Istorijos VBE sąvokos

studied byStudied by 4 people
5.0(1)
get a hint
hint

Indulgencija

1 / 152

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

153 Terms

1

Indulgencija

bausmės už nuodėmes atleidimas, patvirtinamas Bažnyčios išduodamu raštu

New cards
2

Christianizacija

atvertimas į krikščionių religiją, krikščionybės platinimas.

New cards
3

Didžioji shizma

Kriksčionių religinės bendruomenės skilimas į Vakarų krikščionis ir Rytų krikščionis. 1054 m.

New cards
4

Vakarų schizma

1378 - 1417 m. laikotarpis katalikų bažnyčios istorijoje, kuomet vienu metu valdė du ar trys popiežiai

New cards
5

Erezija, eretikas

Religijos srovė, prieštaraujanti oficialiai bažnyčiai, žmogus susidedantis su šia religija

New cards
6

Inkvizicija

XIII a. įkurta Katalikų bažnyčios teisinė institucija kovai su Bažnyčios priešais ir eretikais.

New cards
7

Ekskomunika

Tikinčiojo atskyrimas nuo religinės bendrovės

New cards
8

Dešimtinė

Bažnyčiai atiduodama dešimtoji pajamų dalis

New cards
9

Abatas

vienuolyno viršininkas

New cards
10

Konkordatas

valstybės sutartis su popiežiumi, nustatanti Bažnyčios padėtį toje valstybėje.

New cards
11

Misionierius

dvasininkas, propaguojantis savo religiją kitų religinių įsitikinimų žmonėms

New cards
12

Feodas

Paveldima žemės valda, kurią vasalas gavo iš senjoro už karinę tarnybą.

New cards
13

Alodas

Privati žemės valda

New cards
14

Beneficija

Laikinas, be paveldėjimo teisės, atlyginimas žemės valda už karinę arba administracinę tarnybą

New cards
15

Domenas

Viduramžių Vakarų ir Vidurio Europos šalyse karaliaus, didžiojo kunigaikščio ar didiko paveldima žemės valda, įdirbama lažinių valstiečių.

New cards
16

Feodalas

Feodo valdytojas, senjoras, dvarininkas.

New cards
17

Senjoras

Žemvaldys turintis savo žemėje gyvenančių priklausomų valstiečių ir miestiečių. (Feodalas, turintis vasalų)

New cards
18

Vasalas

Nuo senjoro priklausomas feodalas

New cards
19

Prekariumas

žemės davimas vastielčiams

New cards
20

Feodalizmas

Viduramžių visuomenės gyvenimo tvarka

New cards
21

Majorato teisė

paveldėjimo būdas paplitęs viduramžiais, kai visas žemes paveldėdavo vyriausias palikuonis.

New cards
22

Feodaliniai laiptai

senjorų ir vasalų santykių pakopos

New cards
23

Kapitalizmas

socialinė ekonominė sistema, pagrįsta privačia nuosavybe, asmens teise imtis verslo ir siekti pelno, dalyvauti nuolatinėje konkurencijoje.

New cards
24

Omažas

vasalo ištikimybės priesaika senjorui

New cards
25

Natūrinis ūkis

Visuomenės ūkio organizavimo forma, kurioje vyrauja žemės ūkio produktų gamyba, skirta ne pardavimui, bet pačių gamintojų vartojimui.

New cards
26

Sekuliarizacija

Turto, žemių, įstaigų, privilegijų atėmimas iš bažnyčios ir jų perdavimas pasaulietinei valdžiai, visuomenei

New cards
27

Baudžiauninkas

Valstietis, netekęs asmeninės laisvės ir žemės nuosavybės, priklausantis senjorui, kurio žemėje gyvena.

New cards
28

Baudžiava

Feodalo teisė naudotis priverstiniu jam priklausančio valstiečio darbu, turtu ir asmeniu.

New cards
29

Lažas

Privalomas baudžiauninko darbas dvare.

New cards
30

Činšas

Žemės renta , baudžiaunininkų ir laisvųjų žmonių mokama senjorui pinigais arba natūra

New cards
31

Komendacija

sutartis, įtvirtinusi asmeninę ir materialinę vasalo priklausomybę nuo senjoro (už fizinę apsaugą nuo puldinėjimų).

New cards
32

Celibatas

Draudimas katalikų dvasininkams tuoktis

New cards
33

Imunitetas

Viduramžių stambiųjų žemvaldžių privilegijos, išduotos karaliaus; išskirtinis kai kurių įstatymų netaikymas asmenims.

New cards
34

Privilegija

Išskirtinė teisė, pirmumas, lengvata

New cards
35

Luomas

Žmonių grupė, turinti įstatymų nustatytas ypatingas teises ir pareigas

New cards
36

Luominė monarchija

monarchijos tipas, kai karalius valdo, patariamas luomų atstovų susirinkimo.

New cards
37

Islamas

Monoteistinė religija, skelbianti tikėjimą vienu dievu Alachu, pranašais

New cards
38

Simonija

Bažnytinių pareigų, privilegijų pirkimas ir pardavimas

New cards
39

Investitūra

Katalikų dvasininko paskyrimas eiti bažnytines pareigas, kartu duodant valdyti pasaulietinius turtus

New cards
40

Skriptorius

Vienuolis, rankraštinių knygų perrašinėtojas.

New cards
41

Teokratija

valstybės valdymo forma, kurioje aukščiausią valdžią turi dvasininkai

New cards
42

Centralizacija

vadovavimo ir valdymo sutelkimas viename centre

New cards
43

Feodalinis susiskaldymas

procesas, kai smulkieji ir vidutiniai feodalai pasidarė vis labiau priklausomi nuo stambiųjų žemvaldžių, o ne nuo paties imperatoriaus.

New cards
44

Biurgeris

miestietis

New cards
45

Cechas

Tos pačios specialybės amatininkų susivienijimas

New cards
46

Gildija

Pirklių susivienijimas, ginantis savo narių privilegijas.

New cards
47

Getas

Miesto dalis tautinėms ar religinėms mažumoms priverstinai gyventi

New cards
48

Sholastika

mokslas ir filosofija remiasi krikščioniškosiomis tiesomis, kurios suformuluotos dogmose

New cards
49

Manufaktūra

Įmonė, kurioje gamyba paremta samdomu rankų darbu ir darbo pasidalijimu.

New cards
50

Magdeburgo teisė

miesto savivaldos teisė

New cards
51

Romantika

Viduramžių architektūros ir dailės stilius, kuriam būdingi masyvūs pastatai, pusapvalės arkosm maži langai, ne natūralių proporcijų skulptūros

New cards
52

Gotika

Viduramžių architektūros ir dailės stilius, kuriam būdingi aukšti pastatai, vertikalios linijos, smailėjančios arkos, vitražiniai langai

New cards
53

Humanizmas

pažiūrų sistema, žmogų laikanti pagrindine vertybe.

New cards
54

Barokas

Kultūros epocha ir meno kryptis, kuriai būdingas sudėtingumas, įmantrumas, jausmingumas, impulsyvumas

New cards
55

Klasicizmas

Vakarų Europos literatūros ir meno epocha, kuriai būdingas žmogaus pažinimas, idealios harmonijos, tobulumo, abosliutaus grožio ir universalios tiesos siekimas

New cards
56

Aisčiai, baltai

Šiaurės rytų Europos gentys kalbėjusios indoeuropiečių kalbū šeimos baltų kalbomis

New cards
57

Paprotinė teisė

Istoriškai susiklosčiusių nerašytinių taisyklių (papročių) visuma

New cards
58

Maršalka

Pareigūnas, kuris rūpinosi tvarka valdovo dvare, Seime, skelbė didžiojo kunigaikščio potvarkius

New cards
59

Etmonas

LDK kariuomenės vadas

New cards
60

Kancleris

Tvarkė įstatymų leidybą ir kontroliavo jų vykdymą

New cards
61

Buržuazija

Iš prekybos ar finansinių patarnavimų gyvenantis pasiturinčių miestiečių sluoksnis

New cards
62

Reformacija

XVI a. visuomeninis, politinis ir religinis judėjimas dėl religijos atnaujinimo ir Katalikų bažnyčios pertvarkos

New cards
63

Kontrreformacija

Katalikų bažnyčios judėjimas prieš protestantus

New cards
64

Kalvinizmas

Protestantų kryptis, kurioje svarbu predestinacija

New cards
65

Baudžiava

Feodalo teisė naudotis priverstiniu jam priklausančio valstiečio darbu, turtu ir asmeniu.

New cards
66

Unitai

Lenkijos ir Lietuvos valstybės stačiatikiai, 1596 m. sudarę Bresto bažnytinę uniją su Katalikų bažnyčia.

New cards
67

Liberum veto

ATR seimo nario teisė uždrausti ir panaikinti bet kokį nutarimą

New cards
68

Pacta conventa

ATR Seimo sutartis su kandidatų į valdovus

New cards
69

Statusas

Teisės aktų rinkinys

New cards
70

Absoliutizmas

Valstybės valdymo forma, kai aukščiausioji valdžia priklauso monarchui

New cards
71

Respublika

Valstybės valdymo forma, kai visa valdžia yra renkama

New cards
72

Apšvietos amžius

17-18 a. Europos kultūrinio sąjudžio laikotarpis, kai daugelis intelektualų kvietė atmesti prietarus, senuosius tikėjimus, pertvarkyti visuomenę remiantis moksliniu pažinimu

New cards
73

Kosmopolitizmas

pažiūros, teigiančios, kad žmogaus tėvynė yra ne atskira valstybė, bet visas pasaulis.

New cards
74

Apšviestasis absoliutizmas

Kai kurių Europos valstybių monarchų bandymai "kosmetišai" reformuoti valstybes XVIII a. pab.

New cards
75

Diktatūra

Jokių įstatymų nevaržoma vieno asmens ar grupės asmenų valdžia.

New cards
76

Pilietinis karas

ilgalaikis karinis konfliktas tarp skirtingų tos pačios valstybės gyventojų grupių.

New cards
77

Teroras

Klasinių ir politinių priešininkų slopinimo politika, palaikoma smurto, prievartos priemonėmis

New cards
78

Demokratija

Valdžia, faktiškai ar formaliai kylanti iš visuomenės daugumos valios

New cards
79

Kontinentinė blokada

Napoleono paskelbta politika, draudusi Europos žemynui prekiauti su Didžiaja Britanija

New cards
80

Šventoji sąjunga

Austrija, Prūsijos ir Rusijos sudaryta sutartis Vienos kongrese nustatytai tarptautinei tvarkai palaikyti

New cards
81

Tautų pavasaris

Nacionalinių revoliucijų banga apėmusi daugelį Europos valstybių 1848-1849 m.

New cards
82

Nacionalizmas

meilė savo tautai, pareiga kurti savarankišką tėvynę

New cards
83

Šovinizmas

Kraštutinis nacionalizmas. Teigia, kad tam tikra tauta yra išskirtinė, geresnė už kitas, skatina tautų priešiškumą

New cards
84

Pramonės perversmas

Pokyčiai gamybos technologijoje bei organizacijoje, kurių metu buvo pereita nuo manufaktūrinės prie stambiosios mašininės gamybos

New cards
85

Proletariatas

Socialinė klasė, neturinti gamybos ir kurios atstovų pagrindinis pragyvenimo būdas - savo darbo jėgos pardavimas

New cards
86

Urbanizacija

Procesas, pasireiškiantis miestų ir jų reikšmės didėjimu

New cards
87

Industrializacija

Stambiosios pramonės kūrimas.

New cards
88

Fabrikas

didelė pramonės įmonė, kurioje svarbiausius darbus atlieka mašinos.

New cards
89

Liberalizmas

Politinė doktrina, idealogija, pagrįsta asmens lasivės principu, valstybės kontrolės apribojimu, įstatymų viršenybe ir laisvąja rinka

New cards
90

Konservatizmas

Viena didžiausių politinių idealogijų, susiformavusių XIX a. pr. kovojant su stiprėjančiu liberalizmu

New cards
91

Socializmas

XIX a. susiformavusi politinė idealogija ir socialinė ekonominė sistema, paremta beklase visuomene ir labiau bendra nei privačia nuosavybe

New cards
92

Imperializmas

valstybių užsienio politika, grindžiama kolonijų užkariavimu, kitų šalių pajungimu

New cards
93

Kolonializmas

kolonijų planavimas ir kūrimas

New cards
94

Kolonija

Šalis, esanti kitos valstybės valdžioje ir neturinti politinio bei ekonominio savarankiškumo

New cards
95

Metropolija

Miestas - valstybė turinti kolonijų

New cards
96

Dominija

Autonomiją įgijusios, bet ištikimos karūnai Britanijos imperijos šalys

New cards
97

Partija

Politinė organizacija, kurios nariai turi panašius įsitikinimus, dalyvauja ar siekia dalyvauti politiniame gyvenime, įgyvendinti bendrą politinį tikslą.

New cards
98

Parlamentarizmas

parlamentinė valstybės valdymo sistema: parlamentas yra viršesnis už kitas valstybės institucijas

New cards
99

Reparacija

Per karą padarytos žalos atlyginimas, kurį karo kaltininkė sumoka nugalėtojams

New cards
100

Kontribucija

  1. suma, kurią nugalėta valstybė pagal taikos sutartį turi sumokėti nugalėtojai; 2. prievartinės piniginės rinkliavos iš okupuotų teritorijų gyventojų

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 25 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 88 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
note Note
studied byStudied by 31 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 15 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard52 terms
studied byStudied by 18 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard35 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard40 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard31 terms
studied byStudied by 20 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 88 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard87 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard73 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)