Ochrona środowiska

studied byStudied by 1 person
0.0(0)
get a hint
hint

pozyskuje informacje o pozostałościach substancji i innych wskaźników

1 / 327

Tags and Description

Geography

EEgzamin

328 Terms

1

pozyskuje informacje o pozostałościach substancji i innych wskaźników

 1. Blok „stan”

New cards
2

Komitety Techniczne

 1. Wyspecjalizowane komórki, które zajmują się konkretnymi zagadnieniami związanymi ze standaryzacją to

New cards
3

ISO 9000 i ISO 9001

 1. Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji to

New cards
4

SO2

 1. Zanieczyszczeniem gazowym atmosfery, które kumuluje się w ścianach tchawicy i oskrzelach, wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych jest

New cards
5

pyły wapienia, gipsu i węgla

 1. Do pyłów neutralnych zaliczamy

New cards
6

odkładają się w nerkach, śledzionie, szpiku kostnym, uszkadzają układ nerwowy, powodują anemię

 1. Metale ciężkie

New cards
7

NO

 1. Który ze związków azotu należy do zanieczyszczeń pierwotnych

New cards
8

CO2

 1. Wskaż związek nie będący składnikiem smogu londyńskiego

New cards
9

Rady Ministrów

 1. Parki narodowe tworzone są w drodze rozporządzeń

New cards
10

użytki ekologiczne

 1. Pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania użytkowych zasobów genowych i typów środowisk to

New cards
11

IUCN

 1. Skrót Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych to

New cards
12

Konwencja o obszarach wodno-błotnych

 1. Konwencja Ramsarska to

New cards
13

UNEP (Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska)

 1. Organizacją międzynarodową zajmującą się m.in. koordynacją międzynarodowych badań i działań na rzecz ochrony środowiska oraz sprawującą nadzór nad stanem środowiska na świecie jest

New cards
14

troposfera

 1. Warstwa atmosfery znajdująca się najbliżej powierzchni Ziemi to

New cards
15

nisza ekologiczna

 1. Przestrzeń życia populacji, zapewniająca jej niezbędne warunki życiowe oraz funkcje, jakie spełnia w ekosystemie to

New cards
16

wykazują działanie pylicotwórcze lub uczulające

 1. Pyły szkodliwe

New cards
17

rozkładzie przez bakterie azotanów

 1. Denitryfikacja polega na

New cards
18

saprofityczne oraz heterotroficzne

 1. Destruenci to organizmy

New cards
19

o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków zagrożonych wyginięciem

 1. Konwencja waszyngtońska

New cards
20

IUNC

 1. Organizacją międzynarodową zajmującą się m.in. wydawaniem publikacji z zakresu gatunków wymierających „Czerwonej księgi zwierząt i roślin” oraz edukacją ekologiczna jest

New cards
21

autotroficzne

 1. Producenci to organizmy

New cards
22

termosfera

 1. Warstwa atmosfery nad mezosferą

New cards
23

siedlisko

 1. Całokształt warunków glebowych, wodnych, klimatycznych w miejscu występowania populacji danego gatunku to

New cards
24

azotany do amoniaku

 1. Denitryfikacja

New cards
25

pozyskuje informacje o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do środowiska

 1. Blok „Presje”

New cards
26

Zgromadzenie Ogólne

 1. Najwyższą władzą w ISO jest

New cards
27

3 razy do roku

 1. Jak często zbiera się Rada ISO

New cards
28

ISO 14001

 1. Podstawą której normy jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom?

New cards
29

atakuje głównie drogi oddechowe i struny głosowe

 1. Dwutlenek siarki

New cards
30

krzemionkę, bawełnę i lateks

 1. Do pyłów szkodliwych zaliczamy

New cards
31

SO2

 1. Który ze związków siarki należy do zanieczyszczeń pierwotnych

New cards
32

NO i NO2

 1. Które ze związków azotu są prekursorami powstających w glebie rakotwórczych i mutagennych nitrozoamin

New cards
33

chlor

 1. Pierwiastkiem, który występuje we freonach i powoduje rozpad ozonu, jest

New cards
34

substancje promieniotwórcze

 1. Odpady grożące skażeniem zawierają

New cards
35

kompostowanie

 1. Kontrolowany tlenowy, biochemiczny proces, w którym odpady organiczne zostają przetworzone na kompost jest to

New cards
36

unieszkodliwiania odpadów

 1. Spalanie odpadów jest metodą

New cards
37

80-90%

 1. Spalanie odpadów zmniejsza ich objętość o około

New cards
38

345 dni

 1. Bakterie salmonella w ściekach mogą przeżywać do

New cards
39

liczba bakterii grupy coli w 100 ml

 1. Wskaźnik coli jest to

New cards
40

drżenie mięśni, zachwianie równowagi

 1. Anatoksyny powodują

New cards
41

biologiczny wskaźnik jakości wód

 1. Indeks saprobowości to

New cards
42

flotacja

 1. Fizykochemiczne oczyszczanie ścieków polegające na wprowadzeniu do ścieków środków pianotwórczych i jednoczesnym natlenowaniu ścieków

New cards
43

WLP, przy których należy zastosować specjalne środki ostrożności

 1. Do kategorii weterynaryjnych produktów leczniczych (WPL) „Do podawania pod nadzorem lekarza wet.” zalicza się

New cards
44

identyfikację substancji macierzystej i jej pochodnych

 1. Etap A w fazie II Oceny Narażenia Środowiska na WPL ma na celu

New cards
45

połowiczny czas degradacji substancji aktywnej i/lub metabolitu

 1. DT50 to parametr charakteryzujący zagrożenie środowiska na WPL i oznacza

New cards
46

w najmniej zanieczyszczonych wodach

 1. Organizmy oligosaprobowe stanowiące wskaźniki zanieczyszczenia wód bytują

New cards
47

ekstrakcja

 1. Fizykochemiczne oczyszczanie ścieków polegające na wprowadzeniu do ścieków substancji nierozpuszczalnych w wodzie, ale rozpuszczających składniki zanieczyszczeń to

New cards
48

WPL o działaniu narkotycznym, hormonalnym, tyreostatycznym lub beta antagonistycznym

 1. Do kategorii weterynaryjnych produktów leczniczych „Do podawania wyłącznie przez lek.wet” zalicza się

New cards
49

wykonanie szczegółowych testów ekotoksykologicznych w stosowanych przedziałach środowiska przy przekroczeniu limitów dla WPL

 1. Etap B w fazie II Oceny Narażenia Środowiska na WPL ma na celu

New cards
50

przewidywane stężenie w środowisku nie powodujące skutków

 1. PNEC to parametr charakteryzujący zagrożenie środowiska na WPL i oznacza

New cards
51

średnio zanieczyszczone wody

 1. Organizmy mezosaprobowe

New cards
52

BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny 56. Ścieki to

 1. Wskaźniki biogenne wody to

New cards
53

wprowadzeniu do oczyszczalni ścieków różnych środków chemicznych

 1. Koagulacja ścieków polega na

New cards
54

nie są odporne na złe warunki tlenowe

 1. Wskaż zdanie błędne – sinice

New cards
55

mikrocystyny

 1. Do grupy związków toksycznych produkowanych przez sinice o działaniu hepatotoksycznym zaliczamy

New cards
56

mikrocystyny ulegają rozkładowi w procesie gotowania 61. Węglowodory aromatyczne są

 1. Wskaż zdanie błędne

New cards
57

naturalnym źródłem fenoli jest biologiczny rozkład obumarłych osobników

 1. fenole

New cards
58

złej jakości

 1. Klasa V w ocenie jakości wody oznacza wody

New cards
59

odprowadzania ścieków produkcyjnych, np. fenoli z chemicznej przeróbki węgla

 1. Nieprzyjemny smak i zapach wody może powstawać na skutek

New cards
60

usuwaniu większych zanieczyszczeń nierozpuszczalnych

 1. Mechaniczne oczyszczanie ścieków polega na

New cards
61

usuwania ziarnistych zanieczyszczeń mineralnych 67. ChZT to

 1. Piaskowniki to urządzenia służące do

New cards
62

1 bakteria w 1 cm3

 1. Miano Coli dla wody brudnej to

New cards
63

naruszają procesy samooczyszczenia się zbiornika wodnego

 1. Pestycydy jako zanieczyszczenia wód

New cards
64

zawieszone kolonie mikroorganizmów zgrupowane w tzw. kłaczki

 1. W metodzie osadu czynnego wykorzystuje się

New cards
65

klasy IV

 1. W klasyfikacji wód powierzchniowych wody o niezadowalającej jakości zaliczane są do

New cards
66

pozostałości z poprzedniego okresu

 1. Do zysków wodnych uwzględnianych w bilansie wodnym należą

New cards
67

od 1 listopada do 31 października

 1. Rok hydrologiczny obejmuje okres

New cards
68

wg WHO woda pitna nie może zawierać metali ciężkich

 1. Wskaż zdanie błędne dotyczące fenoli jako zanieczyszczeń wód

New cards
69

usuwanie zawiesin o gęstości większej od gęstości cieczy

 1. Osadniki

New cards
70

ilość tlenu zużytego do utlenienia związków organicznych w temperaturze 20 stopni w określonym czasie

 1. BZT to

New cards
71

1 bakteria w 100 cm3

 1. miano Coli dla wody czystej to

New cards
72

mikroorganizmy roślinne i zwierzęce zaszczepione na wypełnieniu

 1. W złożu biologicznym wykorzystuje się

New cards
73

klasy III

 1. Wody zadowalającej jakości

New cards
74

wsiąkanie

 1. Straty wodne w bilansie wodnym

New cards
75

łatwo ulegają biodegradacji

 1. Zdanie błędne o WWA

New cards
76

związki siarki

 1. Zakwaszenie gleb

New cards
77

kumulują się w środowisku

 1. Pestycydy

New cards
78

północna i środkowo wschodnia część województwa lubelskiego

 1. Obszary zagrożone deficytem wody to m.in.

New cards
79

Tlenki azotu i siarki

 1. Główną przyczyną kwaśnych deszcz

New cards
80
 1. Blok „stan”

pozyskuje informacje o pozostałościach substancji i innych wskaźników

New cards
81
 1. reprezentant Polski w ISO to

Polski Komitet Normalizacyjny

New cards
82
 1. Wyspecjalizowane komórki, które zajmują się konkretnymi zagadnieniami związanymi ze standaryzacją to

Komitety Techniczne

New cards
83
 1. Międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji to

ISO 9000 i ISO 9001

New cards
84
 1. Zanieczyszczeniem gazowym atmosfery, które kumuluje się w ścianach tchawicy i oskrzelach, wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych jest

SO2

New cards
85
 1. Do pyłów neutralnych zaliczamy

pyły wapienia, gipsu i węgla

New cards
86
 1. Metale ciężkie

odkładają się w nerkach, śledzionie, szpiku kostnym, uszkadzają układ nerwowy, powodują anemię

New cards
87
 1. Który ze związków azotu należy do zanieczyszczeń pierwotnych

NO

New cards
88
 1. Główną przyczyną „kwaśnych deszczy” są

tlenki azotu i siarki

New cards
89
 1. Wskaż związek nie będący składnikiem smogu londyńskiego

CO2

New cards
90
 1. Parki narodowe tworzone są w drodze rozporządzeń

Rady Ministrów

New cards
91
 1. Pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania użytkowych zasobów genowych i typów środowisk to

użytki ekologiczne

New cards
92
 1. Skrót Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych to

IUCN

New cards
93
 1. Konwencja Ramsarska to

Konwencja o obszarach wodno-błotnych

New cards
94
 1. Organizacją międzynarodową zajmującą się m.in. koordynacją międzynarodowych badań i działań na rzecz ochrony środowiska oraz sprawującą nadzór nad stanem środowiska na świecie jest

UNEP (Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska)

New cards
95
 1. Warstwa atmosfery znajdująca się najbliżej powierzchni Ziemi to

troposfera

New cards
96
 1. Przestrzeń życia populacji, zapewniająca jej niezbędne warunki życiowe oraz funkcje, jakie spełnia w ekosystemie to

nisza ekologiczna

New cards
97
 1. Pyły szkodliwe

wykazują działanie pylicotwórcze lub uczulające

New cards
98
 1. Denitryfikacja polega na

rozkładzie przez bakterie azotanów

New cards
99
 1. Destruenci to organizmy

saprofityczne oraz heterotroficzne

New cards
100
 1. Konwencja waszyngtońska

o międzynarodowym handlu dzikimi roślinami i zwierzętami gatunków zagrożonych wyginięciem

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 45 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 187 people
Updated ... ago
4.3 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 45 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
4.7 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 78 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard48 terms
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 17 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard42 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard28 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 148 people
Updated ... ago
5.0 Stars(9)