solut

studied byStudied by 2 people
0.0(0)
get a hint
hint

Kromosomi

1 / 241

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

242 Terms

1

Kromosomi

Tumassa lineaarinen DNA-molekyyli, mitokondriossa rengasmainen. Pakataan tiiviimmin mitoosissa.

New cards
2

Ei kovalenttiset vetysidokset

Pitävät kiinni DNA:n emäspareja

New cards
3

Nukleotidi

Koostuu emäksestä, sokeriosasta ja fosfaatista.

New cards
4

Nukleosidi

Nukleotidi ilman fosfaattia

New cards
5

GC

Voimakkaampi sidos emäsparien välillä kuin AT.

New cards
6

5' 3'

Suunta johon juosteet kulkevat, 3' päähän lisätään replikaatiossa uusi emäs.

New cards
7

Syvä uurre

Transkriptiosäätelijät sitoutuvat yleensä tähän

New cards
8

Geeni

Alue genomista eli koko dna sekvenssistä joka transkriptoidaan, sisältää aina eksoneita, joskus introneita

New cards
9

Genomi

Koostuu tuman ja mitokondrion dna kokonaisuuksista

New cards
10

Kromatiini

Nukleosomeista koostuva DNA:n ja histonin yhteisrakenne johon DNA:ta pakataan.

New cards
11

p-varsi

Kromosomin lyhempi varsi

New cards
12

q-varsi

kromosomin pitempi varsi, sentromeeri erottaa varret.

New cards
13

heterokromatiini

tiukemmin pakattua ja vähemmän aktiivista transkriptiossa. DNA-metylaatio voi aiheuttaa.

New cards
14

eukromatiini

löyhemmin pakattua, sisältää paljon geenejä ja transkriptionaalisesti aktiivisempaa.

New cards
15

Kromatiinimuokkauskompleksit

käyttävät ATP energiaa muuttaakseen sitä miten DNA on kietoutunut histonien ympärille.

New cards
16

Histonimodifikaatiot

Entsymien säätelemiä, säätelee pakkautumisen astetta. Lähinnä histonien hännissä

New cards
17

DNA-metylaatio

Prosessi jossa DNA:han, usein C:hen eli sytosiiliin lisätään metyyliryhmä, vaikuttaa pakkautumiseen. Periytyy solujakautumisessa.

New cards
18

telomeeri

kromosomien päissä olevia toistojaksoja, jotka suojaavat kromosomia vaurioitumiselta. Telomeraasi entsyymi toimii näiden lyhentymistä vastaan.

New cards
19

somaattinen mutaatio

esiintyy vain saman yksilön soluissa ja tytärsoluissa

New cards
20

ituradan mutaatio

periytyy

New cards
21

dna mismatch

yhteensopimaton nukleotidi. Korjataan heti replikaation jälkeen poistamalla virheellinen juoste joka tunnistetaan "nick" kohdan avulla.

New cards
22

Emäsmuutokset (DNA vauriot)

esim pistemutaatio, depurinaatio (emäs poistuu), deaminaatio (aminoryhmä poistuu)

New cards
23

Tymiinin dimerisaatio

UV-säteily voi aiheuttaa, johtaa replikaation pysähtymiseen kun tymiini dimeerit muodostuu.

New cards
24

Ei homo-loginen päiden liittäminen

Nopea korjausmekanismi kun molemmat juosteet katkeaa, emäksiä häviää prosessissa, epätäydellinen.

New cards
25

Emäksen korjaus

DNA-polymeraasin suorittama: vaurioitunut emäs tunnistetaan, poistetaan ja korvataan, DNA-ligaasi kiinnittää juosteet takaisin yhteen.

New cards
26

Nukleotidin korjaus

vaurioitunut kohta ja aluetta sen ympäriltä poistetaan, DNA-polymeraasi tuottaa puuttuvan juosteen ja DNA-ligaasi kiinnittää juosteet taas yhteen

New cards
27

Homologinen rekombinaatio

Molemmat juosteet katki, korjataan heti DNA-replikaation jälkeen meioosin aikana, malli otetaan toisesta kromosomista, DNA-ligaasi kiinnittää juosteet yhteen. Aiheuttaa risteymiä kromosomissa meioosin aikana.

New cards
28

Mitoosi

Tuottaa kaksi samanlaista tytärsolua

New cards
29

Meioosi

4 haploidista tytärsolua, sukusoluja jotka palaavat diploidisiksi hedelmöittymisessä.

New cards
30

Holiday-liitos

Kun homologisessa rekombinaatiossa on avattu juoste sisar kromatidista ja on 4 juostetta liittyneenä yhteen.

New cards
31

Virukset

Ovat mobile genetic elementsejä, siirtyvät solusta toiseen, sisältävät geenit ja proteiinikuoren.

New cards
32

Provirus

Viruksen genomi liittynyt osaksi solun genomia, replikoituu solun replikoituessa

New cards
33

Semikonservatiivinen replikaatio

Replikaatiossa syntyvissä DNA-molekyyleissä toinen juoste on peräisin alkuperäisestä DNA:asta ja toinen DNA-polymeraasin tekemä. 1 DNA-molekyylistä tulee 2 molekyyliä, 2:sta 4 jne jne.

New cards
34

Replication origins (ORI)

Replikaation aloituskohta, usein paljon A ja T nukleotidejä, koska ne aukeavat helpommin.

New cards
35

Origin recognition complex (ORC)

Tunnistaa aloituskohdan (ORI), ja mahdollistaa muiden replikaatioon osallistuvien proteiinien toiminnan. Replikaatio alkaa.

New cards
36

Replikoni

Alue, jossa kahdentuminen tapahtuu yhden Replication originin kautta. Aloituskohtia useita -> DNA-jakautuu replikoneihin.

New cards
37

Replikaatiohaarukka

Replikaatiokuplan kohta, jossa DNA-kaksoisjuoste on avautumassa vetoketjun tavoin, Replikoidun ja replikoitumattoman DNA:n rajakohta.

New cards
38

Replikaatiokupla

Sisältää kaksi replikaatiohaarukkaa, juoste avautunut kahdesta kohdasta ja yksittäiset juosteet/kopioidut kaksoisjuosteet muodostavat "silmukan"

New cards
39

DNA-helikaasi

Avaa DNA:n replikaatiossa (hyödyntää ATP energiaa). Pyörii mekaanisesti juosteen ympäri ja aiheuttaa ylikierteisyyttä.

New cards
40

DNA-topoisomeraasi

Purkaa Helikaasin aiheuttamaa DNA:n ylikiertymistä.

New cards
41

DNA-polymeraasi

DNA:n polymerointi, liittämiseen tarvittava energia tulee fosfaattisidoksen hydrolyysistä.

New cards
42

DNA-ligaasi

Ketjujen yhteen liittäminen. Kiinnittaa mm. okazakin fragmentit toisiinsa.

New cards
43

Telomeraasi

Polymeroi DNA:n loppuun telomeerit eli toistojaksot.. Vastaa kromosomien päiden replikaatiosta. Rakentavat DNA:ta RNA:sta (käänteinen transkriptaasi).

New cards
44

Replication Protein A (RPA)

Proteiini, joka suojaa sekundäärirakenteiden muodostumiselle altista yksijuosteista DNA:ta replikaatiossa peittämällä sen.

New cards
45

Johtojuoste

DNA:n kahdentuessa uusista juosteista se, joka syntyy jatkuvana kokonaisuutena.

New cards
46

Laahaava juoste

rakennetaan avautumissuuntan nähden vastakkaiseen suuntaan paloina eli Okazakin fragmentteina.

New cards
47

DNA-primaasi

Valmistaa alukkeita, joita DNA-polymeraasi tarvitsee replikaation aloitukseen. Replikaatio etenee alukkeen 3' suuntaan. Aluke poistetaan myöhemmin ja korvataan DNA:lla. Alukkeet RNA:ta.

New cards
48

Polymeraasi 1

Poistaa alukkeen ja osallistuu virheiden korjaamiseen

New cards
49

Polymeraasi 3

Kopioi DNA:n

New cards
50

Endonukleaasi ja RNAaasi

Poistaa RNA-alukkeet.

New cards
51

Telomeeri

Toistojakso joka suojaa kromosomin päitä, DNA-polymeraasi ei saa laahaavaa juostetta replikoitua loppuun asti, solun jakautuessa DNA-lyhenee RNA-alukkeen verran. Toistojakson ansiosta geneettistä informaatiota ei menetetä. (TTGGGG).

New cards
52

Proofreading

DNA-polymeraasissa oleva nukleaasi poistaa virheellisen nukleotidin heti kun se on liitetty DNA-juosteeseen.

New cards
53

A Strand-Directed Mismatch Repair

Uusi juoste tunnistetaan DNA-katkosten avulla ja oikoluetaan oikolukuproteiinien avulla.

New cards
54

Replikaation lopussa

DNA-metyloidaan, mikä estää sen pilkkoutumisen. DNA pakkautuu nukleosomeiksi, tytär solu "muistaa" miten tiukalle DNA pakataan missäkin kohdassa.

New cards
55

Retrovirukset

Kääntävät RNA:n DNA:ksi käänteiskopioijaentsyymin avulla.

New cards
56

PCR

DNA:ta monistetaan koeputkessa ensin denaturoimalla se korkeassa lämpötilassa, valmistamalla alukkeet (pitää tietää sekvenssi etukäteen että voi tehdä oikeanlaiset) ja kiinnittämällä ne alemmassa lämpötilassa, sitten DNA-polymeraasi polymeroi kuten replikaatiossa, PCR alukkeet ovat yksijuosteista DNA:ta, jotka sitoutuvat vain yhteen kohtaan DNA:ssa.

New cards
57

Elektroforeesi

DNA näytteet laitetaan näytekuoppiin geeliin, jonka yli johdetaan jännite. Negatiivinen DNA lähtee kohti positiivista elektroditiä niin että lyhemmät ehtivät samassa ajassa pitemmälle kuin pitkemmät DNA-palat. Jos ennen tehty PCR on leikannut DNA:t vain oikeasta kohdasta, vain 1 lopputuote, muuten useita.

New cards
58

DNA:n luku transkriptiossa

Templaattijuoste 3' 5' suuntaan, vastin RNA syntyy 5' 3' suunnassa ja matchaa koodaavaa juostetta paitsi T on muutettu U:ksi..

New cards
59

Transkriptio tapahtuu...

Tumassa ja RNA prosessoidaan ennenkuin se on valmis siirtymään sytoplasmaan mRNA:na. Osallisena RNA-polymeraasi, ei tarvitse primeriä tai alukkeita. Tapahtuu myös mitokondriossa sen omasta DNA:sta.

New cards
60

Transkription suunta...

Molemmat DNA-juosteet koodaavat RNA:ta, tosin eri suuntiin eli aina omaan 3' 5' suuntaan. Promoottorialueen sijainti ratkaisee lukusuunnan.

New cards
61

Transkriptiofaktorit

Tunnistavat aloituskohdan, kiinnittyvät TATA-boxiin joka on ennen promoottoria, RNA-polymeraasi ei voi kiinnittyä aloittaa polymerointia yksin, joten faktorien sitoutuminen vaaditaan.

New cards
62

Ennen transkriptiota RNA-polymeraasi...

fosforyloidaan, jonka jälkeen transkriptio alkaa ja transkriptiofaktorit irtoavat. Tämä mahdollistaa mRNA:n muodostumiseen osallistuvien proteiinien kiinnittymisen.

New cards
63

hnRNA

RNA:n esimuoto solussa, ennenkuin siitä tulee mRNA.

New cards
64

mRNA

Lähetti RNA, muodostuu hnRNA:sta josta on poistettu intronit silmukoimalla, lisätty poly-A häntä 3' päähän ja 5'-Cap 5' päähän.

New cards
65

tRNA

Siirtäjä RNA, joka kuljettaa translaatiossa aminohapot paikalle oikeassa järjestyksessä.

New cards
66

rRNA

Ribosomaalinen RNA, toimii ribosomin entsymaattisena osana. Yleisin RNA tyyppi.

New cards
67

snRNA

pieni tuman RNA, osallistuu silmukointiin muodostamalla koneiston ja spliseosomin.

New cards
68

miRNA

Sitoutuvat lähetti RNA:han ja estävät proteiinisynteesin.

New cards
69

siRNA

pienet häiritsevät RNA:t. Hajottavat RNA:ta, mm. suojelevat solua vieraalta genomilta kuten viruksilta.

New cards
70

eksoni-introni rajakohdissa

on tunnistussekvenssit silmukointia varten. Poistettava introni = lariantti. Eksoni aina ensin promoottorin jälkeen, sitten vasta introni.

New cards
71

Silmukoinnissa RNA:n kovalenttiset sidokset katkaistaan...

snRNP:n avulla, joka sisältää snRNA:Ta

New cards
72

Käänteisessä transkriptiossa

Käänteiskopioijaentsyymi tekee RNA:sta cDNA:n.

New cards
73

Enhanserit

alue ennen promoottoria, voi joko hiljentää tai aktivoida geenin ilmentymistä.

New cards
74

Translaatio tapahtuu

ribosomeissa joko sytosolissa tai karkean ER:n pinnalla. myös mitokondriassa t google.

New cards
75

kodoni

3 nukleotidiä jotka transloituu yhdeksi aminohapoksi.

New cards
76

AUG-kodoni

translaatio alkaa aina tästä kodonista.

New cards
77

Stop-kodoni

Translaation lopetuskohta UAA UAG TAI UGA.

New cards
78

3-lukukehystä

3 tapaa jolla polypeptidi voidaan lukea. (aloituskodonin ensimmäisestä emäksestä aloittaen, toisesta emäksestä aloittaen tai kolmannesta aloittaen.)

New cards
79

tRNA:n lataaminen ja käyttö

tRNA ladataan kun siihen liitetään oikea aminohappo, ladattu tRNA pariutuu aminohappoa vastaavan kodonin kanssa.

New cards
80

Translaation energia saadaan...

GTP:stä

New cards
81

mRNA luetaan translaatiossa

5' 3' suuntaan

New cards
82

Geenisäätelyn eri tavat

transkription säätely, säätely RNA:n prosessoinnissa, RNA:n siirron ja lokalisaation säätely, translaation säätely, mRNA:n tuhoamisen säätely, myöhemmin proteiinin aktiivisuuden säätely.

New cards
83

Promoottori

alue ennen geeniä johon RNA-polymeraasi ja transkriptionsäätelijät sitoutuvat.

New cards
84

Transkriptionsäätelijät

proteiineja tai RNA:ta jotka säätelevät prosessia, aktivaattorit aktivoi, repressori hiljentää. Sama proteiini voi toimia molempina tilanteesta riippuen. Sitoutuvat tyypillisesti DNA:n syvään uurteeseen ja spesifiin sekvenssiin.

New cards
85

Kromatiinirakenteen säätely

tapa säädellä ilmenemistä, sisältää mm. histonimodifikaatiot, DNA:n metylaation ja nukleosomien sijainti.

New cards
86

Histonien asetylaatio

Yhteydessä avoimempaan kromatiiniin. Aktivaattorit voivat tuoda paikalle histoniasetyylitransferaaseja, repressorit taas histonideasetylaaseja

New cards
87

RNA-interferenssi

mekanismi joka hiljentää tietyn geenin ilmenemisen

New cards
88

DNA:n konservoituminen

Toiminnallisesti tärkeät alueet säilyvät evoluutiossa pääosin muuttumattomana.

New cards
89

Ituradan mutaatiot

Tapahtuvat sukusolulla periytyvät jälkeläisille, toisin kuin somaattiset mutaatiot..

New cards
90

Nonsense-mutaatio

Mutaatio, joka saa aikaan ennenaikaisen lopetuskodonin.

New cards
91

Missense-mutaatio

Mutaatio, josta aiheutuu aminohapon muuttuminen.

New cards
92

synonyymi-mutaatio

aminohapposekvenssi pysyy samana

New cards
93

frameshift-mutaatio

lukukehys muuttuu toiseksi

New cards
94

Sanger-sekvensointi

mitataan yksi kohta kerrallaan, yksijuosteisesta näytä dna:sta valmistetaan DNA:polymeraasilla, joka ei pysty lisäämään nukleotidejä enää tietyn kohdan jälkeen, kaksijuosteinen. Muodostuu tietyn pituisia pätkiä jotka käsitellään elektroforeesissa ja tunnistetaan niiden pituuden perusteella.

New cards
95

Rikkisillat

Kovalenttisiä sidoksia jotka stabiloivat proteiinin rakennetta

New cards
96

a-helix

esiintyy usein kalvoproteiineissa, hydrofobinen ulkopinta, vetysidokset joka 4. aminohapon välillä

New cards
97

b-levy

jäykkiä rakenteita, esiintyy proteiinien ytimessä, kalvojen läpi menevissä huokosissa ja kuljettajissa.

New cards
98

Denaturaatio

Proteiinit normaalisti laskostuvat energeettisesti suotuisimpaan muotoon, denaturaatiossa tämä laskostuminen eli 3d muoto tuhoutuu kun ei-kovalenttiset sidokset hajoavat. Aiheuttajia happamuus, korkea lämpötila, liuottimet, korkea suolapitoisuus

New cards
99

Proteiini-ligandivuorovaikutus

Vaatii spesifin 3D muodon, tietty ligandi sitoutuu tiettyyn proteiiniin, vuorovaikutus perustuu ei-kovalenttisiin sidoksiin. Sitoutumisajan pituus vaikuttaa proteiinin vasteeseen.

New cards
100

Vasta-aine

Tarkoitus tunnistaa ja aiheuttaa immuunireaktio sitoutumalla antigeeniin.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 189 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 156 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard51 terms
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard124 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard101 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard55 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard170 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard153 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard150 terms
studied byStudied by 37 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard50 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)