Recht en ondernemen

studied byStudied by 3 people
0.0(0)
get a hint
hint

Onderneming

1 / 184

Tags and Description

Recht en ondernemen gegeven door Steven Jacobs in Thomas More Kempen (Editie 2019)

185 Terms

1

Onderneming

Een onderneming wordt ook wel een bedrijf genoemd en is er op gericht om winst te maken.

New cards
2

NGO

Niet-gouvernementele organisatie: een non-profitorganisatie die geen deel uitmaakt van de overheid

New cards
3

VZW

Vereniging zonder winst

New cards
4

Commerciële onderneming

Onderneming die als doel winst maken heeft.

New cards
5

Niet commerciële onderneming

Een niet winststrevend bedrijf.

New cards
6

Vrij beroep

Iemand die zijn job enkel mag uitoefenen op basis van gevolgde studies en een aantal wettelijke regels bv advocaat of notaris

New cards
7

WER

Wetboek economisch recht

New cards
8

Eenmanszaak

Bedrijf waarin de baas zonder personeel werkt.

New cards
9

Maatschap

Vorm van samenwerking in een onderneming.

New cards
10

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op lange termijn, waardecreatie in drie dimensies: markt (het economisch rendement), mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming) en milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu).

New cards
11

Handelingsbekwaam

Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, is hij meerderjarig. Volgens de wet is hij dan ook handelingsbekwaam. Dat betekent dat hij zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is. Hij mag dingen kopen, een contract afsluiten, geld lenen, trouwen, scheiden, etc.

New cards
12

Handelingsonbekwaam

door de wetgever bedacht om kwetsbare mensen, zoals minderjarigen en meerderjarigen die onder curatele staan, te beschermen in het rechtsverkeer. bv mentaal gehandicapte, gevangenen met een zware straf, verkwisters (iemand met grote schulden)

New cards
13

TFV

Toelating Federaal Voedselagentschap (indien je met voedsel werkt) bv slager

New cards
14

RSVZ

Rijksdienstinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

New cards
15

WSE

Department Werk en Sociale Economie

New cards
16

Primostarter

een startende zelfstandige in hoofdberoep die aan bepaalde voorwaarden voldoet en daardoor in aanmerking komt voor een lagere sociale bijdrage voor de eerste vier kwartalen van aansluiting.

New cards
17

Ondernemingsnummer

Handelsrecht: uniek identificatienummer (BTW-nummer) toegekend aan ondernemingen door de Kruispuntbank van ondernemingen

New cards
18

KBO

KruispuntBank van Ondernemingen: een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.

New cards
19

Ondernemingsloket

Het centrale contactpunt voor starters en bestaande ondernemingen om de administratieve formaliteiten te vervullen.

New cards
20

Vennootschap

Een organisatievorm met als hoofddoel het realiseren van winst voor de eigenaars van de vennootschap.

New cards
21

Oprichtingsakte

Notariële akte op grond waarvan een besloten en naamloze vennootschap moet worden opgericht.

New cards
22

Commerciële handelsnaam

Richting de klanten bv De gele wortel

New cards
23

Maatschappelijke naam

Officiële benaming van een bedrijf bv NV De gele wortel

New cards
24

Financieel plan

Een document dat moet opgesteld worden indien je een vennootschap wil oprichten. Bevat overzicht inkomsten, beschrijving activiteiten, verwachte inkomsten,... van de onderneming tijdens de eerste 2 werkjaren. Om faillissement te voorkomen

New cards
25

Oprichtingsakte

Bij een oprichting van NV, BV of CV opgemaakt bij de notaris (dus een authentieke akte).

New cards
26

Vennootschapsregister

Verplicht voor NV, BV en C, dit register ligt ter inzage op de maatschappelijke zetel. Hier wordt per vennoot: naam, beroep, adres, aantal aandelen en gedane stortingen vermeldt.

New cards
27

Vennootschapsbijdrage betalen

Dient door elke vennootschap jaarlijks betaald te worden aan de sociale Verzekeringsfonds. Bijdrage is voor financiering pensioenen en kinderbijslag van de zelfstandigen.

New cards
28

UBO-register

Een register waarin de ‘uiteindelijke begunstigen’ van alle Belgische vennootschappen, vzw’s en stichtingen opgenomen moeten worden.

New cards
29

Wrongful trading

Wrongful trading gaat over het verderzetten van een verlieslatende activiteit die leidt tot een faillissement.

De bestuurder is aansprakelijk indien hij behoorde te weten dat er geen redelijke vooruitzichten waren om de activiteiten verder te zetten en het faillissement dus onvermijdelijk is.

New cards
30

Fiscale schulden

Alle schulden inzake directe en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen op de inkomsten.

New cards
31

Hoofdelijk aansprakelijk

een persoon of rechtspersoon voor een verplichting betekent dat deze afzonderlijk gedwongen kan worden de verplichting na te komen, ook al zijn anderen ook aansprakelijk.

New cards
32

Kwijting

Een verklaring dat een schuld is afgelost. (2) Schriftelijke verklaring (kwitantie)

New cards
33

Overgangsrecht

Regelt de verhouding tussen de nieuwe wet en de bestaande rechtstoestand.

New cards
34

Btw plichting

Alle personen die een economische activiteit uitoefenen op geregelde en zelfstandige basis, en hierbij goederen leveren of diensten verrichten die in het btw-wetboek zijn omschreven, zijn belastingplichtig.

New cards
35

Forfaitaire btw-regeling

Met deze regeling wordt de btw niet berekend op basis van je echte inkomsten, maar op basis van een forfait. In de horeca bijvoorbeeld betekent dit dat je btw niet wordt berekend op het aantal verkochte pintjes, maar wel op basis van hoeveel pintjes je uit een vat kan tappen.

New cards
36

btw-boekhouding

Bestaat uit Inkomende facturenboek (alle aankopen), Uitgaande facturenboek (alle verkopen), Ontvangstenboek (verkopen zonder factuur) en Tabel van bedrijfsmiddelen (alle investeringen)

New cards
37

Jaarlijkse klantenlisting

Een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en die voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw).

New cards
38

OSS

One Stop Shop: Levering van alle producten en diensten door één leverancier vanaf één fysieke locatie.

<p>One Stop Shop: Levering van alle producten en diensten door één leverancier vanaf één fysieke locatie.</p>
New cards
39

SABAM

Een Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Het acroniem Sabam staat voor `Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij`

New cards
40

Interim

=Uitzendkantoor: het tijdelijk vervullen van een bepaalde functie binnen een organisatie.

New cards
41

Dimona-aangifte

Het elektronische bericht waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ

New cards
42

Deeleconomie

Een socio-economisch systeem waarin delen en collectief consumeren centraal staat. Het gaat om gezamenlijk creatie, productie, distributie, handel en consumptie van goederen en diensten. bv ‘speel-o-theek’: het lenen van spellen en speelgoed of huismaaltijden ophalen

New cards
43

Ondernemingsplan

Een inzicht in je ondernemersvaardigheden, doelen, marktpositie en de haalbaarheid van je idee.

New cards
44

Startkompas

Een werkinstrument waarmee je de haalbaarheid (financieel en organisatorisch) van jouw project kan inschatten, kan dienen als basis voor je ondernemingsplan.

New cards
45

Het beschrijvend luik

Hierin beschrijf je wat je exact wil gaan onderzoeken (het startpunt van je ondernemingsidee): projectvoorstelling, omgevingsanalyse, commercieel plan en organisatieplan.

New cards
46

Projectvoorstelling

Hierin beschrijf je jouw idee en je plannen over je project.

New cards
47

Omgevingsanalyse

Hierin beschrijf je de markt waarin je werkt, je (potentiële) klanten, je leveranciers en je concurrenten.

New cards
48

Organisatieplan

Hierin beschrijf je de organisatiestructuur

New cards
49

Commercieel plan

Hierin beschrijf je hoe je jouw product, plaats, prijs, promotie gaat promoten. (jouw idee)

New cards
50

Financieel luik

Hierin beschrijf je een plan dat specifiek over geldzaken gaat. bv investeringen, hoe financieren, vaste kosten, marges, omzet denkt te realiseren. Dit bevat de cijfers van minstens 2 jaar.

New cards
51

Marketingplan

Hierin beschrijf je hoe je de juiste strategieën neemt. Ook moeten er zaken zoals SWOT-analyse, de 5 P’s, wensen van potentiële klanten in beschreven staan.

New cards
52

Business Canvas Model

Een methode voor zelfstandige ondernemers.

<p>Een methode voor zelfstandige ondernemers.</p>
New cards
53

Value proposition

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je de voordelen van je product/dienst (kwantitatief en kwalitatief)

New cards
54

Costumer segments

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je de doelgroep bepaalt, en waar je hun behoeften bepaalt.

New cards
55

Costumer relationship

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je beschrijft hoe je klanten gaat aanwerven en ze behoudt. (Upselling en Crossselling)

New cards
56

Channels

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je de kanalen voor verkoop, distributie en communicatie uitwerkt. (eigen kanalen of partner kanalen)

New cards
57

Key partners

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je uitwerkt welke partnerships er belangrijk zijn om te kunnen slagen, om te groeien en concurrerend te zijn.

New cards
58

Key activities

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je de productie, probleemoplossingen en service beschrijft.

New cards
59

Key resources

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je alle fysieke (bv voertuig), financiële (bv kredieten), intellectuele (bv auteursrechten) en de menselijke (bv ontwerper) zaken oplijst dat nodig zijn voor je bedrijf.

New cards
60

Revenue streams

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je de inkomsten, waardes, betaalmanieren en het budget van de consument oplijst.

New cards
61

Cost structure

Een onderdeel van het Business Canvas Model waarin je de kosten, kansen en toegevoegde waardes oplijst.

New cards
62

Liquiditeitsplan

Een maandelijkse/ wekelijkse/ dagelijkse budgettering vd liquide middelen die de onderneming nodig denkt te hebben om investeringen, voorraden en niet direct realiseerbare vorderingen te financieren.

New cards
63

Leverancierskrediet

Een vorm van krediet dat de ene onderneming (de leverancier) aan een andere onderneming (de afnemer) verstrekt door bij de verkoop van goederen of het verlenen van diensten toe te staan dat de betaling op een later tijdstip plaatsvindt dan waarop de levering wordt gedaan.

New cards
64

Kaskrediet

Een krediet dat dient om kortstondige tekorten op te vangen doordat je op je rekening tot een bepaald bedrag in het rood mag gaan zonder dat je deze uitgaven moet verantwoorden.

New cards
65

Vaste voorschotten (straight loans)

Een niet hernieuwbare lening in de vorm van een kredietopening op korte termijn (max 1 jaar). De looptijd en de rentevoet liggen vast.

New cards
66

Overbruggingskrediet

Koop je een nieuw huis voordat het oude verkocht is en heb je nu het geld al nodig dat vrijkomt bij de verkoop, dan kun je een overbruggingskrediet afsluiten. Het woord zegt het eigenlijk al: met deze lening overbrug je de periode waarin je oude huis nog te koop staat.

New cards
67

Bedrijfskapitaalkrediet

Een krediet dat dient voor de financiering van het werkkapitaal van een onderneming. Wordt aangegaan op middellange termijn, een interessante tool voor ondernemingen waarbij de tijd tussen productie en verkoop zeer lang is.

New cards
68

Investeringskrediet

Een krediet dat wordt aangegaan om materiële, immateriële of financiële of bedrijfskapitaal te financieren, voor duurzame investeringen. (op middellange tot lange termijn)

New cards
69

Waarborg regeling

Indien je onvoldoende waarborgen kunt voorleggen, kan je beroep doen op de waarborgregeling van de Vlaamse overheid. Tot 75% van het aangegane krediet kan gewaarborgd worden.

New cards
70

Zakelijke zekerheden

Alle mechanismen waardoor een schuldvordering voorrang verkrijgt op 1 of meer bepaalde goederen boven de andere schuldvorderingen

New cards
71

PMV

“Doe en durfbedrijf”: De participatie maatschappij van Vlaanderen, Zij nemen onderdeel aan de financiering van bedrijven die starten tot en met de internationalisering van het bedrijf. Hun doel: meerwaarde creëren en uitstappen

New cards
72

Mezzaninefinanciering

Een vorm van achtergestelde lening. Dit wordt verschaft aan bedrijven door banken en private investeerders.

New cards
73

Senior bedrijfsleningen

Een Bedrijfslening dat financieringsoplossingen op maat met een lange looptijd voor kmo's en grote ondernemingen.

New cards
74

PMV/z

Een speciaal opgericht voor zelfstandige ondernemers, starters en KMO’s met een goed businessplan.

<p>Een speciaal opgericht voor zelfstandige ondernemers, starters en KMO’s met een goed businessplan.</p>
New cards
75

Zakelijke zekerheden

Alle mechanismen waardoor een schuldvordering (of een categorie schuldvorderingen) voorrang verkrijgt op één of meer bepaalde goederen boven de andere schuldvorderingen. DUS schuldeiser niet met lege handen achter laten bv na faillisement de waarborgen ‘uitwinnen’ via pand of hypotheek.

New cards
76

Pand

Onroerend goed zoals een winkel of bedrijf

New cards
77

Voorrecht

Het recht van een schuldeiser om een hogere rang te hebben als er een verdeling van goederen plaatsvindt, bijvoorbeeld in een faillissement.

New cards
78

Hypotheek

Een woning dient als onderpand voor de lening

New cards
79

Persoonlijke zekerheden

De schuldeiser naast zijn schuldenaar ook een derde als bijkomende schuldenaar kan aanspreken. Een tweede debiteur verklaart zich akkoord om de aangegane schuld terug te betalen indien de eerste schuldenaar insolvabel (niet genoeg geld) is.

New cards
80

Wet 3 juni 2007

De wet wil de natuurlijke persoon die zich borg stelt voor een schuldeiser-verkoper, een schuldeiser die handelt in het kader van zijn beroep, beschermen.

New cards
81

Offerte

Ook wel ‘bestek’ genoemd, wordt vaak omschreven als het aanbod van een contract. Je vraagt je leverancier een voorstel voor een bepaalde dienst of product. Hij maakt dit dan op.

New cards
82

Verplichte vermeldingen offerte?

 1. Naam onderneming, adres,...

 2. Concrete beschrijving dienst

 3. Datum en geldigheidsduur

 4. Schatting uitvoeringstermijn

New cards
83

Bestelbon

Document dat geldt als bewijs van het bestaan van een verkoopovereenkomst en wordt gebruikt wanneer een product of dienst niet direct leverbaar is.

− Verplicht:

 1. Voorschot v/d klant

 2. Goed niet meteen beschikbaar (auto, reis, koelkast,...)

New cards
84

Vermeldingen op bestelbon?

 • Naam, datum, bedrag, duur garantie,... \n − Tekening = verkoopovereenkomst \n − Annuleren? Ja, mits schadevergoeding

New cards
85

Factuur

een document waarop een overzicht staat van 1) de geleverde diensten of goederen door de verkoper en 2) het bedrag dat de klant hiervoor moet betalen.

Bij verkoop voor privégebruik, NIET; dit moet wel voor bv groothandelaar of garagist

New cards
86

Indeling factuur?

P86 boek (foto)

− Niet: \n • Verkoop voor privégebruik \n • Art. 44 BTW \n − Wel: \n • Verkoop door groothandelaars \n • Verkoop nieuwe gebouwen \n • Verkoop auto’s \n • Verkoop op afbetaling \n • Verhuizing, meubelbewaring,...

<p>P86 boek (foto)</p><p>− Niet: \n • Verkoop voor privégebruik \n • Art. 44 BTW \n − Wel: \n • Verkoop door groothandelaars \n • Verkoop nieuwe gebouwen \n • Verkoop auto’s \n • Verkoop op afbetaling \n • Verhuizing, meubelbewaring,...</p>
New cards
87

WER art. VI.2

\n Informatieverplichting t.a.v. consument:

a) Toepassingsgebied

-→ Alle verkoop- en diensten-overeenkomsten (winkelruimte, wekelijkse gewoonte marktkraam), tenzij (1) verkoop op afstand en (2) buiten de verkoopruimten.

b) Draagwijdte (“consument informeren over...”) \n − Voornaamste kenmerken v/h product \n − Identiteit onderneming \n − Totale prijs (inclusief levering) \n − Wijze van betaling, levering, uitvoering \n − Verkoopsvoorwaarden \n − Duur overeenkomst \n − Behandeling van klachten via...

c) Bewijs \n • Consument beweert een tekortkoming bij \n onderneming? \n • Consument bewijst dit ZELF!!!

d) Sanctie \n • WER: voorziet geen specifieke sancties... \n • Opgelet: art. 1382-1383 BW (schadevergoeding) \n • Optie: nietigheid overeenkomst op basis van wilsgebrek

New cards
88

Herroepingsrecht

\n = beschermingsmaatregel voor \n consument! \n − Geen reden geven waarom... \n − 14 dagen, start op dag na sluiten \n overeenkomst \n − Schriftelijk via modelformulier, via \n website,... \n • Retour in originele verpakking, labels,...

New cards
89

Authenticiteit

Waarborgen van identiteit leverancier van goed/ dienst, dit is een verplichting voor de leverancier en ontvanger. Leverancier en afnemer kunnen onafhankelijk van elkaar de authenticiteit van herkomst waarborgen.

New cards
90

Integriteit

Feit dat inhoud van de factuur geen wijziging heeft ondergaan, verplichting voor leverancier en afnemer. Kunnen elk onafhankelijk van elkaar kiezen hoe zij dit gaan doen of samen overeenkomen. Samen door bv via EDI of een geavanceerde elektronische handtekening.

New cards
91

Gedragscode

Geeft een duidelijk en afgelijnd kader voor elektronische facturatie (e-invoicing) tussen een leverancier en consument.

New cards
92

Consument

Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten.

New cards
93

Verkoop op afstand

Indien het aanbod tot aankoop en de aanvaarding van dit aanbod op afstand gebeurt, dus zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument.

New cards
94

Leveringsplicht

De verkoper moet de zaak of een dienst leveren die op alle punten beantwoordt aan de kwaliteit, de hoeveelheid, de kenmerken of de hoedanigheid die contractueel waren bedongen binnen de overeenkomst voorziene termijn.

New cards
95

Garantieplicht

Wettelijke plicht, de verkoper moet een product leveren dat conform is aan de koopovereenkomst indien het gaat om een product dat geïndividualiseerd is bv een machine, verkoper mag geen ander merk met zelfde kenmerken leveren.

New cards
96

Principes van garantieplicht?

 • Het geleverde product moet Conform zijn;

 • De verkoper levert een garantie gedurende een periode van 2 jaar

 • de verkoper en niet de producent moet de garantie leveren

 • De consument kan volgens wettelijke garantie:

  • herstel of vervanging bekomen op kosten van verkoper

  • Prijsvermindering of ontbinding van overeenkomst

New cards
97

Leasing

Een vorm van krediet waarbij de kredietverstrekker of lessor (leasegever) bedrijfsuitrusting, bedrijfsmiddelen of duurzame consumptiegoederen aankoopt en deze gedurende een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt van de kredietnemer of lessee (leasenemer).

bv bedrijfswagens

New cards
98

Financiële leasing

Een lening voor een bedrijfsmiddel waarbij dat bedrijfsmiddel zelf het onderpand is. Je hoeft daardoor vaak geen eigen geld of zekerheden in te brengen. De bank of leasemaatschappij (lessor) financiert de aankoopsom, zelf ben je direct de economische eigenaar (lessee) van het bedrijfsmiddel.

Na termijn -→ aankoopoptie <15% van het kapitaal

New cards
99

Operationele leasing

Een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor een deel van de economische eigendom behoudt door zelf in te staan voor het onderhoud van het voorwerp. Hiermee vermijdt de lessor het risico dat deze wel heeft bij financiële leasing.

-→ geen aankoopoptie

New cards
100

Huren

Het gebruik van goederen die aan een ander toebehoren in ruil voor een vergoeding.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 160 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 126 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 181234 people
Updated ... ago
4.8 Stars(731)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 70 people
Updated ... ago
5.0 Stars(7)
flashcards Flashcard177 terms
studied byStudied by 77 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard81 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 142 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard85 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard203 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 137 people
Updated ... ago
3.8 Stars(5)
flashcards Flashcard78 terms
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)