Biologia egzamin

studied byStudied by 5 people
0.0(0)
get a hint
hint

System błon wewnętrznych tworzony jest przez

1 / 177

Tags and Description

178 Terms

1

System błon wewnętrznych tworzony jest przez

  1. otoczka jądrową

  2. ER szorstka i gładka 3)Aparat Golgiego 4)niektóre rodzaje wakuol 5)lizosomy 6)błona komórkowa

New cards
2

Zadania systemu błon wewnętrznych

  1. Synteza i transport lipidów 2)Synteza transport oraz modyfikacja białek 3)detoksykacja używek, toksyn

New cards
3

Funkcje ER gładkiego

1)synteza lipidów 2) synteza hormonów płciowych oraz hormonów steroidowych wydzielanych przez nadnercza 3)Magazynowanie jonów Ca2+ 4) Metabolizm węglowodanów 5) Biosynteza enzymów detoksykacyjnych P450

New cards
4

Funkcja ER szorstkiego

  1. synteza białek 2)synteza błon wewnętrznych 3)synteza własnych fosfolipidów błonowych

New cards
5

W ER szorstkim biosyntetyzowane są białka

1)błony ER 2)błony AG 3)błony plazmatycznej 4)białka wydzielnicze 5)enzymy lizosomalne

New cards
6

Główne procesy zachodzące w świetle ER

1)glikozylacja 2)tworzenie mostków dwusiarczkowych 3 )fałdowanie polipeptydów oraz składanie podjednostek

New cards
7

Składniki światła ER

1)izomeraza dwusiarczkowa 2)wapń 3)kalretkulina 4)kalneksyna 5) Chaperony ER

New cards
8

Chaperony ER(co to ?)

Białka rodziny: -hsp70 -hsp50 -BiP -GRP-94 -izomeraza peptydylopropylowa

New cards
9

Kalneksyna

Zapobiega uwalnianiu nieodpowiednio składowanych białek

New cards
10

Kelretikulina

Białko wiążące wapń

New cards
11

AG funkcje

Modyfikacja Sortowananie Gromadzenie Dystrybucja BIAŁEK Moja synowa gromadzi dynie

New cards
12

ER gładka jakie komórki

Nadnerczy Jajników Jąder Wątroby Komórki mięśni

New cards
13

GA gdzie duża struktura

Hepatocytach komórkach trzustki

New cards
14

Aparat Golgiego transport od do

Od powierzchni cis do powierzchni trans

New cards
15

Morfologiczna i funkcjonalna polarność AG

1)Powierzchnia cis 2)Sieć cis Golgiego 3)Sieć środkowa Golgiego 4)Sieć trans Golgiego 5)Powierzchnia trans

New cards
16

Co zachodzi w sieci cis Golgiego

Przycinanie łańcuchów bogatych w mannozę do M-5 przy udziale mannozydazy I

New cards
17

Co zachodzi w sieci trans Golgiego

Dołączanie reszt galaktozy oraz kwasu sialowego

New cards
18

Biała sekracyjne

Wytwarzane w ER szorstkiego, większości to glikoproteiny

New cards
19

Procesy biochemiczne zachodzące w AG

  1. Glikolizacja białek i lipidów 2)Glikolizacja o składanie proteoglikanów 3)Dodananie mannozo-6-fosforanu (M-6-P) jako sygnału docelowego do eznymów lizomalnych 4)Sortowanie białek przed transportemdo innych organelii

New cards
20

Czym jest glikolizacja

Jest to reakcja łączenia węglowodanów z innymi zw.organicznymi z wytworzeniem w.glikozydowych.

New cards
21

Proteoliza definicja

Hydrolityczny rozkład wiązania peptydowego za pomocą proteaz.

New cards
22

Proteazy

Enzymy katalizujące proteolizę

New cards
23

3 domeny

1)Bacteria 2)Archaea 3)Eucaryota

New cards
24

Procaryota

Bacteria oraz Archeae

New cards
25

Eucaryota

Pierwotniaki Grzyby Roślinny Zwierzęta

New cards
26

Wspólne cechy 3 domen

-semikonserwatywna replikacja DNA -translacja oraz transkrypcja jako procesy syntezy białek -błona komórkowa oraz rybosomy -glikoliza

New cards
27

Cechy wspólne komórki prokariotycznej i eukariotycznej

-DNA i chromosomy -cytozol -rybosomy -błona komórkowa

New cards
28

Wielkość komórek eukariotycznych

Od 1 do 100 um

New cards
29

Różnice pomiędzy k. prokariotyczną a eukariotyczną

-lokalizacJa DNA -wielkość komórek -cytoplazma a cytozol -obecność rozbudowanego systemu błon

New cards
30

Zasadnicze różnice pomiędzy komórką roślinną a zwierzęcą

Komórka roślinna zawiera: -Ścianę komórkową -Plastydy -Dużą centralnie umieszczoną wakuolę -Plazmodesmy

New cards
31

Zasadnicze różnice pomiędzy komórką zwierzęcą a roślinną

Komórka zwierzęca zawiera: -lizosomy -centrosomy z centriolami -glikokaliks

New cards
32

Ultrastrukturalna budowa jądra

1)otoczka jądrowa 2)kariolimfa macierz jądrowa 3) chromatyna skondensowana 4)chromatyna rozproszona 5)jąderko 6)ciałka jądrowe 7)strefa perychromatyny 8)strefa interchromatyny

New cards
33

NPC

nuclear pore complex Jądrowy kompleks porowy

New cards
34

Transport aktywny jądro

Nakład energetyczny Sygnalizacja Transport cząsteczek powyżej >9kDa

New cards
35

Dyfuzja bierna jądro

Cząsteczki poniżej <9kDa Bez nakładu energetycznego

New cards
36

Import jądrowy

Importyna a i b Oraz sygnał lokalizacji jądrowej

New cards
37

Eksport jądro (co jest potrzebne)

Eksportyna 1 Białko RanGTP Jądrowy sygnał eksportowy

New cards
38

NLS

nuclear localization signal Sygnał lokalizacji jądrowej

New cards
39

NES

nuclear export signal Jądrowy sygnał eksportowy

New cards
40

Strukturę macierzy jądrowej tworzą:

1)jąderka resztkowe 2)blaszka jądrowa z NPC 3)włóknisto-ziarnista sieć pozająderkowa

New cards
41

Chromatyna zawiera:

DNA oraz różne białka i histony

New cards
42

Chromatyna uczestniczy w procesach:

1)Replikacji 2)transkrypcji DNA 3)Tworzenia rusztowania dla kompleksów DNA 4)Wiązania specyficznych sekwencji DNA

New cards
43

Podwójna helisa DNA wielkość

2 nm

New cards
44

Rozproszony chromosom wielkość

300 nm

New cards
45

Zwinięty spiralnie chromosom

700 nm

New cards
46

Wielkość Chromosomu metafazowego

1,4 um

New cards
47

Sznur nukleosomów wielkosc

11 nm

New cards
48

Nukleosom

Dna owinięte na histon

New cards
49

Solenoid

30 nm

New cards
50

Jąderko zawiera

1)Pętle DNA 2)duże skupiska genów dla rRNa

New cards
51

Procesy zachodzące w jąderku

Tworzenie podjednostek rybonukleoproteinowych 40S I 60S Transkrypcja rRNA

New cards
52

Mitochondrialny system oksydacyjno -fosforylacyjny

1)Dehydrogenaza NADH 2)Dehydrogenaza bursztynianiowa 3)Kompleks cytochromów bc1 4)Oksydaza cytochromu c 5)Syntaza ATP

New cards
53

Struktura Syntazy ATP

Frakcja 1 oraz 0

New cards
54

MERRF

padaczka mioklonicza z występowaniem czerwonych poszarpanych włókien w mieśniach

New cards
55

LHON

Dziedziczna neuropatia nerwu wzrokowego Lebera

New cards
56

DEAF

Głuchota wrodzona u dzieci i dorosłych po zażyciu antybiotyków aminoglikozydowych

New cards
57

Czy Rybosomy są otoczone błoną?

NIE

New cards
58

Proteosomy

Enzymatyczne kompleksy białkowe degradujące wadliwe białka

New cards
59

Przejście zolu w żel odpowiada

Aktyna

New cards
60

Bezjądrzaste komórki eukariotyczne

1)dojrzałe erytrocyty ssaków 2)Rurki sitowe

New cards
61

Mikroskop świetlny cechy

Powiększenie 1000 razy Szczegóły 0,2 um Soczewki optyczne Wiązka światła

New cards
62

Mikroskop elektronowy

Powiększenie 1000000 razy Szczegóły 0,2 nm Soczewki elektromagnetyczne Wiązki elektronów katoda

New cards
63

Komórki jelita cienkiego

Enterocyty

New cards
64

Organella dwubłoniaste

Mitochondria Jądro Plastydy

New cards
65

Mezosomy

Mitochondria u prokariotów

New cards
66

Grupa HYDROFOBOWA

Tiolowa -SH

New cards
67

Grupa nieaktywna

Gr.metylowa -CH3

New cards
68

Monosacharydy

Glukoza Fruktoza Galaktoza

New cards
69

Dwucukry

Maltoza(glukoza+glukoza) Laktoza(galaktoza+glukoza) Sacharoza(fruktoza +glukoza)

New cards
70

Polisacharydy

Skrobia Glikogen Chityna Celuloza

New cards
71

Polisacharydy reakcja

Kondensacji wiązanie glikozydowe

New cards
72

Tworzenie wiązań typ reakcji

Dehydratacja tworzy się cząsteczka wody

New cards
73

Reakcja powodująca rozpad wiązań min. trawienie polimerów

Hydroliza

New cards
74

Hydrofilowa głowa

Z choliny Fosforanu Glicerolu

New cards
75

Tranzycja

Jest to rodzaj mutacji punktowej polegająca na zamianie zasady pirymidynowej na pirymidynową I purynę na purynę

New cards
76

Transwersja

Rodzaj mutacji punktowej polegający na zamianie puryny na pirymidynę i odwrotnie

New cards
77

Pirymidyny

Uracyl Tymina Cytozyna (Piramidy to prawdziwy cut)

New cards
78

Puryny

Adenina i guanina

New cards
79

Delecja

Utrata 1 lub większej ilości par nukleotydów z DNA genowego

New cards
80

Deficjencja

Utrata delecja końcowego odcinka DNA

New cards
81

Insercja( interkalacja)

Wstawienie krótkiej sekwencji DNA w obrębie 1 genu lub wstawienie fragmentu chromosomu W pewnym sensie przeciwieństwo delecji

New cards
82

Dublikacja

Podwojenie fragmentu chromosomu

New cards
83

Translokacja

Przemieszczenie odcinków chromosomu z obrębie tego samego chromosomu lub pomiędzy różnymi.

New cards
84

Mutacje chromosomowe

Dublikacja Delecje Insercja Deficjencja Translokacja

New cards
85

Aberracje chromosomowe zachodzą

W fazie G1 zaraz po fazie M,przed fazą S

New cards
86

Aberracje chromatydowe kiedy zachodzą w cyklu życiowym komórki

Zachodzą w fazie G2 zaraz po fazie fazie S

New cards
87

Inwersja

To jest szczególny rodzaj translokacji polegający na odwróceniu kolejności odcinków w odrębnie tego samego ramienia

New cards
88

Aneuplodie

2n-1 lub 2n+1

New cards
89

Euplodie

Kiedy cały zestaw chromosomów ulega zwielokrotnieniu 3n 4n 5n

New cards
90

Genom człowieka składa się z

3,4 mld par zasad i zawiera ok. 32 tysiące genów

New cards
91

Mutacje punktowe dzielą się na 4 kategorie

  1. mutacje missensowe 2)mutacje nonsensowe 3)mutacje powodujące przesunięcie ramki odczytu 4)mutacje ciche

New cards
92

Promieniowanie jonizujace

Promieniowanie beta gamma oraz promieniowanie X i neutrony

New cards
93

Promieniowanie niejonizujące

Promieniowanie UV

New cards
94

Prawda/Fałsz Nasiona mogą być traktowane większą ilością dawek promieniowania niż kiełkujące siewki

Prawda

New cards
95

Inhibitor mitozy co robią z indeksem mitotycznym i czy wydłużają czy skracają cykl życiowych komórek zdolnych do podziałów mitotycznych

Indeks mitotyczny maleje Wydłuża

New cards
96

Stymulatory indeks mitotyczny i czy skraca czy wydłuża życie komórek zdolnych do podziałów

Indeks mitotyczny rośnie Skraca

New cards
97

Czym jest indeks mitotyczny

Jest to procent komórek dzielących się w stosunku do populacji całej tkanki

New cards
98

Inhibitory mitozy można podzielić na 4 kategorię:

1)inhibitory wrzeciona kariokinetycznego 2)inhibitory cytokinezy 3)czynniki mutagenne, powodujące tzw. aberracje chromosomowe 4)czynniki antymitotyczne, powodujące obniżenie/całkowity zanik aktywności mitotycznej

New cards
99

Rybosomy współczynnik sedymentacji u prokariota

70S

New cards
100

Rybosomy współczynnik sedymentacji u eukariota

80S ( te w cytozolu i na ER szorstkim) natomiast te w mitochondriach i plastydach 70S

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 85 people
Updated ... ago
4.7 Stars(10)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 97 people
Updated ... ago
4.5 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 24 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard53 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard26 terms
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard21 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard36 terms
studied byStudied by 93 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard110 terms
studied byStudied by 14 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard89 terms
studied byStudied by 155 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 182 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)