Droit administratif (UCLouvain/ Droit)

studied byStudied by 13 people
5.0(1)
get a hint
hint

abandon de poste

1 / 399

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

400 Terms

1

abandon de poste

werkverlating

New cards
2

abrogation

opheffing

New cards
3

abrogation par désuétude

opheffing door onbruik

New cards
4

accès aux documents administratifs

toegang tot bestuursdocumeten

New cards
5

accord de coopération

samenwerkingsovereenkomst

New cards
6

acte administratif bilatéral

tweezijdige administratieve rechtshandeling

New cards
7

acte administratif causant grief

administrative rechtshandeling die nadeel berokkent

New cards
8

acte administratif confirmatif

bevestigende administratieve rechtshandeling

New cards
9

acte administratif individuel

individuele administratieve rechtshandeling

New cards
10

acte administratif irrégulier

onregelmatige administratieve rechtshandeling

New cards
11

acte administratif ne causant pas grief

administratieve rechtshandeling die geen nadeel berokkent

New cards
12

acte administratif réglementaire

reglementaire administratieve rechtshandeling

New cards
13

acte administratif unilatéral

eenzijdige administratieve rechtshandeling

New cards
14

acte contraire

tegengestelde rechtshandeling

New cards
15

acte créateur d’un avantage

rechtshandeling houdende een voordeel

New cards
16

acte non créateur d’un avantage

rechtshandeling zonder voordeel

New cards
17

acte de gestion interne

rechtshandeling van intern beheer

New cards
18

acte de gouvernement

regeringsdaad

New cards
19

acte in extremis

rechtshandeling gesteld in extremis

New cards
20

acte interlocutoire

interlocutoire rechtshandeling

New cards
21

acte post-décisoire

handeling volgend op een beslissing

New cards
22

acte préparatoire

voorbereidende handeling

New cards
23

acte purement confirmatif

zuivere bevestigen beslissing

New cards
24

acte récognitif de droit

rechtserkennende rechtshandeling

New cards
25

action disciplinaire

tuchtvordering

New cards
26

action téméraire et vexatoire

tergend en roekeloze vordering

New cards
27

adjudicataire

aanemer

New cards
28

adjudication

aanbesteding

New cards
29

administration communale

gemeentelijke administratie

New cards
30

administration communautaire

gemeenschaosadministratie

New cards
31

administration de l’armée

legeradministratie

New cards
32

administration de l’enseignement

onderwijsadministratie

New cards
33

administration de la justice

administratie van justitie

New cards
34

administration de la police

politieadministratie

New cards
35

administration fédérale

fédérale administrative

New cards
36

administration générales

algemene administraties

New cards
37

administrations locales

lokale administratie

New cards
38

administrations régionales

gewestelijke administraties

New cards
39

administrations spéciales

buitengewone administraties

New cards
40

affaire courante

lopende zaak

New cards
41

agent contractuel

arbeidscontractant

New cards
42

agent organe

organieke ambtenaar

New cards
43

agent préposé

aangestelde ambtenaar

New cards
44

agent statutaire

statutair ambtenaar

New cards
45

agglomération de communes

agglomeratie van gemeenten

New cards
46

agrégation d’entrepreneurs de travaux

erkenning van afnemers van werken

New cards
47

appel d’offres

offerteaanvrag

New cards
48

arbitrage

arbitrage

New cards
49

arrêté loi

besluitwet

New cards
50

arrêté ministériel

ministerieel besluit

New cards
51

arrêté royal

koninklijk besluit

New cards
52

arrêté royal de pouvoirs spéciaux

koninklijk besluit uitgevaardigd op grond van bijzondere machten

New cards
53

arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale

administratief arrondissement Brussel-Hoofdstaat

New cards
54

attributions du bourgmestre

bevoegdheden van de burgmeester

New cards
55

astreinte

dwangsom

New cards
56

audition préalable

voorafgaand verhoor

New cards
57

autonomie d’attribution

toegewezen autonomie

New cards
58

autonomie fiscale

fiscale autonomie

New cards
59

autonomie institutionnelle

institutionele autonomie

New cards
60

autorité adjudicative

aanbestedende overheid

New cards
61

autorités administrative

administratieve overheden

New cards
62

autorité de tutelle

toezichthoudende overheid

New cards
63

avis

advies

New cards
64

avis conforme

eensluidend advies

New cards
65

avis de la SLCE

advies van de afdeling wetgeving van de Raas van state

New cards
66

balance des intérêts

afweging van belangen

New cards
67

blâme

blaam

New cards
68

boucle administrative

bestuurlijke lus

New cards
69

bourgmestre

burgemeester

New cards
70

bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR)

selectiebureau van de federale overheid

New cards
71

cadre

kader

New cards
72

cadre linguistique

taalkader

New cards
73

cahier spécial des charges

bijzonder bestek

New cards
74

carrières

loopbaan

New cards
75

centre public d’action social

openbare centrum voor maatschappelijk welzijn

New cards
76

chambre des représentants

kamer van volksvertegenwoordigers

New cards
77

champ d’application ratione matériae

toepassingsgebied ratione materiae

New cards
78

champ d’application ratione personnae

toepassingsgebied ratione personnae

New cards
79

circulaires ministérielles

ministeriële omzendbrieven

New cards
80

citoyen

burger

New cards
81

classement

rangshikking

New cards
82

clause administrative

administratieve bepaling

New cards
83

clause technique

technische bepaling

New cards
84

collectivité autonome

autonome overheid

New cards
85

collectivité contrôlée

gecontroleerde overheid

New cards
86

collectivités décentralisées

gedecentraliseerde overheden

New cards
87

collectivité fédérale

federale overheid

New cards
88

collectivités fédérées

deelstaten

New cards
89

collectivités locale

lokale overheden

New cards
90

collectivités politiques

politieke overheden

New cards
91

collège communal

gemeentecollege

New cards
92

collège des bourgmestre et échevins

college van burgemeester en schepenen

New cards
93

collège provincial

provinciecollege

New cards
94

commissaire d’arrondissement

arrondissementscommissaris

New cards
95

commission communautaire commune

gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

New cards
96

commission communautaire flamande

vlaamse gemeenschappelijke

New cards
97

commission communautaire française

franse gemeenschappelijke

New cards
98

communauté métropolitaine

hoofdstedelijke gemeenschap

New cards
99

commune périphérique

randgemeente

New cards
100

comparaison des titres et mérites

vergelijke van titels en verdiensten

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 1090 people
Updated ... ago
4.9 Stars(15)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.0 Stars(99)
note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 49 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 30 people
Updated ... ago
4.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 1996 people
Updated ... ago
5.0 Stars(7)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 122 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 42 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard102 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard233 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard130 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)