Ngingumafrika

studied byStudied by 33 People
0.0(0)
get a hint
hint

Sithini isihloko negama lembongi ebhale le nkondlo?

1/14

Tags & Description

Poetry answers and questions

Studying Progress

New cards
14
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
14 Terms
New cards

Sithini isihloko negama lembongi ebhale le nkondlo?

Isihloko sale nkondlo sithi Ngingumafrika negama lembongi nguT. kaBekwa-Mkhize.

New cards
New cards

Le nkondlo inezitanza ezingaki? Bhala inombolo ngamagama.

Le nkondlo inezitanza ezinthathu.

New cards
New cards

Umuntu ohlala kuliphi izwe obizwa ngomAfrika?

Umuntu ohlala eAfrika.

New cards
New cards

Ngobani ababiza imbongi ngomuntu omnyama?

Izizwa zingibiza ngomuntu omnyama. (line 2)

New cards
New cards

Bhala umugqa onesizura esitanzeni sesibili senkondlo?

Umugqa 9, "Lapho ngijabule, ngitshakadula."

New cards
New cards

Hlobo luni lokuxhumana olutholaka esitanzeni sesibili?

Ukuxhumana siqalo. 11) Ngibusisekile ... 12) Ngibusisekile ...

New cards
New cards

Khipha imvumelwano sigcino esitanzeni sokuqala senkondlo?

Imigqa 4 ne 5. 4) Ngiyazidla ... bami! 5) Ngibusisekile ... izilimi.

New cards
New cards

Nikeza isibonelo somugqa oyi-enjambementi enkondlweni?

Imigqa 17 ne 18. 17) Mabhungu nani matshitshi 18) Masibonge sinconcoze kuMdali.

New cards
New cards

Uthini umyalezo wembongi kumabhungu nakumatshitshi?

Umlayezo wembongi uthi masibonge sinconcoze kuMdali. (line 18)

New cards
New cards

Ucabanga ukuthi le nkondlo inayiphi indikimba? Usho ngani?

Indikimba yale nkondlo ukuziqhenya ngokuba umAfrika.

New cards
New cards

Unjani umoya wenkondlo? Khipha amagama enkondlweni asekela impendulo yakho.

Umoya wenkondlo wentokozo ngoba umbongi usebenza amagama afana nehuba nojabule. Umbongi ijabulile.

New cards
New cards

Hlobo lini lwenkondlo lolu?

Inkondlo echazayo.

New cards
New cards

Ikhuluma ngani lenkondlo? Sekela impendulo yakho.

Umuntu oziqhenya nge-Afrika. Umuntu ujabule. Umuntu uyathanda ukuba mnyama.

New cards
New cards

Sithini isigqi senkondlo?

Isigqi siyanensa.

New cards