Ielts vocab

studied byStudied by 53 people
5.0(1)
get a hint
hint

voyage

1 / 43

Tags and Description

44 Terms

1

voyage

seaside action

New cards
2

navigational

xác định pương hướng

New cards
3

unique

độc nhất

New cards
4

compass

la bàn

New cards
5

situated

nằm ở đâu

New cards
6

inhabitants

cư dân

New cards
7

expected

kì vọng

New cards
8

position

vị trí

New cards
9

expedition

cuộc thám hiểm

New cards
10

chart

bản đồ

New cards
11

further

hơn nữa

New cards
12

establish

thiết lập

New cards
13

observe

quan sát

New cards
14

examine

nghiên cứu

New cards
15

evidence

chứng cứ, dấu hiệu

New cards
16

approach(v)

tiếp cận

New cards
17

approach(n)

cách tiếp cận

New cards
18

measure

đo lường

New cards
19

exceptionaly

đặc biệt, khác thường (tốt hơn bthg)

New cards
20

impossible

ko thể

New cards
21

separate(adj,v)

tách ra, chia

New cards
22

inexplicable(adj)

ko thể giải thích được

New cards
23

indistinguishable(adj)

ko thể phân biệt được

New cards
24

quantifi(n)

định lượng

New cards
25

combine(v)

kết hợp

New cards
26

commentary(v)

bình luận

New cards
27

means of transportation

phương tiện giao thông

New cards
28

urban(adj)

thuộc thành thị

New cards
29

rural(adj)

thuộc nông thôn

New cards
30

infficiency(n)

sự hiệu quả

New cards
31

enfficient(v)

sự hiệu quả

New cards
32

ensure(adj)

chắc chắn, đảm bảo

=sure, make sure, make certain

New cards
33

revolution(n)

cuộc cách mạng

New cards
34

convert(v)

chuyển thành

New cards
35

instalation(n)

cài đặt

=setting

New cards
36

electricity grid(n)

lưới điện

New cards
37

condition(n)

tình trạng

New cards
38

direct(v)

hướng dẫn

New cards
39

cogestion(n)

sự tắc nghẽn

New cards
40

smog(n)

khói bụi

New cards
41

commuter(n)

người tham gia giao thông trên đườn

người đi lại nh giữa nhà và nơi làm việc

New cards
42

toll(n)

phí trả để đi qua cầu

New cards
43

rush hour(n)

giờ cao điểm

New cards
44

peak(n)

đỉnh, nhất

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 53 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 248 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard58 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard95 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard92 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 50 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)