VNR

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

Q1 Tháng 6-1925 gắn với sự ra đời của tổ chức nào? a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên b. Đông Dương Cộng sản Đảng c. Quốc dân Đảng d. Đảng cộng sản Việt Nam

1 / 299

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

300 Terms

1

Q1 Tháng 6-1925 gắn với sự ra đời của tổ chức nào? a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên b. Đông Dương Cộng sản Đảng c. Quốc dân Đảng d. Đảng cộng sản Việt Nam

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

New cards
2

Q2 Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở đâu? a. Hà Nội b. Chiêm Hóa (Tuyên Quang) c. Cửu Long- Hương Cảng-Trung Quốc d. Quảng Châu- Trung Quốc

Cửu Long- Hương Cảng-Trung Quốc

New cards
3

Q3 Đại biểu của tổ chức cộng sản nào không tham dự Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

a. Đông Dương cộng sản liên đoàn b. An Nam cộng sản Đảng c. Đông Dương cộng sản Đảng d. Quốc tế cộng sản

a. Đông Dương cộng sản liên đoàn

New cards
4

Q4 Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến kinh tế Việt Nam làm cho :

a. Cơ cấu kinh tế Việt Nam mất cân đối, lạc hậu, nghèo nàn b. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập c. Kinh tế Việt Nam phát triển một cách tự chủ d. Kinh tế Việt Nam phụ thuộc kinh tế Pháp

a. Cơ cấu kinh tế Việt Nam mất cân đối, lạc hậu, nghèo nàn

New cards
5

Q5 Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp là :

a. Xã hội thuộc địa, nửa phong kiến b. Xã hội phong kiến c. Xã hội thuôc địa d. Xã hội chiếm hữu

a. Xã hội thuộc địa, nửa phong kiến

New cards
6

Q6 Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930?

a. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa b. Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo c. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới d. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời "phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp"

d. Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời "phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp"

New cards
7

Q7 Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá "là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam ta"?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời b. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp c. Sự thành lập hội Việt Nam Cách mạng thanh niên d. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước

a. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

New cards
8

Q8 Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?

a. Xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh b. Xây dựng một nước Việt Nam dân giàu mạnh c. Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản d. Cách mạng tư sản dân quyền, lập chính quyền của công nông bằng hình thức Xô viết, để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa

c. Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

New cards
9

Q9 Nội dung nào không có trong "Luận cương chính trị" tháng 10 năm 1930?

a. Đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu. b. Đánh giá không đúng vai trò cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, phủ nhận mặt tích cực của tư sản dân tộc. c. Không nêu được mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Pháp. d. Không đề ra được chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi

a. Đặt nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

New cards
10

Q10 Hình thức đấu tranh chủ yếu trong phong trào 1930-1931 của nhân dân Nghệ - Tĩnh là gì?

a. Bãi công chính trị. b. Biểu tình có vũ trang tự vệ. c. Mít tinh đòi quyền dân chủ. d. Đưa yêu sách cải thiện đời sống.

b. Biểu tình có vũ trang tự vệ.

New cards
11

Q11 Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng cộng sản Đông Dương vào tháng 3-1935 bầu ai làm Tổng bí thư?

a. Trần Phú b. Nguyễn Văn Cừ c. Lê Hồng Phong d. Hà Huy Tập

c. Lê Hồng Phong

New cards
12

Q12 Mục tiêu cụ thể trước mắt của phong trào vận động dân chủ Đông Dương (1936-1939) là gì?

a. Độc lập dân tộc, gắn với chủ nghĩa xã hội b. Các quyền tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình c. Ruộng đất cho dân cày d. Đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai

b. Các quyền tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình

New cards
13

Q13 Chiến tranh thế giới thứ II nổ ra vào thời gian nào?

a. 1937 b. 1938 c. 1939 d. 1940

c. 1939

New cards
14

Q14 Nội dung nào sai trong Hội nghị Trung ương VIII của Đảng (tháng 5 năm 1941)?

a. Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. b. Chuẩn bị điều kiện để "đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày". c. Thành lập mặt trận Việt Minh để tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc. d. Xác định chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm trong giai đoạn hiện tại

b. Chuẩn bị điều kiện để "đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày".

New cards
15

Q15 Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh được thành lập năm nào?

a. 19/5/1940 b. 19/5/1941 c. 19/5/1942 d. 19/5/1943

b. 19/5/1941

New cards
16

Q16 Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương nào sau đây nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất?

a. Hội nghị trung ương I tháng 10/1930 b. Hội nghị trung ương VI tháng 11/1939 c. Hội nghị trung ương VII tháng 11/1940 d. Hội nghị trung ương VIII tháng 5/1941

d. Hội nghị trung ương VIII tháng 5/1941

New cards
17

Q17 Mặt trận dân chủ Đông dương chính thức thành lập vào năm nào?

a. Năm 1938 b. Năm 1930 c. Năm 1941 d. Năm 1945

a. Năm 1938

New cards
18

Q18 Nguyên nhân nào làm cho phong trào ở Nghệ - Tĩnh lên cao? a. Vì Nghệ - Tĩnh đã lập được chính quyền xô viết. b. Vì Nghệ - Tĩnh có tổ chức cộng sản và cơ sở đảng khá mạnh. c. Vì nhân dân ở đây có lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. d. Vì cơ sở công nghiệp Vinh - Bến Thủy ở Nghệ - Tĩnh là trung tâm kỹ nghệ lớn nhất ở Việt Nam.

b. Vì Nghệ - Tĩnh có tổ chức cộng sản và cơ sở đảng khá mạnh.

New cards
19

Q19 Để tuyên truyền chủ nghĩa Mác trong giai đoạn 1932-1933, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sử dụng phương pháp gì?

a. Tổ chức các hội công khai, như hội cấy, hội cày, hội đá bóng... b. Tổ chức các cuộc bút chiến công khai c. Tổ chức các buổi học bí mật d. Tổ chức giải truyền đơn

b. Tổ chức các cuộc bút chiến công khai

New cards
20

Q20 Nội dung nào chưa đúng trong các bài học lãnh đạo cách mạng của Đảng để dẫn tới cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi?

a. Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. b. Sử dụng lực lượng vũ trang áp đảo tiêu diệt kẻ thù c. Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù. d. Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ.

b. Sử dụng lực lượng vũ trang áp đảo tiêu diệt kẻ thù

New cards
21

Q21 Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh được bắt đầu từ ngày tháng năm nào?

a. 1 - 5 - 1930 b. 1 - 5 - 1931 c. 19 - 5 - 1930 d. 19 -8 - 1930

a. 1 - 5 - 1930

New cards
22

Q22 Bài học "giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến" được Đảng rút ra sau thời gian nào?

a. Cách mạng Tháng Tám b. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc d. Cách mạng Tháng Mười

a. Cách mạng Tháng Tám

New cards
23

Q23 Nhân dân ta phải tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương vì:

a. Đó là lúc so sánh lực lượng có lợi nhất đối với cách mạng b. Đó là lúc kẻ thù cũ đã ngã gục nhưng kẻ thù mới chưa kịp đến c. Quân Đồng minh có thể dựng ra một chính quyền trái với ý chí và nguyện vọng của nhân dân ta d. Tất cả nhận định trên

d. Tất cả nhận định trên

New cards
24

Q24 Lần đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị lần thứ 8 (5-1941) chủ trương thành lập chính quyền Nhà nước với hình thức gì?

a. Cộng hòa dân chủ b. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa c. Cộng hòa nghị viện d. Cộng hòa nhân dân

a. Cộng hòa dân chủ

New cards
25

Q25 "Đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm giải phóng dân tộc" là chủ trương của Đảng trong việc thành lập tổ chức nào?

a. Mặt trận Việt Minh b. Mặt trận dân chủ thống nhất phản đế Đông Dương c. Mặt trận dân chủ Đông Dương d. Hội phản đế đồng minh

a. Mặt trận Việt Minh

New cards
26

Q26 Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời từ tổ chức nào?

a. Việt Minh b. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam c. Ủy ban lâm thời khu giải phóng d. Ủy ban khởi nghĩa

b. Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam

New cards
27

Q27 Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

a. Hội nghị trung ương tháng 10/1930 b. Hội nghị trung ương VI tháng 11/1939 c. Hội nghị trung ương VII tháng 11/1940 d. Hội nghị trung ương VIII tháng 5/1941

d. Hội nghị trung ương VIII tháng 5/1941

New cards
28

Q28 Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai là nhiệm vụ cách mạng được Đảng đề ra trong giai đoạn nào?

a. 1930 - 1931 b. 1936-1939 c. 1939 - 1945 d. 1945-1954

b. 1936-1939

New cards
29

Q29 Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930- 1931 là: a. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày".. b. "Tự do dân chủ" và "cơm áo hòa bình". c. "Giải phóng dân tộc" và "tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian". d. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít, chống chiến tranh".

a. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày"..

New cards
30

Q30 Chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng được bắt đầu từ Hội nghị Trung ương nào của khóa I?

a. Hội nghị Trung ương 6 (11/1939) b. Hội nghị Trung ương 7 (11/1940) c. Hội nghị Trung ương 8 (5/1941)

a. Hội nghị Trung ương 6 (11/1939)

New cards
31

Q31 Cuộc tập dượt thứ nhất của Đảng chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám là giai đoạn :

a. 1930-1931 b. 1936-1939 c. 1939-1945 d. 1945-1954

a. 1930-1931

New cards
32

Q32 Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua đã đặt nhiệm vụ gì lên hàng đầu?

a. Nhiệm vụ chống tư sản b. Nhiệm vụ chống phong kiến c. Nhiệm vụ chống tay sai phản động d. Nhiệm vụ chống đế quốc

d. Nhiệm vụ chống đế quốc

New cards
33

Q33 Điền vào chỗ trống: Đêm 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, ngày 12-3-1945, ... đã ra Bản Chỉ thị "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta"

a. Ban Thường vụ Trung ương Đảng b. Trung ương cục miền Nam c. Quốc dân đại hội d. Đại hội toàn quốc của Đảng

a. Ban Thường vụ Trung ương Đảng

New cards
34

Q34 Đảng chủ trương thành lập mặt trận Việt Minh vì mục đích gì?

a. Nhằm tập hợp rộng rãi nông dân chống đế quốc b. Tạm gác lại khẩu hiệu "đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày" c. Để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm giải phóng dân tộc d. Nhằm tranh thủ lực lượng đồng minh chống phát xít Nhật

c. Để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm giải phóng dân tộc

New cards
35

Q35 Quốc tế cộng sản (Quốc tế III) được thành lập vào năm nào?

a. 1918 b. 1919 c. 1920 d. 1921

b. 1919

New cards
36

Q36 Nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định sự bùng nổ và phát triển của cao trào cách mạng Việt Nam năm 1930?

a. Tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 b. Chính sách khủng bố trắng của đế quốc Pháp c. Chính sách tăng cường vơ vét bóc lột của đế quốc Pháp d. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

d. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

New cards
37

Q37 Điểm giống nhau giữa Luận cương chính trị 10-1930 và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng tháng 2-1930 là:

a. Khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản b. Xác định nhiệm vụ cách mạng là chống đế quốc, phong kiến c. Ảnh hưởng quan trọng đối với cách mạng Đông Dương d. Xác định lực lượng là công- nông

a. Khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản

New cards
38

Q38 Hội nghị trung ương VIII tháng 5/1941 nhấn mạnh điều gì?

a. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ quan trọng b. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cần thiết c. Giải phóng giai cấp là nhiệm vụ bức thiết nhất d. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất

d. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất

New cards
39

Q39 Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản họp vào năm nào?

a. 1936 b. 1930 c. 1935 d. 1939

c. 1935

New cards
40

Q40 Phát xít Nhật xâm lược nước ta vào ngày tháng, năm nào?

a. Ngày 22 Tháng 9-1940 b. Ngày 26 Tháng 9-1940 c. Ngày 20 Tháng 9-1940 d. Ngày 25 Tháng 9-1940

a. Ngày 22 Tháng 9-1940

New cards
41

Q41 Mặt trận được xây dựng thời kỳ cách mạng 1930- 1931 gọi tên là: a. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương b. Mặt trận dân chủ Đông Dương c. Hội phản đế Đông Dương d. Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương

c. Hội phản đế Đông Dương

New cards
42

Q42 Đối tượng của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) là : a. Phong kiến, đế quốc b. Đế quốc, tư sản phản cách mạng c. Thực dân Pháp và tư sản mại bản d. Đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng

d. Đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng

New cards
43

Q43 Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hoạt động theo khuynh hướng nào?

a. Khuynh hướng phong kiến b. Khuynh hướng vô sản c. Khuynh hướng tư sản d. Khuynh hướng tiểu tư sản

b. Khuynh hướng vô sản

New cards
44

Q44 Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc của Trung ương Đảng ngày 25/11/1945, xác định nhiệm vụ nào là trung tâm, bao trùm nhất?

a. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng b. Chống thực dân Pháp xâm lược c. Cải thiện đời sống nhân dân d. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng

b. Chống thực dân Pháp xâm lược

New cards
45

Q45 Sự kiện lịch sử nào ảnh hưởng đến phong trào cách mạng nước ta trong những năm 1930-1931?

a. Cách mạng tháng Mười Nga thành công b. Sự thành lập Quốc tế Cộng sản c. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 d. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám

c. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933

New cards
46

Q46 Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1913) ở Việt Nam có những giai cấp nào? a. Địa chủ và nông dân b. Địa chủ, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân c. Địa chủ, nông dân và công nhân d. Nông dân và tiểu tư sản

a. Địa chủ và nông dân

New cards
47

Q47 Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng bí thư tại Đại hội nào của Đảng?

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II b. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III c. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I d. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV

c. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I

New cards
48

Q48 Lực lượng tạo nên động lực cho cách mạng Việt Nam được nêu ra trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam là:

a. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ yêu nước b. Công nhân, nông dân, lao động trí thức c. Công nhân, trí thức, tư sản dân tộc d. Địa chủ, tư sản dân tộc e. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, đại địa chủ

a. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ yêu nước

New cards
49

Q49 Tổ chức Cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên b. Đông Dương Cộng sản Đảng c. An Nam Cộng sản đảng d. Đông Dương Cộng sản liên đoàn

b. Đông Dương Cộng sản Đảng

New cards
50

Q50 Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ : a. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp b. Cuôc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp c. Cuộc xâm lược lần thứ nhất của thực dân Pháp d. Cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp

a. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp

New cards
51

Q51 Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá "Nó là quả trứng, mà từ đó nở ra con chim non Cộng sản"?

a. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi b. Sự thành lập Đảng cộng sản Pháp c. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méc lanh (Pháp) của Phạm Hồng Thái d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

New cards
52

Q52 Đâu là luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin về việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

a. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, nó là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân Việt Nam. b. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là tất yếu lịch sử, nó là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào yêu nước Việt Nam. c. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. d. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

c. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam.

New cards
53

Q53 Tổng bí thư đầu tiên của nước ta là :

a. Trần Phú b. Nguyễn Văn Cừ c. Trường Chinh d. Lê Hồng Phong

a. Trần Phú

New cards
54

Q54 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã đổi tên đảng thành :

a. Đông Dương Cộng sản Đảng b. Đảng Lao động Việt Nam c. Đảng Cộng sản Đông Dương d. Đảng An Nam

c. Đảng Cộng sản Đông Dương

New cards
55

Q55. Một trong những tổ chức Cộng sản ra đời ở Việt Nam năm 1929 là:

a. Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên b. Việt Nam Quốc dân đảng c. Tân Việt Cách mạng đảng d. Đông Dương Cộng sản đảng

d. Đông Dương Cộng sản đảng

New cards
56

Q56 Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, phong trào yêu nước do Việt Nam quốc dân Đảng khởi xướng theo khuynh hướng nào sau đây:

a. Khuynh hướng phong kiến b. Khuynh hướng vô sản c. Khuynh hướng dân chủ tư sản d. Khuynh hướng tiểu tư sản

c. Khuynh hướng dân chủ tư sản

New cards
57

Q57 Thành phần nào dưới đây trở thành bị trị trong thời Pháp thuộc?

a. Công nhân và nông dân b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ nhỏ và vừa

d. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ nhỏ và vừa

New cards
58

Q58 Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897 - 1913) ở Việt Nam đã xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới nào?

a. Địa chủ và nông dân b. Tư sản, tiểu tư sản và công nhân c. Địa chủ, nông dân và công nhân d. Nông dân và tiểu tư sản

b. Tư sản, tiểu tư sản và công nhân

New cards
59

Q59 Trong phong trào yêu nước chống Thực dân Pháp, giai cấp nào được coi là động lực của cách mạng?

a. Nông dân b. Công nhân c. Tư sản d. Tiểu tư sản

a. Nông dân

New cards
60

Q60 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là :

a. Tất yếu lịch sử, nó là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân Việt Nam. b. Sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác với phong trào yêu nước Việt Nam. c. Sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước d. Sự kết hợp phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

c. Sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

New cards
61

Q61 Vào tháng 10/1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô tham dự đại hội của :

a. Quốc tế Vô sản b. Quốc tế Nông dân c. Liên hiệp các nước thuộc địa

b. Quốc tế Nông dân

New cards
62

Q62 Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu? a. Hương Cảng (Trung Quốc) b. Quảng Châu (Trung Quốc) c. Thượng Hải (Trung Quốc) d. Cao Bằng (Việt Nam)

b. Quảng Châu (Trung Quốc)

New cards
63

Q63 Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc? a. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội nghị Véc-xai (18/6/1919). b. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (25/12/1925). c. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (7/1920). d. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925).

c. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin (7/1920).

New cards
64

Q64 Sự kiện tháng 6-1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là: a. Người dự Đại hội Quốc tế Nông dân. b. Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản. c. Người dự Đại hội Quốc tế Phụ nữ. d. Người dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

b. Người dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.

New cards
65

Q65 Hoạt động của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và một số người sống ở nước ngoài có tác dụng quan trọng nhất là: a. Mở mang dân trí. b. Tìm được con đường cứu nước cho dân tộc. c. Góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. d. Cổ vũ, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân ta.

d. Cổ vũ, thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân ta.

New cards
66

Q66 Lực lượng chính của cách mạng được xác định trong Luận cương chính trị (10-1930) là : a. Công nhân và nông dân b. Toàn thể nhân dân c. Nông dân và tiểu tư sản d. Nông dân và tư sản dân tộc

a. Công nhân và nông dân

New cards
67

Q67 Hoạt động chủ yếu nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là : a. Xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan tuyên truyền của Hội b. Thực hiện chủ trương "vô sản hóa" c. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng. d. Thành lập cơ sở trong nước.

c. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.

New cards
68

Q68 Kẻ thù chủ yếu của xã hội Việt Nam trong thời kì 1930-1931 là : a. Thực dân Pháp b. Địa chủ phong kiến c. Đế quốc và phong kiến d. Địa chủ phong kiến, tư sản

c. Đế quốc và phong kiến

New cards
69

Q69 Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Luận cương chính trị tháng 10/1930 do Trần Phú soạn thảo là : a. đánh đổ phong kiến và đế quốc b. giải phóng dân tộc. c. đánh đổ đế quốc và tay sai d. đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, làm cho nước Việt Nam độc lập tự do.

a. đánh đổ phong kiến và đế quốc

New cards
70

Q70 Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương được thành lập vài thời gian nào? a. 10-1930 b. 5-1935 c. 11-1939 d. 5-1941

c. 11-1939

New cards
71

Q71 Điều kiện nào không tạo ra khả năng đấu tranh công khai, hợp pháp cho phong trào vận động dân chủ Đông Dương (1936- 1939)? a. Nguy cơ chiến tranh thế giới, chủ trương của Quốc tế cộng sản và Mặt trận bình dân Pháp lên cầm quyền. b. Chủ trương chuyển hướng chiến lược cách mạng của Quốc tế cộng sản và tình hình thế giới có nhiều thay đổi thuận lợi cho cách mạng. c. Mặt trận nhân dân Pháp lên cầm quyền và những thay đổi trong xã hội Việt Nam. d. Mặt trận nhân dân Pháp tan vỡ, chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam thi hành chính sách phát xít.

d. Mặt trận nhân dân Pháp tan vỡ, chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam thi hành chính sách phát xít.

New cards
72

Q72 Nội dung nào sau đây nằm trong Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đảng? a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập b. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng c. Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản mới giải phóng được dân tộc d. Đảng có vững cách mạng mới thành công

a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập

New cards
73

Q73 Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng ta đã trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4/1931 Đảng ta được Quốc tế Cộng sản công nhận: a. Là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản b. Là một bộ phận không thể tách rời của Quốc tế Cộng sản c. Là một chính đảng của cách mạng Đông Dương d. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam

a. Là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản

New cards
74

Q74 Trong phong trào cách mạng nước ta, giai cấp nào sẽ là lực lượng lãnh đạo cách mạng? a. Nông dân b. Công nhân c. Tư sản d. Tiểu tư sản

b. Công nhân

New cards
75

Q75 Hạn chế lớn nhất của Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là gì? a. Đánh giá không đúng khả năng cách mạng của giai cấp nông dân b. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp c. Xác định động lực cách mạng là giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức d. Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa

b. Không đưa ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nặng về đấu tranh giai cấp

New cards
76

Q76 Hội nghị trung ương VIII tháng 5/1941 chủ trương gì? a. Thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam b. Thành lập nước Việt Nam cộng hòa dân chủ c. Thành lập nước dân chủ cộng hòa Việt Nam d. Thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

d. Thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

New cards
77

Q77 Sự kiện lịch sử nào dưới đây diễn ra trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925 đến 1930? a. Bãi công của công nhân Ba Son b. Bãi công của công nhân Vinh-Bến Thủy c. Phong trào Đông Dương đại hội d. Phong trào phá kho thóc của Nhật

a. Bãi công của công nhân Ba Son

New cards
78

Q78 Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh trong phong trào nào sau đây? a. Phong trào cách mạng 1930-1931. b. Phong trào dân chủ 1936-1939. c. Phong trào dân tộc dân chù 1919-1925. d. Phong trào dân tộc dân chù 1925-1930.

b. Phong trào dân chủ 1936-1939.

New cards
79

Q79 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân là : a. Xây dựng lực lượng chính trị b. Xây dựng lực lượng vũ trang c. Chuẩn bị khởi nghĩa d. Khởi nghĩa từng phần

c. Chuẩn bị khởi nghĩa

New cards
80

Q80 Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định chuyển hướng đấu tranh, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu trong thời kì 1939-1945 là do : a. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ b. Pháp ra sức vơ vét, bóc lột nhân dân c. Phát xít Nhật vào miền Bắc Việt Nam d. Mâu thuẫn với Pháp-Nhật trở nên gay gắt

d. Mâu thuẫn với Pháp-Nhật trở nên gay gắt

New cards
81

Q81 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã chủ trương thành lập : a. Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương b. Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng minh c. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương d. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

d. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

New cards
82

Q82 Nhiệm vụ cách mạng được cương lĩnh xác định là : a. Đánh đổ phong kiến, đánh đổ đế quốc, 2 nhiệm vụ có quan hệ mật thiết khăng khít với nhau. b. Đánh đổ đế quốc Pháp và tư sản phản cách mạng c. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng làm cho nước nhà độc lập. d. Đánh đuổi đế quốc Pháp

c. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến, tư sản phản cách mạng làm cho nước nhà độc lập.

New cards
83

Q83 Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam là : a. Tiểu tư sản, công nhân b. Nông dân, tiểu tư sản c. Công nhân và nông dân d. Nông dân, tư sản dân tộc.

c. Công nhân và nông dân

New cards
84

Q84 Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là : a. Cao Bằng b. Bắc Sơn - Võ Nhai c. Thái Nguyên d. Tuyên Quang

b. Bắc Sơn - Võ Nhai

New cards
85

Q85 Lực lượng cách mạng được nêu ra trong Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương là : a. Công nhân, nông dân và tư sản b. Nông dân và tiểu tư sản c. Công nhân, nông dân d. Công nhân, nông dân và trí thức

c. Công nhân, nông dân

New cards
86

Q86 Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống : a. Chế độ phản động thuộc địa b. Đế quốc và chế độ phong kiến c. Tư sản và địa chủ d. Đế quốc và tư sản

a. Chế độ phản động thuộc địa

New cards
87

Q87 Một trong những nội dung của chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương là : a. Cải cách ruộng đất b. Cải cách giáo dục c. Đòi tự do, bình đẳng d. Đòi quyền tự do: Phát ngôn, tự do đi lại v.v.

d. Đòi quyền tự do: Phát ngôn, tự do đi lại v.v.

New cards
88

Q88 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) quyết định hình thức chính quyền sau cách mạng ở Việt Nam là: a. Chính phủ cách mạng lâm thời b. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa c. Chính phủ Xô viết công-nông-binh d. Chính phủ dân chủ Cộng hòa Đông Dương

b. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

New cards
89

Q89 Sự kiện nào dưới đây đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản giành quyền lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam ? a. Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ra đời b. Tân Việt Cách mạng đảng bị phân hoá. c. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản d. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

d. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

New cards
90

Q90* Vì sao trong những năm 1939-1941 Đảng Cộng sản Đông Dương lại phải chuyển hướng chiến lược đấu tranh cách mạng? a. Do sự biến đổi mau lẹ của tình hình thế giới b. Do chính sách thống trị của Pháp - Nhật c. Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết. d. Do yêu cầu giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

c. Do yêu cầu của sự nghiệp giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết.

New cards
91

Q91* Sự khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam từ năm 1939 đến trước ngày 9-3-1945 với các phong trào cách mạng trước đó là gì? a. Chống lại nền thống trị của đế quốc phát xít Pháp - Nhật b. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết c. Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt d. Có sự liên kết với quốc tế

b. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đặt ra cấp thiết

New cards
92

Q92 Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là gì? a. Tìm được con đường cứu nước đúng đắn b. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên c. Chủ trì Hội nghị thành Đảng cộng sản Việt Nam d. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng

a. Tìm được con đường cứu nước đúng đắn

New cards
93

Q93 Mối quan hệ giữa hai khẩu hiệu: "Độc lập dân tộc và "Ruộng đất cho dân cày được giải quyết như thế nào trong thời kì 1939 - 1945? a. Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất. b. Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng giải phóng dân tộc. c. Tiếp tục thực hiện hai khẩu hiệu trên một cách đồng bộ. d. Tạm gác lại việc thực hiện hai khẩu hiệu trên.

a. Tạm gác lại khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

New cards
94

Q94 Nhận xét nào sau đây là phù hợp về Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925-1929)? a. Một trong những tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam b. Là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam c. Là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam d. Đại diện tiêu biểu của giai cấp tiểu tư sản Việt Nam

c. Là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam

New cards
95

Q95 Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì? a. Đánh đổ đế quốc Pháp, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập b. Đánh đổ phong kiến, tay sai, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa c. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam được độc lập tự do d. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập

c. Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng làm cho Việt Nam được độc lập tự do

New cards
96

Q96 Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt ... do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem là : a. Văn kiện của Đảng b. Tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng c. Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam d. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

d. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

New cards
97

Q97 So với trước chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 1919-1930 có những điểm mới nào sau đây? a. Có hai khuynh hướng cùng tồn tại và phát triển b. Diễn ra dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp c. Giai cấp công nhân nắm lấy vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc d. Cách mạng Việt Nam nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc

Có hai khuynh hướng cùng tồn tại và phát triển

New cards
98

Q98 Điểm khác biệt và độc đáo nhất của Nguyễn Ái Quốc trong hành trình tìm đường cứu nước so các tiền bối khác ? a. Hướng đi và cách tiếp cận chân lý. b. Từ yêu nước đến chủ nghĩa Mác -Lê nin. c. Gắn độc lập dân tộc với vấn đề ruộng đất d. Dự đoán chính xác thời cơ cách mạng.

Hướng đi và cách tiếp cận chân lý.

New cards
99

Q99 So với phong trào 1930 - 1931, điểm khác biệt về phương pháp đấu tranh của thời kì 1936 - 1939 là kết hợp đấu tranh : a. Chính trị và vũ trang b. Nghị trường và đấu tranh báo chí. c. Công khai và bí mật công khai và bí mật d. Ngoại giao với vận động quần chúng

Công khai và bí mật công khai và bí mật

New cards
100

Q100 Khi nói về triển vọng của cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng xác định trong Đường lối kháng chiến là : a. Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn song nhất định thắng lợi b. Mặc dù phải hy sinh to lớn đến đâu nhưng nhất định sẽ thành công c. Mặc dù bị bao vây và chưa được nước nào trên thế giới công nhận, song nhất định thắng lợi d. Nhờ có sự hy sinh to lớn của dân tộc nên cuộc kháng chiến sẽ thành công

Mặc dù lâu dài, gian khổ, khó khăn song nhất định thắng lợi

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 164 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11760 people
Updated ... ago
4.7 Stars(82)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 504 people
Updated ... ago
4.7 Stars(16)
note Note
studied byStudied by 70 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard100 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard33 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard22 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard184 terms
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)