zucht

studied byStudied by 10 people
0.0(0)
get a hint
hint

Aanbeveling

1 / 105

Tags & Description

Studying Progress

0%
New cards
106
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
106 Terms
1
New cards

Aanbeveling

Positief advies of raad / aanprijzing

New cards
2
New cards

Aanleiding

Omstandigheid die ertoe leidt dat er iets gebeurt

New cards
3
New cards

Aanvaardbaar

Iemand kan een argument of een betoog aanvaardbaar vinden: hij vindt het dan goed genoeg, acceptabel

New cards
4
New cards

Achtergrond

Verborgen reden, dieperliggende zaak

New cards
5
New cards

Actieplan

Idee hoe je door te handelen een probleem oplost

New cards
6
New cards

Advies

Raad / raadgeving / wat je tegen een ander zegt om hem te helpen bij een probleem

New cards
7
New cards

Afweging

Met zorg voor- en nadelen beoordelen / overwegen / erover nadenken

New cards
8
New cards

Alternatief

Een andere mogelijkheid / een andere verklaring / een andere oplossing

New cards
9
New cards

Anekdote

Kort / kenmerkend verhaal dat vaak als voorbeeld of introductie wordt gebruikt

New cards
10
New cards

Argument

Een uitspraak / een bewijs / een reden of verklaring waarmee de schrijver zijn standpunt wil ondersteunen.

New cards
11
New cards

Argumentatie

Het standpunt samen met argumenten die het standpunt ondersteunen (argumenten voor) of juist van zijn kracht beroven (argumenten tegen)

New cards
12
New cards

Argumentatieschema

Geeft vooral aan wat het verband is tussen een standpunt en een argument

New cards
13
New cards

Argumentatiestructuur

De opbouw van een argumentatie, dus de opbouw van het standpunt met zijn argumenten

New cards
14
New cards

Aspect

Kant van een zaak, facet, kant waaruit je iets bekijkt

New cards
15
New cards

Beantwoording

Het antwoord geven op iets / voldoen aan verwachtingen / overeenkomen met iets

New cards
16
New cards

Beargumenteren

Verdedigen of onderbouwen van een stelling / uitleggen / toelichten met argumenten

New cards
17
New cards

Begripsomschrijving

Definitie / reeks kenmerken van het begrip

New cards
18
New cards

Behandeling van iets

Voors en tegens op een rijtje zetten en tot een afweging van voor- en nadelen komen

New cards
19
New cards

Beoordelen

Iets goed of slecht vinden

New cards
20
New cards

Beschouwing

Een beschouwende tekst (of een deel ervan) waarin de schrijver verschillende interpretaties, verklaringen, opinies, opvattingen of standpunten over een kwestie geeft. De schrijver wil de lezer laten nadenken over die kwestie, zodat de lezer zijn eigen mening kan vormen. Een beschouwing kan ook de argumenten voor en tegen een of meer standpunten behandelen, zondar dat de schrijver de bedoeling heeft om de lezer voor een van die standpunten te winnen.

New cards
21
New cards

Beschrijving

Een opsomming van wat je kunt waarnemen

New cards
22
New cards

Betoog

Een betogende tekst (of een deel ervan) heeft een standpunt dat de schrijver onderbouwt met een of meer argumenten. De schrijver wil met zijn betoog de lezer van zijn standpunt overtuigen. Tegenargumenten worden alleen genoemd om ze, vaak krachtig, te weerleggen.

New cards
23
New cards

Bevestigen

Iets bekrachtigen, iets beamen, instemmen met iets

New cards
24
New cards

Bevinding

Uitkomst van een onderzoek of waarneming, constatering

New cards
25
New cards

Bewering

Opvatting, mening, iets wat beweerd wordt, verdediging van een mening

New cards
26
New cards

Bewijsvoering

Redenering waarmee je jouw mening wilt bewijzen

New cards
27
New cards

Bezwaar

Tegenargument, afwijzende mening, bedenking, het noemen van een moeilijkheid

New cards
28
New cards

Conclusie

Gevolgtrekking, wat je afleidt uit bepaalde gegevens, slotsom (nieuwe informatie in tegenstelling tot een samenvatting waarin gegevens worden herhaald)

New cards
29
New cards

Constatering

Vaststelling, waarneming

New cards
30
New cards

Controversieel

Verschil van mening uitlokkend

New cards
31
New cards

Definitie

Begripsomschrijving, reeks kenmerken van het begrip

New cards
32
New cards

Doelstelling

Bedoeling, wat je wilt bereiken, het streven naar iets

New cards
33
New cards

Effect

Gevolg, uitwerking, impact

New cards
34
New cards

Factor

Omstandigheid dat invloed op iets uitoefent, iets wat iets veroorzaakt, oorzaak

New cards
35
New cards

Gegevens uit voorafgaand onderzoek

Informatie die verkregen is uit een eerder onderzoek

New cards
36
New cards

Gevolg

Resultaat, wat voortkomt uit een oorzaak

New cards
37
New cards

Hoofdgedachte

Het belangrijkste wat de schrijver vertelt geformuleerd in één zin

New cards
38
New cards

Historische achtergrond

Feiten uit het verleden met (verstrekkende) gevolgen voor nu

New cards
39
New cards

Hypothese

Onderstelling, veronderstelling, vermoeden, stelling die men als waarheid aanneemt of die men nog moet bewijzen, vooropgezette mening

New cards
40
New cards

Illustratie

Voorbeeld (van een verschijnsel of concrete situatie)

New cards
41
New cards

Inleiding

Eerste gedeelte va de tekst waarin het onderwerp (in grote lijnen) geïntroduceerd wordt

New cards
42
New cards

Kanttekening

Kritische opmerking, commentaar

New cards
43
New cards

Karakteriseren

Kenmerken noemen, eigenschappen aanwijzen

New cards
44
New cards

Kritiek

Commentaar, positieve of negatieve beoordeling

New cards
45
New cards

Ketenargumentatie

Een argumentatie met een hoofdargument én een of meer subargumenten

New cards
46
New cards

Literatuurverslag

Systematische weergave van feiten die bekend zijn uit de literatuur

New cards
47
New cards

Maatschappelijke omstandigheden

Sociale situatie

New cards
48
New cards

Mening

Opvatting, standpunt, stelling

New cards
49
New cards

Motiveren

Uitleggen of verklaren waarom iets is zoals het is

New cards
50
New cards

Nuancering

Het minder zwart-wit voorstellen van een zaak

New cards
51
New cards

Objectief - subjectief

Zakelijk - persoonlijk

New cards
52
New cards

Ontkenning

Het niet erkennen, niet bekennen, het beweren dat het niet waar is, het loochenen

New cards
53
New cards

Ontkrachting

Een argument van zijn kracht beroven, de weerlegging van een argument

New cards
54
New cards

Ontwikkeling

Groei, een aantal stappen verder komen, ontwerpen en produceren, kennis en beschaving bijbrengen

New cards
55
New cards

Oorzaak

(Een factor) waardoor iets gebeurt

New cards
56
New cards

Oplossing

Beredeneerd antwoord op vraagstuk

New cards
57
New cards

Opsomming

Het op de rij af noemen, een reeks

New cards
58
New cards

Optie

Wat je wilt bereiken, gewenste mogelijkheid

New cards
59
New cards

Opvatting

Mening, oordeel, stelling, visie

New cards
60
New cards

Overeenkomsten

Punten van overeenstemming, van gelijkheid, overeenstemmende aspecten

New cards
61
New cards

Paradox

Schijnbare tegenstelling, schijnbare tegenspraak

New cards
62
New cards

Probleemstelling

De hoofdvraag waarop de tekst antwoord geeft; vraagstuk

New cards
63
New cards

Proces

Opeenvolgende gebeurtenissen, manier van behandeling, verloop, voortgang, ontwikkelingsgang, beloop

New cards
64
New cards

Randvoorwaarde

Noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde / bijkomstige voorwaarde die echter wel noodzakelijk is voor het te bereiken doel

New cards
65
New cards

Reden of verklaring

Argument, waarom iemand iets doet, de verklaring die hij geeft voor zijn daad

New cards
66
New cards

Redenering

Gedachtegang, het maken van een gevolgtrekking op basis van argumenten

New cards
67
New cards

Relativeren

Beweren of bewijzen dat iets minder belangrijk is, op het betrekkelijke van iets wijzen

New cards
68
New cards

Samenvatting

Korte weergave van het voorafgaande, beknopte herhaling van gegevens

New cards
69
New cards

Signaalwoord

Verbindingswoord, woord dat een verband aangeeft tussen twee alinea's, zinnen of gedeelten van zinnen

New cards
70
New cards

Situatiebeschrijving

Weergave van de omstandigheden

New cards
71
New cards

Standpunt

De opvatting van iemand. Deze verdedigt zijn opvatting met argumenten, omdat er mogelijk twijfel of weerstand is bij de lezer.

New cards
72
New cards

Stelling

Bewering die je moet gaan bewijzen, beargumenteren

New cards
73
New cards

Strekking

De bedoeling, belangrijkste inhoud, boodschap, teneur

New cards
74
New cards

Subargument

Ondersteunt een ander argument

New cards
75
New cards

Tegenargument

Een argument tegen een standpunt of stelling. Hiermee wil iemand een standpunt van iemand anders van zijn kracht beroven, onaanvaardbaar of minder aanvaardbaar maken

New cards
76
New cards

Tegenstelling

Het tegengesteld zijn aan iets

New cards
77
New cards

Tegenwerping

Bedenking, bezwaar, tegenargument

New cards
78
New cards

Theorie

Stelsel van grondregels en principes

New cards
79
New cards

Toegeving

Het erkennen dat je verkeerd zat, dat het probleem groter was dan je dacht

New cards
80
New cards

Toekomstvisie

Kijk op verwachte ontwikkelingen

New cards
81
New cards

Toelichting

Nadere verklaring, uitleg

New cards
82
New cards

Toepassing

Het in praktijk brengen van iets, het gebruik in de praktijk, het aanwenden

New cards
83
New cards

Toon(zetting), taal of-woordgebruik of stijl

Manier waarop iemand zich schriftelijk uitdrukt

New cards
84
New cards

Uitdiepen

Grondig onderzoeken, grondig bespreken

New cards
85
New cards

Uiteenzetting

Een uiteenzettende tekst (of een deel ervan) waarin alleen feiten en een uitleg staan.

New cards
86
New cards

Uitgangspunt

Punt vanwaar men uitgaat, uitgangspositie, vertrekpunt, vanuit dat punt begint men te denken of te redeneren, veronderstelling die men aanneemt

New cards
87
New cards

Uitleg

Zeggen hoe iets werkt, verduidelijken van een bepaald begrip of verschijnsel

New cards
88
New cards

Uitweiding

Een terzijde, praten over bijzaken

New cards
89
New cards

Uitwerking

Iets uitwerken, het aanvullen en nauwkeuriger vertellen, verduidelijken, helder maken, er dieper op ingaan

New cards
90
New cards

Vaststelling

Als feit waarnemen of als waarheid beschouwen, constatering

New cards
91
New cards

Vergelijking

Zaken naast elkaar zetten om te kunnen oordelen over verschillen en overeenkomsten

New cards
92
New cards

Verklaring

Iets helder maken, uitleg, reden, argument, plechtige uitspraak

New cards
93
New cards

Verschil

Het onderscheid, de afwijking, waarin het ene afwijkt van het andere, verschil van mening

New cards
94
New cards

Verslag van onderzoek

Mededeling of rapport uitgebracht op basis van onderzochte feiten

New cards
95
New cards

Verwerking

Het goed in zich opnemen

New cards
96
New cards

Verzwegen argument

Veronderstelling in een argumentatie

New cards
97
New cards

Visie

Kijk, mening, opvatting, hoe je zaken beschouwt

New cards
98
New cards

Voorbeeld

Toelichtend geval uit de praktijk, illustratie

New cards
99
New cards

Voorbehoud

Beperking op wat er gezegd wordt

New cards
100
New cards

Vooronderstelling

Hypothese, opvatting die je nog moet bewijzen, vooropgezette mening

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 154 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 44 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 11243 people
Updated ... ago
4.9 Stars(153)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard83 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard44 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard74 terms
studied byStudied by 196 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard98 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms