New cards
20
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
20 Terms
New cards
  • isang masinop at sistematikong pagsulat ukol sa isang karanasang panlipunan.

Akademikong pagsulat

New cards
New cards

ay ang natutunang kapasidad o kakayahan na maipapatupad ang mga resultang nauna nang natukoy at kadalasang may mababang panggugol ng panahon, enerhiya o pareho.

Kasanayan

New cards
New cards

ay isinasagawa sa isang akademikong institusyon kung saan kinakailangan ang mataas na antas ng kasanayan sa pagsulat.

akademikong pagsulat

New cards
New cards

layunin nito ang ang magbigay ng impormasyon sa halip na manlibang.

akademikong pagsula

New cards
New cards

ay nangangailangan ng mas mahigpit na tuntunin sa pagbuo ng sulatin.

akademikong pagsulat

New cards
New cards

Ang mga ganitong uri ng sulatin ay pormal at hindi ginagamitan ng mga impormal o balbal na pananalita.

PORMAL

New cards
New cards

Ang layunin ng akademikong pagsulat ay pataasin ang antas ng kaalaman ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagsulat sa iba’t ibang disiplina o larangan. Binibigyang-diin dito ang impormasyong gustong ibigay at ang argument sa mga

OBHETIBO

New cards
New cards

Ang akademikong pagsulat ay kailangang may ____________ sapagkat ang nilalaman nito ay pag-aaral o mahalagang impormasyon na dapat idinudulog at dinepensahan, ipinapaliwanag at binibigyang katwiran ang mahahalagang layunin, at inilalahad ang kahalagahan ng pagaaral.

MAY PANININDIGAN

New cards
New cards

Mahalagang matutuhan ang pagkilala sa mga sangguniang pinaghanguan ng mga impormasyon.

MAY PANANAGUTAN

New cards
New cards

Dapat na maging malinaw ang pagsusulat ng mga impormasyon kung kaya’t ang pagpapahayag sa pagsulat ay direkta at sistematiko.

MAY KALINAWAN

New cards
New cards

isang mga resiprokal proseso

pagbasa at pagsulat.

New cards
New cards

Ayon kay _______ naituturo ang pagsulat sapagkat hindi naman namamana ang kakayahang ito

Isagani R. Cruz

New cards
New cards

ay isang sistema ng komunikasyong interpersonal na gumagamit ng simbolo at isinusulat gamit ang papel.

pagsulat

New cards
New cards

Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay dumadaan muna sa brainstorming. Dito ay malaya silang mag-isip at magtala sa kanilang mga kaalaman at karanasan na may kinalaman sa paksa. Dito rin mapagpapasiyahan kung ano ang susulatin ng mga mag-aaral, ano ang layunin sa pagsulat, at ang estilong kanyang gagamitin.

BAGO SUMULAT (PREWRITING)

New cards
New cards

Sa bahaging ito, naisusulat ang mga unang borador na ihaharap ng bawat mag-aaral sa isang maliit na grupo upang magkaroon ng interaksiyon kung saan tatalakayin ang mga mungkahing pagbabago o mga puna.

HABANG SUMUSULAT (ACTUAL WRITING)

New cards
New cards

Sa bahaging ito, ginagawa ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagkakaltas, at paglilipat-lipat ng mga salita, pangungusap, o talata. Bilang pangwakas na hakbang, pagtutuonan na ang mga mekaniks ng sulatin tulad ng baybay, bantas, at gramatika.

PAGKATAPOS SUMULAT (POSTWRITING)

New cards
New cards

Ang bahaging ito ay nararapat na maging kawili-wili upang sa simula pa lamang ay mahikayat ang mga mambabasa na tapusing basahin ang teksto.

PANIMULA

New cards
New cards

Sa pagsulat ng bahaging ito, matatagpuan ang wastong paglalahad ng mga detalye at kaisipang nais ipahayag sa akda. Mahalagang magkaroon ng ugnayan at kaisahan ang mga kaisipang ipinahahayag upang hindi malito ang mga mambabasa dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng teksto.

KATAWAN

New cards
New cards

ano ang tatlong hakbang para maisagawa ang panggitnang bahagi ng sulatin.

Pagpili ng organisasyon Pagbabalangkas ng nilalaman Paghahanda sa transisyon ng talataan

New cards
New cards

Dapat isaalang-alang ng manunulat ang pagsulat ng bahaging ito upang makapag-iwan ng isang kakintalan sa isip ng mambabasa na maaaring magbigay buod sa paksang tinalakay o mag-iiwan ng isang makabuluhang pag-iisip at repleksiyon.

WAKAS

New cards