bi2 makej delej get them

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

Ke kodonu GUA v mRNA zvolte správný triplet v DNA i správný antikodon v tRNA: 1) DNA –TCT, tRNA –TCA 2) DNA –CAT tRNA –CAU 3) DNA –CAT, tRNA –AGT 4) DNA –UCT, tRNA –UCG 5) DNA –CAT, tRNA –UCU

1 / 117

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

118 Terms

1

Ke kodonu GUA v mRNA zvolte správný triplet v DNA i správný antikodon v tRNA: 1) DNA –TCT, tRNA –TCA 2) DNA –CAT tRNA –CAU 3) DNA –CAT, tRNA –AGT 4) DNA –UCT, tRNA –UCG 5) DNA –CAT, tRNA –UCU

 1. DNA –CAT tRNA –CAU

New cards
2

Vyberte správná tvrzení o vazbě genů: A) čím jsou geny na chromozomu vzdálenější, tím je mezi nimi pevnější vazba B) v genotypu je tolik vazbových skupin genů, kolik má daný organismus chromozomů v haploidní sadě C) čím blíže k sobě leží geny na chromozomu, tím je pravděpodobnost crossing-overu mezi nimi větší D) množství rekombinací je přímo úměrné vzdálenosti genů na chromozomu 1) platí B, C, D 2) platí A, B 3) platí všechny možnosti (A-D) 4) platí A, B, C 5) platí B, D

 1. platí B, D

New cards
3

3. Osoby s Turnerovým syndromem: A) jsou neurčitého pohlaví B) mají ve svém karyotypu 44 autozomy a jeden gonozom X C) jsou ženy s těžkou poruchou plodnosti D) mají ve svém karyotypu 44 autozomy, dva gonozomy X a jeden gonozom Y 1) platí pouze C 2) platí A, D 3) platí C, D 4) platí pouze B 5) platí B, C

 1. platí B, C

New cards
4

Exony: A) se přepisují při transkripci a po úpravách jsou součástí mRNA B) jsou kódující sekvence genů v eukaryontní DNA C) se u eukaryontních buněk odstraňují sestřihem primárního transkriptu D) jsou nitrobuněčné inkluze, které buňka odstraňuje exocytózou 1) platí pouze C 2) platí pouze D 3) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 4) platí A, B 5) platí A, C

 1. platí A, B

New cards
5

K membránovým strukturám buňky patří: A) cytoskelet B) lyzosomy C) endoplazmatické retikulum D) jadérko 1) platí B, D 2) platí B, C 3) platí A, B 4) platí C, D 5) platí pouze B

 1. platí B, C

New cards
6

Meiotická segregace chromozomů: A) je nezávislá kombinace chromozomů gamet do nových diploidních sad v zygotách B) probíhá v anafázi prvního meiotického dělení C) je vzájemná výměna částí homologických chromozomů D) je náhodné rozdělení otcovských a mateřských chromozomů do gamet 1) platí B, C 2) platí A, D 3) platí C, D 4) platí B, D 5) platí pouze A

 1. platí B, D

New cards
7

Genom prokaryontních buněk se liší od genomu eukaryontních buněk tím, že: A) obsahuje menší množství proteinů asociovaných s DNA B) má poloviční množství DNA než typický eukaryontní genom C) je tvořen jednovláknovou molekulou DNA D) je tvořen ribozomy, které jsou menší než ribozomy eukaryontních buněk 1) platí pouze C 2) platí pouze D 3) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 4) platí pouze B 5) platí pouze A

 1. platí pouze A

New cards
8

Semiautonomní organely mají následující rysy: A) předpokládá se jejich symbiotický původ při evoluci buňky B) všechny jejich bílkoviny jsou kódovány vlastní DNA a syntetizovány uvnitř těchto organel C) mají vlastní DNA a vlastní proteosyntetický aparát D) probíhá v nich energetický metabolismus 1) platí A, B, D 2) platí A, B, C 3) platí všechny možnosti (A-D) 4) platí B, C, D 5) platí A, C, D

 1. platí A, C, D

New cards
9

Když přibližně 15 % nukleotidů v dané DNA obsahuje cytosin, jaké procento nukleotidů obsahuje thymin? 1) 20 % 2) 35 % 3) 45 % 4) 25 % 5) 30 %

 1. 35 %

New cards
10

Transferová RNA: A) je stavební složkou obou podjednotek ribozomů B) se tvoří v ribozomech C) je syntetizována podle genetické informace obsažené v chromozomech D) slouží jako matrice při proteosyntéze 1) platí A, D 2) platí A, B 3) platí pouze C 4) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 5) platí A, C

 1. platí pouze C

New cards
11

Vyberte správné (á) tvrzení o mitochondriích: A) obsahují ribozomy B) jsou v eukaryontních buňkách hlavním producentem molekul ATP C) jsou to buněčné organely obalené dvěma membránami D) obsahují DNA 1) platí A, C 2) platí A, B, D 3) platí B, C, D 4) platí A, D 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí všechny možnosti (A-D)

New cards
12

Translokace: A) dá se odhalit cytogenetickými vyšetřovacími metodami B) patří mezi strukturální aberace chromozomů C) může být někdy spojená i se změnou počtu chromozomů D) se nemusí v některých případech projevit ve fenotypu nositele 1) platí A, B, D 2) platí všechny možnosti (A-D) 3) platí A, B 4) platí A, C 5) platí A, C, D

 1. platí všechny možnosti (A-D)

New cards
13

Mezi bakteriální onemocnění přenosná na člověka patří: A) kapavka B) spála C) infekční hepatitida D) záškrt 1) platí pouze A 2) platí pouze B 3) platí A, B, D 4) platí B, D 5) platí pouze D

 1. platí A, B, D

New cards
14

Mikrotubuly: A) zajišťují pohyb bičíků B) tvoří podstatnou část dělícího vřeténka C) se podílejí na pohybu buňky, který zprostředkovává myosin D) jsou tvořeny proteinem kinesinem 1) platí C, D 2) platí A, B 3) platí A, D 4) platí A, C 5) platí B, C

 1. platí A, B

New cards
15

Plazmidy: A) jsou kruhové molekuly DNA B) jsou nezbytné pro fungování všech buněk C) nacházíme pouze u některých bakterií D) obsahují jednovláknovou molekulu DNA 1) platí pouze A 2) platí pouze C 3) platí všechny možnosti (A-D) 4) platí A, B 5) platí A, B, D

 1. platí pouze A

New cards
16

Z uvedených původců není přenášen pohlavním stykem: 1) baktérie Treponema pallidum 2) virus HPV (lidský papilomavirus) 3) gonococcus Neisseria gonorrhoeae 4) bičíkovec Trichomonas vaginalis 5) parazitický prvok Toxoplasma gondii

 1. parazitický prvok Toxoplasma gondii

New cards
17

Při replikaci: A) každá z dceřiných molekul DNA má oba polynukleotidové řetězce nově syntetizované B) slouží obě vlákna mateřské dvoušroubovnice DNA jako matrice pro syntézu nových řetězců DNA C) má každá z nových molekul DNA po jednom nově syntetizovaném řetězci D) slouží jako matrice pouze jeden z řetězců mateřské dvoušroubovnice DNA 1) platí pouze A 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí C, D 4) platí B, C 5) platí pouze B

 1. platí B, C

New cards
18

Matroklinní dědičnost znamená, že fenotypový znak je předáván potomstvu výlučně v podobě, jaké se vyskytoval: A) u prarodičů B) jak u matky, tak u otce C) pouze u matky D) pouze u otce 1) platí pouze C 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí pouze B 4) platí pouze A 5) platí pouze D

 1. platí pouze C

New cards
19

Fagocytóza: A) představuje aktivní příjem větších pevných částic do buňky B) je doprovázena přestavbou cytoplazmatické membrány buňky za účasti cytoskeletu C) se může vyskytovat u bílých krvinek D) je forma endocytózy 1) platí B, C, D 2) platí A, B, D 3) platí všechny možnosti (A-D) 4) platí A, D 5) platí A, C, D

 1. platí všechny možnosti (A-D)

New cards
20

Jestliže je v populaci 9 % Rh negativních, kolik je v této populaci Rh pozitivních heterozygotů? 1) 36 % 2) 49 % 3) 42 % 4) 32 % 5) 64 %

 1. 42 %

New cards
21

Vyberte správné(á) tvrzení o žaludku: A) sliznice je pokryta vrstvičkou hlenu B) buňky produkují pepsinogen C) sekreci žaludeční šťávy tlumí nervus vagus D) vyprazdňování urychluje potrava bohatá na tuky 1) platí A, B 2) platí všechny možnosti (A-D) 3) platí A, B, D 4) platí A, B, C 5) platí B, D

 1. platí A, B

New cards
22

V období diastoly komor A) se otevírají poloměsíčité chlopně B) se komory plní krví C) se uzavírají cípaté chlopně D) slyšíme druhou ozvu srdeční 1) platí pouze A 2) platí B, D 3) platí pouze D 4) platí C, D 5) platí A, B

 1. platí B, D

New cards
23

Trojhlavý sval A) pažní patří mezi natahovače (extensory) B) se nachází na přední straně stehna C) pažní se nachází na zadní straně předloktí D) lýtkový přechází do Achillovy šlachy 1) platí C, D 2) platí A, C, D 3) platí A, D 4) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 5) platí A, B

 1. platí A, D

New cards
24

Snížená funkce štítné žlázy bývá provázena A) exoftalmem B) vznikem strumy C) hubnutím D) zimomřivostí 1) platí A, B, D 2) platí B, D 3) platí A, B 4) platí všechny možnosti 5) platí A, C

 1. platí B, D

New cards
25

Konečník A) obsahuje příčně pruhovanou svalovinu B) se nazývá anus C) obsahuje hladkou svalovinu D) se nazývá intestinum rectum 1) platí pouze A 2) platí pouze C 3) platí A, C, D 4) platí A, B, C 5) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí

 1. platí A, C, D

New cards
26

Pro krevní skupinu 0 je typická přítomnost A) aglutinogenů A a B v membráně erytrocytu B) aglutininů anti-A a anti-B v membráně erytrocytu C) aglutinogenů A a B v plazmě D) aglutininů anti-A a anti-B v plazmě 1) platí A, D 2) platí pouze C 3) platí B, C 4) platí pouze A 5) platí pouze D

 1. platí pouze D

New cards
27
 1. Inzulin A) podporuje odbourávání glykogenu B) podporuje zpracování glukosy v buňkách C) usnadňuje prostup glukosy do buněk D) patří mezi polypeptidy 1) platí A, D 2) platí B, C, D 3) platí A, C 4) platí B, D 5) platí pouze A

 1. platí B, C, D

New cards
28

28. Tyčinky A) zajišťují rozpoznání barvy světla B) jsou uloženy v retině C) obsahují pigment rhodopsin D) jsou soustředěny do žluté skvrny 1) platí A, B, D 2) platí pouze B 3) platí A, C, D 4) platí B, C 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí B, C

New cards
29

Chámovod A) ústí do uretry B) je párový vývod – pravý a levý C) prochází tříselným kanálem D) vychází z varlete 1) platí A, C 2) platí A, B, C 3) platí všechny možnosti (A-D) 4) platí C, D 5) platí A, B, D

 1. platí A, B, C

New cards
30

30. Aferentní nervová vlákna označujeme také jako A) senzorická B) dostředivá C) motorická D) odstředivá 1) platí A, D 2) platí A, B 3) platí pouze D 4) platí C, D 5) platí B, C

 1. platí A, B

New cards
31
 1. Vyberte správné(á) tvrzení o dýchací soustavě: A) epiglottis odděluje hltan od jícnu B) ve stěně bronchů je hladká svalovina C) dechový objem je za klidových podmínek 5 litrů D) pravá plíce má dva laloky 1) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 2) platí pouze C 3) platí pouze B 4) platí A, B, C 5) platí A, B

 1. platí pouze B

New cards
32

32. Příkladem chrupavčitého spojení kostí je (jsou) A) spojení lebečních kostí novorozence B) meziobratlové ploténky C) stydká spona D) kost křížová 1) platí C, D 2) platí B, C 3) platí A, C 4) platí B, D 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí B, C

New cards
33

Čtverohrbolí A) je součástí středního mozku B) je lokalizováno nad mozkovým kmenem C) zabezpečuje také pohybovou souhru očí D) je uloženo v tureckém sedle 1) platí A, D 2) platí B, D 3) platí A, B, C 4) platí pouze C 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí A, B, C

New cards
34

34. Kost hlezenní A) je spojena s tibií a ulnou B) patří mezi kosti nártní C) je spojena s kostí patní D) se nazývá calcaneus 1) platí všechny možnosti (A-D) 2) platí pouze C 3) platí B, C 4) platí A, B, C 5) platí pouze D

 1. platí pouze C

New cards
35
 1. O ledvinách lze říci, že A) antidiuretický hormon podpoří zpětné vstřebávání vody B) vytvářejí hypertonickou primární moč C) v tubulech se filtruje plazma D) jsou zásobeny krví z břišní aorty 1) platí všechny možnosti (A-D) 2) platí A, B 3) platí A, C, D 4) platí pouze D 5) platí A, D

 1. platí A, D

New cards
36

36. Inhibiční neurotransmitery A) vyvolávají na postsynaptické membráně depolarizaci B) vyvolávají na postsynaptické membráně útlum C) jsou obsaženy v synaptických váčcích (vesikulách) D) vyvolávají na postsynaptické membráně hyperpolarizaci 1) platí B, C 2) platí B, D 3) platí B, C, D 4) platí A, B 5) platí A, B, C

 1. platí B, C, D

New cards
37

Srdeční svalovina A) má vlastní centra automacie B) jeví příčné pruhování C) je vyživována z pravé a levé krkavice D) je inervována motorickými vlákny z páteřní míchy 1) platí A, B, C 2) platí všechny možnosti (A-D) 3) platí A, B 4) platí A, C, D 5) platí B, C

New cards
38

38. Mezi rizikové faktory rozvoje aterosklerózy patří A) diabetes mellitus B) strava bohatá na živočišné tuky C) hodnoty celkového cholesterolu v krvi vyšší než 6,5 mmol/l D) nízké hodnoty lipoproteinů o nízké hustotě (LDL) 1) platí A, B 2) platí pouze C 3) platí A, B, C 4) platí všechny možnosti (A-D) 5) platí A, C, D

 1. platí A, B, C

New cards
39
 1. Kost klínová A) obsahuje turecké sedlo B) je kloubně spojena s atlasem C) je spojena s kostí čelní D) se nazývá latinsky os occipitale 1) platí B, C, D 2) platí všechny možnosti (A-D) 3) platí A, C 4) platí A, D 5) platí B, D

 1. platí A, C

New cards
40
 1. Játra A) jsou místem syntézy fibrinogenu B) syntetizují močovinu C) obsahují fagocytující Kupfferovy buňky D) jsou zásobena krví z vena portae 1) platí B, C 2) platí A, B 3) platí všechny možnosti (A-D) 4) platí B, C, D 5) platí pouze D

 1. platí všechny možnosti (A-D)

New cards
41

V profázi mitotického dělení: 1) dochází k cytokinezi 2) zkracují se kinetochorové mikrotubuly 3) každý chromozom jádra má zřetelně oddělené dvě chromatidy spojené v centromeře 4) homologní chromozomy vytvářejí bivalenty 5) depolymerizují polární mikrotubuly

 1. každý chromozom jádra má zřetelně oddělené dvě chromatidy spojené v centromeře

New cards
42

Introny jsou: A) nekódující sekvence genu B) úseky genu, které jsou po transkripci enzymaticky vystříhány C) součástí genu a přepisují se z DNA spolu s exony D) úseky genu, které se neúčastní translace 1) platí B, C 2) platí A, D 3) platí A, B 4) platí A, C 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí všechny možnosti (A-D)

New cards
43

Osoby s Turnerovým syndromem: A) mají ve svém karyotypu 44 autozomy a jeden gonozom X B) jsou muži s těžkou poruchou spermatogeneze C) mají ve svém karyotypu 44 autozomy, dva gonozomy X a jeden gonozom Y D) jsou ženského pohlaví 1) platí C, D 2) platí A, B 3) platí A, D 4) platí pouze B 5) platí B, C

 1. platí A, D

New cards
44

Ribozomální RNA: A) je stavební složkou obou podjednotek ribozomů B) slouží jako matrice při proteosyntéze C) se tvoří v ribozomech D) je syntetizována podle genetické informace obsažené v chromozomech 1) platí A, C 2) platí A, B 3) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 4) platí A, D 5) platí B, D

 1. platí A, D

New cards
45

Inaktivace chromozomu X: A) u mužů vede ke vzniku Barrova tělíska B) nastává v 1. měsíci embryonálního vývoje C) se vyskytuje u 50 procent mužů D) je patologický stav 1) platí pouze D 2) platí všechny možnosti (A-D) 3) platí A, C, D 4) platí pouze B 5) platí B, C

 1. platí pouze B

New cards
46

Autogamní rozmnožování v populaci vede: A) k ustálení genetické rovnováhy v dané velké populaci B) k výraznému snížení frekvence heterozygotů C) k rychlému úbytku počtu recesivních homozygotů D) ke zvyšování frekvence dominantních a recesivních homozygotů 1) platí A, D 2) platí B, D 3) platí pouze C 4) platí pouze D 5) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí

 1. platí B, D

New cards
47

Když přibližně 15 % nukleotidů v dané DNA obsahuje guanin, jaké procento nukleotidů obsahuje adenin: 1) 30 % 2) 45 % 3) 25 % 4) 20 % 5) 35 %

 1. 35 %

New cards
48

Ke kodonu AGU v mRNA zvolte odpovídající triplet v DNA i odpovídající antikodon v tRNA: 1) DNA -TCT, tRNA - TCA 2) DNA -UCT, tRNA - UCG 3) DNA -TCA, tRNA - UCA 4) DNA -TCA, tRNA - UCU 5) DNA -TCA, tRNA - AGT

 1. DNA -TCA, tRNA - UCA

New cards
49

Jadérko (nucleolus): A) je ohraničeno membránou B) mizí na začátku mitotického dělení C) je v buňce místem syntézy proteinů D) vzniká fragmentací buněčného jádra 1) platí pouze D 2) platí pouze B 3) platí pouze A 4) platí A, C 5) platí B, D

 1. platí pouze B

New cards
50

Přítomnost nebo chybění jednoho nebo více chromozomů v jádře somatické buňky se nazývá: A) aneuploidie B) triplodie C) polyploidie D) ploidie 1) platí A, D 2) platí všechny možnosti (A-D) 3) platí pouze C 4) platí pouze A 5) platí C, D

 1. platí pouze A

New cards
51

Golgiho aparát: A) je organela, která se podílí na modifikaci proteinů B) se nachází pouze u živočišných buněk C) je součástí cytoskeletu buňky D) je hlavním místem produkce ATP v buňce 1) platí všechny možnosti (A-D) 2) platí C, D 3) platí A, B, D 4) platí A, C, D 5) platí pouze A

 1. platí pouze A

New cards
52

Matroklinní dědičnost mitochondrií znamená: A) mitochondrie se dědí jak od matky, tak od otce B) každý jedinec dědí mitochondrie pouze od matky C) mitochondrie nejsou nikdy děděny od matky D) mitochondrie se nedědí, vznikají v buňkách na základě syntézy 1) platí pouze D 2) platí pouze A 3) platí pouze C 4) platí pouze B 5) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí

 1. platí pouze B

New cards
53

Mikrofilamenta: A) tvoří podstatnou část dělicího vřeténka B) zajišťují dělení cytoplazmy živočišné buňky během mitózy C) podílejí se na pohybu buňky, který zprostředkovává myosin D) jsou tvořena proteinem kinesinem 1) platí A, C 2) platí B, C 3) platí C, D 4) platí A, B 5) platí B, D

 1. platí B, C

New cards
54

Zygota: A) je buňka se dvěma haploidními jádry B) vzniká splynutím cytoplazmy samčí a samičí gamety C) vzniká splynutím jader samčí a samičí gamety D) představuje základ nového jedince 1) platí pouze C 2) platí A, D 3) platí A, B, D 4) platí A, B, C 5) platí C, D

 1. platí C, D

New cards
55

K membránovým strukturám buňky nepatří: A) cytoskelet B) endoplazmatické retikulum C) mitochondrie D) jadérko 1) platí C, D 2) platí A, D 3) platí A, C 4) platí B, D 5) platí B, C

 1. platí A, D

New cards
56

Mezi bakteriální onemocnění přenosná na člověka patří: A) tetanus B) syfilis C) vzteklina D) infekční hepatitida 1) platí pouze A 2) platí A, C 3) platí A, B 4) platí pouze C 5) platí pouze B

 1. platí A, B

New cards
57

17. Mezi virové choroby vyvolané RNA viry patří: A) vzteklina B) spalničky C) klíšťová encefalitida D) dětská obrna 1) platí B, D 2) platí pouze C 3) platí pouze A 4) platí A, C 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí všechny možnosti (A-D)

New cards
58

18. Jestliže je v populaci 16 % Rh negativních osob, kolik je v této populaci Rh pozitivních heterozygotů? 1) 32 % 2) 36 % 3) 64 % 4) 68 % 5) 48 %

 1. 48 %

New cards
59

19. Osoba, která má karyotyp 47, XY, +21: A) je muž postižený Klinefelterovým syndromem B) je muž postižený Downovým syndromem C) je postižena Turnerovým syndromem D) je žena, bez klinických projevů 1) platí pouze A 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí pouze D 4) platí pouze B 5) platí pouze C

B) je muž postižený Downovým syndromem

New cards
60

Při syntéze DNA v jádře buňky: A) každá z dceřiných molekul DNA má oba polynukleotidové řetězce nově syntetizované B) má každá z nových molekul DNA po jednom nově syntetizovaném řetězci C) slouží jako matrice pouze jeden z řetězců mateřské dvoušroubovice DNA D) slouží obě vlákna mateřské dvoušroubovice DNA jako matrice pro syntézu nových řetězců DNA 1) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 2) platí B, C 3) platí pouze A 4) platí pouze D 5) platí B, D

 1. platí B, D

New cards
61

Slezina A) je uložena pod bránicí B) je největším lymfatickým orgánem v těle C) je místem rozpadu erytrocytů D) je uložena vpravo od páteře 1) platí A, D 2) platí všechny možnosti (A-D) 3) platí A, B, C 4) platí A, B, D 5) platí pouze B

 1. platí A, B, C

New cards
62

Na zadní straně stehna se nachází A) čtyřhlavý sval B) trojhlavý sval C) dvojhlavý sval D) krejčovský sval 1) platí B, D 2) platí pouze C 3) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 4) platí A, D 5) platí pouze A

 1. platí pouze C

New cards
63

A) se připojují ke sternu vazivem B) jsou pokryta fascií C) jsou místem krvetvorby D) jsou spojeny s bederními obratli kloubně 1) platí A, C, D 2) platí B, C 3) platí pouze C 4) platí C, D 5) platí A, D

 1. platí pouze C

New cards
64

Pro kyčelník je typické, že A) jeho sliznice je členěna do klků B) je prvním úsekem tlustého střeva C) navazuje na duodenum D) obsahuje cirkulárně i podélně orientovanou 1) platí A, C, D 2) platí pouze B 3) platí A, B, D 4) platí A, D 5) platí pouze C

 1. platí A, D

New cards
65

Makrofágy A) vznikají přeměnou z lymfocytů B) produkují protilátky C) jsou zodpovědné za specifickou imunitu D) patří mezi granulocyty 1) platí A, B 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí všechny možnosti (A-D) 4) platí A, B, C 5) platí C, D

 1. žádná z nabídnutých možností A-D neplatí

New cards
66

Pro srdce a jeho činnost je typické, že A) síňokomorový uzlík leží v pravé síni B) dolní dutá žíla ústí do pravé komory C) při systole komor jde krev do plicních žil D) diastolická ozva vzniká uzavřením poloměsíčitých chlopní 1) platí C, D 2) platí A, B, C 3) platí A, D 4) platí A, B 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí A, D

New cards
67

Žluč A) vzniká ve žlučníku B) usnadňuje trávení tuků C) obsahuje bilirubin D) je odváděna do duodena 1) platí pouze B 2) platí A, C 3) platí A, D 4) platí všechny možnosti (A-D) 5) platí B, C, D

 1. platí B, C, D

New cards
68

Cévnatka přechází v přední části v 1) čočku 2) řasnaté těleso 3) rohovku 4) spojivku 5) sítnici

 1. řasnaté těleso

New cards
69

29. Vyberte správné(á) tvrzení o plicní ventilaci: A) vitální kapacita plic je u ženy okolo 3 l B) výdech je vyvolán stahem bránice C) mezižeberní svaly jsou inervovány z míchy D) plicní ventilaci snižuje vysoký parciální tlak CO2 1) platí pouze A 2) platí A, C 3) platí B, C, D 4) platí A, B 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí A, C

New cards
70

Hladká svalovina je součástí stěny A) močového měchýře B) tenkého střeva C) lymfatických vlásečnic D) krevních vlásečnic 1) platí všechny možnosti (A-D) 2) platí A, D 3) platí A, B 4) platí B, C 5) platí A, B, C

 1. platí A, B

New cards
71

Součástí obličejové části lebky je (jsou) A) os zygomaticum B) os palatinum C) os parietale D) os occipitale 1) platí A, C, D 2) platí A, B 3) platí A, B, D 4) platí A, B, C 5) platí A, D

 1. platí A, B

New cards
72

Artróza A) je termín označující zánět v kloubu B) zpravidla omezuje pohyb v kloubu C) je vždy vrozená D) zvyšuje kloubní pohyblivost 1) platí pouze A 2) platí B, C 3) platí pouze B 4) platí C, D 5) platí pouze D

 1. platí pouze B

New cards
73

Páteřní mícha A) má v předních kořenech umístěna míšní ganglia B) je spojena s mozkem vzestupnými motorickými nervy C) vybíhá v 31 párů míšních nervů D) se nazývá medulla oblongata 1) platí C, D 2) platí A, B, C 3) platí pouze A 4) platí pouze C 5) platí všechny možnosti (A-D)

 1. platí pouze C

New cards
74

Vyberte správné(á) tvrzení o zubech: A) v mléčném chrupu jsou 4 zuby třenové B) odontoblasty jsou uloženy v zubní dřeni C) zubní jamky jsou tvořeny cementem D) krček zubu je kryt sklovinou 1) platí A, B 2) platí A, C 3) platí A, D 4) platí pouze B 5) platí B, C

B) odontoblasty jsou uloženy v zubní dřeni

New cards
75

Tělesná teplota A) je ovlivňována vasokonstrikcí v kůži B) je nejvyšší kolem 17 h C) se během dne nemění D) je regulována ze středního mozku 1) platí pouze B 2) platí A, C 3) platí B, D 4) platí A, C, D 5) platí A, B

 1. platí A, B

New cards
76

Postižení tkáně pankreatu může způsobit A) hyperglykémii B) sníženou tvorbu pepsinu C) sníženou emulgaci tuků D) diabetes mellitus 1) platí všechny možnosti (A-D) 2) platí pouze D 3) platí A, B, D 4) platí A, D 5) platí A, C, D

 1. platí A, D

New cards
77

Limbický systém A) je důležitý pro udržení rovnováhy těla B) obsahuje zrakové centrum C) je součástí koncového mozku D) je spojen s hypothalamem 1) platí A, D 2) platí C, D 3) platí B, C 4) platí pouze A 5) platí A, B, C

 1. platí C, D

New cards
78

Bowmanův váček A) obsahuje Graafův folikul B) je tvořen vazivem C) ústí do distálního stočeného kanálku D) přiléhá ke glomerulu 1) platí C, D 2) platí pouze A 3) platí B, D 4) platí A, B 5) platí B, C, D

 1. platí B, D

New cards
79

Sodný kation Na+ A) je zpětně vstřebáván v ledvinách vlivem aldosteronu B) je čerpán do buňky proti koncentračnímu spádu C) je hlavní intracelulární kation D) se podílí na nervově svalové dráždivosti 1) platí A, B, D 2) platí A, D 3) platí pouze D 4) platí B, C 5) platí B, C, D

 1. platí A, D

New cards
80

Bloudivý nerv po podráždění A) zrychluje srdeční činnost B) zužuje zornice C) zvyšuje krevní tlak D) snižuje produkci trávicích šťáv 1) platí A, C 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí pouze B 4) platí všechny možnosti (A-D) 5) platí pouze D

 1. platí pouze B

New cards
81

Plazmidy jsou A) jsou nezbytné pro fungování buněk B) nacházíme pouze u bakterií C) obsahují jednovláknovou molekulu DNA D) kruhové molekuly DNA 1) platí A, C, D 2) platí všechny možnosti (A-D) 3) platí A, D 4) platí pouze D 5) platí pouze B

 1. platí pouze D

New cards
82

Genom prokaryontních buněk se liší od genomu eukaryontních buněk tím, že A) má poloviční množství DNA než typický eukaryontní genom B) je tvořen jednovláknovu molekulou DNA C) je tvořen ribozómy, které jsou menší než ribozómy eukaryontních buněk D) obsahuje menší množství proteinů asociovaných s DNA 1) platí pouze A 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí pouze D 4) platí pouze C 5) platí pouze B

 1. platí pouze D

New cards
83

Vyberte správné (á) tvrzení o mitochondriích A) jsou v eukaryontních buňkách hlavním producentem molekul ATP B) obsahují DNA C) obsahuji ribozómy D) jsou to buněčné organely obalené dvěma membránami 1) platí A, B, D 2) platí C, D 3) platí všechny možnosti (A-D) 4) platí B, C 5) platí A, B, C

 1. platí všechny možnosti (A-D)

New cards
84

4. Prokaryontní buňky neobsahují A) jadernou membránu B) DNA C) centrioly D) ribozómy 1) platí pouze C 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí pouze A 4) platí A, C 5) platí pouze D

 1. platí A, C

New cards
85

Střední filamenta A) získala své jméno proto, že tvoří spoje mezi mikrotubuly a mikrofilamenty B) jsou tvořena z molekul myosinu C) nikdy nenalézáme v živočišných buňkách D) tvoří ekvatoriální destičku v mitotické buňce 1) platí pouze C 2) platí pouze B 3) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 4) platí pouze A 5) platí pouze D

 1. žádná z nabídnutých možností A-D neplatí

New cards
86

Jadérko (nucleolus) A) je ohraničeno membránou B) vzniká fragmentací buněčného jádra C) mizí na začátku mitotického dělení D) je v buňce místem syntézy proteinů 1) platí A, B 2) platí pouze C 3) platí pouze A 4) platí A, D 5) platí B, C

 1. platí pouze C

New cards
87

Transport velkých molekul (např. proteinů) do buněk se děje A) usnadněnou difuzí B) aktivním transportem C) exocytózou D) endocytózou 1) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 2) platí pouze B 3) platí pouze C 4) platí pouze A 5) platí pouze D

 1. platí pouze D

New cards
88

Ribozymy jsou molekuly vykazující A) trávicí aktivitu B) enzymatickou aktivitu C) autodegradační aktivitu D) exkreční aktivitu 1) platí pouze B 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí pouze C 4) platí pouze D 5) platí pouze A

 1. platí pouze B

New cards
89

10. Které z uvedených lidských buněk neobsahují jádro A) neurony B) erytrocyty C) keratinocyty D) hepatocyty 1) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 2) platí pouze D 3) platí pouze C 4) platí pouze A 5) platí pouze B

 1. platí pouze B

New cards
90

Exony A) jsou kódující sekvence genů v eukaryontní DNA B) jsou nitrobuněčné inkluze, které buňka odstraňuje exocytózou C) se přepisují při transkripci a po úpravách jsou součásti mRNA D) se u eukaryontních buněk odstraňují sestřihem primárního transkriptu 1) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 2) platí pouze D 3) platí A, C 4) platí pouze B 5) platí C, D

 1. platí A, C

New cards
91

Matroklinní dědičnost mitochondrií znamená A) mitochondrie se dědí jak od matky, tak od otce B) mitochondrie nejsou nikdy děděny od matky C) každý jedinec dědí mitochondrie pouze od matky D) mitochondrie se nedědí, vznikají v buňkách na základě syntézy 1) platí pouze D 2) platí pouze C 3) platí pouze B 4) platí pouze A 5) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí

 1. platí pouze C

New cards
92

Jestliže je v populaci 16 % Rh negativních, kolik je v této populaci Rh pozitivních heterozygotů? 1) 68 % 2) 64 % 3) 48 % 4) 32 % 5) 36 %

 1. 48 %

New cards
93

15. Osoba, která má karyotyp 47, XY, +21 A) je muž postižený Downovým syndromem B) je žena, bez klinických projevů C) je postižena Turnerovým syndromem D) je muž postižený Klinefelterovým syndromem 1) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 2) platí pouze A 3) platí pouze D 4) platí pouze C 5) platí pouze B

 1. platí pouze A

New cards
94

Virion je A) je skupina virů, které mají stejného hostitele B) proteinový obal viru C) nukleová kyselina viru D) úplná infekční částice viru 1) platí pouze A 2) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 3) platí pouze D 4) platí pouze C 5) platí pouze B

 1. platí pouze D

New cards
95

Ribozomální RNA A) slouží jako matrice při proteosyntéze B) se tvoří v ribozómech C) je syntetizována podle genetické informace obsažené v chomozómech D) je stavební složkou obou podjednotek ribozómů 1) platí A, D 2) platí C, D 3) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 4) platí A, C 5) platí B, D

 1. platí C, D

New cards
96

Mezi bakteriální onemocnění přenosná na člověka patří: A) infekční hepatitida B) syfilis C) tetanus D) vzteklina 1) platí C, D 2) platí pouze D 3) platí B, C 4) platí pouze B 5) platí pouze C

 1. platí B, C

New cards
97

Ribozómy A) jsou bílkovinné struktury bohaté na t-RNA B) jsou přítomny mimo jiné volně v cytoplazmě C) jsou přítomny mimo jiné v matrix mitochondrií D) sestávají se ze dvou podjednotek spojených trvale molekulou mRNA 1) platí všechny možnosti (A-D) 2) platí A, B, D 3) platí B, C, D 4) platí B, C 5) platí B, D

 1. platí B, C

New cards
98

Když přibližně 15 % nukleotidů v dané DNA obsahuje guanin, jaké procento nukleotidů obsahuje adenin 1) 25 % 2) 30 % 3) 20 % 4) 35 % 5) 45 %

 1. 35 %

New cards
99

Vyberte správné(á) tvrzení o zubech: A) korunka zubu je tvořena sklovinou, cementem a dentinem B) stoličky mají jeden kořen C) kyselé prostředí vyvolává demineralizaci zubu D) ozubice vyživuje zub 1) žádná z nabídnutých možností A-D neplatí 2) platí B, C 3) platí pouze A 4) platí A, D 5) platí pouze C

 1. platí pouze C

New cards
100

Spermie A) vyzrávají při nižší teplotě než vajíčka B) se tvoří v Leydigových buňkách C) vyzrávají v nadvarleti D) se transportují do uretry chámovodem 1) platí všechny možnosti (A-D) 2) platí A, D 3) platí A, B, D 4) platí pouze C 5) platí C, D

 1. platí A, D

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 21 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 97 people
Updated ... ago
4.5 Stars(4)
note Note
studied byStudied by 6960 people
Updated ... ago
4.8 Stars(50)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard190 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard79 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard67 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard60 terms
studied byStudied by 29 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard123 terms
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)