AB Level 1.13: Hotel and Guestrooms in Thailand

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

ที่

(thîi)

1 / 39

40 Terms

1

ที่

(thîi)

at; that; which; who

New cards
2

ผู้ชายที่มีหนวดคือคุณพ่อ

(phûu-chaai thîi mii nùuat khuue khun-phâaw)

The man who has a mustache is my father.

New cards
3

เด็กที่กำลังเล่นมีความสุข

(dèk thîi gam-lang lên mii khwaam-sùk.)

The child who is playing is happy.

New cards
4

พี่ชายชอบผู้หญิงที่สูง

(phîi-chaai châawp phûu-yǐng thîi sǔung.)

My older brother likes tall women.

New cards
5

คนที่ฉลาดเป็นคนที่มีอนาคตดี

(khon thîi chà-làat bpen khon thîi mii à-naa-khót dii.)

Intelligent people are people with a good future.

New cards
6

เราจะไปชายหาดในวันที่มีอากาศดี

(rao jà bpai chaai-hàat nai wan thîi mii aa-gàat dii.)

We'll go to the beach on a day that has good weather.

New cards
7

ไข่ที่แตกเป็นไข่เน่า

(khài thîi dtàaek bpen khài nâo.)

The egg that broke was a rotten egg.

New cards
8

ไปไหน

(bpai nǎi)

Where are you going?

New cards
9

ยังไม่รู้

(yang mâi rúu)

I don't know yet.

I still don't know.

New cards
10

ยัง (yang)

still; yet

New cards
11

ไม่ (mâi)

negative particle

New cards
12

รู้ (rúu)

to know

New cards
13

ยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรดี

(yang mâi rúu wâa jà gin à-rai dii.)

I still don’t know what I'll get to eat.

New cards
14

จริงๆ

(jing-jing)

really

New cards
15

จริง (jing)

real; true

New cards
16

วันนี้ร้อนจริงๆ

(wan-níi ráawn jing-jing.)

It really is hot today

New cards
17

ตลกจริงๆ

(dtà-lòk jing-jing)

That was really funny.

New cards
18

ผมไม่ชอบเลย

(phǒm mâi châawp looei.)

I don’t like it at all.

New cards
19

เขากลับบ้านเลย

(khǎo glàp bâan looei.)

He simply went home.

New cards
20

คุณไม่ต้องรอผม ทานข้าวเลย

(khun mâi dtâwng raaw phǒm. gin khâao looei.)

You don’t have to wait for me. Go ahead and eat your meal.

New cards
21

ข้าวสาร

(khâao-sǎan)

uncooked rice

New cards
22

ข้าว (khâao)

rice

New cards
23

กว่า (gwàa)

added after any adjective to change it into a comparative adjective

New cards
24

ผมสูงกว่าคุณ

(phǒm sǔung gwàa khun.)

I'm taller than you.

New cards
25

หมาตัวนี้หิวกว่าหมาตัวนั้น

(mǎa dtuua níi hǐu gwàa mǎa dtuua nán.)

This dog is hungrier than that dog.

New cards
26

น้องสาวสวยกว่าพี่สาว

(náawng-sǎao sǔuai gwàa phîi-sǎao.)

My younger sister is more beautiful than my older sister.

New cards
27

คุณแม่อ้วนมาก แต่คุณพ่ออ้วนกว่า

(khun-mâae ûuan mâak. dtàae khun-phâaw ûuan gwàa.)

Mother is very fat. But father is fatter.

New cards
28

ดิฉันชอบมะสะกอ แต่น้องชายคิดว่ามะม่วงอร่อยกว่า

(dì-chǎn châawp má-lá-gaaw. dtàae náawng-chaai khít wâa má-mûuang à-ràwy gwàa.)

I like papayas. But my younger brother thinks mangos are more delicious.

New cards
29

ยินดีต้อนรับสู่...

(yin-dii-dtâawn-ráp sùu...)

Welcome to…

New cards
30

ยินดีต้อนรับ

(yin-dii-dtâawn-ráp)

Welcome

New cards
31

ขอ...หน่อยได้ไหม

(khǎaw...nàwy dâai mǎi)

a polite and humble way to ask for permission to do something.

New cards
32

ขอ (khǎaw)

to ask for

New cards
33

หน่อย (nàwy)

a little

New cards
34

ได้ไหม (dâai mǎi)

is it possible?

New cards
35

ขอดูห้องหน่อยได้ไหมครับ

(khǎaw duu hâwng nàwy dâai mǎi khráp.)

May I see the room?

New cards
36

ขอนั่งที่นี่หน่อยไดไหมคะ

(khǎaw nâng thîi-nîi nàwy dâai mǎi khá.)

Can I sit here?

New cards
37

เป็นยังไงบ้าง

(bpen yang-ngai bâang)

How is it?

New cards
38

เป็น (bpen)

to be

New cards
39

ยังไง (yang-ngai)

How?

New cards
40

บ้าง (bâang),

any; some

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 96 people
Updated ... ago
4.9 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 54 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard752 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard47 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard56 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard47 terms
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)