Historia sprawdzian 1

studied byStudied by 31 people
5.0(1)
get a hint
hint

wojna totalna

1 / 102

Tags and Description

103 Terms

1

wojna totalna

wojna, w której obie strony stosują wszelkie środki i metody mające na celu pokonanie przeciwnika,

New cards
2

taktyka spalonej ziemi

taktyka państw Osi polegająca na niszczeniu wszystkich źródeł zaopatrzenia, które mogą zostać wykorzystane przez przeciwnika,

New cards
3

dipisi

błąkający się po zniszczonych miastach bezdomni ludzie, zazwyczaj przesiedleńcy i byli więźniowie,

New cards
4

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy

sądził nazistowskich przywódców

New cards
5

Karta Narodów Zjednoczonych

dokument zawierający podstawowe zasady prawnego funkcjonowania ONZ,

New cards
6

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

organ sądowy ONZ z siedzibą w Hadze,

New cards
7

Zgromadzenie Ogólne ONZ

coroczne sesje, w których biorą udział delegaci wszystkich państw należących do ONZ,

New cards
8

Powszechna deklaracja praw człowieka

uchwalona przez ONZ, znalazły się w niej zapisy o m.in. prawie wszystkich ludzi do życia, pracy i wolności,

New cards
9

UNRRA

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy

New cards
10

UNICEF

Fundusz ONZ Pomocy Dzieciom,

New cards
11

UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury,

New cards
12

FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Rolnictwa i Wyżywienia,

New cards
13

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec

najwyższy organ mocarstw okupujących Niemcy po II wojnie światowej, działający w Berlinie VIII 1945 –III 1948,

New cards
14

Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu

rozpatrywał zbrodnie japońskie, znajdował się w Tokio,

New cards
15

Rada Powiernicza

sprawowała kuratelę nad rejonami powierniczymi (niesamodzielnymi),

New cards
16

,,błękitne hełmy”

siły międzynarodowe ONZ,

New cards
17

sierpień - wrzesień 1944r.

spotkanie w Dumbarton Oaks,

New cards
18

25 kwietnia - 26 czerwca 1945r.

konferencja założycielska ONZ

New cards
19

26 czerwca 1945r.

podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych,

New cards
20

1946 - 1949r.

procesy norymberskie

New cards
21

luty 1947r.

podpisanie paryskich traktatów pokojowych,

New cards
22

1948r.

uchwalenie Powszechnej deklaracji praw człowieka,

New cards
23

supermocarstwo

państwo dysponujące największym potencjałem politycznym, militarnym i gospodarczym,

New cards
24

układ dwubiegunowy

ścieranie się wpływów USA i ZSRS,

New cards
25

inkorporacja

włączenie do ZSRS Litwy, Łotwy, Estonii, Kresów Wschodnich, Rusi Zakarpackiej i Besarabii,

New cards
26

sowietyzacja

narzucanie przez ZSRS krajom od niego zależnym sowieckiego systemu ustrojowego,

New cards
27

Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej

współpraca krajów europejskich,

New cards
28

Kominform

Biuro Informacji Partii Komunistycznych i Robotniczych, jej celem była ścisła koordynacja działań partii komunistycznych,

New cards
29

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

organizacja zrzeszająca państwa bloku wschodniego, kraje członkowskie musiały upodobnić gospodarkę do sowieckiej,

New cards
30

realizm socjalistyczny

jedyna dopuszczalna forma ekspresji artystycznej w państwach bloku wschodniego,

New cards
31

,,taktyka salami”

metoda działania ZSRS, polegająca na wieloetapowej eliminacji przeciwników politycznych i przejmowaniu władzy przez komunistów w państwach Europy Środkowo

New cards
32

zimna wojna

stan trwałego napięcia w polityce międzynarodowej, trwający od 1947r. do 1991r. pomiędzy blokami państwa skupionymi wokół USA i ZSRS, rywalizacja na płaszczyźnie ideologicznej, gospodarczej, wyścigu kosmicznego i wyścigu zbrojeń, nigdy nie doszło do bezpośredniej konfrontacji zbrojnej,

New cards
33

12 marca 1947r.

doktryna Trumana

New cards
34

1947r.

ogłoszenie Europejskiego Planu Odbudowy,

New cards
35

1947r.

utworzenie Europejskiej Organizacji Współpracy Gospodarczej,

New cards
36

1947r.

konferencja w Szklarskiej Porębie,

New cards
37

1947r.

powstanie Kominformu,

New cards
38

1947r.

plan Marshalla

New cards
39

1949r.

powołanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej,

New cards
40

1954r.

powołanie Unii Zachodnioeuropejskiej,

New cards
41

Bundeswehra

armia zachodnioniemiecka,

New cards
42

most powietrzny

zaopatrywanie przez Amerykanów odciętej części Berlina drogą powietrzną,

New cards
43

mur berliński

mur oddzielający obszar Berlina Zachodniego, władze NRD chciały zapobiec dalszym ucieczkom ludności do RFN,

New cards
44

NATO (Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego)

organizacja o charakterze polityczno

New cards
45

Układ Warszawski

reakcja ZSRS na przyjęcie RFN do NATO, organizacja krajów komunistycznych w celu współpracy państw członkowskich w kwestiach polityki zagranicznej i obronności,

New cards
46

,,polowanie na czarownice”

bezpodstawne oskarżanie wielu osób o współpracę z komunistami, kierował temu Joseph McCarthy,

New cards
47

makkartyzm

nadgorliwe szukanie szpiegów komunistycznych przy jednoczesnym kreowaniu atmosfery strachu i zagrożenia społecznego,

New cards
48

23 na 24 czerwca 1948r. - 12 maja 1949r.

blokada Berlina

New cards
49

1948r.

pierwszy kryzys berliński,

New cards
50

1947r.

powstanie Bizonii (strefa amerykańska + brytyjska),

New cards
51

kwiecień 1949r.

utworzenie Trizonii (Bizonia + strefa francuska)

New cards
52

4 kwietnia 1949r.

powstanie NATO,

New cards
53

wrzesień 1949r.

powstanie RFN,

New cards
54

wrzesień 1949r.

pierwsza próba jądrowa przeprowadzona przez ZSRS,

New cards
55

październik 1949r.

powstanie NRD,

New cards
56

16 czerwca 1953r.

powstanie berlińskie,

New cards
57

1953r.

śmierć Stalina,

New cards
58

marzec 1955r.

wejście RFN do NATO,

New cards
59

1955r.

powstanie Układu Warszawskiego (odpowiedź ZSRS na dołączenie RFN do NATO),

New cards
60

12/13 sierpnia 1961r.

budowa muru berlińskiego,

New cards
61

destalinizacja

proces odchodzenia od kultu Stalina w państwach bloku wschodniego, został on zapoczątkowany przemówieniem Nikity Chruszczowa wygłoszonym w 1956r. podczas XX Zjazdu KC KPZS,

New cards
62

odwilż

okres złagodzenia polityki w państwach komunistycznych,

New cards
63

powstanie węgierskie

z początku manifestacja pod pomnikiem Józefa Bema w Budapeszcie mająca okazać solidarność z uczestnikami polskich protestów, przerodziła się w powstanie wsparte przez część węgierskich wojsk dowodzonych przez płk. Pála Malétera,

New cards
64

doktryna Breżniewa

doktryna ograniczonej suwerenności, według której ZSRS miał prawo do interwencji zbrojnej w każdym kraju bloku komunistycznego, jeżeli uznał, że zostały w nim naruszone ,,podstawy ustroju socjalistycznego”,

New cards
65

Praska Wiosna

działania Alexandra Dubčeka, który podjął próbę demokratyzacji ustroju, odsunął od władzy stalinistów i zniósł cenzurę,

New cards
66

żdanowszczyzna

polityka wewnętrzna w ZSRS polegająca na odizolowanie twórczości sowieckiej od wpływów zachodnich poprzez ścisły nadzór ideologiczny, prowadził ją Andriej Żdanow,

New cards
67

doktryna Eisenhowera

politykę prezydenta USA polegająca na ekonomicznym i militarnym wsparciu krajów na Bliskim Wschodzie,

New cards
68

5 marca 1953r.

śmierć J. Stalina,

New cards
69

1955r.

konferencja w Bandungu,

New cards
70

luty 1956r.

XX Zjazd KPZS,

New cards
71

23 października 1956r.

powstanie węgierskie

New cards
72

4 października 1957r.

umieszczenie Sputnika na orbicie,

New cards
73

1957–1960r.

polityka odprężenia,

New cards
74

1964r.

objęcie władzy w ZSRS przez L. Breżniewa,

New cards
75

1968r.

Praska Wiosna,

New cards
76

20 na 21 sierpnia 1968r.

inwazję wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację,

New cards
77

Nikita Chruszczow

po śmierci Stalina zaangażował się w walkę o władzę, objął urząd sekretarza generalnego KC PZPS, od 1958r. piastował stanowisko premiera ZSRS,

New cards
78

Imre Nagya

komunistyczny polityk i premier Węgier, w latach 1953

New cards
79

Leonid Breżniew

sekretarz generalny KC PZPS w latach 1964

New cards
80

Alexander Dubček

I sekretarz Komunistycznej Partii Czechosłowacji, podjął próbę demokratyzacji ustroju co doprowadziło do wkroczenia żołnierzy Układu Warszawskiego na teren tego kraju,

New cards
81

János Kádár

stał na czele nowego rządu powołanego po aresztowaniu delegacji węgierskiej,

New cards
82

Dwight David Eisenhower

prezydent USA od 1952r., był zwolennikiem tajnych operacji, zainicjował doktrynę Eisenhowera,

New cards
83

Gustáv Husák

stał na czele nowej władzy w Czechosłowacji po zajęciu kraju przez żołnierzy Układu Warszawskiego,

New cards
84

maoizm

wariant ideologii komunistycznej oparty na ideach przywódcy KPCh Mao Zedonga, który połączył marksizm

New cards
85

Wielki Skok

szybkie przekształcenie rolniczych Chin w potęgę przemysłową,

New cards
86

Czerwona książeczka

,,Cytaty z dzieł przewodniczącego Mao”, spis myśli przywódcy, które uznawano za niepodważalne i zachęcano do uczenia się ich na pamięć,

New cards
87

rewolucja kulturalna

wielki ruch społeczno

New cards
88

obozy reedukacyjne

obozy ciężkiej, przymusowej pracy, która miała skutkować w zmianie poglądów politycznych,

New cards
89

Czerwona Gwardia (hunwejbini)

organizacja działająca w Chinach w czasie rewolucji kulturalnej, młodzież studencka, robotnicza i szkolna, która zwalczała symbole dotychczasowej kultury, obyczajów, idei, prześladowała ,,burżuazyjnych” intelektualistów oraz wszystkich uznawanych przez ideologię maoizmu za wrogów,

New cards
90

komuny ludowe

wiejska jednostka gospodarcza i administracyjna w ChRL, liczyły średnio 25 tys. ludzi, z założenia były samowystarczalne i zakazywały własności prywatnej, nie można było nawet samodzielnie przygotować posiłku,

New cards
91

1948r.

utworzenie Koreańskiej Republiki Ludowo

New cards
92

1 października 1949r.

proklamowanie Chińskiej Republiki Ludowej,

New cards
93

1950r.

zajęcie Tybetu,

New cards
94

czerwiec 1950 - lipiec 1953r.

wojna koreańska,

New cards
95

8 września 1951r.

podpisanie traktatu pokojowego z Japonią,

New cards
96

lipiec 1953r.

rozejm w Panmundżom,

New cards
97

1958r.

rozpoczęcie realizacji Wielkiego Skoku,

New cards
98

1966r.

początek rewolucji kulturalnej,

New cards
99

1976r.

śmierć Mao Zedonga,

New cards
100

Mao Zedong

stał na czele Komunistycznej Partii Chin i Chińskiej Republiki Ludowej, utworzył osobny wariant ideologii komunistycznej

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 59 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 58 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 68 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard27 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard235 terms
studied byStudied by 103 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard316 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)