biologi

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

evolusjon

1 / 151

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

152 Terms

1

evolusjon

en endring av den genetiske sammensetningen i en populasjon, eller utvikling av nye typer levende organismer

New cards
2

mikroevolusjon

evolusjonen av ulike gener, altså hvordan genene i en populasjon kan endre seg over noen få generasjoner

New cards
3

makroevolusjon

handler om konsekvensene forandringer av gener får for organismer og arter, altså hvordan en art kan gi opphav til en eller flere nye arter over et lengre tidsspenn

New cards
4

gen

en oppskrift for egenskaper hos levende organismer. Gener koder for egenskaper og går i arv fra én generasjon til den neste

New cards
5

tilpasning

adaptiv endring på ulike nivåer, både i artens og individets utvikling

New cards
6

naturlig utvalg

forskjellig reproduksjon av genotyper forårsaket av faktorer i miljøet og som leder til evolusjonær forandring

New cards
7

reproduksjon

når ett eller flere individer får avkom eller barn

New cards
8

mutasjoner

en varig forandring i en organismes arvestoff

New cards
9

kjønnet formering

krever to foreldre, sammensmelting av to kjønnsceller. Begge foreldrenes arveanlegg blandes og fordeles, så avkommet får nye og andre kombinasjoner av arveanlegget enn foreldrene

New cards
10

overkrysning

kromosomene krysser over hverandre og bytter biter som et ledd i meiose (celledeling av kjønnsceller), slik at de har mulighet til å bytte gener

New cards
11

seleksjon

en prosess der enkelte individer innen en populasjon overlever bedre og formerer seg mer enn andre individer tilhørende samme populasjon

New cards
12

fitness

en betegnelse for et individs evne til å få avkom, sett i forhold til hvor mange avkom andre individer får

New cards
13

stabiliserende seleksjon

seleksjon for en gjennomsnittlig fenotype relativt til andre fenotyper i populasjonen

New cards
14

rettet seleksjon

favoriserer de gennen som gir en ekstrem fenotype

New cards
15

splittende seleksjon

favoriserer de variantene av en fenotype som er forskjellige fra hverandre

New cards
16

seksuell seleksjon

all seleksjon som foregår på egenskaper som påvirker individers evne til å pare seg og reprodusere

New cards
17

interseksuell seleksjon

en type seksuell seleksjon. Hunnene velger hannen på bakgrunn av egenskaper hos ham

New cards
18

intraseksuell seleksjon

en type seksuell seleksjon. En konkurranse mellom hannene om hunnene

New cards
19

kunstig seleksjon

når det individet som blir valgt ut, er valgt av mennesket i stedet for den naturlige seleksjonen. Formålet er å produsere etterkommere med speilet gode eller ønskede egenskaper

New cards
20

avl

utvalg og paring av husdyr for å forbedre husdyrenes egenskaper i etterfølgende generasjoner

New cards
21

innavl

når individer som er nært beslektet får avkom

New cards
22

økosystem

et geografisk avgrenset område med både biotiske og abiotiske faktorer

New cards
23

biotiske faktorer

levende faktorer

New cards
24

abiotiske faktorer

ikke-levende faktorer

New cards
25

biosfære

den delen av jorda der det finnes levende organismer

New cards
26

art

en samling individer som kan formere seg og få forplantningsdyktig avkom

New cards
27

populasjon

en gruppe individer av samme art som lever innenfor et avgrenset område

New cards
28

samfunn

alle populasjonene i et område, den biotiske delen av et økosystem

New cards
29

habitat

levestedet til en art

New cards
30

biotop

levestedet til et samfunn

New cards
31

produsent

organisme som produserer organiske forbindelser fra CO2 ved hjelp av solenergi eller kjemisk energi

New cards
32

autotrof

organisme som lager organiske molekyler fra uorganiske

New cards
33

heterotrof

organisme som er avhengig av å bryte ned karbonforbindelser som andre har bygd opp

New cards
34

konsument

organisme som spiser en annen levende organisme

New cards
35

nedbryter

organisme som spiser dødt organisk materiale

New cards
36

predator

organisme som spiser hele eller deler av en annen organisme

New cards
37

intraspesifikk konkurranse

konkurranse innenfor samme art

New cards
38

interspesifikk konkurranse

konkurranse mellom forskjellige arter

New cards
39

tetthetsavhengige miljøfaktorer

miljøforhold som avhenger av tettheten av individene

New cards
40

tetthetsuavhengige miljøfaktorer

miljøforhold som påvirker populasjonen likt uavhengig av hvor mange som lever der

New cards
41

organismeøkologi

vi kan se hvordan en organisme fungerer i miljøet sitt

New cards
42

populasjonsøkologi

handler om hvilke faktorer som påvirker en populasjon, og hvorfor den endrer seg

New cards
43

samfunnsøkologi

handler om samspillet mellom populasjoner av ulike arter, og hvordan det påvirker organisering og struktur i samfunnet

New cards
44

økosystemøkologi

vi kan studere strømmen av energi og næringsstoffer i et økosystem

New cards
45

landskapsøkologi

vi kan se på strømmen av energi og næringsstoffer på tvers av økosystemene

New cards
46

global økologi

vi tar for oss hele kloden under ett, og ser på hvordan endringer ett sted kan påvirke hele jorda

New cards
47

rovdyr

dyr som spiser andre dyr og for det meste lever av kjøtt

New cards
48

byttedyr

dyr som blir drept og spist av andre dyr

New cards
49

r-selekterte arter

strategi for å føre arten videre i neste generasjon. Høyere dødsrate, høyere reproduksjonsrate

New cards
50

K-selekterte arter

strategi for å føre arten videre i neste generasjon. Lavere dødsrate, lavere reproduksjonsrate

New cards
51

bæreevne

den største mengden med individer av en art som kan leve i et visst område over lang tid

New cards
52

fangst-gjenfangstmetoden

går ut på å fange et visst antall dyr, merke dem og slippe dem ut i populasjonen igjen. Etter en stund fanger man et visst antall dyr igjen, og registrerer hvor mange av dem vi nå fanger, som er merket. Ut fra dette kan man beregne en omtrentlig størrelse på populasjonen

New cards
53

ruteanalyse

velge ut et tilfeldig område, for eksempel en rute på 1 m x 1 m, og telle antall eller dekningsgrad i prosent av arten innenfor ruten. Så fortsetter vi med en ny tilfeldig rute og teller antall individer i denne ruten. Når vi har gjort dette mange nok ganger, kan vi anslå hvor mange individer som lever i området totalt

New cards
54

koevolusjon

når to arter gjensidig påvirker hverandres evolusjon

New cards
55

nisje

summen av de biotiske og abiotiske ressursene en art kan benytte seg av i miljøet sitt

New cards
56

fundamental nisje

hele artens nisje

New cards
57

realisert nisje

den delen av nisjen som arten faktisk får utnytte

New cards
58

ressursfordeling

dersom arter har overlappende nisjer, kan artene utvikle seg i hver sin retning slik at konsekvensen blir mindre overlapping mellom nisjene deres

New cards
59

predasjon

når en organisme spiser hele eller deler av en annen organisme

New cards
60

beskyttelseslikhet

at dyr i form eller farge ligner omgivelsene

New cards
61

kamuflasje

at en art ligner omgivelsene

New cards
62

mimikry

når en art hermer etter uspiselige eller skadelige arter for å få ulike fordeler

New cards
63

beiting

når en organisme spiser deler av en plante eller en alge og dermed skader denne

New cards
64

herbivor

planteetende dyr

New cards
65

symbiose

dersom to arter lever i direkte og tett kontakt med hverandre

New cards
66

parasittisme

parasitten får næring fra vertsorganismen uten å yte noe tilbake. Dette er en ulempe for vertsorganismen fordi parasitten tar ressurser som de ellers kunne brukt til andre formål

New cards
67

kommensalisme

dersom den ene arten har en fordel av samlivet, og den andre verken er positivt eller negativt påvirket

New cards
68

mutualisme

begge arter som inngår i samlivet, har en fordel

New cards
69

primærkonsument

en konsument som spiser en produsent

New cards
70

sekundærkonsument

spiser primærkonsumenter

New cards
71

næringskjede

en serie organismer eller arter der hver art vil spise arten som ligger under dem i næringskjeden, og som selv blir spist av arten som ligger over

New cards
72

trofisk nivå

hvert trinn av forflyttingen av energi i en næringskjede

New cards
73

næringsnett

en modell som viser sammenhengen mellom ulike organismer i et økosystem

New cards
74

dominerende art

arter som det er flest individer av eller som til sammen har den største biomassen i et økosystem

New cards
75

nøkkelart

mange andre arter blir påvirket av disse artene, de påvirker strukturen i hele økosystemet

New cards
76

økosystemingeniør

forandrer det fysiske miljøet der de lever

New cards
77

biomasse

massen av alle levende organismer eller celler i en gitt populasjon på et område

New cards
78

energipyramide

en framstilling av hvor mye energi som er tilgjengelig på de ulike trofiske nivåene i en næringskjede

New cards
79

biomassepyramide

angir biomassen på hvert trofisk nivå i en næringskjede

New cards
80

næringsstoff

kjemiske forbindelser eller grunnstoffer som opptas av kroppen og som tilfører energi, bidrar til å opprettholde liv eller er byggesteiner for vekst

New cards
81

grunnstoff

et rent stoff hvor alle atomene i stoffet har samme atomnummer

New cards
82

karbon

et grunnstoff som inngår i alle organiske stoffer.

New cards
83

karbonlikevekten

hvor mye karbonat som er tilgjengelig i vannet

New cards
84

karbonsyre

blir produsert når karbondioksid fra atmosfæren løser seg i vann

New cards
85

tilbakekoblingsmekanismer

en slags dominoeffekter der naturlige eller menneskeskapte klimaendringer har konsekvenser som igjen påvirker klimaet

New cards
86

nitrogen

et grunnstoff som inngår i aminosyrer, ATP, DNA og RNA

New cards
87

ammonium

en form for uorganisk nitrogen som planter og alger kan bruke

New cards
88

nitrat

en form for uorganisk nitrogen som planter og alger kan bruke

New cards
89

nitritt

en form for uorganisk nitrogen som ulike bakterier kan bruke

New cards
90

nitrogenoksid

kjemiske forbindelser mellom nitrogen og oksygen. Vannløselig

New cards
91

nitrogenfikserende bakterier

har evnen til å omdanne nitrogenet i luft til forbindelser som produsentene kan ta opp

New cards
92

denitrifiserende bakterier

heterotrofe bakterier som omdanner nitrat til nitrogengass

New cards
93

kunstgjødsel

gødsel som er industrielt framstilt

New cards
94

fosfor

et grunnstoff som inngår i DNA, RNA og ATP

New cards
95

fosfat

den vanligste formen for fosfor som blir brukt av organismene

New cards
96

livshistoriestrategi

hvordan en organisme bruker ressurser på vekst og reproduksjon

New cards
97

yngelpleie

pass av avkom

New cards
98

overlevelseskurve

en grafisk fremstilling av en overlevelsesanalyse

New cards
99

r-selekterte arter

en strategi på hvor godt en art tar vare på avkommet sitt. Høy dødsrate, høy reproduksjonsrate

New cards
100

K-selekterte arter

en strategi på hvor godt en art tar vare på avkommet sitt. Lav dødsrate, lav reproduksjonsrate

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 39 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 70 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard119 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard38 terms
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard66 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard43 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard132 terms
studied byStudied by 13 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard90 terms
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)