Physics - Electric field

studied byStudied by 15 people
4.0(1)
get a hint
hint

Начини за наелектризиране

1 / 34

Tags and Description

35 Terms

1

Начини за наелектризиране

Чрез триене, допир, по индукция

New cards
2

Коя е причината за наелектризиране?

Наличие на свободни заряди - електрони

New cards
3

Мерна единица за големината на зарядите

Q/q, [C] кулнони

New cards
4

Кога имаме 1С заряд

Имаме, когато друг заряд 1С на разстояние 1м от него му действа със сила 9 ×10’9 N

New cards
5

Елементарен заряд

Големината на заряда е-, измерена от Миликен = 1,6 × 10“-19 С

New cards
6

Как се променя вида на заряда при движение на тялото

Видът не се променя

New cards
7

Адитивност

Заряда на 1 тяло е сума от зарядите, които го изграждат

New cards
8

Квантуване

Големината на всеки заряд се сравнява и съизмерва с е, следователно винаги е кратна на е

New cards
9

ЗЗЗ

Заряда от 1 система на тела остава постоянен с течение на времето, следователно q=const (общ), т.е. не се обмена с околната среда, а само се преразпределя вътре в системата

New cards
10

Какво измерва електрометърът?

Степента на електризирване

New cards
11

Какво представлява електрометърът?

Вакуумиран стъклен балон, стрелка, метална пръчка

New cards
12

Точков заряд

Тяло, на което се пренебрегват размери и форма, но не и заряда

New cards
13

Кои фактори влияят на силата на взаимодействие?

средата, големината на заряда, разстоянието

New cards
14

Закон на Кулон

Силата на взаимодействие мужду 2 заряда е правопорционална на произведението от зарядите, обратнопропорционална на разстоянието и зависи от средата

New cards
15

Свойства на ЕП

 • източник - заряд

 • пробен заряд

 • действа със сила на всеки заряд внесен в него

 • несетивен и нематериален обект

New cards
16

Кое поле е електростатично?

Това, при което зарядът източник е неподвижен

New cards
17

Пробен заряд

Точков + заряд, чрез който се изследва полето

New cards
18

Големина на интензитета

Интензитетът характеризира полето със силата, с която действа на пробен заряд, внесен в него

New cards
19

Посока на Е

Съвдпада с F

New cards
20

Онагледяване на ЕП

Мислови електрични силови линии

New cards
21

Х-ки на силовите линии

 • форма - показва вида

 • посока - съвпада с посоката на Е и F

 • гъстота - брой - показва силата на полето

New cards
22

Особености на силовите линии

 • не се пресичат

 • непрекъснатост

 • започват от + заряд и завършват в - заряд или се отдалечават до безкрайност

New cards
23

Хомогенно поле

Съзадава се от равни по брой, равномерно разпределени разноименни заряди. Е = const

New cards
24

От какво зависи А, извършена от ел. сили при преместването на заряд от точка до точка?

Зависи от началното и крайното положение, не от траекторията

New cards
25

Потенциал

Физична скаларна величина, която числено се измерва с потенциалната енергия на полето, необходима, за да пренесе заряд от точка на полето до безкрайност φ

New cards
26

Напрежение

U = A/q; 1V = 1J/1C

New cards
27

Напрежение при положителен заряд

Полето ще действа със F равна по посока на движението => A>0

New cards
28

Напрежение при отрицателен заряд

Полето ще действа със F обратна по посока на движението => A<0

New cards
29

Връзка между потенциал и интензитет

Е = U/d; [V/m]

New cards
30

Как намалява потенциала?

По посока на силовите линии

New cards
31

Проводници и диелектрици

 1. съдържат свободни заряди - е-; метали, човек, въздух

 2. не съдържат свободни заряди; токови носители, стъкло, гума

New cards
32

Изводи за проводник в ЕП

 • Във вътрешността на проводник няма поле

 • ендоцираните заряди се натрупват повече по заострените части и ръбовете

New cards
33

Приложение на проводници

Заземяване, мълниотводи, екранировка, електростатични машини

New cards
34

Електростратична индукция ЕСИ

При внасяне на проводник в поле по повърхността му се появяват + и - заредени части

New cards
35

Електричен дипол

Система от 2 разноименни заряда, равни по големина на разстояние

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 295 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 46 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10011 people
Updated ... ago
4.8 Stars(32)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 636 people
Updated ... ago
3.9 Stars(14)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 152 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard99 terms
studied byStudied by 23 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard164 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard99 terms
studied byStudied by 45 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard111 terms
studied byStudied by 209 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)