Biologi I (de första 116 begreppen)

studied byStudied by 3 people
0.0(0)
get a hint
hint

Prokaryot

1 / 115

Tags and Description

Biology

116 Terms

1

Prokaryot

utan cellkärna; bakterier och arkéer bl.a

New cards
2

Eukaryot

med cellkärna

New cards
3

Cellmembran

(plasmamembran(djur), plasmalemma(växter)) omsluter alla celler, består av fosfolipider, proteiner, kolesterol och kolhydrater. Reglerar ämnens transport in och ut ur cellen

New cards
4

Cellvägg

omger de flesta celler, men inte djurceller

New cards
5

Cytoplasma

vätska inuti cellen, består av bl.a vatten och lösta joner

New cards
6

Organell

“organ” inuti cellen hos eukaryoter, såsom mitokondrier och kloroplaster

New cards
7

ATP

adenosintrifosfat; molekyl som fungerar som “energivaluta” för celler. Energin finns i bindningarna mellan ATP:s fosfatgrupper. Molekylen består av en adenin, en socker och tre fosfat. Bildas genom jäsning eller cellandning

New cards
8

Autotrofer

(producenter) organismer som kan binda energi genom fotosyntes eller kemosyntes

New cards
9

Heterotrofer

(konsumenter) kan inte binda sin energi själv utan äter producenter

New cards
10

Aerob

med syre eller kräver syre

New cards
11

Anaerob

utan syre

New cards
12

Fotosyntes

omvandlar koldioxid, vatten och solenergi till glukos och syre och binder på så sätt energi. Sker i kloroplasterna hos vissa eukaryoter. Aerob process. Består av två reaktionsserier: ljusreaktioner och mörkerreaktioner.

New cards
13

Cellandning

(respiration) spjälkar molekyler och frigör på så sätt energin i de kemiska bindningarna. Består av tre steg: glykolys, citronsyracykeln och elektrontransportkedjan. Sker i mitokondrierna hos eukaryoter.

New cards
14

DNA

består av gener, dubbelspiral. Stomme av socker-och fosfatmolekyler, stegpinnar av fyra baser: adenin + tymin, guanin + cytosin. Fördelas på kromosomer. Finns i kärnan, mitokondrierna, kloroplasterna

New cards
15

RNA

enkelsträngat. Tymin är utbytt mot uracil. Finns i ribosomerna, nukleoplasman, nukleolen, cytoplasman. Olika typer: mRNA, tRNA, rRNA, mikroRNA

New cards
16

Kromosomer

består av gener.

New cards
17

Könskromosomer

X och Y

New cards
18

DNA:s bassekvens

i vilken ordningsföljd de fyra baserna ligger i en gen

New cards
19

rRNA

ribosomalt RNA, bygger upp själva ribosomerna

New cards
20

mRNA

messenger RNA/ budbärarRNA, kopierar koden i DNA och för ut den ur cellkärnan

New cards
21

tRNA

transport RNA, för aminosyrorna till ribosomen i rätt ordningsföljd

New cards
22

Mutationer

bestående förändring av de somatiska cellernas eller könscellernas arvsanlag. Kan vara skadliga, neutrala eller nyttiga. Delas in i genmutationer, kromosommutationer och kromosomtalsmutationer. Mutationerna uppkommer vid replikationen, då DNA repareras eller då DNA rekombineras

New cards
23

Könlös förökning

kräver en individ. Snabb, kräver mindre resurser, avkomman blir en klon, genetisk variation endast genom mutationer.

New cards
24

Könlig förökning

kräver två individer. Långsam och mödosam, varje avkomma unik, leder till stor genetisk variation.

New cards
25

Vegetativ förökning

växters könlösa förökning, m.h.a revor, jordstammar, rotknölar, rotskott

New cards
26

Gameter

(könsceller) halverat kromosomantal. I människan produceras de i testiklarna och äggstockarna.

New cards
27

Ståndare

växters hanliga könsorgan, producerar pollenkorn

New cards
28

Pistill

växters honliga könsorgan, producerar äggceller

New cards
29

Pollinering

pollenet förs över till pistillen och befruktar äggcellen

New cards
30

Självpollinering

pollen från en växtindivid befruktar samma individs äggcell

New cards
31

Korspollinering

pollen från en växtindivid befruktar en annan individs äggcell

New cards
32

Yttre befruktning

utomkroppslig befruktning, ex. fiskar och grodor

New cards
33

Inre befruktning

sker inuti honans könsorgan

New cards
34

Hermafrodit

har både hanliga och honliga könsorgan

New cards
35

Generationsväxling

turvis stadier av könlös och könlig befruktning

New cards
36

Partenogenes

(jungfrufödsel) äggceller utvecklas till nya individer utan befruktning.

New cards
37

Evolution

gradvisa förändringar i arters gener

New cards
38

Variation

skillnaderna mellan individerna av en och samma art

New cards
39

Allel

olika varianter av samma gen, orsakas av en genmutation. En individ har alltid två alleler av samma gen, en på vardera av de homologa kromosomerna. Allelens bokstav bestäms ofta enligt den recessiva egenskapen, ex. Gg om tomatens dominanta färg är röd och recessiva färg är gul.

New cards
40

Fenotypisk plasticitet

miljöns inverkan på egenskaper hos en individ

New cards
41

Naturligt urval

egenskper som är gynnsamma i en viss miljö blir vanligare i populationen

New cards
42

Fitness

duglighet, högre fitness

New cards
43

Urvalstryck

faktorer som påverkar det naturliga urvalet; konkurrens, rovdjur, sjukdomar

New cards
44

Stabiliserande selektion

ytterligheter gallras bort och de flesta individer finns kring medeltalet. Sker i miljöer som hålls oförändrade under en lång tid. Ex. växters höjd, människobarns födelsevikt

New cards
45

Diversifierande selektion

mellanformer gallras bort. Sker i varierande miljöer. Kan leda till artbildning

New cards
46

Riktad selektion

egenskaper i den ena ändan av skalan gynnas, ex. bara de största. Sker när miljön förändras eller när en art sprider sig till ett nytt område. Ex. industrimelanism hos björkmätare

New cards
47

Sexuell selektion

vissa egenskaper är mer attraktiva och ökar chanserna att föröka sig. Oftast är honan den kräsna. Sönerna ärver egenskapen, döttrarna preferensen.

New cards
48

Könsdimorfism

honorna och hanarna ser olika ut. Hanarna är ofta större. Ex. älgarnas horn och påfågelns stjärt

New cards
49

Samevolution

samverkan mellan arter under evolutionen. Två eller flera arter påverkar varandras evolution. Ex. byten som blir bättre på att fly och rovdjur som i sin tur blir bättre på att fånga.

New cards
50

Mikroevolution

populationer ändras så att vissa egenskaper blir vanligare genom anpassning till miljön. Kan leda till makroevolution.

New cards
51

Makroevolution

artbildning

New cards
52

Biologiska artbegreppet

individer tillhör samma art om de kan föröka sig sinsemellan och få fertil avkomma

New cards
53

Genflöde

individerna i två populationer förökar sig sinsemellan. Ingen artbildning sker

New cards
54

Förökningshinder

saker som kan stoppa genflödet. Ex. geografisk isolering, beteendeisolering, strukturell isolering

New cards
55

Geografisk isolering

två populationer isoleras från varandra rent geografiskt. Vanligast av förökningshindren. Ex. Madagaskar

New cards
56

Beteendeisolering

isolering som beror på skillnader i beteende. Ex. skillnader i förökningstidpunkt eller skillnader i parningsritualer.

New cards
57

Strukturell isolering

isolering pga skillnader i uppbyggnad som gör förökning omöjlig. Ex. kroppsbyggnad eller olika kromosomantal.

New cards
58

Hybrid

korsning mellan två arter. Oftast är avkomman steril, ibland kan den föröka sig med vardera föräldraarten, men artbildning har inte skett.

New cards
59

Genetisk drift

slumpens inverkan på en populations utveckling

New cards
60

Flaskhalseffekten

innebär att en population plötsligt blir mindre tex på grund av en katastrof. Det här leder till att den genetiska variationen minskar. Ex. den nordliga sjöelefanten

New cards
61

Grundareffekten

några få individer ur en population förflyttas och bildar en egen ny population. Av slumpen kan fördelningen av deras gener skilja sig från ursprungspopulationen. Ex. saimenvikaren

New cards
62

Nyckelanpassning

anpassning som gör att en organism får ny levnadsområden. Ex. flygförmåga, päls, lungor

New cards
63

Adaptiv radiering

snabb artbildning som beror på en nyckelanpassning

New cards
64

Homologa strukturer

liknande strukturer med samma ursprung. Ex. däggdjurs extremiteter

New cards
65

Analoga strukturer

liknande strukturer med olika ursprung. Ex. fladdermusens och trollsländans vingar

New cards
66

Konvergent evolution

liknande strukturer utvecklas i liknande miljöer utan släktskap

New cards
67

Fossil

minst 10 000 år gamla rester av organismer. Uppstår endast om organismer snabbt begravs i syrefria förhållanden

New cards
68

Ledfossil

organismer som funnits vid en viss tid. Genom att hitta ledfossil kan man utgå från att övriga fossil kring ledfossilet är ungefär lika gamla

New cards
69

Isotopdatering

radioaktiv åldersbestämning, kol-14

New cards
70

Rudiment

organ vars urprungliga funktion helt eller delvis upphört

New cards
71

Domän

tre grupper av organismer, den översta paraplyindelningen: bakterier, arkéer, eukaryoter

New cards
72

Biotisk

levande

New cards
73

Abiotisk

icke-levande

New cards
74

Individ

enskild organism av en art

New cards
75

Population

alla individer av en art i samma område

New cards
76

Organismsamhälle

alla populationer av olika arter i ekosystemet

New cards
77

Ekosystem

den levande och icke-levande naturen i ett område

New cards
78

Biom

helhet bestående av alla ekosystem i ett visst klimat

New cards
79

Biosfär

helheten av allt levande liv på jorden

New cards
80

Anpassning

strukturell eller funktionell egenskap som hjälper arten att överleva i sin livsmiljö, ex. kamouflage

New cards
81

Minimifaktor

begränsar eller förhindrar tillväxt, förökning eller överlevnad. Ex. vatten, ljus, näringsämnen

New cards
82

Bioindikator

en art med smal ekologisk nisch som därför är känsligare för förändringar. Dess tillstånd berätttar om miljöns tillstånd.

New cards
83

Invandrararter

arter som spridits till en plats via människan, antingen frivilligt eller ofrivilligt

New cards
84

Endemisk art

en art som endast förekommer inom sitt nuvarande utbredningsområde. Mycket typiskt för öar.

New cards
85

Reliktart

art som ursprungligen haft ett större utbredningsområde än det nuvarande

New cards
86

Kosmopolitisk art

art vars utbredningsområde sträcker sig över hela jorden. Ex. maskrosen, råttan

New cards
87

Strukturell isolering

isolering pga skillnader i uppbyggnad som gör förökning omöjlig. Ex. kroppsbyggnad eller olika kromosomantal.

New cards
88

Hybrid

korsning mellan två arter. Oftast är avkomman steril, ibland kan den föröka sig med vardera föräldraarten, men artbildning har inte skett.

New cards
89

Genetisk drift

slumpens inverkan på en populations utveckling

New cards
90

Flaskhalseffekten

innebär att en population plötsligt blir mindre tex på grund av en katastrof. Det här leder till att den genetiska variationen minskar. Ex. den nordliga sjöelefanten

New cards
91

Grundareffekten

några få individer ur en population förflyttas och bildar en egen ny population. Av slumpen kan fördelningen av deras gener skilja sig från ursprungspopulationen. Ex. saimenvikaren

New cards
92

Nyckelanpassning

anpassning som gör att en organism får ny levnadsområden. Ex. flygförmåga, päls, lungor

New cards
93

Adaptiv radiering

snabb artbildning som beror på en nyckelanpassning

New cards
94

Homologa strukturer

liknande strukturer med samma ursprung. Ex. däggdjurs extremiteter

New cards
95

Analoga strukturer

liknande strukturer med olika ursprung. Ex. fladdermusens och trollsländans vingar

New cards
96

Konvergent evolution

liknande strukturer utvecklas i liknande miljöer utan släktskap

New cards
97

Fossil

minst 10 000 år gamla rester av organismer. Uppstår endast om organismer snabbt begravs i syrefria förhållanden

New cards
98

Ledfossil

organismer som funnits vid en viss tid. Genom att hitta ledfossil kan man utgå från att övriga fossil kring ledfossilet är ungefär lika gamla

New cards
99

Isotopdatering

radioaktiv åldersbestämning, kol-14

New cards
100

Rudiment

organ vars urprungliga funktion helt eller delvis upphört

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 172 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 116 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 178 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2627 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard95 terms
studied byStudied by 63 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard45 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 22 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard76 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)