PAGSULAT: 2ND QTR

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

Ang abstrak ay isang maikling paglalahad ng mahahalagang kaisipan ng artikulo o pag-aaral. TAMA O MALI?

1 / 116

Tags and Description

English

12th

117 Terms

1

Ang abstrak ay isang maikling paglalahad ng mahahalagang kaisipan ng artikulo o pag-aaral. TAMA O MALI?

TAMA

New cards
2

Hindi kailangang makapagbigay ng sapat na impormasyon sapagkat maiksi lamang ito. TAMA O MALI

MALI

New cards
3

Ang abstrak ay maaaring deskriptibo o impormatibo. TAMA O MALI

TAMA

New cards
4

Inilalarawan ng abstrak sa mambabasa ang mga pangunahing ideya ng papel. TAMA O MALI

TAMA

New cards
5

Isinasama nito ang pamamaraang ginamit, kinalabasan ng pag-aaral at kongklusyon. TAMA O MALI

TAMA

New cards
6

Abstractus (Latino)

drawn away o extract from

New cards
7

Ang abstrak ay isang ___

maikling lagom

New cards
8

ginagamit sa mga papel-pananaliksik

abstrak

New cards
9

hindi sapat na batayan

abstrak

New cards
10

para punan ang detalyadong datos na kailangan

abstrak

New cards
11

kailan nagsusulat ng abstrak?

 1. kapag magpapasa ng artikulo sa dyornal lalo na kung online

 2. kapag nag-aaplay para sa research grants

 3. para sa pagsulat ng isang proposal na aklat

 4. bilang pangangailangan sa disertasyon o tesis

New cards
12

apat na elemento ng abstrak

suliranin, metodolohiya, resulta at kongklusyon at rekomendasyon

New cards
13

tuon ng pananaliksik

suliranin

New cards
14

disenyo at pamamaraang ginamit

metodolohiya

New cards
15

karaniwang katangian

-obhetibo -100-250 salita -lohikal at laman ang 4 na elemento -hindi gawa-gawa lang ang nilalaman -nauunawaan ng mambabasa

New cards
16

layunin ng abstrak

 • para sa pagpili o selection

 • para sa pagkakaroon ng talatuntunan o indexing

New cards
17

hindi ito maaring sipiin sapagkat protektado ito ssa ilalim ng batas copyright katulad ng iba pang mga nakalimbag na sulatin

abstrak

New cards
18

2 Uri ng Abstrak

Impormatibo at Deskriptibo

New cards
19

"ganap na abstrak" o complete

ibang katawagan ng impormatibo

New cards
20

"limitadong abstrak" o indicative

ibang katawagan ng deskriptibo

New cards
21

inilalarawan ang mahahalagang ideya

pokus ng impormartibo

New cards
22

inilalarawan ang pangunahing ideya

pokus ng deskriptibo

New cards
23

kaligiran, layunin, metodolohiya, resulta, at kongklusyon

nilalaman ng impormatibo

New cards
24

deskripsiyon sa saklwa ng pananaliksik (kaligiran at layunin)

nilalaman ng deskriptibo

New cards
25

mga papel na may kaugnayan sa larangan ng agham, inhinyero, at pag-aaral sa sikolohiya

pinaggagamitan ng impormatibo

New cards
26

mga papel na may kaugnayan sa humanidades, agham panlipunan, at sanaysay sa sikolohiya

pinaggagamitan ng deskriptibo

New cards
27

impormatibo: bilang ng mga salita

200-250 salita o mas mataas pa

New cards
28

deskriptibo: bilang ng mga salita

100 salita o mas mababa pa

New cards
29

mula sa salitang Griyego na syntithenai

sintesis

New cards
30

syntithenai

"put together" o "combine"

New cards
31

hindi lamang nakatuon sa isang akademikong sanggunian o manunulat

sintesis

New cards
32

resulta ng integrasyon o pagsasama-sama ng mga ideya atd atos mula sa sariling kaalaman at sa saliksik

sintesis

New cards
33

sa kabuoan: binubuo ng ideya at opinyon batay sa nasaliksik at sarili

ang nagaganap na proseso

New cards
34

sa kabuoan: ang nag-eebolb na pag-iisip

ang nag-eebolb na pag-iisip

New cards
35

dalawang anyo ng sintesis

eksplanatori at argumentativ

New cards
36

naglalayong tulungan ang nagbabasa o nakikinig na lalong maunawaan ang mga bagay na tinatalakay

eksplanatori

New cards
37

naglalayong maglahad ng pananaw ng sumulat nito

argumentativ

New cards
38

tatlong uri ng sintesis

background synthesis, thesis-driven synthesis at sintesis para sa literatura

New cards
39

ukol sa isang paksa and karaniwan itong inaayos ayon sa tema at hindi ayon sa sanggunian

background synthesis

New cards
40

malinaw na pag-uugnay ng mga punto sa tests ng sulatin

thesis-driven synthesis

New cards
41

kadalasang pagbabalik-tanaw o pagrebyu sa mga naisulat ng literatura ukol sa paksa

sintesis para sa literatura

New cards
42

tamang impormasyon mula sa pinaghanguan o sanggunian

mga katangian ng mahusay na sintesis

New cards
43

organisasyon ng teksto

mga katangian ng mahusay na sintesis

New cards
44

sining na pagsasalita na maaring nanghihikayat, nangangatwiran, o tumatalakay ng isang paksa

talumpati

New cards
45

isang uri ng akda na tumatalakay sa napapanahong isyu o paksa na ang layunin ay bigsakin sa harap ng madlang handang makinig

talumpati

New cards
46

nakapagbibigay ng impormasyon

mga katangian ng talumpati

New cards
47

nakapagpapaunawa

mga katangian ng talumpati

New cards
48

nakapagtuturo

mga katangian ng talumpati

New cards
49

nakahihikayat ng mga konsepto at paninindigan

mga katangian ng talumpati

New cards
50

tatlong bahagi ng talumpati

panimula, katawan, at wakas

New cards
51

iba't ibang uri ng talumpati ayon sa paghahanda

 1. impromptu

 2. extemporaneous

 3. isinaulong talumpati (memorized)

 4. manuscript

New cards
52

biglaan at walang ganap na paghahanda

impromptu

New cards
53

job interview, ilang okasyon ng question and answer, at pagkakataon ng pagpapakilala

impromptu

New cards
54

nagsusubok ang kasanayan sa paggamit ng angkop na salita

extemporaneous

New cards
55

may kaalaman na ang mananalumpati tungkol sa paksa

extemporaneous

New cards
56

inoorasan ang pagsagot

extemporaneous

New cards
57

isinulat at isinaulo

isinaulong talumpati (memorized)

New cards
58

nasusukat dito ang husay sa pagbabalangkas, pagpapaliwanag, at tibay ng kanyang argumento

isinaulong talumpati (memorized)

New cards
59

pinaghahandang talumpati

isinaulong talumpati (memorized)

New cards
60

pagbasa sa manuskrito

manuscript

New cards
61

lubusang napaghandaan ang talumpati

manuscript

New cards
62

mahahalaga ang bisa ng tinig at bigat ng pagbanggit ng mahahalagang punto

manuscript

New cards
63

mga dapat isaalang-alang sa pagtatalumpati

 1. paghahanda

 2. pagpapanatili ng kawilihan ng tagapakinig

 3. pagpapanatili ng kasukdulan

 4. pagbibigay ng konklusyon sa tagapakinig

New cards
64

layunin ng okasyon

paghahanda

New cards
65

layunin ng tagapagtalumpati

paghahanda

New cards
66

manonood

paghahanda

New cards
67

tagpuan ng talumpati

paghahanda

New cards
68

pagbuo ng plano

pananaliksik

New cards
69

pagtitipon ng materyal

pananaliksik

New cards
70

pagsulat ng balangkas

pananaliksik

New cards
71

pagsulat ng talumpati

pagsulat

New cards
72

sumulaat gamit ang wikang pabigkas

pagsulat

New cards
73

sumulat sa simpleng estilo

pagsulat

New cards
74

gumamit ng iba't ibang estratehiya

pagsulat

New cards
75

sanaysay na naglalaman ng opinyon, saloobin, at pananaw upang maging matibay na paninindigan

posisyong papel

New cards
76

batas, akademya, politika, at iba pang napapanahng usapin

posisyong papel

New cards
77

napahuhusay nito ang paglalahad ng mga suportang ideya, pagtitimbang ng opinyon at katotoohan, at pagsanggi sa mga antitheses o samasangging mga ideya

posisyong papel

New cards
78

mga kahalagahan ng posisyong papel

 1. sa akademiya

 2. sa politika

 3. sa batas

New cards
79

ito ay naglalayong maipaglaban kung ano ang alam mong tama

layunin at gamit ng posisyong papel

New cards
80

ito ay nagtatakwil ng kamalian na hindi tanggap ng karamihan

layunin at gamit ng posisyong papel

New cards
81

mapalalim ang pagkaunawa niya sa isang tiyak na isyu

panig ng may-akda

New cards
82

maging malay ang mga tao sa magkakaibang pananaw tungkol sa isang usaping panlipunan

para sa lipunan

New cards
83

panimulang impormasyon at pangkalahatang kaalaman tungkol sa paksa

talatinginan, ensayklopedya, handbooks

New cards
84

mga pag-aaral hinggil sa paksa o isyu

aklat, ulat ng pamahalaan

New cards
85

mapagkakatiwalaang artikulo

dyornal na pang-akademiko

New cards
86

napapanahong isyu

pahayagan, magasin, telebisyon

New cards
87

estadistika

sangay ng pamahalaan at mga organisasyon/samahan

New cards
88

bio

buhay

New cards
89

graphia

tala

New cards
90

biography

tala ng buhay

New cards
91

bio

buhay

New cards
92

note

dapat tandaan

New cards
93

bionote

tala ng buhay na dapat tandaan

New cards
94

layunin: mabatid ang impormasyon sa buhay ng isang tao sa maikling oras o panahon

bionote

New cards
95

isang maikling paglalarawan sa manunulat gamit ang ikatlong panauhan

bionote

New cards
96

impormasyong naririnig kapag ipinakikilala ang isang tagapagsalita ng palatuntunan

bionote

New cards
97

maaring sariling sulat o isinulat ng ibang tao

bionote

New cards
98

maituturing na marketing tool

bionote

New cards
99

maikli dahil siniksik ang mga impormasyon at itinatampok lamang ang highlights ng kabuoan ng pagkakakilanlan

bionote

New cards
100

detalyadong isinasalaysay ang mga impormasyon hinggil sa buhay ng isang tao

biography/autobiography

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 28 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 130 people
Updated ... ago
4.9 Stars(7)
note Note
studied byStudied by 82 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 17173 people
Updated ... ago
4.5 Stars(11)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard32 terms
studied byStudied by 26 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard195 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard104 terms
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard242 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)