geografi begrep

studied byStudied by 29 people
5.0(3)
get a hint
hint

Ressurs

1 / 43

Tags and Description

44 Terms

1

Ressurs

 • noe som kan utvinnes, bearbeides eller utnyttes av mennesker

 • e.g. maten vi spiser, veden vi brenner, kunnskap

New cards
2

Naturressurs

 • finnes i naturen

 • kan bli en ressurs om vi utvikler kunnskapen til å utnytte den til å dekke menneskelige behov

 • Bearbeide og forbrede

 • e.g. mat og metaller

New cards
3

Aktuell ressurs

 • en ressurs som vi kan utnytte av (som vi kunne ikke før) -e.g. olje og strøm

New cards
4

potensiell ressurs

-en forekomst er en potensiell ressurs inntil vi har teknologi eller økonomisk støtte til å tjene på den

New cards
5

Kulturressurs

 • teknologi og kunnskap som mennesker har fått/skapt gjennom sitt fysiske og intellektuelle arbeid *

 • vi trenger kulturressurser for å få nytte av naturressursene

 • steder kan være kulturressurser -UNESCOs kulturarv liste

New cards
6

Fornybare ressurser

 • naturressurser som dannes på nytt i naturen

 • kan brukes uten å bli brukt opp -e.g. vind, vann, bølger og sol (innstrålingsressurs)

New cards
7

Betinget fornybare ressurser

 • ressurser som er fornybare så lenge det ikke blir overforbuk eller ressursen blir permanent ødelagt på en annen måte

 • e.g. fiskebestanden og skogen

New cards
8

ikke-fornybare ressurs

 • tar lang tid å fornye

 • kan brukes en gang

 • e.g. kull, olje og gass, regnskog

New cards
9

Gjenvinnbare ressurser

Ressurser som kan brukes om igjen -e.g. stein og grus

New cards
10

Ikke gjenvinnbare ressurser

 • ressurser som blir brukt opp en gang for alle når de brukes

 • kull og olje

New cards
11

bærekraftig ressursbruk

 • bruk/uttak av ressurser som ikke reduserer kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov -e.g. satsing på grønnenergi, ikke overforbruk

New cards
12

Arealbrukskonflikter

Konflikter på grunn av uenighet om hvordan man skal bruke arealene

New cards
13

Arealplanlegging

-Langsiktig planlegging av hvordan arealer skal brukes

 • handler om å ta hensyn til ressursene, bygge god infrastruktur og gjøre samfunnet bærekraftig

 • boligområde, offentlige bygg og næringsvirksomhet

New cards
14

Allmenning

-Et område med felles ressurser som alle kan bruke

 • for eksempel kan dyr gå på beit

New cards
15

Allmenningens tragedie

 • når en fellesressurs ødelegges fordi enkeltbrukere forsøker å skaffe seg selv størst mulig vinning uten å tenke på felleskapets beste -e.g. Påskeøya

New cards
16

Forbrukermakt

 • den makten forbrukere har overfor de som selger varer og tjenester

 • forbrukere påvirker hvilke varer og tjenester selges

New cards
17

Økologisk fotavtrykk

et mål på forbruket av naturressurser som vår levemåte krever

New cards
18

Landskapsverdier

-at en geografisk område har verdi -avhengig av hvordan vi ønsker å bruke landskapet

 • kan endre seg (e.g. Røros)

New cards
19

Økonomiske verdier

 • knyttet til verdier i landskapet som vi kan tjene penger på

 • ofte handler om olje, god dyrkningsjord eller et steinbrudd

 • tillegges oftest størst vekt

New cards
20

Ikke-økonomiske verdier

 • noe som ikke måles i kroner eller øre

 • opplevelsesverdier, hvor fint et landskap er og de verdiene

New cards
21

Økosystemtjenester

goder eller ressurser som naturen gir oss mennesker

New cards
22

Forsyningstjenester

 • biologisk mangfold

 • det naturen forsyner oss med direkte

 • e.g. maten, vannet og råvarene

New cards
23

Reguleringstjenester

 • de viktige prosessene i naturen som økosystemene regulerer

 • flomdemping, pollinering, CO2 lagring

New cards
24

Kulturelle tjenester

 • de opplevelsene vi får når vi er ute i naturen

 • rekreasjon, friluftsliv, kunnskap og læring

New cards
25

Støttende tjenester

 • avgjørende for at naturen skal klare å tilby de tre andre tjenestene *

 • dannelse av jord og fotosyntese

New cards
26

Urbanisering

folk flytter fra landsbygda til byer

New cards
27

NIMBY*

 • Not in my backyard

 • den femononen der noen ikke vil at noe skal bygges eller gjøres i nærheten av der de bor, selv om det må bygges eller gjøres et sted

 • eksempler: flyktningmottak, deponering, infrastraktur (flyplasser, togbaner, forurensing pga søppelbrenning)

New cards
28

Næring

hovedgruppene i næringslivet, hva folk arbeider med

New cards
29

Primærnæringer

 • utnytter naturen til å fremstille råvarer

New cards
30

Sekundærnæringer

 • industri og andre næringer som bearbeider råvarer

New cards
31

Tertiærnæringer

 • driver tjenesteytende virksomhet* og som ikke produserer varer

New cards
32

Næringsstrukturen

hvordan de sysselsatte fordeler seg i de ulike næringene i et bestemt område

New cards
33

Sentralisering

folk flytter til mer sentrale og tettybugde områder

New cards
34

Naturfare

naturlige prosesser som skyldes kombinasjonen klima, grunnforhold og topografi slik som skred, flom og stormflo

New cards
35

Naturkatastrofe

 • gir store skader for mennesker og andre organismer

 • skyldes ekstremvær eller andre naturfenomener

New cards
36

Gentrifisering

 • en prosess der områder med lav status gjennomgår en rehabilitetering, utvikling og oppussing

 • kan føre til at grupper med lavere inntekt må flytte lenger ut fra sentrum -e.g. bakklandet

New cards
37

ekspropriasjon

 • når staten gjøres krav på privat eiendom mot at grunneierne får kompensasjon* -e.g. oslo lufthavn på sltuten av 1990-tallet

New cards
38

økologisk fotavtrykk

et mål på forbruket av naturressurser som vår levemåte krever

New cards
39

kvartærnæringer

 • arbeider med kunnskap og teknologiutvikling i forhold til selgsvarene

New cards
40

ROS-analyser

 • risiko og sårbarhetsanalyser der kommunen vurderer hvor stor faren for ras eller flom er, og hva konsekvensene eventuelt blir

New cards
41

byplanlegging*

-arealplanlegging i byer og tettbygde områder

New cards
42

stedsidentitet

 • hva som gir et sted særpreg -virkemiddel for bevaring av bymark

 • handler om stedets betydning og verdi for innbyggerne

 • påvirker byplanleggingen

New cards
43

finnmarksloven

ka

New cards
44

forvaltning

måten myndighetene styrer bruken av naturen

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
4.3 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 123 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 141 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 11051 people
Updated ... ago
4.9 Stars(52)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard61 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 244 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 110 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard210 terms
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard114 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard157 terms
studied byStudied by 99 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)