intro sociologi

studied byStudied by 0 people
0.0(0)
get a hint
hint

Social context

1 / 323

Tags and Description

Sociology

324 Terms

1

Social context

social miljö som inkluderar människor .

New cards
2

individual perspective

typ av förklaring av mänskligt beteende som fokuserar på individuella orsaker

New cards
3

Sociological imagination

(sociological perspective) typ av förklaring av männskliga beteenden som fokuserar på sociala orsaker

New cards
4

Social phenomenon

kollektivt männskligt beteende

New cards
5

Proximata orsaker

faktorer som “är nära” fenomenet som ska förklaras

New cards
6

ultimata orsaker

faktorer som är underliggande, dolda orsaker till poximata orsaker

New cards
7

Micro, meso, macro nivå

micro - nivå som individer fungerar på

macro - sociala kontext som är bredare än meso nivå ex. länder, kontinenter

meso- sociala kontext på en mellannivå ex. familjer, grannskap, skolor, organisationer

New cards
8

socialt problem

är ett som

  1. är mer än bara personliga problem för individen (påverkar flera personer)

  2. är ett problem som många personer oroar sig om

New cards
9

Personal trouble

problem som handlar om en individs personliga liv

New cards
10

Social intervention

social policy som försöker reducera sociala problem

New cards
11

Societal relevance

sociologiska arbetets relevans för att förstå sociala problem

New cards
12

Normativ fråga

fråga som medför value judgements

New cards
13

vetenskaplig fråga

fråga som inte medför value judgments.

3 typer: deskriptiva, teoretiska och applicerbara

New cards
14

Deskriptiv fråga

vetenskaplig fråga med mål att beskriva ett fenomen

New cards
15

teoretisk fråga

vetenskaplig fråga med mål att förstå ett fenomen

New cards
16

Applications fråga

vetenskaplig fråga med mål att applicera vetenskaplig kunskap

New cards
17

Precise question

fråga som har tydlig tolkning

New cards
18

ill-defined question

fråga som är vag och tvetydlig

New cards
19

Question ingredients

delar av en fråga som kan specifieras: 1) det beteende man är intresserad av 2) sociala kontexten 3) tidsperiod 4) population

New cards
20

vetenskaplig relevans

sociologiska arbetets relevas för att samla sociologisk kunskap

New cards
21

Literature review

systematisk överblick av kända teorier och observationer, oftast inom ett specializerat vetenskapligt område

New cards
22

Falsk teoretisk fråga

teoretisk fråga som vill föklara något som inte existerar

New cards
23

Comparative-case question

fråga som inkluderar någon jämförelse av fall, t.ex. flera sociala kontext/populationer/ tider

New cards
24

Common sense

vardagligt tänkande, intuitioner, tro, perceptioner

New cards
25

Private sociologists

sättet som människor till vardags make sense av den sociala världen. Benägen att bla. använda intuitivt tänkande, implicita resonemang

New cards
26

Academic sociology

sättet som akademiska instutitioner beskriver och förklarar den sociala världen, systematiskt sätt att samla kunskap, utveckla sammanhängande teorier etc.

New cards
27

Cumulative science

att inkorporera tidifathe practice that theories and observations of earlier studies are incorporated in the work of successive studies.

New cards
28

Background knowledge

teorier och observationer som är bekanta innan he theories and observations that are known before the study commences.

New cards
29

Proposition

universalt påstående, dvs påstående om kausala relationer mellan 2+ koncept

New cards
30

Theory schema

typ av teoretiskt verktyg där propositioner, conditions, hypoteser och observationer skrivs ut som ett sammanhängande set av verbala påstående

New cards
31

Condition

antagande om specifika miljöer som relaterar propositioner till observationer och hypoteser

New cards
32

Deductive-nomological explanation

typ av förklating av fenomen genom att använda propositioner och conditions

New cards
33

Hypotes

prediktion som kan testas, baseras på teori

New cards
34

Modus tollens

logisk regel som anger att om det hypoteras att A leder till B, och det är observerat att B ej stämmer så kan inte A heller vara sant

New cards
35

teori

sammanhållande set av propositioner och antaganden om conditions som kan förklara vissa fenomen och kan generera en hypotes på andra fenomen

New cards
36

Empirical success

graden av empirisk bekräftelse av en teori

New cards
37

Information content

graden av teoretisk precision och teoretisk omfattning av en teori.

New cards
38

Teoretisk precision

i vilken grad teorin utesluter möjligheter till vad som skulle kunna hända med hänsyn till ett visst fall

New cards
39

theoretical scope

i vilken grad teorin är tillämplig på ett större antal fall: fenomen, populationer och miljöer.

New cards
40

Deeper explanation

typ av förklaring där en proposition förklaras av en annan, mer generell, proposition.

New cards
41

Scope condition

uppsättning conditions som en viss teori kan tillämpas på

New cards
42

Theoretical variable

(concept) hypotetisk abstraktion som innehåller vissa kategorier.

New cards
43

Typology

ett sätt att klassificera verkligheten, ofta genom att kombinera begrepp.

New cards
44

Theory tool

verktyg som hjälper till att systematiskt presentera en teori. Tre ofta använda teorier verktyg är: teorischema, konceptuell modell och formell modell.

New cards
45

Conceptual model

typ av teoriverktyg där orsakssambanden mellan koncept visualiseras.

New cards
46

Direct causal relationship

ett samband mellan två variabler X och Y, så att förändringar i X har en direkt effekt på förändringar i Y.

New cards
47

Mediator

en variabel Z som förmedlar förhållandet mellan variablerna X och Y, så att förändringar i X påverkar förändringar i Z, vilket sedan resulterar i förändringar i Y.

New cards
48

Causality

idén att en oberoende variabel (X ) har en effekt på en beroende variabel (Y ).

New cards
49

Theoretical scope

New cards
50

Complete mediation

påverkan av X på Y står helt och hållet för av en tredje variabel, Z, så att det finns inget annat sätt som X påverkar Y än via Z.

New cards
51

Partial mediation

påverkan av X på Y förklaras delvis av en tredje variabel, Z, så att X påverkar Y via Z, men även via andra variabler.

New cards
52

Bidirectional relation

(feedback relation) relation mellan två variabler X och Y, så att förändringar i X resulterar i förändringar i Y, och förändringar i Y resulterar i förändringar i X.

New cards
53

Moderation effect

(interaction effect) förhållandet mellan X och Y är beroende på variabel Z.

New cards
54

Formal model

typ av teoriverktyg där teorier uttrycks med formaliserat språk

New cards
55

Independent variable

variabel som har effekt på en annan variabel (beroende variabel).

New cards
56

Dependent variable

variabel som påverkas av en annan variabel (oberoende variabel).

New cards
57

Measurement quality

kvaliteten på åtgärderna. Detta beror på giltigheten och åtgärdernas tillförlitlighet.

New cards
58

Measurement validity

i vilken grad mått speglar det teoretiska koncept som de är avsedda att mäta.

New cards
59

Empirical variable

(proxy, indikator, measure) variabel som används i empiri forskning.

New cards
60

Operationalization

översättning av teoretiska variabler (koncept) till empiri variabler (indikatorer).

New cards
61

Simple concept

teoretiskt begrepp som lätt kan mätas med empiri variabler.

New cards
62

Complex concept

teoretiskt begrepp som består av olika dimensioner.

New cards
63

Dimension

en aspekt av teorivariabler.

New cards
64

Conceptualization

differentieringen av olika dimensioner av teoretiska variabler. Relevant för komplexa koncept.

New cards
65

Measurement reliability

i vilken grad mätinstrumentet ger samma resultat när man upprepar observationen av samma fenomen.

New cards
66

Standardization

process av att göra identiska procedurer, frågor, svar kategorier och andra aspekter av mätinstrumentet.

New cards
67

Extern validitet

giltigheten av slutsatser om huruvida resultaten av studien är generaliserbara utöver en specifik studie.

New cards
68

Population

hela uppsättningen av fall som forskaren vill dra slutsatser om

New cards
69

Biased sample

stickprov vars observationer i studien inte kan generaliseras till populationen

New cards
70

stickprov

en liten uppsättning fall en forskare väljer från populationen

New cards
71

Representativt stickprov

prov för vilket observationer i studien kan vara generaliserat till populationen

New cards
72

Probability sample

urval som tagits genom att ge individer i populationen lika möjlighet att delta i studien

New cards
73

Stratified sample

urval baserat på att dela in populationen i delpopulationer (strata)

New cards
74

Descriptive research

forskning vars mål är att komma med korrekta beskrivningar av sociala fenomen.

New cards
75

Explanatory research

forskning vars syfte är att noggrant testa hypoteser.

New cards
76

Case study research

forskning som är en fördjupad granskning av en omfattande mängd information om väldigt få enheter eller fall.

New cards
77

Thick description

detaljerad beskrivning av personer, deras beteenden, motivation, sociala processer och personliga relationer inom ett väldefinierat fall.

New cards
78

Administrative research

forskning där forskaren använder data om människor befolkningar som tillhandahålls av officiella institutioner som regeringar, skolor eller sjukhus.

New cards
79

Survey research

forskning där forskaren använder frågeformulär för att samla in data från respondenterna.

New cards
80

Big data research

forskning där forskaren använder (ostrukturerad) data från Internet, digital kommunikation och digitala spår.

New cards
81

Experimental research

forskning där forskaren manipulerar förutsättningar för vissa forskningsdeltagare men inte andra och jämför sedan gruppsvar för att se om det gjorde någon skillnad.

New cards
82

Observational research

forskning där forskaren förlitar sig på icke-experimentella observationer.

New cards
83

WEIRD people

typiska deltagare i laboratorieexperiment inom det sociala vetenskaper är: västerländska, utbildade, industrialiserade, rika och demokratiska. På grund av deras specifika egenskaper är de inte representativa för den större befolkningen.

New cards
84

Replication

göra om studier om samma ämne, teori eller hypotes med hjälp av olika data, metoder eller åtgärder.

New cards
85

False positive

ett forskningsresultat som tyder på att hypotesen är sann, medan hypotesen i verkligheten är falsk.

New cards
86

False negative

ett forskningsresultat som tyder på att hypotesen är falsk, medan hypotesen i verkligheten är sann.

New cards
87

Internal validity

giltigheten av slutsatser om huruvida ett observerat samband mellan X (oberoende variabel) och Y (beroende variabel)speglar ett orsakssamband från X till Y.

New cards
88

Induction

slutsatser som görs från observationer av endast ett begränsat antal fall till ett mer allmänt, universellt mönster.

New cards
89

Perspective

visst sätt att se på saker och ting.

New cards
90

Sociological topic

ett specifikt ämne inom sociologi. Exempel: brott, etnicitet, globalisering, genus.

New cards
91

Sociological theme

komplext koncept som hjälper till att relatera olika, specifika ämnen till varandra på ett mer abstrakt sätt. Tre huvudsociologiska teman är: kultur, sociala relationer och ojämlikhet.

New cards
92

kultur

sociologiskt tema om åsikter, normer och motsvarande beteende.

New cards
93

Opinion

kognitiva föreställningar, preferenser, attityder och värderingar.

New cards
94

Norm

spelregler i samhället.

New cards
95

Sociala relationer

sociologiskt tema på sociala nätverk och grupper.

New cards
96

Socialt nätverk

en uppsättning aktörer och banden mellan dem.

New cards
97

Grupp

(affiliation network) social kategori som människor kan ansluta sig till.

New cards
98

Inequality

sociologiskt tema om social stratifiering, social rörlighet och resurser.

New cards
99

Social stratifiering

ojämlik fördelning av värderade varor.

New cards
100

Social mobilitet

förflyttning av människor från en position till en annan i stratifieringssystem.

New cards

Explore top notes

note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 34 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 60 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 5 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
note Note
studied byStudied by 12 people
Updated ... ago
5.0 Stars(2)
note Note
studied byStudied by 12357 people
Updated ... ago
4.8 Stars(80)

Explore top flashcards

flashcards Flashcard25 terms
studied byStudied by 4 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard34 terms
studied byStudied by 32 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard29 terms
studied byStudied by 8 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard54 terms
studied byStudied by 27 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard95 terms
studied byStudied by 3 people
Updated ... ago
5.0 Stars(3)
flashcards Flashcard20 terms
studied byStudied by 2 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)
flashcards Flashcard115 terms
studied byStudied by 88 people
Updated ... ago
4.0 Stars(1)
flashcards Flashcard49 terms
studied byStudied by 80 people
Updated ... ago
5.0 Stars(1)