BECO LAATSTE A MATTTTIEEEEEEE

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Samenlevingsvormen

1 / 112

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

113 Terms

1

Samenlevingsvormen

 1. huwelijk

 2. Geregistreerd partnerschap

 3. Samenleven

New cards
2

Huwelijk

 1. In gemeenschap van goederen

 2. In beperkte gemeenschap van goederen

 3. Huwelijkse voorwaarden

New cards
3

In gemeenschap van goederen

Alle bezittingen en schulden van voor het huwelijk en tijdens zijn van beide echtgenoten

New cards
4

in beperkte gemeenschap van goederen

Alle bezittingen en schulden van na het trouwen zijn van beide echtgenoten

New cards
5

Huwelijkse voorwaarden

Er worden afspraken gemaakt over de spullen

New cards
6

Procedure echtscheiding

 1. Advocaat vraagt de scheiding aan bij de rechtbank

 2. Hij regelt de afspraken over de scheiding

 3. De rechter bepaalt of het huwelijk niet meer kan voortbestaan

 4. Uitspraak rechter komt in de burgerlijke stand

New cards
7

Scheiding van tafel en bed

 • Blijft volgens de wet getrouwd

 • Tussenoplossing

New cards
8

Geregistreerd partnerschap

Juridisch gelijk aan het huwelijk behalve:

 • Kan buiten de rechter eindigen (zonder kinderen)

 • Kent geen scheiding van tafel en bed

 • Kan worden omgezet in huwelijk (andersom niet)

 • In het buitenland niet altijd erkend

New cards
9

Samenleven zonder samenlevingscontract

 • Geen afspraken, bezittingen gescheiden

 • Achteraf lastig aan te tonen van wie wat is

 • Probleem bij overlijden met woning en kinderen

New cards
10

Samenleven met samenlevingscontract

Duidelijke afspraken in een contract

New cards
11

Surceance van betaling

Wanneer een onderneming zijn rekeningen niet meer kan betalen

 1. Aanvragen bij rechtbank

 2. Korte periode om zaken op orde te krijgen

 3. Bedrijf probeert te overleggen met schuldeiser

New cards
12

Faillissement

Als overleg niet lukt

 1. Schuldeiser beslag op bedrijf

 2. Curator (regelt de betalingen)

New cards
13

Huurkoop

Pas eigenaar als je de laatste termijn hebt betaald

New cards
14

Koop op afbetaling

Direct eigenaar

New cards
15

Geen testament bij erfenis

 1. Partner en kinderen

 2. Ouders, broers en zussen

 3. Grootouders

 4. Overgroot ouders

New cards
16

Erfenis zuiver aanvaarden

Accepteren

New cards
17

Erfenis verwerpen

Afstand doen van de erfenis

New cards
18

Erfenis beneficiar aanvaarden

3 maanden voor een beslissing

New cards
19

Stichting

 • Rechtspersoon zonder leden

 • Doel voor een algemeen belang

 • Bestuur benoemt zichzelf

 • Bij oprichting → notariële akte en kok

New cards
20

Vereniging

 • Samenwerking tussen 2 of meer mensen

 • Bij oprichting → notariële akte en kvk

 • Met leden (algemene ledenvergadering benoemt door leden)

 • Inkomsten → contributie, subsidies en sponsoren

New cards
21

Causation

Kijken naar het doel, daarna de middelen bij elkaar rapen

 • goed voor bekende markt

New cards
22

Effectuation

Kijken naar middelen, daarna wat het doel wordt

 • Beter bij onzekere toekomst

New cards
23

Voordelen huren

 1. geen opstalverzekering nodig

 2. Huurtoeslag

 3. Geen onderhoud betalen

 4. Je kan contract op zeggen op elk moment

 5. Geen risico dat je woning daalt in prijs

New cards
24

Nadelen huren

 1. Huur stijgt elk jaar

 2. Mag niet verbouwen

 3. Je bouwt geen vermogen op

 4. Lange wachtrij

New cards
25

Voordelen kopen

 1. Woonlasten stabiel

 2. Vermogensopbouw

 3. Verbouwen naar eigen inzicht

New cards
26

Nadelen kopen

 1. Hoge kosten bij aanschaf

 2. Kans op onder water staan

 3. Onderhoudskosten

New cards
27

Netto maandlasten

Bruto maandlasten - belastingsvoordeel

New cards
28

3 wettelijke eisen (Individuele AOW)

 1. Gezagsverhouding

 2. Arbeidsverplichting

 3. Loon

New cards
29

Binnen 6 maanden 3x voor bepaalde tijd verlengen daarna

vast contract

New cards
30

Arbowet

Bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn te beoordelen en ongevallen te voorkomen

New cards
31

Ondernemingsraad

Komt op voor belangen werknemer (binnen een bedrijf)

 • Verplicht bij meer dan 50 werknemers

New cards
32

Oproepcontract

Niet bepaald wanneer en hoeveel uur

 • Bepaald zelf of je komt bij oproep

New cards
33

Nul-urencontract

Als je wordt opgeroepen moet je komen

 • minimaal 3 uur loon bij oproep

New cards
34

Converteerbare obligatie

Obligatie die kan worden omgezet naar aandeel

 • Verplaatsing van LVV naar EV

 • Lagere rente dan normale obligaties

New cards
35

Hoe bepaal je de inversiekoers

de prijs per aandeel waartegen een converteerbare obligatie, kan worden omgezet in gewone aandelen

New cards
36

Call optie

Contract die de koper van de call optie het recht geeft om

 • Een bezit te kopen voor een bepaalde (uitoefen)prijs, op een bepaalde afloop datum

 • Schrijver ontvangt premie

New cards
37

Put optie

Contract die de koper van de put optie het recht geeft om

 • Een bezit te verkopen voor een bepaalde (uitoefen)prijs op een afloopdatum

 • Schrijver ontvangt premie

New cards
38

Rendement op aandeel optie

Verwachte opbrengst (uitoefenprijs - betaalde prijs)

- premie (inleg)

= verwacht rendement

deel / geheel x 100% = rendement

New cards
39

Hefboom formule

REV = RTV + (RTV - IVV) x VV/EV

New cards
40

Autoriteit financiële markten (AFM)

Houdt toezicht op financiële marktsector

 • Zorgt ervoor dat bedrijven zich aan de wet- en regelgeving houden

(banken, pensioenfondsen en accountants)

New cards
41

Autoriteit consument en markt (ACM)

 • Ziet erop toe dat bedrijven zich houden aan de regels voor eerlijke concurrentie

New cards
42

Intrinsieke waarde (EV van een onderneming)

 • Aandelen vermogen

 • Reserves

 • Behaalde winst

New cards
43

Voordeel stockdividend

Koerswaarde kan hoger liggen dan nominale waarde van aandeel

New cards
44

Nadeel stockdividend

Moeite doen om stock in te zetten in cash

New cards
45

Voordeel stockdividend voor bedrijf

 • Liquide middelen nemen minder af

 • EV groeit

New cards
46

Nadeel stockdividend voor bedrijf

 • In de toekomst over meer aandelen dividend betalen

New cards
47

Nettocashdividend

Bruto cashdividend

- dividendbelasting over al het dividend

New cards
48

Netto stockdividend

= bruto stockdividend

New cards
49

B2B

Business to business

 • Samsung koop chips bij ASML

 • Lange trajecten en veel mensen betrokken

New cards
50

B2C

Apple verkoop iPhone aan klant

New cards
51

C2B

Als klant mee doet aan onderzoek

 • Fieldresearch

 • Dekresearch

New cards
52

Field research

Je betreed het veld en zoekt naar data

New cards
53

Dekresearch

Hier maak je gebruik van eerder verzamelde data

New cards
54

C2C

Marktplaats

New cards
55

push strategie

Je probeert aankoop te verbeteren door het product op meer locaties aan te bieden

New cards
56

Pull strategie

Probeert klant te trekken door reclame

 • Vraag wordt gecreëerd

New cards
57

Marketing mix (4p’s)

 1. Promotie

 2. Product

 3. Plaats

 4. Prijs

New cards
58

Afroompolitiek

Eerst voor hoge prijs, Hoge constante kosten (nieuwe fabrieken), daarna goedkoper

New cards
59

Penetratie politiek

Eerst lage prijs (marktaandeel veroveren)

New cards
60

Afilliate marketing

Adverteren op een vergelijkingssite die doorrijdt naar de website

New cards
61

5 krachtenmodel Porter (winstpotentieel in kaart brengen)

 1. Interne concurrentie

 2. Leveranciers

 3. Nieuwe toetreders

 4. Substituten

 5. Afnemers

New cards
62

Balans

 • Debet (bezittingen)

 • Creditkant (schulden)

New cards
63

Resultatenrekening (winst- en verliesrekening)

 • Debet (kosten)

 • Credit (opbrengsten)

 • Niks inclusief

New cards
64

Permanentie

Het opnemen van kosten en opbrengsten in een resultatenoverzicht die ook daadwerkelijk toebehoren aan de periode

New cards
65

Liquiditeitsoverzicht

 • Inkomsten en uitgaven

 • Kijken naar wanneer het geld daadwerkelijk uit het bedrijf gaat

 • Alles inc btw

New cards
66

Wat inc btw op de balans

 1. Debiteuren

 2. Crediteuren

 3. Te ontvangen btw

 4. te betalen btw

 5. Bank

 6. kas

New cards
67

dekkingsbijdrage

(P - vk)

New cards
68

Totale dekkingsbijdrage

(p - vk) x afzet

New cards
69

Breakeven afzet

CK / (p - vk)

New cards
70

Breakeven omzet

breakeven afzet x vkp

New cards
71

Winstverdeling volgorde

 1. Personeel (bonus)

 2. VNB

 3. Aandeelhouders

 4. Winstreserve

New cards
72

Reserves

 • Winstreserve

 • Agioreserve

 • Herwaarderingsreserve

New cards
73

Hoeveelheidsverschil omzet

(Afzet werkelijk - afzet begroot) x vkp begroot

New cards
74

Hoeveelheidsverschil inkoopwaarde

(afzet werkelijk - afzet begroot) x inkoopprijs begroot

New cards
75

Prijsverschil omzet

(verkoopprijs werkelijk - verkoopprijs begroot) x afzet werkelijk

New cards
76

Prijsverschil inkoopwaarde omzet

inkoopprijs werkelijk - inkoopprijs begroot x afzet werkelijk

New cards
77

ongedifferentieerde marketing

er is maar 1 product voor de hele markt

New cards
78

gedifferentieerde marketing

Voor elk segment zijn er speciale producten

New cards
79

geconcentreerde marketing

Men richt zich op 1 segment

New cards
80

Kritische succes factoren

Activiteiten en processen die van groot belang zijn voor het behalen van een doelstelling van de onderneming

New cards
81

SMART-principe

 • Specifiek

 • Meetbaar

 • Acceptabel

 • Realistisch

 • Tijdgebonden

New cards
82

Afschrijvingskosten

Aanschafwaarde (excl btw) - restwaarde (excl btw) / levensduur

New cards
83

Kostprijs formule

TCK / normale afzet + TVK / begrote afzet

New cards
84

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Gericht op winstgevendheid en rekening houdend met sociale aspecten en milieu

New cards
85

MVO (3p’s)

Profit (economisch voordeel)

People (respect voor mensen)

Planet (rekening houdend met milieu)

New cards
86

Brutoloon

Nettoloon + loonheffing + premies werknemersverzekering

New cards
87

Liquiditeit

Kan een bedrijf op korte termijn aan de betalingsverplichtingen voldoen

New cards
88

Current Ratio

(Liquide middelen + VLA) / KVV

 • 2 of meer (liquide)

New cards
89

Quick ratio

(VLA - Voorraad + liquide middelen) / KVV

New cards
90

Solvabiliteit

Kan een bedrijf op lange termijn haar verplichtingen voldoen

New cards
91

Solvabiliteit formule

Totale activa / vreemd vermogen x 100%

 • Boven 150% (solvabel)

New cards
92

Rentabiliteit

Hoe rendabel is een investering

New cards
93

Rentabiliteit EV

(nw + interestkosten) / gemiddeld TV x 100%

New cards
94

Rentabiliteit Vreemd vermogen

interestkosten / gemiddeld vv x 100%

New cards
95

Bedrijfsresultaat

Omzet - dikwo - afschrijvingen - overige kosten

New cards
96

Brutowinst

Bedrijfsresultaat + overige resultaten

New cards
97

Brutowinstmarge

Brutowinst / omzet

New cards
98

Vlottende activa

Voorraden + debiteuren + liquide middelen

New cards
99

Totaal vermogen

VLA + VA

New cards
100

Omloopsnelheid TV

Omzet / TV

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 19 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard133 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard71 terms
studied byStudied by 155 people
Updated ... ago
5.0 Stars(4)
flashcards Flashcard185 terms
studied byStudied by 35 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 155 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
flashcards Flashcard27 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)