Sociologie H1 - H5 (andere)

studied byStudied by 0 People
0.0(0)
Get a hint
hint

conflictsociologie

1/144

Studying Progress

New cards
144
Still learning
0
Almost done
0
Mastered
0
144 Terms
New cards

conflictsociologie

studie vn sociale ongelijkheid, groepen die in duurzame relatie vn onder- en bovenschikking staan en daarom uiteenlopende belangen hebben, wat conflicten veroorzaakt

New cards
New cards

legaal gezag

berust op formeel vastgelegde regels & procedures

New cards
New cards

traditioneel gezag

toekennen vn legitieme macht aan individuen dr een onaantastbaar geachte traditie

New cards
New cards

charismatisch gezag

macht als gevolg vn individuele uitstraling

New cards
New cards

manifeste (dis)functie

gewild en bekend gevolg

New cards
New cards

latente (dis)functie

onbedoeld gevolg

New cards
New cards

functionele equivalentie

er zijn alternatieve structuren nodig om functies te vervullen die dr het nt meer bestaande verband werden vervuld i/h verleden

New cards
New cards

zelfbewustzijn

men interpreteert voortdurend eigen handelen, wie hij is en hoe hij overkomt

New cards
New cards

symbolische interactie

deelnemers beschouwen eigen gedragingen en die vn anderen als betekenisgeladen/zinvol

New cards
New cards

samenhandelen

proces dat vertrekt vn globale situatiedefinitie en vervolgens voortdurend verandert omdat zich steeds nieuwe situaties aandienen waarbinnen actoren hun handelen op elkaar moeten afstemmen

New cards
New cards

structure

rollen en verwachtingen bepaalt samenhandelen vn individuen

New cards
New cards

agency

samenhandelen in functie vn persoon zelf die onrechtstreeks wel product zijn vn socialisatie

New cards
New cards

geordende sociale verhouding

soc verhouding met zekere mate vn voorspelbaarheid in handelen vn betrokken actoren

New cards
New cards

sociale structuur

selectieve inperking vn handelingsmogelijkheden vn soc actoren, globale richtingaanwijzer vr samenhandelen

New cards
New cards

positiebekleder

individu dat soc positie bezet

New cards
New cards

sociale rol

geheel vn verw8tingen over handelen v/e positiebekleder

New cards
New cards

sociale ongelijkheid

bestaan vn asymmetrie/hiërarchie tss individuele/collectieve actoren, oneven verdeling vn soc privileges

New cards
New cards

objectieve dimensie

draait om schaarse, hooggewaardeerde zaken & materiële rijkdom

New cards
New cards

sociale mobiliteit

bewegen vn individuen op soc ladder

New cards
New cards

intragenerationeel

slaat terug op individu zelf binnen 1 generatie

New cards
New cards

intergenerationeel

slaat terug op nakomelingen vn individu

New cards
New cards

subjectieve dimensie

draait om soc aanzien, prestige, status

New cards
New cards

statusincongruëntie / statusinconsistentie

positie op soc en statusladder komen nt overeen

New cards
New cards

statusonzekerheid

onzekerheid over soc appreciatie en behandeling

New cards
New cards

sociaal stratum

groep vn posities binnen zelfde objectieve dimensie vn sociale ongelijkheid die ongeveer op zelfde hoogte zitten

New cards
New cards

sociale stratificatie

opdeling v/d maatschappij in lagen met in iedere laag vergelijkbare posities vn objectieve soc ongelijkheid

New cards
New cards

klasse

soc stratum vn onderling vergelijkbare beroepsposities

New cards
New cards

klassepositie

beroepspositie binnen bepaalde klasse

New cards
New cards

marktsituatie

situatie met focus op inkomensbron

New cards
New cards

werksituatie

situatie met focus op macht

New cards
New cards

methodologisch nationalisme

nadruk op natie, verschillen binnen natie of tss verschillende naties worden opgemeten

New cards
New cards

methodologisch kosmopolitisme

vergelijking op mondiaal vlak

New cards
New cards

etnie

soc verband waarbinnen wij-gevoel heerst vanwege gemeensch cultureel erfgoed en fysiologische gelijkenissen

New cards
New cards

automatische zelfdwang zonder zelfbesef

gaat automatisch, persoonlijkheid heeft zich sterk afgesteld op afhankelijkheden vn anderen, men houdt spontaan rekening zonder erbij na te denken

New cards
New cards

reflexieve zelfdwang

nadenkend en bewust bezig zijn met soc verwachtingen en normen

New cards
New cards

controlled decontrolling

in vrijetijdssfeer zijn we geremd ongeremd, zelfcontrole wordt op gecontroleerde manier versoepelt

New cards
New cards

internalisering / verinnerlijking

externe dwang tot zelfdwang wordt automatische innerlijke zelfcontrole

New cards
New cards

socialisatie

samenhandelen waarbij 1/meerdere belerende individuen een lerend individu sociaal maken & vermogen bijbrengen tot samenhandelen

New cards
New cards

socialisatieverhouding

belerend en lerend individu

New cards
New cards

anticiperende socialisatie

voorbereiden vn opgenomen worden in bepaalde soc verband

New cards
New cards

interne collectieve identiteit

'wij zijn wij', sterk wij-beeld

New cards
New cards

externe collectieve identiteit

'wie zijn zij', zij-beeld vn soc verband bestaande uit nt-leden/buitenstaanders

New cards
New cards

identificatie

internalisering vn collectieve identiteit, zodat die deel vn persoonlijke identiteit wordt

New cards
New cards

hybride persoonlijke identiteit

mix vn onderdelen v/e collectieve identiteit

New cards
New cards

sociale constructies

selectieve uitvergrotingen vn bepaalde groepskenmerken

New cards
New cards

homogenisering

soc en persoonlijke verschillen worden geminimaliseerd, gemeensch kenmerken uitvergroot

New cards
New cards

ideaalbeelden

geflatteerde collectieve zelfportretten

New cards
New cards

negatieve zelfdefiniëring

soc verband identificeert zz op positieve manier dr aan ander collectief de tegenovergestelde negatieve eigenschap toe te schrijven

New cards
New cards

desidentificatie

sterk gekleurde afwijzingen vn andere collectieven

New cards
New cards

essentialisering

collectieve identiteit wordt voorgesteld als primordiaal vr alle leden, soort voorbestemd lot

New cards
New cards

identiteitspolitiek

collectieve identiteiten gebruikt in politiek

New cards
New cards

structuurkenmerk

essentiële en duurzame eigenschap vn soc verband die licht werpt op haar globaal functioneren en haar geordend karakter

New cards
New cards

taakdifferentiatie

binnen bepaald soc verband worden enorm veel versch taken uitgeoefend

New cards
New cards

sociale differentiatie

bestaan vn verschillen tss soc eenheden, gedefinieerd adhv eenduidig principe

New cards
New cards

verticale sociale differentiatie

opdeling samenleving in ongelijk gerangschikte lagen

New cards
New cards

horizontale sociale differentiatie

opdeling vn maatschappij in gelijke soc eenheden

New cards
New cards

maatschappelijke functies

algemene opgaven waarvoor iedere samenleving zich gesteld ziet

New cards
New cards

functionele differentiatie

uiteenvallen v/d samenleving in zelfstandige soc eenheden

New cards
New cards

structurele maatschappelijke verandering

duurzame ontwikkeling die gevolgen heeft vr globaal functioneren vn algemene ordening binnen soc verband als maatschappij

New cards
New cards

Gemeinschaft / gemeenschap

soc verband waarbinnen grote onderlinge saamhorigheid/solidariteit bestaat op grond vn sterke wederzijdse affectieve betrokkenheid

New cards
New cards

Gesellschaft / maatschappij

soc verband met berekend individualisme waarbij mensen uit eigenbelang ruilverhoudingen met anderen aangaan

New cards
New cards

doelrationalisatie

handelen binnen de verschillende maatschappelijke deeldomeinen dat almaar doelrationeler wordt

New cards
New cards

doelrationeel handelen

doordachte & planmatige omgang met middelen en hun gekende neveneffecten met het oog op het bereiken v/e doel

New cards
New cards

modernisering

modern worden v/e voormoderne/traditionele samenleving

New cards
New cards

moderniteit

geheel vn structuurkenmerken dat een moderne samenleving en cultuur karakteriseert

New cards
New cards

ruimte van plaatsen

geheel vn geografische gescheiden plaatsen waarbinnen mensen met elkaar omgaan obv fysieke aanwezigheid

New cards
New cards

ruimte van stromen

materiële organisatie vn gelijktijdige soc praktijken die opereren via stromen

New cards
New cards

culturele homogenisering

uitvlakken vn cultuurverschillen dr globale distributie en receptie vn specifieke cultuurelementen

New cards
New cards

conservatieven

proces vn culturele homogenisering => verlies vn culturele identiteit

New cards
New cards

progressieven

culturele homogenisering => cultureel imperialisme vanuit Westen

New cards
New cards

glocalisatie

wisselwerking tss mondiale en lokale cultuurstroom

New cards
New cards

culturele hybridisering

vermengen vn globale formats met lokale vormen vn culturele expressie

New cards
New cards

risicomaatschappij

samenleving met hoog risicobewustzijn inzake grootschalige gebruik vn wetenschap en technologie

New cards
New cards

maatschappelijke dedifferentiatie

voorheen bestaande harde grenzen tss functiesystemen vervagen en hun functioneren raakt met elkaar verstrengeld

New cards
New cards

mediëring

instrumentele inzet vn sociaalnetwerkmedia binnen maatschappelijke praktijken als onderwijs of politiek

New cards
New cards

mediatisering

rechtstreekse verandering vn manier waarop functiesysteem specifieke maatsch taak vervult, onder invloed vn massamedia

New cards
New cards

antropologisch materialisme

basisgedachte dat materiële werkelijkheid zowel bron als resultaat vn menselijke arbeid is

New cards
New cards

klassenstrijd

directe confrontatie tss bezittende en nt-bezittende klasse obv tegengestelde belangen

New cards
New cards

kapitaalformule

gld leidt tot waren die opnieuw geld opleveren

New cards
New cards

commodificatie

vervaging vn autonoom gemaakte dingen of zelf uitgeoefende activiteiten dr koopwaren

New cards
New cards

koopwaar

iets wat er eerst al was, wordt getransformeerd i/e op de markt aan te schaffen goed

New cards
New cards

reïficerende denktrant

soc fenomenen zijn nr zijn opvatting ook daadwerkelijk dingen die ons handelen vn buitenaf vormgeven

New cards
New cards

sociologisme

neiging om alle persoonlijk handelen weg te verklaren vanuit het sociale

New cards
New cards

sociocentrisme

maatschappij centraal, invloed op individu

New cards