mln new

studied byStudied by 8 people
0.0(0)
get a hint
hint
 1. Đặc điểm chủ yếu của phép biện chứng trong triết học hy lạp là: a) Tính chất duy tâm b) Tính chất duy vật, chưa triệt để c) Tính chất tự phát, ngây thơ, mộc mạc d) Tính chất khoa học

1 / 311

encourage image

There's no tags or description

Looks like no one added any tags here yet for you.

312 Terms

1
 1. Đặc điểm chủ yếu của phép biện chứng trong triết học hy lạp là: a) Tính chất duy tâm b) Tính chất duy vật, chưa triệt để c) Tính chất tự phát, ngây thơ, mộc mạc d) Tính chất khoa học

c

New cards
2
 1. Phép biện chứng nào cho rằng biện chứng ý niệm sinh ra biện chứng của sự vật? a) Phép biện chứng thời cổ đại b) Phép biện chứng của các nhà tư tưởng xã hội dân chủ Nga c) Phép biện chứng duy vật d) Phép biện chứng duy tâm khách quan

d

New cards
3
 1. Tại sao C. Mác nói phép biện chứng của G.W.Ph. Hêghen là phép biện chứng lộn đầu xuống đất? a) Thừa nhận sự tồn tại khách quan của thế giới vật chất b) Thừa nhận tinh thần là sản phẩm của thế giới vật chất c) Thừa nhận sự tồn tại độc lập của tinh thần d) Thừa nhận tự nhiên, xã hội là sản phẩm của quá trình phát triển của tinh thần, ý niệm

d

New cards
4
 1. Biện chứng khách quan là gì? a) Là những quan niệm biện chứng tiên nghiệm, có trước kinh nghiệm b) Là những quan niệm biện chứng được rút ra từ ý niệm tuyệt đối, độc lập với ý thức con người c) Là biện chứng của các tồn tại vật chất d) Là biện chứng không thể nhận thức được nó

c

New cards
5
 1. Biện chứng chủ quan là gì? a) Là biện chứng của tư duy tư biện, thuần túy b) Là biện chứng của ý thức c) Là biện chứng của thực tiễn xã hội d) Là biện chứng của lý luận

b

New cards
6
 1. Biện chứng tự phát là gì? a) Là biện chứng của bản thân thế giới khách quan b) Là biện chứng chủ quan thuần túy c) Là biện chứng của bản thân thế giới khách quan khi con người chưa nhận thức được d) Là những yếu tố biện chứng con người đạt được trong quá trình tìm hiểu thế giới nhưng chưa có hệ thống

d

New cards
7
 1. Đâu là biện chứng với tư cách là khoa học trong số các quan niệm, các hệ thống lý luận dưới đây? a) Những quan niệm biện chứng ở thời kỳ cổ đại b) Những quan niệm biện chứng của các nhà duy vật thế kỷ XVII - XIX c) Những quan niệm biện chứng của các nhà khoa học tự nhiên thế kỷ XVIII - XIX d) Phép biện chứng duy vật

d

New cards
8
 1. Theo quan niệm của chủ nghĩa duy vật biện chứng giữa biện chứng chủ quan và biện chứng khách quan quan hệ thế nào với nhau? a) Biện chứng chủ quan quyết định biện chứng khách quan b) Biện chứng chủ quan hoàn toàn độc lập với biện chứng khách quan c) Biện chứng chủ quan phản ánh biện chứng khách quan d) Biện chứng chủ quan là sự thể hiện của biện chứng chủ quan

c

New cards
9
 1. Đâu là nội dung nguyên lý của phép biện chứng duy vật về mối liên hệ phổ biến của các sự vật và hiện tượng a) Các sự vật và hiện tượng trong thế giới tồn tại tách rời nhau, giữa chúng không có sự phụ thuộc, ràng buộc lẫn nhau. b) Các sự vật có sự liên hệ tác động nhau nhưng không có sự chuyển hóa lẫn nhau c) Sự vật khác nhau ở vẻ bề ngoài, do chủ quan con người quy định, bản chất sự vật không có gì khác nhau d) Thế giới là một chỉnh thể thống nhất bao gồm các sự vật, các quá trình vừa tách biệt nhau, vừa có mối liên hệ qua lại với nhau, vừa thâm nhập và chuyển hóa cho nhau

d

New cards
10
 1. Đâu là quan niệm của phép biện chứng duy vật về cơ sở các mối liên hệ a) Cơ sở liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật và hiện tượng ở ý thức, cảm giác con người b) Cơ sở sự liên hệ, tác động qua lại giữa các sự vật là ở ý niệm về sự thống nhất của thế giới c) Cơ sở sự liên hệ giữa các sự vật là do các lực bên ngoài có tính chất ngẫu nhiên đối với các sự vật d) Sự liên hệ qua lại giữa các sự vật, hiện tượng có cơ sở ở tính thống nhất vật chất của thế giới

d

New cards
11
 1. Đâu là quan niệm của phép biện chứng duy vật về vai trò của các mối liên hệ đối với sự vận động và phát triển của các sự vật hiện tượng? a) Các mối liên hệ có vai trò khác nhau b) Các mối liên hệ có vai trò như nhau c) Các mối liên hệ có vai trò khác nhau tùy vào những điều kiện xác định d) Các mối liên hệ luôn luôn có vai trò khác nhau

c

New cards
12
 1. V.I.Lênin nói hai quan niệm cơ bản về sự phát triển:

 1. "sự phát triển coi như là sự giảm đi và tăng lên, như là lặp lại"

 2. "sự phát triển coi như là sự thống nhất của các mặt đối lập" Câu nói này của V.I.Lênin nói trong tác phẩm nào? a) Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán b) Bút ký triết học c) Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ ra sao? d) Về vai trò của chủ nghĩa duy vật chiến đấu

a

New cards
13
 1. Yêu cầu của quan niệm toàn diện phải xem xét tất cả các mối liên hệ của sự vât. Yêu cầu này không thực hiện được nhưng vẫn phải đề ra để làm gì? a) Chống quan điểm siêu hình b) Chống quan điểm duy tâm c) Chống quan chủ nghĩa triết chung và thuyết ngụy biện d) Đề phòng cho chúng ta khỏi phạm sai lầm và sự cứng nhắc

d

New cards
14
 1. Phương pháp siêu hình thống trị triết học vào thời kỳ nào? a) Thế kỷ XV - XVI b) Thế kỷ XVII - XVIII c) Thế kỷ XVIII - XIX d) Thế kỷ XIX - XX

b

New cards
15
 1. Có mấy hình thức cơ bản của phép biện chứng? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

b

New cards
16
 1. Phép biện chứng duy vật bao gồm những nguyên lý, quy luật cơ bản nào? a) 1 nguyên lý, 1 quy luật b) 1 nguyên lý, 2 quy luật c) 2 nguyên lý, 2 quy luật d) 2 nguyên lý, 3 quy luật

d

New cards
17
 1. Phép biện chứng nào được coi là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy con người a) Phép biện chứng cổ đại b) Phép biện chứng cổ điển Đức c) Phép biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin d) Phép biện chứng của G.W.Ph.Hêghen

c

New cards
18
 1. Quan niệm nào cho rằng cơ sở của mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng là ở tính thống nhất vật chất của thế giới? a) Chủ nghĩa duy vật chất phác b) Chủ nghĩa duy vật siêu hình c) Chủ nghĩa duy tâm d) Phép biện chứng duy vật

d

New cards
19
 1. Quan niệm nào cho rằng cơ sở của mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng là ở "ý niệm tuyệt đối"? a) Chủ nghĩa duy tâm b) Chủ nghĩa duy tâm chủ quan c) Chủ nghĩa duy tâm khách quan d) Chủ nghĩa duy vật

c

New cards
20
 1. Quan niệm nào khẳng định giữa các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan luôn tồn tại trong tính quy định và tương tác, làm biến đổi lẫn nhau? a) Quan niệm siêu hình b) Quan niệm duy vật c) Quan niệm duy vật cận đại Tây - Âu d) Quan niệm biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin

d

New cards
21
 1. Nguồn gốc, động lực cơ bản của sự vận động phát triển là do: a) Sự thống nhất của các mặt đối lập b) Sự đấu tranh của các mặt đối lập c) Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập d) Sự mâu thuẫn của các mặt đối lập

c

New cards
22
 1. Luận điểm "bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội" dựa trên quan điểm nào a) Quan niệm duy vật b) Quan niệm duy tâm c) Quan niệm duy vật siêu hình d) Quan niệm duy vật biện chứng

d

New cards
23
 1. Cơ sở trực tiếp và chủ yếu nhất để hình thành khái niệm là gì? a) Thế giới tự nhiên b) Thực tiễn c) Cảm giác d) Tri gác và biểu tượng

b

New cards
24
 1. Các phạm trù được hình thành thông qua quá trình...những thuộc tính, những mối liên hệ vốn có bên trong của bản thân sự vật. a) Liệt kê và phân tích b) Chứng minh c) Khái quát hóa và trừu tượng hóa d) Khái quát hóa và chứng minh

c

New cards
25
 1. Nội dung của các phạm trù luôn luôn mang tính... a) Khách quan b) Chủ quan c) Chân thực d) Khách quan và chủ quan

a

New cards
26
 1. Phạm trù là những...phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ chung, cơ bản nhất của các sự vật và hiện tượng thuộc một lĩnh vực nhất định. a) Khái niệm b) Khái niệm rộng c) Khái niệm rộng nhất d) Khái niệm hẹp

c

New cards
27
 1. "cái riêng - cái chung" , "nguyên nhân - kết quả", "tất nhiên - ngẫu nhiên", "nội dung - hình thức", "bản chất - hiện tượng", "khả năng - hiện thực" đó là các...của triết học Mác - Lênin. a) Cặp khái niệm b) Cặp phạm trù cơ bản c) Thuật ngữ cơ bản d) Cặp phạm trù

b

New cards
28
 1. Có sự khác nhau nào giữa "khái niệm" và "phạm trù"? a) "Khái niệm" chính là "phạm trù" b) "Phạm trù" phải là những "khái niệm" rộng nhất c) "Khái niệm" không bao giờ là một "phạm trù" d) "Khái niệm" phải là những "phạm trù" rộng nhất

b

New cards
29
 1. "Phạm trù chỉ là những từ trống rỗng, do con người tưởng tượng ra, đầy tính chủ quan và không biểu hiện hiện thực". Đây là quan niệm của trường phái nào? a) Trường phái triết học duy thực b) Trường phái triết học duy danh c) Trường phái Cantơ d) Trường phái triết học Mác - Xít

b

New cards
30
 1. Hình thức cơ bản, đầu tiên của mọi quá trình tư duy là? a) Cảm giác b) Biểu tượng c) Khái niệm d) Suy luận

c

New cards
31
 1. Cái riêng là một phạm trù dùng để chỉ... a) Những mặt, những thuộc tính chung của nhiều sự vật b) Một sự vật, một hiện tượng, một quá trình riêng lẻ nhất định c) Những nét, những thuộc tính chỉ có ở một sự vật d) Các yếu tố cấu thành một hệ thống

b

New cards
32
 1. Khái niệm đơn nhất dùng để chỉ cái... a) Tồn tại ở nhiều sự vật, hiện tượng b) Chỉ tồn tại ở một sự vật, một hiện tượng, tuyệt đối không lặp lại ở sự vật, hiện tượng khác c) Tồn tại ở một sự vật, hiện tượng trong một quan hệ xác định d) Tồn tại ở một sự vật, một hiện tượng

b

New cards
33
 1. Cái ...chỉ tồn tại trong cái...thông qua cái riêng mà biểu hiện sự tồn tại của mình a) Chung/Riêng b) Riêng/Chung c) Chung/Đơn nhất d) Đơn nhất/Riêng

a

New cards
34
 1. Cái ...chỉ tồn tại trong mối liên hệ với cái... a) Chung/Riêng b) Riêng/Chung c) Chung/Đơn nhất d) Đơn nhất/Riêng

b

New cards
35
 1. Cái ...là cái toàn bộ, phong phú hơn cái... a) Chung/Riêng b) Riêng/Chung c) Chung/Đơn nhất d) Đơn nhất/Riêng

b

New cards
36

Cái ...là cái bộ phận, nhưng sâu sắc hơn cái... a) Chung/Riêng b) Riêng/Chung c) Chung/Đơn nhất d) Đơn nhất/Riêng

a

New cards
37
 1. Cái... và cái... có thể chuyển hóa lẫn nhau trong quá trình phát triển của sự vật a) Chung/Riêng b) Riêng/Chung c) Chung/Đơn nhất d) Đơn nhất/Riêng

c

New cards
38
 1. Giả sử khái niệm Việt Nam là một "cái riêng" thì yếu tố nào sau đây là cái đơn nhất? a) Con người b) Quốc gia c) Văn hóa d) Hà Nội

d

New cards
39
 1. Triết gia nào cho rằng: "Cái chung là những ý niệm tồn tại vĩnh viễn, bên cạnh những cái riêng có tính chất tạm thời" a) Đêmôcrit b) Hêraclit c) Platôn d) C.Mác

c

New cards
40
 1. Khi một sự vật, một hiện tượng mói được nảy sinh thì yếu tố nào sẽ xuất hiện đầu tiên: a) Cái chung b) Cái riêng c) Cái đơn nhất d) Cái phổ biến

c

New cards
41
 1. Phạm trù nhằm chỉ những biến đổi xuất hiện do tác động lẫn nhau giữa các mặt trong một sự vật hoặc giữa các sự vật với nhau gây ra, gọi là gì? a) Nguyên nhân b) Kết quả c) Khả năng d) Hiện thực

b

New cards
42
 1. Nguyên nhân và kết quả cái nào có trước? a) Nguyên nhân b) Kết quả c) Cả hai cùng xuất hiện trước d) Không cái nào xuất hiện trước

a

New cards
43
 1. Trong các cặp khái niệm dưới đây, cặp nào có quan hệ nhân quả? a) Đông - Tây b) Nghèo - Dốt c) Xuân - Hạ d) Ngày - Đêm

b

New cards
44
 1. Có rất nhiều loại nguyên nhân, như: nguyên nhân cơ bản, nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân bên trong, nguyên nhân bên ngoài, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhan khách quan...điều đó chứng tỏ là... a) Một kết quả chỉ có thể do một loại nguyên nhân gây ra b) Một kết quả có thể do nhiều loại nguyên nhân gây ra c) Một kết quả có thể không cần nguyên nhân gây ra d) Không thể nhận thức được quan hệ nguyên nhân - kết quả

b

New cards
45
 1. "Đói nghèo" và "dốt nát", hiện tượng nào là nguyên nhân, hiện tượng nào là kết quả? a) Đói nghèo là nguyên nhân, dốt nát là kết quả b) Dốt nát là nguyên nhân, đói nghèo là kết quả c) Cả hai đều là nguyên nhân d) Hiện tượng này vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của hiện tượng kia

d

New cards
46
 1. Mối liên hệ nhân quả có các tính chất gì? a) Tính khách quan và tính phổ biến b) Tính khách quan và tính tất yéu c) Tính khách quan, tính chủ quan và tính tất yếu d) Tính khách quan, tính phổ biến và tính tất yếu

d

New cards
47
 1. Những sự vật, hiện tượng nếu có cùng nguyên nhân, trong những điều kiện giống nhau thi se tạo nên kết quả như nhau. Điều này thể hiện tính chất gì trong mối liên hệ nhân quả? a) Tính khách quan b) Tính phổ biến c) Tính tất yếu d) Tính biện chứng

c

New cards
48
 1. Ph.Ăngghen cho rằng: đối với ai phủ nhận...thì mọi quy luật tự nhiên đều là giả thuyết. a) Vấn đề nội dung hình thức b) Phạm trù khả năng - hiện thực c) Tính nhân quả d) Tính biện chứng

c

New cards
49
 1. Vật trong chân không luôn chuyển động với gia tốc 9,8 m/s2; nước ở áp suất 1 atmôtphe luôn sôi ở 100oC. Điều này chứng tỏ... a) Giữa nguyên nhân và kết quả có mối quan hệ sản sinh b) Nguyên nhân luôn có trước kết quả c) Một nguyên nhân nhất định, trong những hoàn cảnh giống nhau, sẽ tạo nên những kết quả giống nhau d) Không chứng tỏ được điều gì

c

New cards
50
 1. Cái do nguyên nhân cơ bản bên trong của kết cấu vật chất quyết định và trong những điều kiện nhất định nó phải sảy ra như thể chứ không thể khác được gọi là? a) Tất nhiên b) Ngẫu nhiên c) Hệ quả d) Bản chất

a

New cards
51
 1. Cái không do mối liên hệ bản chất bên trong kết cấu vật chất, bên trong sự vật quyết định, mà do các nhân tố bên ngoài , do sự ngẫu hợp của nhiều hoàn cảnh bên ngoài quyết định gọi là gì? a) Tất nhiên b) Ngẫu nhiên c) Khả năng d) Hiện thực

b

New cards
52
 1. Cái ngẫu nhiên là cái... a) Diễn ra hoàn toàn không chịu sự chi phối của quy luật nào b) Hoàn toàn diễn ra theo quy luật c) Biểu hiện của quy luật d) Không biểu hiện của bất cứ quy luật nào

c

New cards
53
 1. Ném một đồng xu có hai mặt đen và trắng lên trời, đồng xu rơi xuống đất và ngửa mặt đen lên trên. Đấy là tất nhiên hay ngẫu nhiên? a) Tất nhiên b) Ngẫu nhiên c) Vừa tất nhiên vừa ngẫu nhiên d) Không phải tất nhiên và cũng không phải ngẫu nhiên

c

New cards
54
 1. ... tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con người. a) Tất nhiên và ngẫu nhiên b) Chỉ mỗi tất nhiên c) Chỉ mỗi ngẫu nhiên d) Tất nhiên và ngẫu nhiên đều không

a

New cards
55
 1. Câu nào dưới đây là câu đúng và đủ: a) Tất nhiên có thể chuyển hóa thành ngẫu nhiên b) Ngẫu nhiên có thể chuyển hóa thành tất nhiên c) Tất nhiên và ngẫu nhiên không thể chuyển hóa cho nhau d) Tất nhiên và ngẫu nhiên có thể chuyển hóa cho nhau

d

New cards
56
 1. C.Mác và Ph.Ăngghen cho rằng: cái mà người ta quả quyết cho là...thì lại hoàn toàn do những cái...cấu thành; và cái được coi là...lại là hình thức trong đó ẩn nấp... a) Tất yếu/ ngẫu nhiên; ngẫu nhiên/ tất yếu b) Ngẫu nhiên/ tất yếu; Tất yếu/ ngẫu nhiên c) Tất yếu/ ngẫu nhiên; Tất yếu/ ngẫu nhiên d) Ngẫu nhiên/ tất yếu; Ngẫu nhiên/ tất yếu

a

New cards
57
 1. V.I.Lênin cho rằng: Tính...không thể tách rời tính phổ biến a) Nhân quả b) Tất nhiên c) Đơn nhất d) Hiện thực

b

New cards
58
 1. C. Mác cho rằng: nếu như...không có tác dụng gì cả, thì lịch sử sẽ có một tính chất rất thần bí. a) Tất nhiên b) Ngẫu nhiên c) Nguyên nhân d) Kết quả

b

New cards
59
 1. ...là phương thức tồn tại và phát triển của sự vật, là hệ thống các mối liên hệ tương đối bền vừng giữa các yếu tố của sự vật đó. a) Nguyên nhân b) Kết quả c) Nội dung d) Hình thức

d

New cards
60
 1. Trong các cụm từ dưới đây, cụm từ nào được xem là "hình thức" trong cặp phạm trù "nội dung - hình thức" mà phép biện chứng duy vật nghiên cứu: " truyện kiều là..." a) Tác phẩm của Nguyễn Du b) Tác phẩm thơ lục bát c) Tác phẩm có bìa màu xanh d) Tác phẩm ra đời vào thế kỷ XVIII

b

New cards
61
 1. Trong tác phẩm "biện chứng của tự nhiên", Ph.Ăngghen viết: toàn bộ giới tự nhiên hữu cơ là bằng chứng liên tục nói lên rằng...là đồng nhất và không thể tách rời được. a) Nguyên nhân và kết quả b) Khả năng và hiện thực c) Nội dung và hình thức d) Bản chất và hiện tượng

c

New cards
62
 1. Không có ...tồn tại thuần túy không chứa đựng..., ngược lại cũng không có...lại không tồn tại trong một...xác định a) Hình thức/nội dung; Nội dung/ hình thức b) Nội dung/ hình thức; Hình thức/ nội dung c) Hiện tượng/ bản chất; Bản chất/ hiện tương d) Bản chất/ hiện tượng; Hiện tượng/ bản chất

a

New cards
63
 1. Trong quá trình vận động, phát triển của sự vật,...giữ vai trò quyết định... a) Hình thức/ nội dung b) Nội dung/ hình thức c) Hiện tượng/ bản chất d) Ngẫu nhiên/ tất nhiên

b

New cards
64
 1. Trong mối quan hệ giữa "lực lượng sản xất và quan hệ sản xuất", yếu tố nào là nội dung, yếu tố nào là hình thức? a) Lực lượng sản xuất là nội dung - quan hệ sản xuất là hình thức b) Quan hệ sản xuất là nội dung- lực lượng sản xuất là hình thức c) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đều là nội dung d) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất đều là hình thức

a

New cards
65
 1. Tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật gọi là gì? a) Bản chất b) Hiện tương c) Nội dung d) Hình thức

a

New cards
66
 1. Hiện tượng là... a) Một bộ phận của bản chất b) Luôn đồng nhất với bản chất c) Biểu hiện bên ngoài của bản chất d) Kết quả của bản chất

c

New cards
67
 1. Trong chủ nghĩa tư bản, ... quan hệ giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân là quan hệ bóc lột. a) Hình thức b) Nội dung c) Bản chất d) Hiện tượng

c

New cards
68
 1. " Thế giới những thực thể tinh thần tồn tại vĩnh viễn và bất biến là bản chất chân chính của mọi sự vật". Đây là quan niệm của ai? a) Đêmôcrít b) Hêraclit c) Platôn d) Ph. Ăngghen

c

New cards
69
 1. "Bản chất chỉ là tên gọi trống rỗng mà con người tưởng tượng ra, nó không tồn tại trên thực tế". Đây là quan niệm của trường phái triết học nào? a) Duy tâm khách quan b) Bất khả tri c) Duy vật biện chứng d) Duy tâm chủ quan

d

New cards
70
 1. V.I.Lênin cho rằng: nhận thức đi từ...đến..., từ bản chất ít sâu sắc đến bản chất sâu sắc hơn. a) Hình thức/ nội dung b) Nội dung/ hình thức c) Bản chất/ hiện tượng d) Hiện tượng/ bản chất

d

New cards
71
 1. Trong tác phẩm bút ký triết học, V.I.Lênin có ví mối quan hệ giữa "...và..." với sự vận động của một con sông - bọt ở bên trên và luồng nước sâu ở dưới. a) Nội dung và hình thức b) Khả năng và hiện thực c) Hiện tượng và bản chất d) Tất yếu và ngẫu nhiên

c

New cards
72
 1. ... tương đối ổn định, biến đổi chậm. Ngược lại...không ổn định mà luôn biến đổi. a) Nội dung/ hình thức b) Bản chất/ hiện tượng c) Hiện tượng/ bản chất d) Hình thức/ nội dung

b

New cards
73
 1. Phạm trù triết học dùng để chỉ những gì hiện có, hiện tồn tại thực sự, gọi là gì? a) Kết quả b) Hiện thực c) Khả năng d) Hiện thực khách quan

b

New cards
74
 1. Phạm trù triết học dùng để chỉ những gì chưa có, nhưng sẽ có, sẽ tới khi có điều kiện tương ứng thích hợp gọi là gì? a) Nguyên nhân b) Kết quả c) Khả năng d) Hiện thực

c

New cards
75
 1. Khả năng là cái hiện thực... a) Đã sảy ra b) Chưa sảy ra c) Không bao giờ sảy ra d) Đang tồn tại

b

New cards
76
 1. Hạt thóc khi gieo xuống đất có thể nảy mầm thành cây lúa. Vậy hạt thóc là... a) Khả năng b) Hiện thực c) Không phải hiện thực d) Vừa là khả năng vừa là hiện thực

d

New cards
77

z 76) Ở trong lĩnh vực...khả năng không thể tự nó biến thành hiện thực nếu không có sự tham gia của con người. a) Tự nhiên b) Tự nhiên và xã hội c) Xã hội d) Tự nhiên và tư duy

c

New cards
78
 1. V.I.Lênin khẳng định: chủ nghĩa Mác dựa vào...chứ không phải dựa vào...để vạch ra đường lối chính trị của mình. a) Khả năng/ hiện thực b) Hiện thực/ ngẫu nhiên c) Hiện thực/ khả năng d) Tất yếu/ ngẫu nhiên

c

New cards
79
 1. "hiện thực chủ quan", khi cần thiết có thể dùng chỉ... a) Ý thức b) Vật chất c) Khả năng d) Hiện thực khách quan

a

New cards
80
 1. Thế nào là mâu thuẫn biện chứng? a) Có hai mặt khác nhau b) Có hat mặt trái ngược nhau c) Có hai mặt đối lập nhau d) Sự thống nhất của các mặt đối lập

d

New cards
81
 1. Chất của sự vật được nào nên từ... a) Một thuộc tính b) Nhiều thuộc tính c) Thuộc tính cơ bản và không cơ bản d) Chỉ từ thuộc tính cơ bản

c

New cards
82
 1. Thế nào là độ của sự vật: a) Trong một phạm vi, lượng - chất thống nhất với nhau b) Trong một khoảng, lượng và chất thống nhất với nhau c) Duy trì mối quan hệ, lương - chất thống nhất với nhau d) Trong một giới hạn, lượng - chất thống nhất nói lên sự vật là nó

d

New cards
83
 1. Khái niệm "bước nhảy"? a) Sự đột biến b) Chuyển dần về chất c) Hoàn thiện chất d) Quá trình biến đổi về chất diễn ra tại điểm nút

d

New cards
84
 1. Phủ định biện chứng là sự phủ định: a) Làm cho sự vật thay đổi hình thái b) Làm xuất hiện sự vật mới c) Tạo ra điều kiện, tiền đề cho sự phát triển d) Thủ tiêu sự vật cũ

c

New cards
85
 1. Bất kỳ sự phủ định nào cũng tạo ra sự ... của sự vật a) Biến đổi b) Phát triển c) Nhân tố mới ở trình độ cao d) Kế thừa cho sự tiến bộ và phát triển

a

New cards
86
 1. Khái niệm nào dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, là sự thống nhất hữu cơ của các thuộc tính là cho sự vật là nó: a) Chất b) Lượng c) Độ d) Điểm nút

a

New cards
87
 1. Mỗi sự vật trong điều kiện xác định: a) Chỉ có một thuộc tính b) Có một số thuộc tính c) Có vô vàn thuộc tính d) Có một số thuộc tính xác định

d

New cards
88
 1. Khái niệm nào dùng để chỉ tính quy định vốn có của các sự vật, hiện tương về mặt số lượng các yếu tố cấu thành, quy mô tồn tại của sự vật và tốc độ, nhịp điệu của sự vận động, phát triển của sự vật? a) Chất b) Lượng c) Độ d) Điểm nút

b

New cards
89
 1. Khái niệm nào dùng để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng chưa dẫn đến sự thay đổi căn bản chất của sự vật ấy? a) Chất b) Lượng c) Độ d) Điểm nút

c

New cards
90
 1. Khái niệm nào dùng để chỉ sự chuyển hóa về chất do sự biến đổi trước đó về lượng tới giới hạn điểm nút? a) Chất b) Lượng c) Độ d) Bước nhảy

d

New cards
91
 1. Khái niệm nào dùng để chỉ thời điểm mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật? a) Chất b) Lượng c) Độ d) Điểm nút

d

New cards
92
 1. Không phải mọi sự thay đổi về lượng đều: a) Có khả năng dẫn đến thay đổi về chất b) Ngay lập thức thay đổi về chất c) Không thể lập tức làm thay đổi về chất d) Không làm thay đổi về chất

a

New cards
93
 1. Chất và lượng: a) Không có mối quan hệ gì với nhau b) Chỉ có mối quan hệ giữa chất với lượng c) Chỉ có mỗi quan hệ giữa lượng với chất d) Có mối quan hệ biện chứng với nhau

d

New cards
94
 1. Theo nghĩa biện chứng, mâu thuẫn là: a) Những gì khách nhau nhưng có mối liên hệ với nhau b) Những gì trái ngược nhau c) Những gì vừa đối lập với nhau vừa là điều kiên tiền đề tồn tại của nhau d) Những gì có xu hướng thủ tiêu lẫn nhau

c

New cards
95
 1. Trong phép biện chứng, khái niệm nào dùng để chỉ tác động qua lại theo xu hướng bài trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó? a) Thống nhất của các mặt đối lập b) Đấu tranh của các mặt đối lập c) Khái niệm mâu thuẫn d) Khái niệm xung đột

b

New cards
96
 1. Cái gì được xác định là nguồn gốc và động lực của sự phát triển? a) Mâu thuẫn b) Mâu thuẫn biện chứng c) Đấu tranh d) Thống nhất

b

New cards
97
 1. Mối quan hệ giữa đấu tranh và thống nhất của các mặt đối lập trong một mâu thuẫn: a) Đấu tranh là tuyệt đối b) Thống nhất là tuyệt đối c) Đấu tranh là tương đối d) Đấu tranh là tuyệt đối, còn thống nhất là tương đối

d

New cards
98
 1. V.I.Lênin từn nhận định thực chất của phép biện chứng là gì với tư cách là phép biện chứng của nhận thức? a) Đồng nhất các mặt đối lập b) Phân đôi cái thống nhất thành các mặt đối lập c) Phân đôi cái thống nhất và nhận thức các bộ phân mâu thuẫn của nó d) Phân tách sự vật thành các bộ phận cụ thể

c

New cards
99
 1. Hoàn thiện luận điểm sau: "sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận mâu thuẫn của nó, đó là...của phép biện chứng" a) Thực chất b) Nội dung c) Nội dung cơ bản d) Hình thức

a

New cards
100
 1. Quá trình thay đổi các hình thái tồn tại của sự vật được gọi là: a) Phủ định b) Phủ định biện chứng c) Sự thay thế d) Sự hủy diệt

a

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 16 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 10 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 6 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 133867 people
Updated ... ago
4.8 Stars(628)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard24 terms
studied byStudied by 1 person
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard64 terms
studied byStudied by 7 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
flashcards Flashcard23 terms
studied byStudied by 11 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard102 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard80 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard97 terms
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard46 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard90 terms
studied byStudied by 9 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)