(SEM1Q1, ESP) 1.1 - Tagahubog ng Pagkatao at Pagpapahalaga, Pamilya

studied byStudied by 47 People
0.0(0)
get a hint
hint

(1) nagsasama-samang tao (2) pinagbuklod ng kasal, dugo o pagkupkop (3) nasa iisang tahanan na may pag-uusap at pag-uugnayan (4) nagpapanatili ng nagkakaisang pamumuhay

1/21

Tags & Description

Studying Progress

New cards
21
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
21 Terms
New cards

(1) nagsasama-samang tao (2) pinagbuklod ng kasal, dugo o pagkupkop (3) nasa iisang tahanan na may pag-uusap at pag-uugnayan (4) nagpapanatili ng nagkakaisang pamumuhay

Ayon sa aklat ni Belen Medina na "The Filipino Family", paano natin masasabi na ang isang grupo ay isang pamilya? (4)

New cards
New cards

kabutihang panlahat

Ano ang layunin ng isang lipunan?

New cards
New cards

pamilya, paaralan, komunidad, relihiyon

Ano ang apat na aspeto ng lipunan na nagbibigay impluwensiya sa ating pangaraw-araw na pamumuhay?

New cards
New cards

(1) kilos (2) pag-uugali (3) pagpapahalaga sa sarili at sa ibang tao (4) mahahalagang desisyon sa buhay (5) pagiging totoo sa sarili at sa ibang tao

Bakit sinasabi natin na madaling maging tao pero mahirap magpakatao? (5)

New cards
New cards

pagsuporta at pangangalaga sa pamilya

Ano ang binibigyang-diin ng saligang batas?

New cards
New cards

(1) pangkat (2) pagmamahal (3) pagkakaisa (4) ugnayan (5) pag-aaruga at pagkupkop

Ano ang limang bagay kung saan may malaking impluwensiya ang pamilya?

New cards
New cards

pamilya

Ano ang dapat itinuturing nating pangunahing pangkat?

New cards
New cards

kompleto, di-kompleto, pagkupkop

Ano ang tatlong uri ng pamilya?

New cards
New cards

kompleto

Kapag ang isang pamilya ay nabubuo ng dalawang magulang at mga anak, anong uri ng pamilya ito?

New cards
New cards

di-kompleto

Kapag ang isang pamilya ay nabubuo ng isang magulang at mga anak, anong uri ng pamilya ito?

New cards
New cards

pagkupkop

Kapag ang isang pamilya ay nabubuo ng dalawang magulang at mga anak na inampon, anong uri ng pamilya ito?

New cards
New cards

Hindi na ito kailangan.

Sa isang likas na institusyon, paano pinipili ang pinuno nito?

New cards
New cards

Hindi na ito kailangan.

Sa likas na institusyon, paano hinahanap o hinihikayat ito ng mga kasapi?

New cards
New cards

Magulang ang namumuno, anak ang mga miyembro.

Sa isang pamilyang likas na institusyon, sino ang namumuno at sino ang mga miyembro?

New cards
New cards

pag-iral at pamumuhay sa pamamagitan ng ugnayan

Ang pagtuturing ng pamilya bilang isang likas na institusyon ay dahil ito'y isang paraan ng?

New cards
New cards

pagmamahalan ng ating mga magulang

Ang pagtuturing ng pamilya bilang isang likas na institusyon ay dahil ito'y ang pundasyon ng?

New cards
New cards

ating lipunan

Ang pagtuturing ng pamilya bilang isang likas na institusyon ay dahil ito'y isang mahalagang bahagi ng?

New cards
New cards

pagmamahal at pagkakaisa

Ang pagtuturing ng pamilya bilang isang likas na institusyon ay dahil ito'y kung saan pinagmulan ng? (2)

New cards
New cards

paaralan sa ating panlipunang buhay

Ang pagtuturing ng pamilya bilang isang likas na institusyon ay dahil ito'y ang pinakaunang?

New cards
New cards

pampolitikal at panlipunan

Ang pagtuturing ng pamilya bilang isang likas na institusyon ay dahil ito'y mayroong gampanin na?

New cards
New cards

pagsasabuhay ng (1) kaayusan (2) kapayapaan, at (3) kabutihan

Ang pagtuturing ng pamilya bilang isang likas na institusyon ay dahil ito'y may isang mahalagang misyon tulad ng? (3)

New cards