Sociologie H1 - H5 (andere)

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

conflictsociologie

1 / 143

Tags and Description

144 Terms

1

conflictsociologie

studie vn sociale ongelijkheid, groepen die in duurzame relatie vn onder- en bovenschikking staan en daarom uiteenlopende belangen hebben, wat conflicten veroorzaakt

New cards
2

legaal gezag

berust op formeel vastgelegde regels & procedures

New cards
3

traditioneel gezag

toekennen vn legitieme macht aan individuen dr een onaantastbaar geachte traditie

New cards
4

charismatisch gezag

macht als gevolg vn individuele uitstraling

New cards
5

manifeste (dis)functie

gewild en bekend gevolg

New cards
6

latente (dis)functie

onbedoeld gevolg

New cards
7

functionele equivalentie

er zijn alternatieve structuren nodig om functies te vervullen die dr het nt meer bestaande verband werden vervuld i/h verleden

New cards
8

zelfbewustzijn

men interpreteert voortdurend eigen handelen, wie hij is en hoe hij overkomt

New cards
9

symbolische interactie

deelnemers beschouwen eigen gedragingen en die vn anderen als betekenisgeladen/zinvol

New cards
10

samenhandelen

proces dat vertrekt vn globale situatiedefinitie en vervolgens voortdurend verandert omdat zich steeds nieuwe situaties aandienen waarbinnen actoren hun handelen op elkaar moeten afstemmen

New cards
11

structure

rollen en verwachtingen bepaalt samenhandelen vn individuen

New cards
12

agency

samenhandelen in functie vn persoon zelf die onrechtstreeks wel product zijn vn socialisatie

New cards
13

geordende sociale verhouding

soc verhouding met zekere mate vn voorspelbaarheid in handelen vn betrokken actoren

New cards
14

sociale structuur

selectieve inperking vn handelingsmogelijkheden vn soc actoren, globale richtingaanwijzer vr samenhandelen

New cards
15

positiebekleder

individu dat soc positie bezet

New cards
16

sociale rol

geheel vn verw8tingen over handelen v/e positiebekleder

New cards
17

sociale ongelijkheid

bestaan vn asymmetrie/hiërarchie tss individuele/collectieve actoren, oneven verdeling vn soc privileges

New cards
18

objectieve dimensie

draait om schaarse, hooggewaardeerde zaken & materiële rijkdom

New cards
19

sociale mobiliteit

bewegen vn individuen op soc ladder

New cards
20

intragenerationeel

slaat terug op individu zelf binnen 1 generatie

New cards
21

intergenerationeel

slaat terug op nakomelingen vn individu

New cards
22

subjectieve dimensie

draait om soc aanzien, prestige, status

New cards
23

statusincongruëntie / statusinconsistentie

positie op soc en statusladder komen nt overeen

New cards
24

statusonzekerheid

onzekerheid over soc appreciatie en behandeling

New cards
25

sociaal stratum

groep vn posities binnen zelfde objectieve dimensie vn sociale ongelijkheid die ongeveer op zelfde hoogte zitten

New cards
26

sociale stratificatie

opdeling v/d maatschappij in lagen met in iedere laag vergelijkbare posities vn objectieve soc ongelijkheid

New cards
27

klasse

soc stratum vn onderling vergelijkbare beroepsposities

New cards
28

klassepositie

beroepspositie binnen bepaalde klasse

New cards
29

marktsituatie

situatie met focus op inkomensbron

New cards
30

werksituatie

situatie met focus op macht

New cards
31

methodologisch nationalisme

nadruk op natie, verschillen binnen natie of tss verschillende naties worden opgemeten

New cards
32

methodologisch kosmopolitisme

vergelijking op mondiaal vlak

New cards
33

etnie

soc verband waarbinnen wij-gevoel heerst vanwege gemeensch cultureel erfgoed en fysiologische gelijkenissen

New cards
34

automatische zelfdwang zonder zelfbesef

gaat automatisch, persoonlijkheid heeft zich sterk afgesteld op afhankelijkheden vn anderen, men houdt spontaan rekening zonder erbij na te denken

New cards
35

reflexieve zelfdwang

nadenkend en bewust bezig zijn met soc verwachtingen en normen

New cards
36

controlled decontrolling

in vrijetijdssfeer zijn we geremd ongeremd, zelfcontrole wordt op gecontroleerde manier versoepelt

New cards
37

internalisering / verinnerlijking

externe dwang tot zelfdwang wordt automatische innerlijke zelfcontrole

New cards
38

socialisatie

samenhandelen waarbij 1/meerdere belerende individuen een lerend individu sociaal maken & vermogen bijbrengen tot samenhandelen

New cards
39

socialisatieverhouding

belerend en lerend individu

New cards
40

anticiperende socialisatie

voorbereiden vn opgenomen worden in bepaalde soc verband

New cards
41

interne collectieve identiteit

'wij zijn wij', sterk wij-beeld

New cards
42

externe collectieve identiteit

'wie zijn zij', zij-beeld vn soc verband bestaande uit nt-leden/buitenstaanders

New cards
43

identificatie

internalisering vn collectieve identiteit, zodat die deel vn persoonlijke identiteit wordt

New cards
44

hybride persoonlijke identiteit

mix vn onderdelen v/e collectieve identiteit

New cards
45

sociale constructies

selectieve uitvergrotingen vn bepaalde groepskenmerken

New cards
46

homogenisering

soc en persoonlijke verschillen worden geminimaliseerd, gemeensch kenmerken uitvergroot

New cards
47

ideaalbeelden

geflatteerde collectieve zelfportretten

New cards
48

negatieve zelfdefiniëring

soc verband identificeert zz op positieve manier dr aan ander collectief de tegenovergestelde negatieve eigenschap toe te schrijven

New cards
49

desidentificatie

sterk gekleurde afwijzingen vn andere collectieven

New cards
50

essentialisering

collectieve identiteit wordt voorgesteld als primordiaal vr alle leden, soort voorbestemd lot

New cards
51

identiteitspolitiek

collectieve identiteiten gebruikt in politiek

New cards
52

structuurkenmerk

essentiële en duurzame eigenschap vn soc verband die licht werpt op haar globaal functioneren en haar geordend karakter

New cards
53

taakdifferentiatie

binnen bepaald soc verband worden enorm veel versch taken uitgeoefend

New cards
54

sociale differentiatie

bestaan vn verschillen tss soc eenheden, gedefinieerd adhv eenduidig principe

New cards
55

verticale sociale differentiatie

opdeling samenleving in ongelijk gerangschikte lagen

New cards
56

horizontale sociale differentiatie

opdeling vn maatschappij in gelijke soc eenheden

New cards
57

maatschappelijke functies

algemene opgaven waarvoor iedere samenleving zich gesteld ziet

New cards
58

functionele differentiatie

uiteenvallen v/d samenleving in zelfstandige soc eenheden

New cards
59

structurele maatschappelijke verandering

duurzame ontwikkeling die gevolgen heeft vr globaal functioneren vn algemene ordening binnen soc verband als maatschappij

New cards
60

Gemeinschaft / gemeenschap

soc verband waarbinnen grote onderlinge saamhorigheid/solidariteit bestaat op grond vn sterke wederzijdse affectieve betrokkenheid

New cards
61

Gesellschaft / maatschappij

soc verband met berekend individualisme waarbij mensen uit eigenbelang ruilverhoudingen met anderen aangaan

New cards
62

doelrationalisatie

handelen binnen de verschillende maatschappelijke deeldomeinen dat almaar doelrationeler wordt

New cards
63

doelrationeel handelen

doordachte & planmatige omgang met middelen en hun gekende neveneffecten met het oog op het bereiken v/e doel

New cards
64

modernisering

modern worden v/e voormoderne/traditionele samenleving

New cards
65

moderniteit

geheel vn structuurkenmerken dat een moderne samenleving en cultuur karakteriseert

New cards
66

ruimte van plaatsen

geheel vn geografische gescheiden plaatsen waarbinnen mensen met elkaar omgaan obv fysieke aanwezigheid

New cards
67

ruimte van stromen

materiële organisatie vn gelijktijdige soc praktijken die opereren via stromen

New cards
68

culturele homogenisering

uitvlakken vn cultuurverschillen dr globale distributie en receptie vn specifieke cultuurelementen

New cards
69

conservatieven

proces vn culturele homogenisering => verlies vn culturele identiteit

New cards
70

progressieven

culturele homogenisering => cultureel imperialisme vanuit Westen

New cards
71

glocalisatie

wisselwerking tss mondiale en lokale cultuurstroom

New cards
72

culturele hybridisering

vermengen vn globale formats met lokale vormen vn culturele expressie

New cards
73

risicomaatschappij

samenleving met hoog risicobewustzijn inzake grootschalige gebruik vn wetenschap en technologie

New cards
74

maatschappelijke dedifferentiatie

voorheen bestaande harde grenzen tss functiesystemen vervagen en hun functioneren raakt met elkaar verstrengeld

New cards
75

mediëring

instrumentele inzet vn sociaalnetwerkmedia binnen maatschappelijke praktijken als onderwijs of politiek

New cards
76

mediatisering

rechtstreekse verandering vn manier waarop functiesysteem specifieke maatsch taak vervult, onder invloed vn massamedia

New cards
77

antropologisch materialisme

basisgedachte dat materiële werkelijkheid zowel bron als resultaat vn menselijke arbeid is

New cards
78

klassenstrijd

directe confrontatie tss bezittende en nt-bezittende klasse obv tegengestelde belangen

New cards
79

kapitaalformule

gld leidt tot waren die opnieuw geld opleveren

New cards
80

commodificatie

vervaging vn autonoom gemaakte dingen of zelf uitgeoefende activiteiten dr koopwaren

New cards
81

koopwaar

iets wat er eerst al was, wordt getransformeerd i/e op de markt aan te schaffen goed

New cards
82

reïficerende denktrant

soc fenomenen zijn nr zijn opvatting ook daadwerkelijk dingen die ons handelen vn buitenaf vormgeven

New cards
83

sociologisme

neiging om alle persoonlijk handelen weg te verklaren vanuit het sociale

New cards
84

sociocentrisme

maatschappij centraal, invloed op individu

New cards
85

sociale solidariteit

wij-gevoelens, gevoelens vn onderlinge verbondenheid

New cards
86

sociale cohesie

sociale samenhang

New cards
87

sociale integratie

het integreren vn verschillende afzonderlijke eenheden tot een hogere soc eenheid

New cards
88

begrijpende sociologie

gericht op zinvol sociaal handelen vn individuele actoren en daaruit voortvloeiende soc betrekkingen

New cards
89

actueel begrijpen

algemene betekenis vn feitelijk geobserveerde handeling

New cards
90

verklarend begrijpen

formuleren vn beweegredenen en intensies die het geobserveerde handelen verklaren

New cards
91

methodologisch individualisme

bij bestuderen vn soc moeten verklaringen gezocht worden op niveau vn individuele, betekenisvolle handelingen

New cards
92

nominalisme

zinvolle individuele handelingen vormen basiseenheden v/h sociale

New cards
93

actorcentrisme

mensen beschikken over zelfbewustzijn en vrije wil, handelen vanuit zelfgekozen intenties

New cards
94

dimensie van begrijpen

achterliggende intentie moet zin- of betekenisadequaat gevat worden

New cards
95

dimensie van verklaren

hypothese vn achterliggende intenties moet hard gemaakt worden dr blootleggen vn causaal verband

New cards
96

ideaaltype construeren

selectief postuleren vn eenduidige betekenisgeving en haar uitvergroting tot basismotief v/e handeling

New cards
97

interactionisme

soc bindingen bestaan uit op anderen betrokken individuele handelingen, verweven met elkaar dr actie-reactieprincipe

New cards
98

doelrationeel handelen

zo efficiënt mog doel bereiken dr goed overwegingen te maken, rekening houden met neveneffecten

New cards
99

waarderationeel handelen

consequent nastreven vn 'hoger' doel, zonder rekening houden met neveneffecten

New cards
100

affectief handelen

handelen onder invloed vn momentane impulsen en gemoedstoestanden

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 160 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 126 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 36 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 76 people
Updated ... ago
5.0 Stars(5)
note Note
studied byStudied by 181234 people
Updated ... ago
4.8 Stars(731)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard37 terms
studied byStudied by 70 people
Updated ... ago
5.0 Stars(7)
flashcards Flashcard177 terms
studied byStudied by 77 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard81 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 142 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard85 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard203 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard30 terms
studied byStudied by 137 people
Updated ... ago
3.8 Stars(5)
flashcards Flashcard78 terms
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)